Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ

 Μέ αυτό τό ‘απίστευτο καί ‘αχαρακτήριστο Νομοσχέδιο, σύρεται καί η Πολιτεία (Κρατικές εισφορές, εισφορές Δήμων καί Κοινοτήτων) δέσμια καί χρηματοδότης τής Μασωνίας. Τό Κράτος πληρώνει γία νά χτιστούν Μασωνικοί Ναοί.!!! καί χρηματοδοτεί τίς (έν κρυπτώ καί παραβύστω) ενέργειες καί βλέψεις τής Μασωνίας.!!!

‘Ακόμη χειρότερα τό Νομοσχέδιο όρίζει σάν έναν από τούς οικονομικούς πόρους τής Μασωνίας, τήν ίδια Έκκλησία.!!! Ναοί καί Ίερές Μονές θά καταβάλλουν εισφορές γία τό χτίσιμο Μασωνικών Στοών.!!! Καί αυτό γνωστής όντως τής θέσης τής Όρθόδοξης Έκκλησίας ένάντια στήν Μασωνία, μέ σειρά καταδικαστικών άποφάσεων πού τήν συγκαταλέγει στίς Αιρέσεις καί Παραθρησκείες καί μάλιστα σέ μία πίο σκοτεινές καί μυστικές.

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ».

Κατεβάστε το εδώ

Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, περί Άντικαταστάσεως Καταστατικού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ».pdf

* Τό συγκεκριμένο ΦΕΚ περιέχει ένα τυπογραφικό λάθος. Στήν σελίδα 1016 στήν πρώτη γραμμή,στό άρθρον μόνον, έκ παραδρομής; έχει γραφτεί 2.12.1949 αντί τού σωστού 2.12.1927

Μέ τό Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949, πού υπέγραψε ό Ύπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κωνσταντίνος Καραμανλής, τροποποιήθηκε καί αντικαταστάθηκε μέ νεότερο τό Καταστατικό τού » Τεκτονικού ‘Ιδρύματος », πού είχε εγκριθεί μέ τό Π.Δ. τής 2 Δεκεμβρίου 1927.

Τό Β.Δ όριζε :

Tήν σύσταση στήν Άθήνα Ίδρύματος μέ τόν τίτλο » Τεκτονικόν Ίδρυμα τής Έλλάδος » .   (Άρθρο 1)

Τόν σκοπό τού Ίδρύματος πού είναι, η άνέγερση καί διατήρηση Τεκτονικών Μεγάρων, στήν Άθήνα καί όλες τίς πόλεις τίς Χώρας, καί η ίδρυση έκπαιδευτικών μεγάρων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων, καί γενικότερα Ίδρυμάτων ευποιίας γία τήν περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη, τήν μόρφωση άπορων νέων καί τήν άσκηση φιλλαληλίας.   (Άρθρο 1)

Τήν διοίκηση τού Τεκτονικού ‘Ιδρύματος από 11μελές ‘αδελφάτο, πού ‘αποτελείται από τά ‘εκάστοτε μέλη τής (μέ έδρα τήν ‘Αθήνα) Μεγάλης Άνατολής, τής Μεγάλης Στοάς τής ‘Ελλάδος.   (Άρθρο 2)

Τούς πόρους τού ‘Ιδρύματος πού θά ‘αποτελούνται από : τά εισοδήματα τής περιουσίας τους, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες ή εισφορές τού Κράτους, Δήμων καί Κοινοτήτων, Ναών ή Μονών.!!!  (Άρθρο 5)

 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τό νομοσχέδιο ‘αποτελεί μιά συνέχιση τής προσπάθειας τής Έλληνικής Μασωνίας νά βρεί έμμεση νομιμοποίηση. Η 11μελής ηγεσία τής Μασωνίας(Μεγάλη ‘Ανατολή) ‘ιδρύει Φιλανθρωπικό δήθεν Ίδρυμα, μέ σκοπό τήν ‘ανέγερση μεγάρων ευποοίας, ‘εκπαιδευτικών, μορφωτικών, περίθαλψης, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων.!!! (Όσο τά είδατε εσείς, άλλο τόσο τά είδαμε καί μείς. Μάλλον θά περιμένουμε άρκετό καιρό ‘ακόμη).

Μέ αυτό τό ‘απίστευτο καί ‘αχαρακτήριστο Νομοσχέδιο, σύρεται καί η Πολιτεία (Κρατικές εισφορές, εισφορές Δήμων καί Κοινοτήτων) δέσμια καί χρηματοδότης τής Μασωνίας. Τό Κράτος πληρώνει γία νά χτιστούν Μασωνικοί Ναοί.!!! καί χρηματοδοτεί τίς (έν κρυπτώ καί παραβύστω) ενέργειες καί βλέψεις τής Μασωνίας.!!!

‘Ακόμη χειρότερα τό Νομοσχέδιο όρίζει σάν έναν από τούς οικονομικούς πόρους τής Μασωνίας, τήν ίδια Έκκλησία.!!! Ναοί καί Ίερές Μονές θά καταβάλλουν εισφορές γία τό χτίσιμο Μασωνικών Στοών.!!! Καί αυτό γνωστής όντως τής θέσης τής Όρθόδοξης Έκκλησίας ένάντια στήν Μασωνία, μέ σειρά καταδικαστικών άποφάσεων πού τήν συγκαταλέγει στίς Αιρέσεις καί Παραθρησκείες καί μάλιστα σέ μία πίο σκοτεινές καί μυστικές.

Ευτυχώς η ἀντίδραση τοῦ λαοῦ, τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων, ἦταν ἄμεση καί ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται

μέ τό ἀπό 23 Δεκεμβρίου 1949 Β.Δ – ΦΕΚ 355 τ.Α’/27.12.1949, νά ἀνακαλέσει προσωρινά τό παραπάνω Διάταγμα,

πρίν τό ‘επαναφέρει μέ τό από 23 Δεκεμβρίου 1955 Β.Δ – ΦΕΚ 22 τ.Α’/22.01.1956, μέ μόνη διαφορά τήν διαγραφή στό άρθρο 5 τών λέξεων » Ναών ή Μονών ».

Τουλάχιστον ‘απελευθερώθηκε η Έκκλησία από τά Μασωνικά δεσμά πού προσπάθησαν νά τίς ‘επιβάλλουν, αφήνωντας τήν Πολιτεία καί τό Έλληνικό Κράτος πιστό ‘αρωγό καί καί οικονομικό τροφοδότη τής Μασωνίας.

(Μία σύμπτωση; είναι ότι τά 2 παραπάνω Βασιλικά Διατάγματα ψηφίστηκαν τήν ίδια ημερομηνία μέ διαφορά 6 ετών. 23 Δεκεμβρίου 1949 – 23 Δεκεμβρίου 1955.!)

* Τό άρθρο είναι μέρος τού Οί προσπάθειες τής Μασωνίας νά βρεί νομιμοποίηση – Ίδρύει Τεκτονικά Ίδρύματα, μέ δήθεν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 

ΠΗΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ,ΟΙ ΔΗΜΟΙ,ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΟΝ ΟΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ 

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΕΘΝΑΡΧΗΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΑΥΛΟΥ Β
ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΕΝΑ ΕΘΝΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΟΙΠΟΝ Η ΜΑΣΩΝΙΑ 

ΚΑΝΕΝΑ ΜΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΠΟΤΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ,Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΑΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ;

ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ;
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΜΑΣ 
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ

ΦEK-22/ 1956

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.». ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.”

“Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”. ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

“ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.” ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΘΥΜΗΣΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ . ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

 

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ