Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Πόσα είδη φόρων έχουμε στην πλάτη μας;;;; Αναρωτήθηκες γιατί;;;
Πόσα είδη φόρων έχουμε στην πλάτη μας;;;; Αναρωτήθηκες γιατί;;; Photo by Nicholas Green on Unsplash

Πόσα είδη φόρων έχουμε στην πλάτη μας ;;;;

Οι άμεσοι φόροι

Η λίστα με τους άμεσους φόρους χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
επί του εισοδήματος
επί του κεφαλαίου
επί της ακίνητης περιουσίας

Oι φόροι επί του εισοδήματος

1) Φόρος στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων
2) Φόρος στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων – προκαταβολή
3) Φόρος στο εισόδημα από μισθούς – παρακράτηση
4) Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις – παρακράτηση
5) Φόρος στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων (πλην μισθών και συντάξεων) – παρακράτηση
6) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης*
7) Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών
εταιρειών

Λοιποί φόροι στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων

9) Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα
10) Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους
11) Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.
12) Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό
13) Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
14) Φόρος στο εισόδημα Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
15) Φόρος στο εισόδημα Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα – προκαταβολή
16) Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων
17) Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων – προκαταβολή
18) Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών
19) Εφάπαξ φόροι εισοδήματος Νομικών Προσώπων
20) Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών
21) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – προκαταβολή
22) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
23) Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
24) Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών

Οι φόροι επί του κεφαλαίου είναι οι εξής:

25) Φόροι και τέλη κληρονομιών
26) Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών

Αναφορικά με τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας, αυτοί είναι οι παρακάτω:

27) Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)
28) Ενιαίο τέλος ακινήτων
29) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων  Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)
31) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
32) Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών
33) Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων
34) Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία

Οι έμμεσοι φόροι

Οι έμμεσοι φόροι κατηγοριοποιούνται ως εξής: ΦΠΑ, δασμοί και ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ υπάρχουν οι εξής:

35) Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ
36) Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία
Οι δασμοί είναι οι παρακάτω:
37) Δασμοί κοινού δασμολογίου
38) Δασμοί anti-dumping και αντισταθμιστικοί δασμοί

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης:

39) ΕΦΚ υγραερίων
40) ΕΦΚ βενζινών
41) ΕΦΚ diesel κίνησης
42) ΕΦΚ diesel θέρμανσης
43) ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια
44) ΕΦΚ στο φυσικό αέριο
45) ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων
46) ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού
47) ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων
48) ΕΦΚ στη μπύρα
49) Φόρος κατανάλωσης στον καφέ
50) Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
51) Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία
52) Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων

Οι άλλοι φόροι

Στη μεγάλη λίστα των φόρων προστίθενται και οι εξής:

53) Φόρος στα κρατικά λαχεία
54) Φόρος στα μικτά κέρδη των καζίνο
55) Φόρος στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων
56) Φόρος στα εισιτήρια των καζίνο
57) Φόρος ασφαλίστρων
58) Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
59) Φόρος στη Διαμονή
60) Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων
61) Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών
62) Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων
63) Τέλος επιτηδεύματος
64) Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.
65) Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
66) Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
67) Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
68) Φόρος πλοίων
69) Φόρος επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια
70) Λοιπoί φόροι επί της παραγωγής
71) Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες
72) Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τα τέλη στις μεταφορές που είναι τα παρακάτω:

73) Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων
74) Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια
75) Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων
76) Τέλη Eurocontrol
77) Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα
78) Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα
79) Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων
80) Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων
81) Τέλη κυκλοφορίας
82) Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα

Στο επίπεδο της ρύπανσης:

83) Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας
Τα άλλα τέλη είναι τα εξής:
84) Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
85) Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
86) Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση
87) Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα
88) Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις
89) Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου
90) Λοιπά τέλη χαρτοσήμου
91) Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο
92) Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές
93) Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες
94) Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
95) Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
96) Τέλος επιτηδεύματος
97) Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων
98) Παρακράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.
99) Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων
100) Προξενικά ναυτιλιακά τέλη
101) Τέλη χρήσης αερολιμένων
102) Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα

Οι κοινωνικές εισφορές:

103) Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο
104) Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο

ΑΠΟ Alexis Kompos

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΊΝΑΙ ΕΊΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΕΚΜΉΡΙΟ ΚΑΤΆ ΤΑ ΆΛΛΑ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΏΝΕΙ ΦΌΡΟΥΣ ΑΝΤΊ ΝΑ ΑΓΟΡΆΖΕΙ ΑΓΑΘΆ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ , ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟ;;; ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ;;;;

φπα στο τελος κινητης και αλλού δηλαδη φορολογουν το φορο οι μπασταρδοι

 

ΆΝΘΡΩΠΕ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΗΣ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΤΟΛΗ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΑ ΣΕ ΠΝΙΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΣΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΜΕΝΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΟΛΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΑ ΔΙΣ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΣΤΑ ΠΟΤΑ, ΣΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΣ.

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΧΡΕΟΥΣ ΦΟΡΩΝ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΔΟΥΛΟ, ΣΚΛΑΒΟ. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ , ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΔΙΑΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΙ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ