Reading Time: 18 minutes

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – σελ.131-144) (ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.. ΟΣΟ ΑΡΓΕΙΣ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ.. ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ.)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση κεφαλαίων, που α) συνεισφέρουν στον οικονομικό εξορθολογισμό και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και β) τροφοδοτούν τη βιώσιμη και διαρκή οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το άνοιγμα τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος συμβάλλει μεταξύ άλλων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων, καθώς και τη βελτίωση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης και ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό. Η αξιοποίηση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων από τον ιδιωτικό τομέα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία που περιλαμβάνουν:

 • την άμεση μείωση του δημόσιου χρέους,
 • το άνοιγμα των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού,
 • την αναδιοργάνωση, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, που θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, και ιδιαίτερα της περιφέρειας, οδηγώντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε επιπλέον φορολογικά έσοδα και σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες,
 • την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία καινοτόμων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάκαμψη και στη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην αναβάθμιση κρίσιμων κλάδων, όπως οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενέργεια και ο τουρισμός,
 • την εισαγωγή νέων και επενδυτικά ελκυστικών μηχανισμών ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος (ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, κ.λπ.) και
 • τη συνδρομή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού, αποτελεσματικού και λειτουργικού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου επενδύσεων.

 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), από την ίδρυσή της το 2016, αποτελεί το φορέα της ενιαίας διαχείρισης ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου. Στο χαρτοφυλάκιό της έχουν ενταχθεί δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας, καθώς και σημαντικός αριθμός ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος είναι ικανός να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη τοπικών ή ευρύτερων οικονομιών κλίμακας με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη.

Η ΕΕΣΥΠ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο, αφενός, ως προς τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους, αφετέρου, ως προς τη δημιουργία πόρων οι οποίοι θα κατευθύνονται σε επενδύσεις. Σε αυτή την αποστολή της ΕΕΣΥΠ, πρέπει να προστεθεί και ο έμμεσος ρόλος της στην αναπτυξιακή προσπάθεια, καθώς η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε άλλα κρίσιμα μεγέθη όπως η ιδιωτική κατανάλωση, ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, η απασχόληση, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η εν γένει ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η θέση της Εταιρείας στην ελληνική οικονομία και η σχέση της με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί επιπλέον να συνδράμει καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες (οικονομικές, αγοράς και ανταγωνισμού, νέων τεχνολογιών και ψηφιακής εποχής, νέων προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούν οι καταναλωτές, προσαρμογής σε ευρωπαϊκές οδηγίες, περιβαλλοντικής καινοτομίας, κ.λπ.).

Η μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας βέλτιστες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημόσιων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, εφαρμογής σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, στοχεύοντας να:

 • αποτυπώσει συνολικά και με διαφάνεια την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου,
 • διαμορφώσει μια αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, θα παράγει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για το Δημόσιο και θα οδηγεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες,
 • υποστηρίξει τη μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Όραμα της ΕΕΣΥΠ είναι να δημιουργήσει σύγχρονες και αποδοτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με αξιοκρατία, διαφάνεια και εξωστρέφεια, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα την οικονομική και κοινωνική ανταποδοτικότητά τους. Όσο σημαντικές είναι οι δυνατότητες των δημόσιων επιχειρήσεων, άλλο τόσο απαραίτητη είναι και η υιοθέτηση μιας νέας νοοτροπίας που θα επιτρέψει να απελευθερωθούν οι πραγματικές τους δυνάμεις, με σύγχρονο όραμα, ισχυρές αξίες και ανάληψη ευθύνης.

Ταυτόχρονα η σταδιακή δημιουργία εσόδων μέσω της εφαρμογής της μερισματικής και επενδυτικής πολιτικής, θα διοχετεύσει κεφάλαια για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία ή στις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ ώστε η εταιρεία να συνεισφέρει στην επίτευξη ενός νέου, βιώσιμου και αξιόπιστου μοντέλου ανάπτυξης, με συνεχώς βελτιούμενους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της, η ΕΕΣΥΠ έχει ήδη προβεί σε δράσεις οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι στην φάση της ολοκλήρωσης, όπως:

 • Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών [Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)], αλλά και η συγκρότηση των νέων διοικητικών τους συμβουλίων, με ενίσχυση της διοίκησής τους με έμπειρα στελέχη, παράλληλα με την τροποποίηση των καταστατικών τους.
 • Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της, το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση, με τους στόχους και τις προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ.
 • Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών πλάνων από τις διοικήσεις των θυγατρικών, στις οποίες η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος πλειοψηφίας ή μοναδικός μέτοχος. Απώτερος στόχος είναι η παρακολούθηση της επίτευξης βελτιωμένων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
 • Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση και η έγκριση στόχων για το έτος 2018 για τα Διοικητικά Συμβούλια και τα εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, οι οποίοι συνδέονται με τους στόχους της ΕΕΣΥΠ.
 • Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ» και η επιλογή νέας διοίκησης και μελών ΔΣ με εμπειρία και γνώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί ένα σχέδιο δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, καθώς και της απαιτούμενης αναδιάρθρωσης.
 • Η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ» βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν.4389/2016, έχει εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη η οργανωτική αναδιάρθρωση της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ», η οποία περιλαμβάνει τη διάγνωση της τρέχουσας κατάστασης, το σχεδιασμό της νέας δομής οργάνωσης, τις νέες διαδικασίες και συστήματα, καθώς και τη στελέχωση της νέας οργάνωσης.
 • Παράλληλα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή υλοποίηση των προβλέψεων του μηχανισμού συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ κράτους, ΕΕΣΥΠ και δημόσιων επιχειρήσεων. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία σχετικά με τη διατύπωση του σκοπού των δημόσιων επιχειρήσεων, τη σύναψη συμβάσεων στόχων και απόδοσης και την εκπόνηση των δηλώσεων δεσμεύσεων.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις μετοχές της Εταιρείας στις άμεσες και λοιπές θυγατρικές της με βάση το άρθρο 188 του ν.4389/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε.

Πίνακας 5.1 Μετοχολόγιο Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ΑΕ
       
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
Εταιρεία Συνολικός αριθμός μετοχών Αριθμός μετοχών κυριότητας ΕΕΣΥΠ Ποσοστό ΕΕΣΥΠ επί του ΜΚ (%)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) 232.000.000 79.165.114 34,12%
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ) 36.300.000 18.150.001 50% + 1 μετοχή
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥΔΑΠ) 106.500.000 53.250.001 50% + 1 μετοχή
Folli Follie ΑΕ* 66.948.210 643.887 0,96%
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
Εταιρεία Συνολικό μετοχικό

κεφάλαιο

(σε ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο κυριότητας ΕΕΣΥΠ (σε ευρώ) Ποσοστό ΕΕΣΥΠ επί του ΜΚ (%)
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) 309.050.000 309.050.000 100
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ 30.000.000 30.000.000 100
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ** 42.163.557.748 42.163.557.748 100
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ 1.994.937.035 1.994.937.035 100
Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) 11.818.950 11.818.950 100
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ 340.814.324 306.732.891 90
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) ΑΕ 37.667.065 37.667.065 100
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) ΑΕ 18.953.760 18.953.760 100
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Helexpo ΑΕ (ΔΕΘ Helexpo) 136.747.600 136.747.600 100
Ελληνικές Αλυκές ΑΕ 6.966.167 3.844.627 55,19
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ 42.149.200 42.149.200 100
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ 300.000.000 75.000.000 25
ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές ΑΕ 191.155.200 66.904.320 35

*  Προέρχεται από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ΑΕ.

**Το αναφερόμενο ποσό για το ΤΧΣ, αφορά στο καταβληθέν κεφάλαιο και όχι σε μετοχικό κεφάλαιο.

Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς, με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, κινείται με συνέπεια και σύνεση, εντός του θεσμικού του πλαισίου και με όρους αγοράς, ώστε να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Ελληνικό Δημόσιο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ από τη σύστασή του, την 1η Ιουλίου 2011, και μετά. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ έως σήμερα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • υποδομές, στις οποίες εντάσσονται μαρίνες, λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι,
 • ενέργεια, στην οποία εντάσσονται περιουσιακά στοιχεία των κλάδων διανομής-αποθήκευσης αερίου, διύλισης πετρελαίου (ΕΛΠΕ) και παραγωγής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ),
 • μετοχές εταιριών, όπως των ΟΛΠ και ΟΛΘ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΕΣΣΤΥ, των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, τραπεζών, κ.λπ.,
 • λοιπά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι άδειες εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, κ.λπ.,
 • επιλεγμένα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου:

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Για το σύνολο των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο      ΤΑΙΠΕΔ στο παρελθόν και για εκείνα που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιό του, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του ν. 4389/2016, απαιτείται συνήθως μια μακρά περίοδος ενεργειών νομικής και τεχνικής ωρίμανσης, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη διαδικασίας της αξιοποίησης. Σημαντικά έσοδα προήλθαν από ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων μέχρι σήμερα, ενώ μετά το 2016 παρέμειναν στο ΤΑΙΠΕΔ περί τα 74 ακίνητα (ή ομάδες ακινήτων). Εξ’ αυτών ήδη έχουν αξιοποιηθεί τα 29, ενώ άλλα 21 βρίσκονται σε ώριμη φάση προς αξιοποίηση.

Κατά τη λειτουργία του Ταμείου από το 2011 έως και το 2018:

 • υλοποιήθηκαν 44 έργα με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών συνολικής αξίας 8.889,3 εκατ. ευρώ,
 • εισπράχθηκαν -εκπεφρασμένα σε ταμειακή βάση- έσοδα από ολοκληρωμένες συναλλαγές συνολικής αξίας 5.445,3 εκατ. ευρώ (Πίνακας 5.4).

Πέραν του συνολικού καταβληθέντος τιμήματος για το κάθε έργο, έχουν συμβασιοποιηθεί και προγραμματιστεί από τους νέους επενδυτές, επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα ύψους άνω των 0,8 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν:

 • 293 εκατ. ευρώ δεσμευτικών επενδύσεων στον ΟΛΠ,
 • 180 εκατ. ευρώ δεσμευτικών επενδύσεων στον ΟΛΘ,
 • 357 εκατ. ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Τέλος, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα  ότι η αξιοποίηση του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου Ελληνικού (Ελληνικό ΑΕ), περιλαμβάνει υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ (με το 80% να επενδύεται εντός της πρώτης 12-ετίας) που, μαζί με υπόλοιπες επενδύσεις, διαμορφώνει, μέχρι τώρα, το προσδοκώμενο συνολικό μέγεθος των εκτιμώμενων επενδύσεων στην οικονομία της χώρας στα 5,4 δισ. ευρώ.

Εντός του 2018:

 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και εισπράχθηκε το συνολικό τίμημα των 231,9 εκατ. ευρώ.
 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και εισπράχθηκε το συνολικό τίμημα των 284 εκατ. ευρώ.
 • Βαίνει προς ολοκλήρωση ο διαγωνισμός για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ και αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος του 2018.
 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ), ενώ το τίμημα των 251,28 εκατ. ευρώ, που αναλογεί στο ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος του έτους.
 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων 1800 MHz για τα έτη 2018-2035, συνολικού τιμήματος 201,5 εκατ. ευρώ και κατεβλήθη η πρώτη δόση του τιμήματος, ήτοι 166 εκατ. ευρώ.
 • Βαίνει προς ολοκλήρωση η διαδικασία για την επέκταση κατά 20 έτη της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας. Το συνολικό τίμημα, ύψους 1.115 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος του έτους.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά στην πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ. Η πρώτη δόση του τιμήματος 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί το 1ο τρίμηνο 2019.
 • Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ακινήτου Castello Bibelli στην Κέρκυρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και το τίμημα αναμένεται ότι θα καταβληθεί το 2019.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθοι διαγωνισμοί:

 • Η από κοινού με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA πώληση του 50,1% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.
 • Η μακροχρόνια (35-ετής) παραχώρηση του δικαιώματος χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών κάθετων αξόνων.
 • Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των μαρίνων Χίου και Αλίμου.
 • Η πώληση ακινήτων.

Τέλος, το 2018 εκκίνησε η διαδικασία προπαρασκευής και ωρίμανσης για την αξιοποίηση:

 • του 30% των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ,
 • του 50,01% της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του 14% της ΔΕΠΑ Υποδομών που θα προκύψουν μετά το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών,
 • ορισμένων περιφερειακών λιμένων μέσω συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων,
 • των μαρίνων Αργοστολίου, Ιτέας και Ζακύνθου,
 • του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου Ν. Καβάλας και της μετατροπής του σε υπόγειο χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Τα συνολικά έσοδα για το 2019, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχονται σε 1.531,5 εκατ. ευρώ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 Πίνακας 5.2  Στόχος εσόδων* 2019

(σε εκατ. ευρώ)
1 Προσδοκώμενα έσοδα από διαγωνισμούς, για τους οποίους έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές, με αναμενόμενη πρώτη εκταμίευση το 2019 301,6
2 Έσοδα από καταβολές δόσεων, ολοκληρωμένων  συναλλαγών προηγούμενων ετών 49,0
3 (1+2) Σύνολο (πίνακας 5.4) 350,6
4 Εκτιμώμενα έσοδα από διαγωνισμούς έργων, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2019 1.180,9
5 (3+4) Σύνολο προβλεπόμενων εσόδων 2019 1.531,5

* Σε ταμειακή βάση

 

Πίνακας 5.3  Προβλεπόμενα έσοδα τριμήνων έτους 2019
(σε εκατ. ευρώ)
 
  1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο 2019

(συνολικά)

Εισπράξεις ανά τρίμηνο 4,8 28,3 10,7 1487,7 1531,5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Πώληση 33% μετοχών ΟΠΑΠ 3,0 3,0
Περιφερειακά Αεροδρόμια 23,3 23,3
Έργα στο στάδιο προετοιμασίας [ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΛΠΕ, ΑΙΑ (μετοχές), ΔΕΠΑ, Μαρίνες] 1170,6 1170,6
Σύνολο 0,0 23,3 0,0 1173,6 1196,9
ΑΚΙΝΗΤΑ
Κασσιώπη 2,0 2,0
Αφάντου 6,5 6,5
E-auction Ι-VIII 4,8 5,0 4,0 13,8
Αγορά Μοδιάνο, Θεσσαλονίκη 0,4 0,4
Ελληνικό 300,0 300,0
Castello Bibelli 1,6 1,6
Λοιπά ακίνητα στο στάδιο προετοιμασίας 10,3 10,3
Σύνολο 4,8 5,0 10,7 314,1 334,6

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ, Οκτώβριος 2018

Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ετών 2011-2019 απεικονίζεται στους πίνακες 5.4 και 5.5.

Πίνακας 5.4  Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις

(σε εκατ. ευρώ)

 
Έργο Με προσφορά Συνολικό

Τίμημα

Καταβεβλημένο Οικονομικό κλείσιμο

Α’ καταβολή τιμήματος

Δόσεις / Τέλη Παραχώρησης
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz  και 1800 MHz Χ 408,4 408,4 2011 316,7 34,2 35,2 22,3
Πώληση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Χ 560,0 560,0 2011 474,0 86,0
Επέκταση διάρκειας σύμβασης δικαιώματος διεξαγωγής παιγνίων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για 10 χρόνια Χ 375,0 375,0 2011 375,0
Μετοχές ΕΤΕ – ALPHA – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χ 14,7 14,7 2012 5,2 9,5
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Λονδίνο, Τασκένδη, Βρυξέλλες) Χ 30,3 30,3 2013 30,3
Πώληση άδειας Κρατικών Λαχείων Χ 190,0 190,0 2013 190,0
Πώληση 33% μετοχών ΟΠΑΠ Χ 652,0 634,0 2013 622,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Μετοχές ΟΠΑΠ 1% Χ 21,6 21,6 2013 21,6
Εκμίσθωση για 90 έτη του κτιρίου Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) Χ 81,0 81,0 2013 81,0
E-AUCTION I Χ 11,0 11,0 2014 8,0 2,0 0,43 0,34 0,3 0,2
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Ντίσελντορφ) Χ 0,8 0,8 2014 0,8
Παλιούρι Χ 14,0 14,0 2014 7,0 3,0 2,0 2,0
Ψηφιακό Μέρισμα Χ 388,6 361,7 2014 114,0 189,8 29,6 28,27 26,9
Πώληση και επαναμίσθωση επιλεγμένων κτιρίων του Δημοσίου (28 ακίνητα) Χ 261,3 261,3 2014 261,3
E-AUCTION II Χ 1,8 1,8 2015 0,5 0,3 0,3 0,8 0,2
E-AUCTION III Χ 10,3 9,6 2015 5,5 0,8 2,0 1,3 0,8
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Βελιγράδι) Χ 2,4 2,4 2015 2,4
Ξενία Σκιάθου Χ 2,6 2,6 2015 2,6
Άγιος Ιωάννης Χ 9,6 9,6 2015 9,6
Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα Χ 40,5 40,5 2015 8,1 12,2 20,2
E-AUCTION IV Χ 0,5 0,5 2015 0,10 0,16 0,20 0,05 0,05
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον) Χ 10,6 10,6 2016 10,6
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Ρώμη, Ερεβάν) Χ 10,2 10,2 2016 10,2
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Λουμπλιάνα) Χ 0,6 0,6 2016 0,6
Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (51% + 16%) Χ 368,5 280,5 2016 280,5
E-AUCTION VI Χ 18,5 11,9 2016 3,7 3,7 4,5 4,3
Αστήρ Βουλιαγμένης Χ 94,4 94,4 2016 94,4
Κασσιώπη Χ 23,0 15,0 2016 10,0 3,0 2,0 2,0
Πώληση 2 Airbus Χ 3,84 3,84 2016 3,84
Αγορά Μοδιάνο, Θεσσαλονίκη Χ 1,90 0,4 2017     0,4 0,38 0,38
E-AUCTION V Χ 0,8 0,8 2017 0,8
Περιφερειακά Αεροδρόμια Χ 2.150,0 1.251,0 2017 1.234,0 16,7 23,3
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Χ 45,0 45,0 2017 45,0
Πώληση μετοχών ΑΔΜΗΕ Χ 0,4 0,4 2017 0,4
E-AUCTION VII, VIII Χ 18,4 7,92 2017 1,92 6,0 8,3
ΟΛΘ (67%) Χ 231,9 231,9 2018 231,9
ΕΕΣΣΤΥ Χ 22,0 2018 22,0
ΟΤΕ 5% Χ 284,0 284,0 2018 284,0
ΑΙΑ – Επέκταση σύμβασης Χ 1.115,0 2018 1.115,0
ΔΕΣΦΑ Χ 251,0 2018 251,0
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων 2018-2035 Χ 201,5 166,0 2018 166,0
Αφάντου, Ρόδος Χ 42,1 2018 21,0 6,5
Castello Bibelli, Corfu Χ 4,1 2019 1,6
Αξιοποίηση έκτασης Ελληνικού Χ 915,0 2019 300,0
Σύνολο υπογεγραμμένων έργων: 44 8.889,3 5.445,3 1.165,7 5,2 1.040,4 394,1 260,8 497,5 1.367,8 2.152,8 350,6
Σημείωση: Στα έργα όπου το κεταβεβλημένο ποσό ξεπερνά το συνολικό τίμημα, το επιπλέον ποσό αφορά σε τόκους
Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
ΟΛΘ  25,5
ΕΛΠΕ  22,8
ΕΥΑΘ 4,4
ΕΥΔΑΠ  11
ΔΕΠΑ 1,2
Σύνολο μερισμάτων          0 0 0 25,5 28,4 0 11 0 0
Σύνολο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις   8.889,3 5.445,3   1.165,7 5,2 1.040,4 419,6 289,2 497,5 1.378,8 2.152,8 350,6
Πίνακας 5.5  Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

       
2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις και

εκτιμήσεις

Προβλέψεις
1.171,00 1040,4 419,6 289,2 497,5 1.378,8 2.152,8* 1.531,5

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ, Οκτώβριος 2018

* 738,4+1.414,4 (υπογεγραμμένα έργα για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο και έργα σε προετοιμασία)

Ακολουθεί πίνακας με το μετοχολόγιο ΤΑΙΠΕΔ.

Πίνακας 5.6  Μετοχολόγιο Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

(ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ

(αφορά μετοχές κυριότητας ΕΔ που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων

και μεταφέρθηκαν με απόφαση της ΔΕΑΑ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 3986/2011)

       
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
Εταιρεία Συνολικός αριθμός μετοχών Αριθμός μετοχών

κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ

Ποσοστό ΤΑΙΠΕΔ

επί του ΜΚ (%)

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 305.635.185 108.430.304 35,48
ΕΥΑΘ 36.300.000 8.717.999 24,02
ΕΥΔΑΠ 106.500.000 12.069.739 11,33
ΟΛΘ 10.080.000 732.594 7,27
ΟΛΠ 25.000.000 1.784.440* 7,14
ΔΕΗ 232.000.000 39.440.000 17,00
*    Οι υπόλοιπες 4.000.000 μετοχές που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης και το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί μόνο το δικαίωμα ψήφου.
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
Εταιρεία Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο

(σε ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο

κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ

(σε ευρώ)

Ποσοστό ΤΑΙΠΕΔ

επί του ΜΚ (%)

Ελληνικό ΑΕ 3.800.000 3.800.000 100,00
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ 300.000.000 90.000.000 30,00
ΛΑΡΚΟ 109.327.663 60.337.942 55,19
ΔΕΠΑ ΑΕ 991.238.046 644.304.730 65,00
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) ΑΕ (σε εκκαθάριση) 124.512.087 124.512.087 100,00
ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ 64.421.500 64.421.500 100,00
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης 1.354.741 1.354.741 100,00
Οργανισμός Λιμένος Βόλου 8.192.157 8.192.157 100,00
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας 895.400 895.400 100,00
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 9.783.640 9.783.640 100,00
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου 1.533.515 1.533.515 100,00
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας 7.605.775 7.605.775 100,00
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας 2.500.206 2.500.206 100,00
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου 303.051 303.051 100,00
Οργανισμός Λιμένος Πατρών 17.389.590 17.389.590 100,00
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας 864.090 681.409 100,00

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

Ακολουθούν πίνακες με το μετοχολόγιο του Ελληνικού Δημοσίου (Πίνακες 5.7 έως 5.9)

 

 

Πίνακας 5.7  Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου

Προνομιούχες μετοχές άρθρου 1 του ν. 3723/2008

 
Πιστωτικό ίδρυμα Προνομιούχες μετοχές

(ποσά σε ευρώ)

Attica Bank 100.199.999,90
Σύνολο (Α) 100.199.999,90
Πιστωτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση
Πανελλήνια Τράπεζα 28.300.000,00
Proton Bank 79.999.995,79
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 224.960.000,00
FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 50.000.000,00
                                                            Σύνολο (Β) 383.259.995,79
Σύνολο (Α)+(Β) 483.459.995,69

Πηγή: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής-Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

  

Πίνακας 5.8  Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου

Εισηγμένες στο ΧΑ

       
Εταιρεία Συνολικός αριθμός μετοχών Αριθμός μετοχών

κυριότητας ΕΔ

Ποσοστό ΕΔ

επί του ΜΚ (%)

ΟΤΕ 490.150.389 4.901.507 1,00
Τράπεζα Ελλάδος 19.864.886 1.774.088 8,93
ΥΓΕΙΑ 305.732.436 33.660 0,01
ΤΙΤΑΝ 77.063.568 30.464 0,04
ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 191.660.320 110 0,00
ΚΕΚΡΟΨ 19.804.134 1.888 0,01
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 24.619.524 317.887 1,29

Πηγή:   Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής-Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού

Σχεδιασμού

 

Πίνακας 5.9  Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου

Μη εισηγμένες στο ΧΑ
 
Εταιρεία
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο

(σε ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο

κυριότητας του ΕΔ (σε ευρώ)

Ποσοστό ΕΔ
επί του ΜΚ (%)
ΕΕΣΥΠ (ν.4512/18)      
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ) 10.000.000 10.000.000 100,00
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ 1.279.847.670 1.276.242.870 99,72
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ 1.396.425.424 1.395.500.384 99,93
 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 4.299.336.658 4.299.336.658 100,00
ΟΣΕΘ 6.000.000 6.000.000 100,00
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 4.799.198.400 4.799.198.400 100,00
 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ-ΚΤΥΠ (Συγχώνευση ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ και ΘΕΜΙΣ) 532.560.824 532.560.824 100,00
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων 1.126.910 439.495 39,00
ΑΕ Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) 12.000.000 12.000.000 100,00
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ 120.841.000 1.261 0,0010
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΑΕ 5.820.170 5.820.170 100,00
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ 60.000 60.000 100,00
Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ)

297.000.000 297.000.000 100,00
Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων ΑΕ 228.212 24.710 10,83
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυμος Γεωργική Βιομηχανική Εμπορική Κτηματική

& Τουριστική Εταιρεία

98.826.354 20.716 0,02
Εγνατία Οδός ΑΕ 7.050.000.000 7.050.000.000 100,00
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) 24.000 24.000 100,00
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ πρώην ΤΕΜΠΜΕ) 942.479.700 942.479.700 100,00
Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός ΑΕ (ΕΛΔΟ ΑΕ) 60.000 60.000 100,00
Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου ΑE 45.000.000 45.000.000 100,00
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ-
Enterprise Greece Invest & Trade (πρώην Invest in Greece ΑΕ,ΕΛΚΕ)
293.400 293.400 100,00
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ 2.000.000 480.000 24,00
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ) 1.000.000 1.000.000 100,00
Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ 210.000 210.000 100,00
ΕΡΤ ΑΕ 5.000.000 5.000.000 100,00
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ) ΑΕΠΕΥ 300.000 15.000 5,00
Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (ΕΑΕΑΠ) 300.000 150.000 50,00
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ (συγχώνευση με ΕΚΕΠΥ, ΕΤΑΚΕΙ ΚΑΙ ΕΛΟΤ) 5.511.800 4.839.400 87,80
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ 3.000.000 3.000.000 100,00
ΚΑΪΡ ΡΟΔΟΥ 576.721 21.694 3,76
Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑΕ (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) πρώην Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ ΑΕ) 1.000.000 1.000.000 100,00
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 473.751.262 473.751.262 100,00
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (συγχώνευση με Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ) 7.017.500 7.017.500 100,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)

(πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ)

293.500 293.500 100,00
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ 129.140 129.140 100,00
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ 532.800 271.728 51,00
Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας (ΟΛΝΕ) ΑΕ 4.092.714 4.092.714 100,00
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ ΑΕ) 119.300.000 45.000.000 37,72
ΦΟΙΝΙΞ GROUPAMA 22.074.640 365 0,00
Εταιρείες Ομίλου Σαρακάκη (μεταφορά από χαρτοφυλάκιο ΔΕΚΑ ΑΕ)
    Απόλλων ΑΕ Μεσιτείας Ασφαλίσεων 74.000 560 0,76
    Αφοι Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ(Συγχώνευση με Γενική Αυτοκινήτων, Σαρακάκης Λιανική,

    Ιάσων)

14.070.000 29.700 0,211
    Σαρακάκης Σεντερ ΑΕΤΕ 17.576.260 239.220 1,36
    Κτηματική και Ναυτική ΑΕ 9.732.270 254.680 2,62
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 25.850.000 25.850.000 100,00
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) 6.603.081 6.603.081 100,00
(συνεχίζεται)
(συνέχεια)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 25.850.000 25.850.000 100,00
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) 6.603.081 6.603.081 100,00
 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ
Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ) ΑΕ 1.358.876 161.425 11,88
Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τεχνολογίας στην Υγεία

(πρώην ΕΚΕΒΥΛ) ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ)

1.266.000 149.599 11,82
Βιοτεχνικό Πάρκο Γρεβενών (ΒΙΟΠΑΓΡΕ) ΑΕ 175.800 3.516 2,00
Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων ΑΕ 60.000 17.400 29,00
Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ) ΑΕ 147.000 6.027 4,10
Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας ΑΕ 319.680 1.305 0,41
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αρ. 14α ν. 3429/2005)
Ολυμπιακές Αερογραμμές 130.385.000 130.385.000 100,00
Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες 354.946.354 354.946.354 100,00
Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ 21.166.191 21.138.740 99,87
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ΑΒΕ 115.790.000 98.987.900 85,49
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Πιστωτικά ιδρύματα
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 1.050.573.329 973.710.056 92,68
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 1.052.524.067 358.313.165 34,04
Λοιπές
Αγρογή ΑΕ 5.870.000 5.870.000 100,00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 51.365.564 4.375 0,01
ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική 4.049.896 280.565 6,93
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ΑΕ 24.541.982 24.541.982 100,00
Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής (ΕΛΣΥΠ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ) 784.552 159.892 20,38
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Επενδύσεων (ΕΑΕΕ) ΑΕ 26.208.640 26.208.640 100,00
Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης (ΕΛΚΕΑ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ) 1.444.393 1.092.539 75,64
Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ) 58.700 38.713 65,95
Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού (ΕΛΚΕΔΕ) ΑΕ

(προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ)

452.577 230.860 51,01
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ 623.797 424.182 68,00
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ 121.449.478 121.449.478 100,00
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων (ΕΤΑΤ) ΑΕ 505.000 503.662 99,74
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ 5.827.950 3.271.268 56,13
Κέντρο Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ) 58.600 29.886 51,00
Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΝΑΕΔΚ) 395.833 294.104 74,30
NUTRIART ABEE 23.506.704 77.807 0,331
Πετζετάκις ΑΕ 7.674.944 38.657 0,504
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)ΑΕ 56.407.000 56.407.000 100,00

Πηγή: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής-Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Κυβέρνηση προωθεί σταθερά μία πολιτική ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και στοχευμένης αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά και σταθερά έσοδα για το Δημόσιο σε μακροχρόνια βάση, να μειώσει το ύψος του δημόσιου χρέους και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη. Η πολιτική αυτή έχει ως βασικούς άξονες την καταγραφή, την προστασία και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών και του νομοθετικού πλαισίου.

Αναλυτικά:

Α.  Καταγραφή

 Σχετικά με την καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας δύο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και δυο προγραμματίζονται:

 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)

Υλοποιήθηκε το έργο των Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της ψηφιοποίησης και διάθεσης διαγραμμάτων και εγγράφων, καθώς και της δημιουργίας περιγραφικής και γεωγραφικής βάσης δεδομένων. Το έργο βρίσκεται ήδη σε φάση λειτουργίας και συνεχούς ενημέρωσης των δεδομένων του. Στόχος για το 2019 είναι: 1) η συμπλήρωση μέσω του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και η συνεχής ενημέρωση της βάσης δεδομένων (κτηματολογικά στοιχεία) και 2) η ολοκλήρωση της ανάρτησης των νέων καθορισμένων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας τόσο στην εφαρμογή αιγιαλού όσο και στη διαδικτυακή πύλη (Portal) του Υπουργείου.

 • Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ)

Το ΜΑΠ αποτελεί βασική δράση της ΓΓΔΠ για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο, όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα. Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας είναι ένα συνεχώς επικαιροποιούμενο γεωγραφικό και περιγραφικό μητρώο, στο οποίο διασυνδέονται οι βάσεις δεδομένων της δημόσιας περιουσίας όλων των Υπουργείων. Η αναγκαιότητα του έργου συνίσταται στη δυνατότητα που παρέχει στη ΓΓΔΠ να συντονίζει και να ελέγχει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων μέσω της ψηφιακής συστηματικής καταγραφής, ταξινόμησης και επεξεργασίας.

Βασικός σκοπός είναι η ανάδειξη του ΜΑΠ σε κύριο εργαλείο εντοπισμού και καταγραφής των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου με σταδιακή λειτουργική μετατροπή του σε άτυπο Δημόσιο Κτηματολόγιο.

Στόχοι για το 2019 είναι:

– η δημιουργία νέων αναφορών και στατιστικών,

– η επικαιροποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων (LSO 25) και

– η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας με τις ψηφιακές βάσεις όλων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται ακίνητα (Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υπουργεία κ.λπ.).

 • «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας»

 Στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για την περίοδο 2019-2020 η ΓΓΔΠ θα εντάξει έργο για τη «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας» με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της πλήρους και επικαιροποιημένης λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του Υπουργείου Οικονομικών. Το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες δράσεις στα λοιπά υπουργεία που λειτουργούν ψηφιακές βάσεις ακινήτων.

 • Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δημόσιας περιουσίας η ΓΓΔΠ θα προχωρήσει με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων, στον ακριβή προσδιορισμό των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία, που δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα και τη στελέχωση των υπηρεσιών (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας). Ο ακριβής εντοπισμός τέτοιων ακινήτων θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και αύξηση των εσόδων του Δημοσίου.

Β.    Προστασία

 Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων

 Στόχος της ΓΓΔΠ είναι η συνεχής ενημέρωση του ΨΥΔΗΠΕΕΚ μέσω της καταχώρισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομίας, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.ά.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.ά.) και των κοινό-χρηστων ζωνών αιγιαλού (λόγω καταπατήσεων) με την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Με την ηλεκτρονική αποστολή των εν λόγω στοιχείων στις κτηματικές υπηρεσίες, μπορεί να διαπιστώνεται ποιες από αυτές τις μεταβολές είναι νόμιμες και ποιες παράνομες ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν φαινόμενα αυθαιρεσίας.

Το έτος 2018 εγκρίθηκε αρχική δαπάνη 105.000 ευρώ πιλοτικής εφαρμογής πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε τρεις κρίσιμες περιοχές, με στόχο το 2019 να διευρυνθούν σε δέκα.

Γ.    Αξιοποίηση

 Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών – εξορθολογισμός και εξοικονόμηση δαπανών

Συνεχίζεται το 2019 η αξιοποίηση της ακίνητης κτηριακής περιουσίας του Δημοσίου και η ορθολογική διαχείριση των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών και οργανισμών του, προς τον σκοπό δραστικής μείωσης των σχετικών λειτουργικών δαπανών.

 • Κατεχόμενα και Ανταλλάξιμα Κτήματα

Άμεσα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορούν να εξασφαλισθούν από την τακτοποίηση των Κατεχομένων Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων. Η τακτοποίηση ορισμένων Κατεχομένων Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:

– Την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων αλλά και συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία σπεύδει να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με χρονική καθυστέρηση, την περιουσία της.

– Την εισροή σημαντικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα προκύψει κατά την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

– Την απελευθέρωση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 • Επί μέρους παρεμβάσεις

 Σχολάζουσες Κληρονομίες

Άμεσα έσοδα μπορούν να εξασφαλισθούν από τις Σχολάζουσες Κληρονομίες μέσω της υλοποίησης προγράμματος ταχείας εκκαθάρισής τους, ώστε να μην παραμένουν υποθέσεις εκκρεμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κληροδοτήματα

Στόχος της ΓΓΔΠ είναι να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών επί των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τις διαθήκες των διαθετών. Επίσης, στόχος της ΓΓΔΠ είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Αιγιαλοί και Παραλίες

Η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε στο 2017-2018, για έναν μικρό αριθμό θέσεων, θα επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό δημοπρατούμενων θέσεων, καθώς και σε άλλα αντικείμενα προς δημοπρασία για πρώτη φορά στο έτος 2019 (πχ αμμοληψίες), μέσω υφιστάμενου συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

Άμεσα έσοδα θα εξασφαλισθούν από την τροποποίηση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης του Αιγιαλού και της Παραλίας, που γίνεται σήμερα έναντι μικρού τιμήματος για το Δημόσιο και αφορά στις περιπτώσεις που υπογράφονται μισθωτήρια συμβόλαια, με τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και αμμοληψιών.

Επίσης, στόχος της ΓΓΔΠ είναι η επικαιροποίηση και η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Αιγιαλό – Παραλία, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η στόχευση θα είναι διπλή: αφενός να διασφαλίζεται η προστασία του Αιγιαλού και της Παραλίας και αφετέρου να προωθείται και να διευκολύνεται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

 • Επανεξέταση του Κώδικα Απαλλοτριώσεων

Στόχος της ΓΓΔΠ είναι η επανεξέταση του κώδικα απαλλοτριώσεων με γνώμονα την απλοποίηση των διαδικασιών και την εναρμόνιση με τις κοινοτικές δεσμεύσεις, προς τον σκοπό εξοικονόμησης δημόσιων δαπανών.

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ? ΝΑ ΣΕ ΑΠΑΛΩΤΡΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ? ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ?? ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ !!!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: