Χρόνος ανάγνωσης: 69 λεπτά

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (μέρος 1/2)

Αρτεμίου Σώρρα του Βασιλείου και της Ολυμπίας, που γεννηθέντος στις 12-10-
1966 στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Καλυψούς,
αριθ. 70, κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΙ 210720/22-6-2011 Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας, εκδοθέντος από την Υ.Α. Πατρών, με Α.Φ.Μ.: 042809128/Γ΄ Δ.Ο.Υ.
Πατρών.
*******
Επί της προς εμέ αποδιδομένης κατηγορίας, δηλαδή για την παράβαση των
άρθρων 1, 13, περ. στ’, 14, 26 παρ. 1α, 27, 42 παρ. 1, 2, 43 παρ. 1, 45, 51, 52, 53,
57, 59, 60, 61, 63, 76, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 184, 187 παρ. 1, 191, 386 παρ. 1,3
περ. β΄ΠΚ 1, παρ. 1,3,4, Ν. 1608/50 2,3 παρ. κ, 4, 45 παρ. 1α, γ΄, ε΄, στ΄ζ΄, η΄,
2,3,4,5, 46, 48, 50 Ν. 3691/2008, αναφερόμενος στα πραγματικά περιστατικά του
κατηγορητηρίου απολογούμαι ως εξής:

Αρνούμαι ρητά, κατηγορηματικά και απόλυτα κάθε αποδιδομένη με το ως
άνω κατηγορητήριο κατηγορία σε βάρος μου.
Επειδή έχω αιτηθεί την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων τόσο
από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και άλλα τα οποία είναι απαραίτητα και
απολύτως αναγκαία, για την απάντηση στις βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες μου
αποδίδονται, και άνευ των οποίων, η απολογία μου, δεν θα είναι πλήρης, αλλά
ελλειπέστατη, στερούμαι δε ως εκ του λόγου τούτου ουσιωδών και βασικών
δικονομικών μου δικαιωμάτων.
ΕΠΕΙΔΗ καλούμαι να απολογηθώ, σε ένα εντελώς αόριστο κατηγορητήριο,
το οποίο μου αποδίδει κατηγορίες γενικές και αόριστες, κατά τρόπον που δεν
αποσαφηνίζεται η κάθε επιμέρους εγκληματική πράξη, με επακριβή
καθορισμό, δηλαδή δεν είναι διακριτή η αντικειμενική και η υποκειμενική
υπόσταση της κάθε πράξης χωριστά, που συναποτελούν την κατηγορία, δεν
αποσαφηνίζεται ο κοινός δόλος γιά κάθε κατηγορούμενο χωριστά, κατά
παράβαση της διάταξης του άρθρου 321 ΚΠΔ, κατά τρόπον που καταστρατηγεί τα
δικονομικά μου δικαιώματα, αφού έτσι καλούμαι να απαντήσω σε μια αόριστη και
άκυρη κατηγορία.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Σελίδα 2 από 136

Εγώ, ο κατηγορούμενος, Αρτέμιος Σώρρας του Βασιλείου και της Ολυμπίας,
είμαι νυμφευμενος με την Βαΐα Ρουγκλίου, από τον οποίο γάμο μας έχουμε
αποκτήσει τέσσερα (4) τέκνα.
Την 4-9-2015 καταχωρήσα στον Αρειο Πάγο και έλαβε αριθμό 6199 το
επίσημο καταστατικό του Πολιτικού Φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ με τους
διακριτικούς τίτλους «Ε.ΣΥ.» «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ», κατά το
οποίο Πρόεδρος του Φορέα ορίστηκα εγώ ο κ. Αρτέμης Σώρρας, Γενικός
Γραμματέας ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος και Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα Βίκυ
Χαραλάμπους.
Αναφερόμενοι στις Συνταγματικές διατάξεις και τους ισχύοντες Νόμους και
ειδικότερα στην Αρχή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΕΩΝ προβήκαμε στην
διακήρυξη των σκοπών του Πολιτικού μας Φορέα. ( Το καταστατικό που πάρχει στην
δικογραφία).

Αυτή η πολιτική δράση του Ανθρώπου διέπεται από τις Ελλάνιες Αξίες:
ΛΟΓΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΡΕΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΤΗΣ, ΑΦΘΟΝΙΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ,
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΘΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. Οι αξίες
δημιουργούν τις Αρχές ως τα σημεία Αναφοράς Κοινωνικού Συστήματος τα οποία
Δημιουργούν Συγκεκριμένο λειτουργικό Πλαίσιο. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΟΝΟΜΙΑ
ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ ΙΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΦΡΟΝΗΣΗ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΑΙΔΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΙΛΟΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Σημειωτέον ότι οι αναφορές στις Αρχές και στις Αξίες, οι οποίες
συμπεριλαμβάνονται στην Ιδρυτική διακήρυξη του Φορέα αναλύονται μία προς μία
στην Ιδρυτική Διακήρυξη.

Ακολουθεί το Παράρτημα 1, στο οποίο γίνεται ειδική αναφορά, στο Ελληνικό
Σύνταγμα, αλλά και σε όσα ισχύουν μετά την μεταρρύθμιση με την συνθήκη της
Λισσαβόνας και σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων του
Ανθρώπου της ΕΕ ο κάθε Ελληνας πολίτης ως και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα
πρέπει να ζεί και να λειτουργεί μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία δικαίου, το οποίο
ρυθμίζεται μέσα σε ένα αξιακό σύστημα κανόνων και αρχών και όπως αυτό έχει
επικυρωθεί ως κεκτημένο πια δικαίωμα μέσα από τους αγώνες εκατομμυρίων
ανθρώπων. Κεκτημένο θεμελιώδες αδιαμφισβήτητο δικαίωμα και αξία είναι, εκτός
των άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
διαμέσου της λαϊκής Κυριαρχίας που θεωρείται το θεμέλιο του πολιτεύματος της Δημοκρατίας. Σωρεία συμβατικών διατάξεων και κειμένων χαράζονται στο
εσωτερικό αλλά και διεθνή χάρτη διά την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Α. Γενικά.
1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

1.1- Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΣΣΕ) και ως τροποποήθηκε και
αναδιαμορφώθηκε συμφώνως προς την συνθήκη της Λισαβόνας ( ΕΕ C 306/17-12-
2007 ).
1.2- Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) ως
τροποποιηθείσα ισχύει (ΕΕ C 306/17-12-2007) και ειδικά το άρθρο 325 όπου
περιγράφεται η καταπολέμηση απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Κρατών Μελών.
1.3 – Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4 – Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( Σύμβαση Ρώμης
της 4-11-1950, Ν.Δ. 53/1974 Ν. 2400/1996 και Ν. 3344/2005) και πρώτο
πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
1.5 – Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Γίνεται επομένως φανερό, ότι σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού είχα
και έχω όλες τις αποδείξεις για τα πιό πάνω χρηματοοικονομικά μου
εργαλεία, που είναι κυρίαρχη βούλησή μου να βοηθήσω την Ελλάδα και
τους απανταχού Έλληνες και έχοντας ως βάση τις ανωτέρω αρχές και αξίες,
αποφάσισα την ίδρυση και συμμετοχή σε μία σαφή και ξεκάθαρη πολιτική
κίνηση.
Επομένως όχι μόνο δεν συγκρότησα αλλά ούτε και εντάχθηκα ποτέ, σε
δομημένη ομάδα με σκοπό την διάπραξη οιουδήποτε εγκλήματος. Η πρόθεση
και ο σκοπός μου άρχιζε και τελείωνε ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Όταν ο ανωτέρω πολιτικός φορέας άρχισε να ενδυναμώνεται στην Λαϊκή
βάση και όταν ανοίχθηκαν περισσότερα από 200 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά
και στο εξωτερικό, το παρόν πολιτικό σύστημα τρομοκρατήθηκε και θέλησε, μη
συλλαμβάνοντας ούτε έναν κουκουλοφόρο, τέτοιοι παρακρατικοί μας επετίθοντο,
είτε με καταστροφές και πυρπολήσεις των γραφείων του πολιτικού μας φορέα, είτε
με απόπειρες δολοφονίας μου, είτε με εκφοβισμό των μελών μας, είτε αλλά
κυρίως με την άσκηση διώξεως εναντίον μου, με αναπόδεικτες και έωλες και
Σελίδα 4 από 136
αβάσιμες και αναληθείς κατηγορίες να με εξοντώσει, να με φιμώσει και να με
αναγκάσει να αρνηθώ τα αυταπόδεικτα οικονομικά μου εργαλεία. Είναι,
λοιπόν, κυρίως και σαφέστατα πολιτική η εναντίον μου
δίωξη.

Α.- ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Είμαι πλήρης, αποκλειστικός, αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας,
κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000)
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.»
συγχωνευθείσης δι’ απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν
είκοσι πέντε (125) χρυσών γαλλικών φράγκων, οι οποίες λόγω της ακυρώσεώς
τους έχουν χαρακτήρα αξιογράφου-χρεογράφου-χρεωστικού ομολόγου και η αξία
τους έχει εκτιμηθεί σήμερα στο ποσόν των 678.647.978.985 δις ευρώ η κάθε μία. Η
αλήθεια των ανωτέρω αποδεικνύεται:

1/ από την υπ’ αριθμόν 3641/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων), από την οποία προκύπτει ότι εγώ έχω
καταστεί πλήρης, αποκλειστικός, διαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος
και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της
ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», και η
οποία δέχεται την αίτηση μου ως νόμιμη και ουσία βάσιμη και υποχρεώνει την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. να μου χορηγήσει νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα, εάν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.,

Α. Όλων των εγγράφων πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της
εταιρείας (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.), καθ’ όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης,
από 1-1-1933 μέχρι σήμερα, περί έγκρισης (περιοδικά, κατ’ εξάμηνο και έτος) των
λογαριασμών εκκαθάρισης, ως επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης, το οικείο πρακτικό περί της οριζόμενης εξόφλησης εκ της γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, προς τους εκκαθαριστές, συνεπεία της
(φερόμενης) περαίωσης εξ αυτών της εκκαθάρισης.

Β. Το κατά νόμο προβλεπόμενο έγγραφο περί απογραφής της εταιρικής περιουσίας
Σελίδα 5 από 136
της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.», ως επίσης, και το οικείο φύλλο του
ΦΕΚ, σχετικά με την δημοσίευσή της (απογραφής), μετά του οικείου ισολογισμού ο
οποίος όφειλε να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου συντασσομένης σχετικής
πράξεως. Αντίστοιχα το οικείο φύλο του ΦΕΚ, σχετικά με την δημοσίευση του
ισολογισμού πέρατος «της εκκαθάρισης» μετά του οικείου τελικού ισολογισμού, ο
οποίος όφειλε, να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου συντασσομένης σχετικής
πράξεως.

Γ. Όλων των έγγραφων πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της
εταιρειας, καθ’όλη την διάρκεια της εκκαθάρισης, από 1-1-19933 μέχρι σήμερα, περί
έγκρισης (περιοδικά, κατ’ εξάμηνο και έτος) όλων των λογαριασμών εκκαθάρισης ως
επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, το οικείο πρακτικό περί της
εγκρίσεως των αποτελεσμάτων περαίωσης της εκκαθάρισης εκ μέρους της γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Δ. Όλες τις προβλεπόμενες στην σύμβαση συγχώνευσης συμφωνίες μεταξύ των
εκκαθαριστών και της καθ’ης εταιρείας που αφορούν κάθε ρευστοποίηση των
επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής και όλα τα
προακτικά από το οικείο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ στο οποίο προβλέφθηκε ότι πρέπει να
καταχωρίζεται κάθε απόφαση των ειδικών εκκαθαριστών, στα πλαίσια της
εκκαθαρίσεως, ήτοι και κάθε απόφαση, δια της οποίας θέλει πιστοποιηθεί δια
πρακτικού υπογραφομένου παρ’ αυτών, από 1-1-1933 μέχρι και σήμερα, μετά των
περιεχομένων συμφωνιών μεταξύ των ειδικών εκκαθαριστών της Εθνικής Τραπέζης
από τα οποία προκύπτει η πορεία, πρόοδος, εξέλιξη και εν γένει κατάσταση της
εκκαθάρισης.

Ε. Η αναλυτική κίνηση του εν θέματι ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ, ο οποίος
όφειλε να έχει ανοιχθεί επ’ ονόματι του συνόλου των κομιστών μετοχών της
Τραπέζης της Ανατολής, από την 1-1-1933 έως και σήμερα, έντοκος ως προς την
χρέωση και την πίστωση αυτού, προς επτα τοις εκατό (7%) ετησίως, στον οποίο
οφείλουν να έχουν γίνει όλες οι χρεώσεις και πιστώσεις ως προβλέπονται στην –
λόγω της προκείμενης ειδικής εκκαθάρισης- διαδικασία ρευστοποίησης, ως
ειδικότερα προβλέπονται στην διαδικασία εκκαθάρισης στην οικεία σύμβαση στην VI
περ. δ, περί ανοίγματος αλληλοχρέου λογαριασμού, ως κατά την εκάστοτε πράξη –
συμφωνία συναίνεσης των εκκαθαριστών αναφορικά με την τροπή των νομισμάτων,
ως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.

ΣΤ. Όλες τις (οικονομικές) καταστάσεις, εκάστης εξαμηνιαίας θέσεως της Ειδικής
Σελίδα 6 από 136
Εκκαθαρίσεως, από την 1-1-1933 έως και σήμερα, ως επίσης και τις αντίστοιχες
εφημερίδες στις οποίες αυτές οφείλουν να έχουν δημοσιευθεί. Επιπρόσθετα, τη
συμφωνία των ειδικών εκκαθαριστών με την καθής προς περάτωσιν της ειδικής
εκκαθαρίσεως, δια της οποίας προσδιορίζεται η αξία του μη ρευστοποιηθέντος
μέρους του ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής, με την οποίαν αξίαν θέλει
πιστωθεί ο αλληλόχρεος έντοκος λογαριασμός ως επίσης και ο προσδιορισμός
αυτής της πίστωσης στον εν θέματι έντοκο αλληλόχρεο λογαριασμό.

Ζ. Όλα τα λογιστικά έγγραφα που συνέχονται με τη διαδικασία της συγχώνευσης με
απορρόφηση δια εξαγοράς και την εκκαθάριση και δη τις σχετικές λογιστικές
εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της καθ’ης, ως σύμφωνα με το νόμο οφείλουν να
έχουν απεικονισθεί – καταχωρηθεί λογιστικά στα βιβλία – στοιχεία της
απορροφούσας τράπεζας και ειδικότερα: α) Όλες τις επιμέρους οικονομικές
καταστάσεις όπου διενεργήθηκαν οι κατά το νόμο λογιστικές εγγραφές της
διενεργηθείσας συγχώνευσης δια απορρόφησης και ιδίως -εκτός των άλλων- οι
εγγραφές απογραφής αυτής, συνεπεία της συγχωνεύσεως δια εξαγοράς κατά το
έτος 1932, άλλως κατά το έτος 1933 (χρόνο διενέργειας της συγχώνευσης. β) και
όλα τα επιμέρους ισοζύγια, αναφορικά με την καταχώριση και τις οικείες λογιστικές
εγγραφές, ως όφειλαν να διενεργούντο ανά εξάμηνο κατά τους κατωτέρω
αναφερόμενους χρόνους, όπου και όπως κατά τεκμήριο όφειλαν να διενεργούνται οι
κατά τα ανωτέρω οριζόμενες ρευστοποιήσεις (είτε πραγματικές, είτε λογιστικές) και
τις αντίστοιχες επιμέρους λογιστικές εγγραφές μαζί με όλες τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, μετά όλων των ισολογισμών, όλων των επιμέρους χρήσεων
αδιαλείπτως από το έτος 1931, δηλ. δύο έτη πριν την έναρξη της εκκαθάρισης, έως
και το έτος 1938, δύο έτη μετά την φερόμενη, κατά τους ισχυρισμούς της ΕΤΕ,
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.”
2/ από το με αριθμό πρωτοκόλλου 21518/13-10-2011 έγγραφο της ΔΟΥ Γ
Πατρών, δια του οποίου, με αξία κάθε μετοχής μου της Τραπέζης της Ανατολής
678.647.978.985 δισεκατομμύρια ευρώ, μου επιβάλλεται φόρος για 4 μετοχές
2.714.591.915.942,63 ευρώ Χ 0,5% = 13.572.959.579,71 ευρώ.
3/ από το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΚΕ 1053901 ΕΞ 2012 1991/ 30-3-2012
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο ο τότε Υπουργός Οικονομικών
Φ. Σαχινίδης απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο (ερώτηση) του βουλευτή Ζ.
Τζικαλάγια, προσδιορίζει και αποδέχεται στο ανωτέρω ποσό την αξία κάθε μετοχής
της Τραπέζης της Ανατολής. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υπάρχουν στην παρούσα
Σελίδα 7 από 136
δικογραφία.

Β.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 28-9-2012 κατέθεσα πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος για το ποσό
των Εξακοσίων Δισεκατομμυρίων (600.000.000.000) Δολλαρίων ΗΠΑ, θέτοντας ως
αντασφάλεια χρεόγραφα-διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of Exchange-
IBOE) του US Treasury.
Για την πρότασή μου αυτή ενημέρωσα όλους τους σχετικούς εθνικούς φορείς
καθώς και τους λειτουργούς του ΔΝΤ, Ε.Ε και Ε ΚΤ ( ΤΡΟΪΚΑ) καθώς και την
Κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλα τα αρμόδια τμήματα.

Την πρότασή μου συνόδευαν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και
υποστηρικτικά έγγραφα με πλήρη σοβαρότητα και διαφάνεια και ειδικότερα
προσαρτήθηκε και η πιστοποίηση της κατάθεσης σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό
υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας (Όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί στην
παρούσα δικογραφία).

Ειδικότερα, επέδωσα με δικαστικό επιμελητή την πρότασή μου για την
δανειοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, με εξακόσια δισεκατομμύρια δολάρια, μέσω
διεθνών συναλλαγματικών του Αμερικανικού Δημοσίου, αξιολογήσεως ΑΑΑ στην
οποία περιλαμβάνονται τόσο η πρόταση δανειοδοτήσεως, όσο και αντίγραφα των
συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών που απάρτιζαν το κεφάλαιο των 600 δις
δολαρίων και τα οποία επιδόθηκαν στον τότε Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Στουρνάρα (νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.)
και ο οποίος αφού έλαβε γνώση τούτων, με το με αριθ. πρωτ. 09927/3-11-2012
έγγραφό του, διαβιβάζει τα ανωτέρω, δηλαδή τον πλήρη φάκελλο, προς τους:

1.- κο Γεώργιο Προβόπουλο, Δοικητή της ΤτΕ
2.- κο Βασίλειο Μαστρόκαλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
3. Στην 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ενημερώνει ο
ανωτέρω Υπουργός για την ενέργειά του αυτή, δηλαδή την αποστολή του ως άνω
φακέλου στους ανωτέρω θεσμικούς παράγοντες και ενημερώνει προς τούτο εμένα,
τον Εμμανουήλ Λαμπράκη και τον τότε πληρεξούσιο Δικηγόρο μας κ. Γεώργιο
Παπαδάκη.

Επειδή, οι ανωτέρω θεσμικοί παράγοντες, είχαν πλήρη ενημέρωση, όχι μόνο
Σελίδα 8 από 136
για την πρόταση δανειοδοτήσεως, αλλά και αντίγραφα των συγκεκριμένων διεθνών
συναλλαγματικών, εκατό δις δολάρια η κάθε μία, που συναπάρτιζαν το συνολικό
κεφάλαιο των 600 δις δολαρίων, ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΩΣ ΕΑΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ Ή ΟΧΙ, είχαν, από την στιγμή που
ενημερώθηκαν για την εισφορά μίας τέτοιας περιουσίας, ιδιαίτερη νομική
υποχρέωση να ερευνήσουν και να ελέγξουν για την πιστότητα, το αξιόχρεο,
υπαρκτό και την ισχύ των ανωτέρω διεθνών συναλλαγματικών, σύμφωνα με τον
νόμο 3691/2008, κατά τον οποίο, όταν εισφέρεται μία περιουσία, σε οποιονδήποτε
από τους ανωτέρω θεσμούς ή ακόμη και σε μια ιδιωτική τράπεζα και μάλιστα με
τέτοιο επίσημο και δημόσιο τρόπο, έχουν νόμιμη υποχρέωση, άλλως παραβαίνουν
το νόμιμο καθήκον τους, εάν έβρισκαν ορθά, όλα τα περιλαμβανόμενα στον
ανωτέρω φάκελο διεθνή αξιόγραφα, να ενημερώσουν προς τούτο, τους ανωτέρους
τους, διαφορετικά εάν υπήρχε οτιδήποτε επιλήψιμο, ή οποιαδήποτε παρανομία,
έστω και η ελάχιστη, να αναφέρουν τούτο στην Δικαιοσύνη και μάλιστα εντός 48
ωρών και να ασκηθεί δίωξη από τότε, κατά του προσφέροντος αυτά Αρτέμη Σώρρα,
δηλαδή εναντίον μου από του έτους 2012.

Επειδή τίποτα, από τα ανωτέρω, δηλαδή άσκηση ποινικής διώξεως για τις
ανωτέρω διεθνείς συναλλαγματικές, δεν ασκήθηκε, μέχρι και σήμερα εναντίον μου,
αλλά ούτε και επίσημη απάντηση για την πρόταση δανειοδοτήσεως δόθηκε σ’
εμένα, ο οποίος είμαι διαχειριστής και δικαιούχος αυτών, τεκμαίρεται και μάλιστα
αμαχήτως, ότι οι ανωτέρω διεθνείς συναλλαγματικές και υπαρκτές και αξιόχρεες και νόμιμες είναι.

Με δεδομένο, λοιπόν, την ανωτέρω συμπεριφορά των πιο πάνω
δημοσίων θεσμικών παραγόντων, την μη ύπαρξη ποινικής διώξεως εναντίον μου,
αλλά και την ανωτέρω αναφερομένη απόφαση του Η΄ Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την διαδικασία της οποίας επ’ ακροατηρίου
απέδειξα και το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υπάρχουν τα 600 δις δολάρια και ότι οι
διεθνείς συναλλαγματικές είναι υπαρκτές και κατατεθειμένες σε κηδεμονευόμενο
λογαριασμό υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας.

Επειδή ο έλεγχος τον οποίον ισχυρίζονται ότι έκαναν τόσο η Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε. όσο και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών
στερούνται παντελώς επαγγελματισμού και σοβαρότητας και αποδεικνύουν
πρωτόγνωρο και επικίνδυνο ερασιτεχνισμό, αλλά και πρόθεση
παραπλανήσεως της κοινής γνώμης και του Ελληνικού Λαού.

Συγκεκριμένα
στην από 27 Ιουνίου 2016 ένορκη εξέταση μάρτυρα που δόθηκε στην 14η
Σελίδα 9 από 136
Πταισματοδίκη Αθηνών Αλεξάνδρα Γαλάνη, η οποία υπάρχει στην προκείμενη
δικογραφία όπως και όλα τα έγγραφα που επικαλούμαι, από τον διευθυντή
Δανεισμού και Διαχείρισης χαρτοφυλακίου Δημοσίου Χρέους του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου χρέους (ΟΔΔΗΧ) του υπουργείου Οικονομικών κ. Δημητρίου
Τσάκωνα, ο ανωτέρω μάρτυς ο οποίος, κατά την κατάθεσή του, τον Νοέμβριο του
2012 υπηρετούσε ως προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος της 23ης Διεύθυνσης
Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών αφενός μεν επιβεβαιώνει την
υποβληθείσα από εμένα πρόταση δανειοδότησης για την αποπληρωμή του
Ελληνικού Δημοσίου χρέους, με το ποσόν των 600 δις δολαρίων, αφετέρου αν και
αρμόδιος και ειδικός, υποτίθεται, για τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλλου και
των διεθνών συναλλαγματικών (I.B.O.E) που συναπάρτιζαν το παραπάνω ποσόν
προφανώς λόγω αγνοίας ή επειδή δεν κατάλαβε τί ήταν τα παραπάνω
χρεόγραφα, καταθέτει ότι αυτά ήταν έντοκα γραμμάτια του Αμερικανικού
Δημοσίου.

Δηλαδή ο εν λόγω ειδικός και υπεύθυνος Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ δεν
αντιλαμβάνεται την διαφορά των διεθνών συναλλαγματικών (IBOE) και των εντόκων γραμματίων. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ευτράπελα σχετικά με τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλλου και των διεθνών συναλλαγματικών ποσού 600 δις δολαρίων που περιελάμβανε αυτός. Αντί να ελέγξουν για την ισχύ, βασιμότητα,
εγκυρότητα και αξιόχρεο των συγκεκριμένων διεθνών συναλλαγματικών,
αυτοί ελέγχουν το χαρτοφυλάκιο εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού
Δημοσίου, δηλαδή αντί να πάνε στον οπωροπώλη και να ζητήσουν πατάτες, αυτοί
πάνε και ζητούν πορτοκάλια, διαπιστώνουν δε ότι το σύνολο του χαρτοφυλακίου
εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου ανήρχετο τότε στα 1,4
τρισεκατομμύρια δολάρια.

Από το παραπάνω και με κάθε σοβαρότητα(!!!!)
διαπίστωσαν ότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας κατείχα το 40% των συνολικών εκδόσεων
εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου. Μετά από τα παραπάνω
φθάνουν στο απίθανο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να ευσταθούν οι
ισχυρισμοί μου για τα 600 δις.

Δεν σταματά όμως εδώ ο απίθανος αυτός έλεγχος
αλλά μέσω του BLOOMBERG ψάχνουν να βρουν τους πλουσιότερους
ανθρώπους παγκοσμίως και, ω του θαύματος, ανακαλύπτουν ότι δεν
περιλαμβάνομαι μέσα σε αυτούς, συνεχίζουν δε το ανωτέρω μυθιστορηματικό
αφήγημα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Σώρρας (εγώ) σύμφωνα με τους
δικούς τους παραπάνω ανιστόρητους και απίθανους συλλογισμούς κατείχε
περιουσία σωρευτικά ίση με την περιουσία των 11 πλουσιοτέρων ανθρώπων
παγκοσμίως, και μετά από όλα αυτά κατέληξαν … στο αξιόπιστο συμπέρασμα ότι
Σελίδα 10 από 136
οι ισχυρισμοί τους (εμένα και του Λαμπράκη) ήταν άτοποι.

Αυτού του είδους τον … έλεγχο για τα 600 δις δολάρια και τις Διεθνείς Συναλλαγματικές που τα περιλαμβάνουν έκανε το Ελληνικό Δημόσιο.

Δεκτός οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός από Εσάς κύριε Ανακριτή για τους λειτουργούς και τους θεσμούς που απαρτίζουν το Ελληνικό Δημόσιο, υποτίθεται ότι προστατεύουν τα συμφέροντά του και το βασικότερο που αφορά εμένα παρέχουν τέτοιου είδους, όπως η παραπάνω,
ενημέρωση στους πολίτες αφού δεν γνωρίζουν ούτε την διαφορά της Διεθνούς
Συναλλαγματικής (IBOE) και του εντόκου γραμματίου, και με μία περιήγηση στο
internet, εν είδει κουτσομπολιού για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη
και όσα αναφέρονται για αυτά παραπάνω καταλήγουν στο … συμπέρασμα ότι δεν
είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ανωτέρω 600 δις δολάρια. Αυτό αποδεικνύει
περίτρανα γιατί η Πατρίδα μας βρίσκεται στα χάλια που βρίσκεται και συνεχίζει με
τέτοιους δημοσίους λειτουργούς και πολιτικούς στον ίδιο δρόμο.

Μάλιστα ο εν λόγω μάρτυρας καταθέτει μετά τον παραπάνω έλεγχο που
διενήργησαν δεν θεώρησαν ότι έπρεπε να απαντήσουν στην παραπάνω
δανειοδοτική πρόταση του Αρτέμη Σώρρα. Ώφειλε ο ανωτέρω μάρτυρας τον
Νοέμβριο του 2012 που διεπίστωσε όλα τα ανωτέρω και μάλιστα λόγω του
θεσμικού του ρόλου είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να υποβάλλει τότε
μηνυτήρια αναφορά τόσο αυτός όσο και οι προϊστάμενοί του και να επιδιώξει
την ποινική δίωξη του Αρτέμη Σώρρα και του Μανώλη Λαμπράκη κατά τον
νόμο 3691/2008 και όχι να έρχεται να καταθέτει μετά από τέσσερα χρόνια
παριστάνοντας τώρα τον μάρτυρα κατηγορίας.

Επειδή όσον αφορά το σκέλος της κατηγορίας ότι, δήθεν, οι ΑΡΤΕΜΗΣ
ΣΩΡΡΑΣ (εγώ) ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ κατέθεσαν χρεόγραφα αξίας 600
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό υπέρ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και προτείνανε την χαμηλότοκη δανειοδότηση της χώρας με
διάρκεια αποπληρωμής αυτού 100 έτη και επιτόκιο 0,5% για τη διαγραφή των
χρεών και την ανάπτυξη της χώρας, με σκοπό να εξαπατήσω την Ελληνική
Κυβέρνηση και να συνάψω δανειακή σύμβαση, πείθοντας την να δεχθεί στην
κατοχή της άνευ οικονομικής αξίας διεθνείς συναλλαγματικές (International Bills of
Exchange – IBOE) που ήταν προϊόντα απάτης, λαμβάνοντας ως εγγύηση–
αντασφάλιση γνήσια ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό να αποκομίσω
παράνομο περιουσιακό όφελος, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία σε
βάρος του Δημοσίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και σε κάθε περίπτωση άνω των

Σελίδα 11 από 136
150.000 ευρώ …. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ από την ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που υποβλήθηκε από εμένα τον Αρτέμη
Σώρρα και δη από τον όρο υπ’ αριθμόν 10 αυτής με τίτλο «Μεταφορά των
Ελληνικών ομολόγων με την μέθοδο DVP (Delivery Versus Payment)», ο
οποίος αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Τα χρεόγραφα ΠΡΩΤΑ ΘΑ
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ». Από τα
παραπάνω προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία ότι ουδεμία ζημία θα υφίστατο ή θα
υπήρχε κίνδυνος να υποστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο με
αντίστοιχο παράνομο όφελος του δανειστή διότι, πρώτα θα ρευστοποιούνταν τα
χρεόγραφα εμού του Αρτέμη Σώρρα και μάλιστα αφού αυτά βρίσκονταν
ρευστοποιημένα στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, τότε και
μόνον τότε, δηλαδή μετά την ρευστοποίηση των Διεθνών συναλλαγματικών, θα
παραδίδονταν ως εγγύηση τα αντίστοιχα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Ουδεμία λοιπόν άδικη πράξη και μάλιστα οι περιγραφόμενες στο παραπάνω
κατηγορητήριο υπήρξαν, τελέσθηκαν ή υπήρξε έστω κίνδυνος να τελεσθούν, διότι ο παραπάνω όρος είναι πλήρως διαφανής, σαφέστατος και δεν επιτρέπει την
πραγμάτωση των παραπάνω κατηγοριών, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι
ουδεμία πράξη τέτοια ετέλεσα ή αποπειράθηκα να τελέσω εγώ.

Εδώ το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η ανωτέρω, φερομένη, πράξη μου δεν
ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή μου και από εξωτερικά
εμπόδια, καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
διαπιστώθηκε ότι τα δήθεν ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου ήταν διεθνείς
συναλλαγματικές άνευ αξίας και προϊόντα απάτης.

Δεν αναφέρει το ανωτέρω κατηγορητήριο τους λόγους τους ανεξάρτητους
από την βούλησή μου, αλλά ούτε και τα εξωτερικά εμπόδια που απέκλεισαν την
ολοκλήρωση της φερομένης παράνομης πράξεως, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη
φορά ότι πρόκειται περί ενός αορίστου κατηγορητηρίου, που μου αποδίδει
γενικώς και αορίστως διάφορες, δήθεν, παράνομες πράξεις που τις μεταβάλλει σε
κατηγορίες κατά τρόπο που δεν αποσαφηνίζεται η κάθε επιμέρους εγκληματική
πράξη με ακριβή και διακριτό καθορισμό της αντικειμενικής και υποκειμενικής
υποστάσεως κάθε πράξεως, που συναποτελεί την κατηγορία, ούτε αποσαφηνίζεται
Σελίδα 12 από 136  ο κοινός μετά των συγκατηγορουμένων μου δόλος.

Η απάντησή μου ως προς το είδος ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε., παρόμοιος, αν όχι χειρότερος και ερασιτεχνικότερος του ανωτέρω
αναφερομένου του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η ακόλουθη:
Στην σχετική Δικογραφία, ανακάλυψα με έκπληξη κάποια, δήθεν, σημαντικά
έγγραφα τα οποία φαίνεται να τα έχει καταθέσει η «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και
τα οποία δημιούργησαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ για την εις βάρος
μου κατηγορία.
Η ΤτΕ, ως ο Υπεύθυνος Φορέας για τον έλεγχο της εγκυρότητας της
πρότασης και των χρεωστικών τίτλων που τη συνοδεύουν, με ανοίκειο τρόπο και
αδιαφανείς διαδικασίες και πράξεις που δεν ακολουθούν τις Διεθνείς αλλά ούτε και
τις Εγχώριες συνήθεις πρακτικές ασφαλούς ελέγχου και έρευνας και που
αναλύονται κατωτέρω με ακρίβεια, παρενέβη παρεμποδίζοντας και αποτρέποντας
το Κράτος και τον Έλληνα Πολίτη από του να επωφεληθεί από τα πολλαπλά
πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής, όπως α) Αποπληρωμή όλων των οφειλών, β)
Μείωσης κόστους Δανεισμού-τοκοχρεολύσια, γ) επενδύσεις–παράγωγα, δ)
προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας, ε) ευημερίας και ασφάλειας της Ελλάδας
γενικότερα κ.ο.κ.

Εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, αφού ενημέρωσα τους πάντες με όλους τους
πιθανούς τρόπους και με πλήρη διαφάνεια, αφού κατέθεσα εξώδικα αιτούμενος να
λάβω μια απάντηση επί του θέματος, αφού κατέθεσα μέχρι και μηνύσεις κατά των
ιθυνόντων ουδέποτε έλαβα έστω και μια νόμιμη απόρριψη ή / και συζήτηση επί του
θέματος αυτού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
«INTERNATIONAL BILL OF EXCHANGE (IBOE)

3.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ «INTERNATIONAL BILL OF EXCHANGE (IBOE)»;

3.1.1. Οι Διεθνείς Συναλλαγματικές, είναι νόμιμες υποχρεώσεις, νόμιμου
χρήματος και υποστηρίζονται από τον «Ενιαίο Εμπορικό
Κώδικα» Title 18 USC (PART 1- CHAPTER 1-, Sec. 1., Sec. 8:
CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE/ PART I – CRIMES/
CHAPTER 1 – GENERAL PROVISIONS/ Sec. 8 – Obligation or other
security of the United States defined).
3.1.2. Είναι Διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αποτελούν
Σελίδα 13 από 136
Δημόσια Προσφορά και είναι ισάξια με τα χαρτονομίσματα (ήτοι τις
υποσχετικές πληρωμής) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας – Federal
Reserve.
3.1.3. Η Συναλλαγματική αποτελεί αξιόγραφο, χρεωστικό ομόλογο-
χρεόγραφο-πιστωτικό τίτλο, όπου ενσωματώνεται ιδιωτικό δικαίωμα,
άρρηκτα συνδεδεμένο με το έγγραφο, ώστε προκειμένου να δύναται
ν’ ασκηθεί είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου.

3.1.4. Η συναλλαγματική πληροί τον νομικό ορισμό του διαπραγματεύσιμου
μέσου (νομίσματος). Κατά τον «Ομοιόμορφο εμπορικό κώδικα» (UCC)
3-104, μέσω της συναλλαγματικής αντικατοπτρίζει νόμιμα τη
διεκδικούμενη οφειλή. Αποτελεί μια μορφή «Υποσχετικής Πληρωμής»
και αφού δημοσιοποιηθεί και περάσει ο χρόνος ενστάσεων, το
χρέος-οφειλή θεωρείται ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΩΝ με αποτέλεσμα να μην είναι
πλέον ουσιαστικά και δικονομικά επιτρεπτή η προσβολή καθ’
οιονδήποτε τρόπο και δι’ οιονδήποτε λόγο.
3.1.5. Η συναλλαγματική, είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται στις
εμπορικές συναλλαγές διεθνώς και μάλιστα προτιμάται έναντι άλλων
αξιογράφων, καθώς δύναται και αφορά απ΄ ευθείας σχέσεις μεταξύ
δύο πλευρών, ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ στις
μεταξύ των μερών σχέσεις.
3.1.6. Τα σχετιζόμενα με τη συναλλαγματική πρόσωπα, δύναται να
δεσμεύονται δυνάμει υποκείμενης σχέσης, αλλά και σχέσης
δημιουργηθείσης εκ του αξιογράφου.

3.1.7. Η συναλλαγματική ως αξιόγραφο χαρακτηρίζεται αναιτιώδες. Ήτοι, η
ενοχή από συναλλαγματική είναι αναιτιώδης, με την έννοια ότι η αιτία
(υποκείμενη ή βασική σχέση) η οποία έδωσε αφορμή στην έκδοσή
της, δεν αποτελεί κατ’ αρχήν προϋπόθεση του κύρους της.
3.1.8. Όπως κατωτέρω περιγράφεται, για τη διασφάλιση του Δημοσίου
Συμφέροντος και της ασφάλειας των συναλλασσομένων πλευρών, Ο
ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ, Ητοι οι Η.Π.Α., ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ, που ανάγεται σε υποχρέωση για την αιτιολογημένη
απόρριψη, όταν έλθει εις γνώση του δημοσιευμένη επ’ ονόματί
του οφειλή.
Σελίδα 14 από 136
3.1.9. Ο οφειλέτης, φέρει το βάρος απόδειξης για την κατά την έκδοση της
συναλλαγματικής ανυπαρξίας (υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή λόγω
λήξης, μη αναγνώρισης, ή ανυπαρξίας – αχρεωστήτου), ή το αθέμιτο
(παράνομο ή ανήθικο) της αιτίας.

3.1.10. Η γνωστοποίηση της ενοχικής σχέσης, αποδεικνύεται δι’ εγγράφων και
αυτά είναι σε ισχύ εάν και εφόσον δεν υπάρχει οιαδήποτε ένσταση επ’
αυτής, εκ του Οφειλέτη.
3.1.11. Η μη αναγνώριση και ένσταση επί της οφειλής, μπορεί να γίνει μόνο
δια νομίμων και εγκύρων διαδικαστικών ενεργειών και εντός
συγκεκριμένου χρόνου, επί ποινή ακυρότητος.
3.1.12. Οι ενστάσεις όμως αυτές, είναι δεσμευτικές από το νόμο,
«Ενστασιακός περιορισμός». Απαραίτητο δε για την ενίσχυση της
κυκλοφοριακής ικανότητας του αξιογράφου, οι αφορώσες ενστάσεις τη
βασική σχέση ενάγονται σε προσωπικές και οι αφορώσες το
αξιόγραφο σε εμπράγματες.

3.1.13. Η νομική διαδικασία συμβάσεων που έχει θεσπιστεί για την εμπορία
των «IBOE», γίνεται μέσω της ανάρτησης – κατάθεσης στην οθόνη του
UCC και της Δήλωσης χρέωσης – χρηματοδότησης.

3.1.14. Ο τρόπος έκδοσης της Συναλλαγματικής, της απόρριψης και άρνησης
ή καταγγελίας ως πλαστής, κλαπείσας, μη αναγνωρισμένης ως
οφειλής, αναλύεται σε πράξη του Κογκρέσου «The Act of Congress»
και σε αυτήν την περίπτωση του «Δημοσίου Νόμου – Public Law 73-
10, HJR-192 of 1933 and Title 31 USC 3123, and 31 USC 5103» και
κατόπιν της Διεθνούς Συμβάσεως περί εκδόσεως των
Συναλλαγματικών «UNITED NATIONS CONVENTIONON
INTERNATIONAL BILLS OF EXCHANGE AND INTERNATIONAL
PROMISSORY NOTES» που μέρος είναι και η Ελλάδα.

3.1.15. Αποτελεί υποχρέωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal
Reserve) να ικανοποιήσει την ρευστοποίηση / πληρωμή προς
οποιαδήποτε τράπεζα μέρος της αιτηθεί. USC TITLE 12 > CHAPTER
3 > SUBCHAPTERIX > § 343.

3.2. ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;

Σελίδα 15 από 136
3.2.1. Οι συγκεκριμένες Διεθνείς Συναλλαγματικές, είναι νόμιμες
υποχρεώσεις – οφειλής των Η.Π.Α. προς τον αρχικό Ασφαλισμένο
Πιστωτή – Εκδότη.
3.2.2. Οι Συναλλαγματικές βρίσκονται νομίμως αναρτημένες στην οθόνη του
«U.C.C. Washington State Government UCC Debt & Securities
Registration System» από το 2004 μέχρι σήμερα.

3.2.3. Η τιμολογηθείσα με αρ. SLW03151967 – INWSBA001 νόμιμη οφειλή
ύψους $ 2,876,526,500,000.00 δολλαρίων Αμερικής, στις 6 Ιουλίου
2004, μετατράπηκε σύμφωνα με νόμιμες διαδικασίες σε χρεόγραφα,
με τη μορφή Διεθνών συναλλαγματικών και καταχωρήθηκαν σύμφωνα
με τον «Ενιαίο Εμπορικό Κώδικα (UCC)», στο σύστημα Κρατικών
χρεωστικών μονάδων της Ουάσιγκτον.

3.2.4. Το 2005, ο Σύλλογος των Δικηγόρων Washington DC, για ίδιους
λόγους, ανεπιτυχώς προσπάθησε να παρέμβει και να ζητήσει ν’
ακυρωθούν και να κατέβουν τα χρεόγραφα από την οθόνη του UCC.
Αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό και απόδειξη αυτής της απόρριψης
είναι το ότι τα χρεόγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην οθόνη από τότε
μέχρι και σήμερα.

3.2.5. Έτσι, από τις 31 Δεκ. 2008 και μετά, βάσει των αυστηρών κανόνων
του UCC της Ομοσπονδιακής Πολιτείας Ουάσιγκτον, η μη
προσβληθείσα οφειλή αυτή, κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟ ΔΥΝΑΤΑΙ Ν’ ΑΝΑΚΟΨΕΙ, ΠΑΡΕΜΒΕΙ, ΑΡΝΗΘΕΙ,
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ‘Η/ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗΝ.

3.2.6. Το Άρθρο του νόμου «Title 31 USC 3123» καθιστά την κυβέρνηση της
Αμερικής υποχρεωμένη να προβεί στην πληρωμή των υποχρεώσεων
καθώς και των τόκων σε σχέση με το Δημόσιο χρέος. «TITLE 31,
SUBTITLE III , CHAPTER 31 , SUBCHAPTER II, Sec. 3123», ο
οποίος αφορά την Καταβολή των υποχρεώσεων και των τόκων του
Δημοσίου Χρέους, όπου η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
δεσμεύεται να καταβάλει, με νόμιμο χρήμα, το κεφάλαιο και τους
τόκους επί των υποχρεώσεων της.

3.2.7. Η ενοχική σχέση δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν οι εν λόγω
συναλλαγματικές, η αποκαλούμενη ως αιτία ή βασική ή υποκειμενική
Σελίδα 16 από 136
σχέση, συγκεκριμενοποιείται από το τιμολόγιο και τη σειρά των
βημάτων που συνοδεύουν την έκδοση, μη απόρριψη και την
συναινετική αποδοχή – επικύρωση της οφειλής.

3.2.8. Απόσπασμα της οθόνης του UCC, αποτελεί νομικό έγγραφο που
αποδεικνύει την αξία των συγκεκριμένων IBOE και το ιστορικό
έκδοσης και την νόμιμη υποχρέωση του πληρωμής του US Treasury,
αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ισάξιο Τραπεζικής απόδειξης και
Δικαστικής απόφασης και αυτό αναλύεται κατωτέρω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η αδιαφιλονίκητη και αδιαμφισβήτητη επικύρωση της εγκυρότητας των
Διεθνών Συναλλαγματικών βρίσκεται καταχωρημένη στο UCC. Ο χρόνος των
Ενστάσεων/ Ακύρωσης έχει παρέλθει και οι Συναλλαγματικές είναι πλήρως
νόμιμες και σε ισχύ. Βάσει των παγκοσμίων νόμων κανονισμών που διέπουν
τέτοια θέματα, επικυρώνεται ότι είναι πλήρως διαπραγματεύσιμα
χρηματοοικονομικά εργαλεία και αυτό δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια του
Οφειλέτη «Αμερική» αλλά ούτε της Τράπεζας που ενεργεί εκ μέρους του
Οφειλέτη, ή οποιουδήποτε Τρίτου, να προσβάλουν την οποιαδήποτε πράξη
σχετικά με αυτές, εκτός εάν παρουσιάσουν νόμιμη τελεσίδικη Δικαστική
απόφαση των Η.Π.Α., που ν’ αποδεικνύεται η Απάτη.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

4.1. Δια του υπ. Αριθμ. 1139/ 01.012.2012 νομίμου Συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου που υπογράφηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Jacqueline Jameson του γραφείου «Tees Solicitors» με έδρα στην οδό
London Road αρ. 95, Bishop’s Stortford, Hertfordshire, CM23 3GW, ο
Εκδότης μετέφερε κάθε δικαίωμα αποφάσεων και υπογραφής σε
σχέση με τους ανωτέρω Τίτλους των Χρεογράφων – Διεθνών
Συναλλαγματικών (International Bills of Exchange), καθώς και κάθε
ισχύ και εξουσία, κάθε δικαίωμα είσπραξης, διαχείρισης, επένδυσης,
ακύρωσης των τίτλων, κ.ο.κ. στον Αρτέμη Σώρρα.

4.2. Το πληρεξούσιο στο όνομα του Αρτέμη Σώρρα, είναι ανέκκλητο,
διαρκείας, μεταβιβάσιμο, διαθέτει κληρονομικό δικαίωμα και
μεταθανάτια ισχύ.

4.3. Ο Αρτέμης Σώρρας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης,
αποφάσεων και υπογραφής για οτιδήποτε και οποιαδήποτε πράξη
Σελίδα 17 από 136
όποτε και όπως χρειαστεί να ενεργήσει, σχετικά με τους υπό συζήτηση
τίτλους των Διεθνών Συναλλαγματικών (IBOE).

4.4. Tην 19η Δεκεμβρίου 2012, ο Εκδότης έκανε ένορκη δήλωση ενώπιον
της Συμβολαιογράφου Elizabeth M.A. Callander, με έδρα την
Washington των H.Π.A. όπου επικυρώνει το αληθές του ανωτέρω
ιστορικού και τη νόμιμη σειρά και ιστορικό των ως άνω ενεργειών του.
Παρόλο που υπάρχουν Δημοσιοποιημένα Νόμιμα Αδιαμφισβήτητα και
Αδιαφιλονίκητα αποδεικτικά στο UCC για την ύπαρξη, εγκυρότητα, νομιμότητα, αξία και ισχύ αυτών, βρίσκομαι σήμερα κατηγορούμενος για σοβαρότατα εγκλήματα και πλήρως προσβεβλημένος εγώ και οι περιουσίες μου και υποχρεούμαι ν’ αντιμετωπίσω, πολιτικώς διωκώμενος, με ότι αυτό συνεπάγεται την πρωτάκουστη αυτή ανυπόστατη κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΤτΕ και οι προστεθέντες αυτής φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όποια εκ των δύο περιπτώσεων ισχύει και αναλυτικά:

Α: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

ΕΑΝ ΕΓΩ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ, ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ όπως ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΟ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΣΩΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ και ειδικά ως υπεύθυνοι ΓΙΑ την
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, όταν πρόκειται περί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ, ήτοι ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΨΟΥΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ, ΗΤΟΙ 48 ΜΟΝΟΝ ΩΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ και άφησαν να ενεργεί ελεύθερα ένας δήθεν απατεώνας, δήθεν να
παραπλανεί τον κόσμο με ψευδή οικονομικά εργαλεία, ήτοι Διεθνείς
Συναλλαγματικές, δήθεν να προσβάλει το Κράτος, δήθεν να δημιουργεί
αναστάτωση και δήθεν να δημιουργεί κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό,
ΤΟΤΕ ΟΙ ΤΗΣ Τ.τ.Ε. ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΙ ΣΤΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ Η/ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
Σελίδα 18 από 136
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ,
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ.

Σε τέτοια περίπτωση η Πράξη με ημερομηνία Φεβρ. 2012 της Ε.Ε. περί
ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις
σελίδες 25, 102 – 114 δηλώνει πολύ καθαρά ποιές είναι οι ευθύνες των Τραπεζικών
Υπαλλήλων στην περίπτωση που έλθει εις γνώσει τους και μόνο ως υπόνοια,
κυκλοφορία παράνομου οικονομικού εργαλείου ή χρήματος και με ευκρίνεια
επιβάλλει όλα τα Κράτη Μέλη τί πρέπει να κάνουν για να απορρίψουν αιτιολογημένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και τί επιπτώσεις έχουν εάν και εφόσον δεν δράσουν εμπρόθεσμα για να σταματήσουν το εξελισσόμενο έγκλημα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Β: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:

ΕΑΝ Ο ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ και τα κατατεθέντα οικονομικά εργαλεία ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΑ
ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟ Ν’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ, τότε οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΙ, καθώς
διέπραξαν και συνεχίζουν να εκτελούν, ειδικά αλλά και γενικά, μια τεραστίων
διαστάσεων κατ’ εξακολούθηση Απάτη κατά της Ελλάδος και του Ελληνισμού
εν γένει, ήτοι αποδεικνύεται εξ αμαχήτων εγγράφων, ότι η ΤτΕ και οι
προστηθέντες αυτής, συνεχώς αποκομίζουν, παράνομο περιουσιακό όφελος,
κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, που υπερβαίνει τα 150.000 Ευρώ, καθότι
κατά πρώτον η σύμβαση της ΤτΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, δια την
διαχείριση των χρεών και πληρωμών αλλά και συναφών άλλων
προβλημάτων που προκύπτουν από την παρακολούθηση των χρεών και
χρεώσεων, βασίζεται σε αναλογική αμοιβή, η οποία εάν δεν υπάρχει το
εξωτερικό χρέος, δεν υπάρχει ούτε η αμοιβή, (σημ. όσο πιο δύσκολη και
πολύπλοκη είναι η διαχείριση των χρεών -πολλοί δανειστές, πολλά επιτόκια,
πολλοί διαφορετικοί χρόνοι πληρωμής κ.ο.κ. καθίσταται με αυτά πιο ακριβή η
δική τους διαχείριση και κατά δεύτερον όπου παράγεται οφειλή παράγεται και
κέρδος στον διαχειριστή αλλά και δανειστή).
Σελίδα 19 από 136

Με αυτόν τον τρόπο, η ΤτΕ, για όσο διάστημα υπάρχει το χρέος,
δημιουργούνται μέσω αυτών οι προϋποθέσεις κέρδους για αυτήν. Αυτό
βεβαίως συμβαίνει, βλάπτοντας συνάμα την περιουσία μου, παρακωλύοντας
και εμποδίζοντας το Κράτος στο οποίο είμαι Πολίτης για την απορρόφηση της
προσφερθείσης περιουσίας εμού του του Αρτέμη Σώρρα, προκαλώντας έτσι
εκουσίως και από πρόθεση, πολλαπλώς ζημία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σ’
εμένα Προσωπικά.

Από Ισολογισμό 2016 της ΤτΕ φαίνεται ένα μέρος του ποσού υπό διαχείριση
και επί του οποίου αναλογικά παράγεται το κέρδος της που αναφέρω παραπάνω.
Ο Δόλος της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. έγκειται στο γεγονός, ότι
α) Κατά την « Περίπτωση 1», ΕΑΝ Ο ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΜΑΙ ΔΗΘΕΝ
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ και μετά από όλες τις ενημερώσεις που έλαβαν, δεν με σταμάτησαν
όπως ο νόμος επιτάσσει και τους Υποχρεώνει, δια να προστατεύσουν όλους τους
Πολίτες, το Δημόσιο αλλά και τη χώρα μας γενικότερα έναντι τέτοιων πρακτικών και δυσφημίσεως στο εξωτερικό (καθότι εγώ ο Αρτέμης Σώρρας κοινοποίησα σε 198 χώρες την ύπαρξη της πρότασης και των χρεογράφων) , ή

β) Κατά την «Περίπτωση 2», ΕΑΝ ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΝΤΩΣ
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ αλλά παρεμπόδισαν με τις πράξεις τους και τις παραλείψεις τους την
Ελλάδα, την Πολιτεία και τους Πολίτες, να επικαρπωθούν την τόσο ευνοϊκότατη
πρόταση που θα προστάτευε τη χώρα αλλά και θ’ αποτελούσε την εναρκτήριο
δύναμη για να μπορέσει η χώρα ν΄ απεμπλακεί από τα δεσμά των δανειστών, να
προστατευτεί η Εθνική Κυριαρχία, ν’ αμυνθεί από τους οικονομικούς εγκληματίες,
να μειώσει το κόστος λειτουργίας της και να μπορέσει να ορθοποδήσει δομώντας
μια αέναη αναπτυξιακή πορεία προς την πρόοδο και ευημερία.

Η ΤτΕ ΓΝΩΡΙΖΕ ΕΞ’ ΑΡΧΗΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Όπως με ακρίβεια κατωτέρω αποδεικνύεται και παρουσιάζεται, η διαδικασία
ανάρτησης στο UCC, γίνεται για ν’ αποφευχθούν οποιεσδήποτε πράξεις
παρανομίας ή και καταχρηστικότητας από οποιαδήποτε πλευρά, είτε του Πιστωτή,
είτε του Οφειλέτη.
Σε κάθε περίπτωση ο πληρεξούσιος ή/ και Δικαιούχος, λόγω χρηστής Σελίδα 20 από 136
διαχείρισης, όταν προτίθεται να μεταχειριστεί ή να μεταβιβάσει τα χρεόγραφα αυτά
για όποιες εμπορικές συναλλαγές αποφασίσει, ενδείκνυται πρώτα να ενημερώνει
γραπτώς τον Οφειλέτη και να δώσει το χρόνο για πιθανές ενστάσεις για τη
συγκεκριμένη πράξη και μόνο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο οφειλέτης, ήτοι το
Αμερικανικό Δημόσιο ενημερώθηκε πλήρως με σειρά βημάτων.

Εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, κατέθεσα αυτήν την πρόταση χρηματοδότησης, με
πλήρη διαφάνεια, δια μέσου τεσσάρων διαδοχικών γνωστοποιήσεών μου, μέσω
δικηγορικού γραφείου στην Αμερική, κοινοποιούμενες προς τον Οφειλέτη Αμερική
με συστημένη αποστολή και με πρωτόκολλα παραλαβής ασφαλείας, με ημερομηνία
12/ 10/ 2012, 03/ 11/ 2012, 28/ 11/ 2012 και 6/ 11/ 2012 και συγκεκριμένα προς τους:

• Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, κ. Timothy Geithner,
• Τμήμα ελέγχου του θησαυροφυλακίου, της Αμερικής υπεύθυνο για τις
πληρωμές (Offset Payments)
• Τμήμα Μεταφορών, κ. Raymond H. LaHood
• Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, κ. Mario Draghi
• Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Jose Emanuel Barroso
• ΔΝΤ, κα Christine Lagarde
• Ελληνική Δημοκρατία, τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό, τη Βουλή και
τον Άρειο Πάγο, και
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ UCC

Τα συγκεκριμένα Χρεόγραφα-Διεθνείς Συναλλαγματικές IBOE έχουν εκδοθεί
νόμιμα έναντι χρέους των ΗΠΑ. Το ποσό αυτό, το οποίο κατατέθηκε ως περιουσία
μου, σε μορφή Διεθνών Συναλλαγματικών-Χρεογράφων, είναι αξιολόγησης ΑΑΑ,
αποτελεί επικυρωμένη οφειλή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ, ΗΤΟΙ ΜΕΤΡΗΤΑ.

Τα χρεόγραφα, καθώς και τα νομιμοποιητικά που τα συνοδεύουν, βρίσκονται
καταχωρημένα στο γραφείο πληρωμών της Αμερικής FMS (Financial Management
Service) και βρίσκονται αναρτημένα στην οθόνη του UCC1 (η οποία αναγνωρίζεται
και εποπτεύεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FEDERAL RESERVE) των ΗΠΑ,
ως πλατφόρμα για εμπορικές συναλλαγές.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και για την συγκεκριμένη μη απορριφθείσα από τις Σελίδα 21 από 136  ΗΠΑ αξίωση, το άρθρο του νόμου “Title 31 USC 3123 – SUBTITLE III, CHAPTER 31, SUBCHAPTER II, Sec. 3123″, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΗΜΑ.

Η ανάθεση αυτή, ήτοι το πληρεξούσιο και όλοι οι τίτλοι, επικυρώνονται
αναρτημένα στην οθόνη του UCC1 με τα κάτωθι στοιχεία:
UCC initial Financing Code No: 2004-226-4306-3
Date – Time of Filing: 08/ 07/ 2012 – 08:05:00 AM
File Number: 2012-220-4291-9
Prolongation file: 2014-210-2381-8 with new lapse Date: 08/ 13/ 2019
«ASSIGNMENT to Mr ARTEMIS SORRAS»

ΠΡΟΤΑΣΗ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ:

των στοιχείων και δεδομένων των IBOEs, Ανακοινώθηκε και
καταχωρήθηκε ο κατάλογος των τίτλων των IBOEs όπως αυτοί εκδόθηκαν.
Δόθηκαν κωδικοί, αναφορές και αριθμοί εντοπισμού όλων των τίτλων όπως αυτοί
εκδόθηκαν, παρουσιάστηκε το Πληρεξούσιο, και ανακοινώθηκε η πρόθεσή του ανάδοχου δικαιούχου να ανοίξει λογαριασμούς αποθετηρίου κάτω από το όνομα Κηδεμόνα- Θεματοφύλακα, με το σκοπό να χρηματοδοτηθούν Κράτη ή άλλο και ζήτησε να
κοινοποιηθούν εάν υπήρχαν οιοσδήποτε αντιρρήσεις με οποιοδήποτε τρόπο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ:

Καθώς δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από την Κυβέρνηση της Αμερικής ή αλλού, με την δεύτερη επιστολή ανακοινώθηκε και επικυρώθηκε/ βεβαιώθηκε η πρόθεση του ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ Αρτέμη Σώρρα, το ότι θα ανοίξει επτά (7) λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες κάτω από την Κηδεμονία ειδικού Θεματοφύλακα και θα καταθέσει υπέρ της χρηματοδότησης στο όνομα της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας έξι (6) τίτλους από
Εκατό (100) Δις USD έκαστος (Σύνολο 600 Δις Αμ. Δολ. ) & ένα (1) τίτλο σχεδόν Σαράντα Εννέα Δις USD (Σύνολο: 48,9 Δις Αμ. Δολ.) και ότι θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση της πρότασης χρηματοδότησης για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων, εάν και εφόσον δεν
υπάρξει ένσταση οιασδήποτε μορφής.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ τελεσθείσας πράξης, επικύρωση
ανοίγματος λογαριασμών και Αίτημα για ακόμα μια φορά, ότι, εάν δεν υπάρχει ένσταση- αντίρρηση για το σύνολο της διαδικασίας και της προθέσεως του να χρηματοδοτηθούν τα Κράτη, θα θεωρηθεί η πράξη λήξασα και δεν θα μπορούν να υπάρξουν μελλοντικά οιεσδήποτε παρενέργειες (νομικές ή άλλες), οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε μετά την τελευταία αυτή του πρόσκληση.

ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ & ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ: Προς τους: US Treasury (τμήμα οικονομικών-
θησαυροφυλακίου), US Secretary Offset Payment (Ειδικών Πληρωμών) and US Transportation Dpt (Τμήμα Μεταφορών) ή προς οποιαδήποτε Τοπική ή/ και Διεθνή Αρχή/ Οργανισμό ή/ και Κρατικό Φορέα ή/ και Δικαστική Αρχή ή άλλο, “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΄Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ / ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ «ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ Σελίδα 22 από 136  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Στο Άρθρο 1 του Καταστατικού προβλέπεται ότι: «Συνιστάται δια του
παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος», εδρεύουσα
εν Αθήναις και διεπομένη υπό του παρόντος Καταστατικού».
H «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» δεν είναι Δημόσιος Οργανισμός, ούτε
Ν.Π.Δ.Δ.. Είναι Ν.Π.Ι.Δ., ήτοι μια Ανώνυμη Εταιρεία, εισηγμένη μάλιστα στο
Χρηματιστήριο των Αθηνών, η οποία έχει αποκτήσει με νόμους φορολογικά,
διοικητικά, εκτελεστικά προνόμια, ως και τη δεσπόζουσα θέση στο εγχώριο και
Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, όπως αποδεικνύεται εκ του καταστατικού της.
Παρότι δηλαδή είναι μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση, με ανώνυμες
μετοχές, είναι εντελώς απαλλαγμένη από φόρους ή/ και τέλη όπως αρμόζει μόνο
στα Ν.Π. του Δημοσίου.

Η ΤτΕ, ως ιδιωτική κεφαλαιουχική, κερδοσκοπική εταιρεία, διανέμει κέρδη
στους μετόχους της, με προκαθορισμένο ποσοστό μερίσματος (12 %) επί των
ετήσιων κερδών, προς τους μετόχους (άρθρο 71 του καταστατικού της). Κέρδη της
αποτελούν, η διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικού χρέους και
αυτό παράγεται πολλαπλώς με ειδικές ρυθμίσεις, ακόμα και με παράλληλες αθέατες
τεχνικές δεσμεύσεις και αγοραπωλησίες παραγώγων τα οποία δημιουργούν
υπερκέρδη.

Η ΤτΕ, αν και είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, το Γενικό Συμβούλιο της, η
Διοίκησή της και όλα τα όργανα της Τράπεζας, δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες
από την Κυβέρνηση, ούτε από τους λοιπούς φορείς πολιτικής εξουσίας ή
οργανισμούς, όπως περιγράφεται ρητά στο άρθρο 5Α του καταστατικού της.
Η ΤτΕ, διαθέτει ένα καταστατικό που την καθιστά στην ουσία Κράτος
εν Κράτει.

Το μοναδικό «προνόμιο» του Δημοσίου είναι ότι «Με ευθύνη του Υπουργού
Οικονομικών δύναται να διορίζει Επίτροπο στην Τράπεζα, ο οποίος συμμετέχει στη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου,
Σελίδα 24 από 136  αλλά άνευ ψήφου (άρθρο 47)»!
Κι ενώ εκ της συστατικής της πράξεως και εκ του άρθρου πρώτου του
Καταστατικού της Τραπέζης Ελλάδος αποσαφηνίζεται πλήρως ότι αυτή συστήνεται
ως Ανώνυμη Εταιρεία, ήτοι ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με σκοπό το
κέρδος, παρά ταύτα δια του Καταστατικού της, της απονέμονται κατ’
αποκλειστικότητα και οι κάτωθι αρμοδιότητες, ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ήτοι :

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

•Λειτουργεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και
σύμφωνα με την οδηγία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (παλιότερα, προ ευρώ, ασκούσε την συναλλαγματική
ισοτιμία της δραχμής), προστατεύοντας τα συμφέροντα των δανειστών της
χώρας.
•Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του
Ευρώ και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.

•Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και χρυσό
διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ.

•Ασκεί την εποπτεία των Τραπεζών, των λοιπών πιστωτικών Ιδρυμάτων και
των μέσων πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας, της
αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους και εγγυάται τη σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής,
παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και
το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών.

Από τις 19 Μαΐου 2008, συμμετέχει στο Target2, το νέο διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο. Παρόλα ταύτα, άφησε να εξελιχθεί αυτό το τρισθεώρατο χρεωστικό κενό στις τράπεζες, χωρίς να είναι καθαρό το που έχουν διοχετευτεί τα χρήματα και που έφερε την Πτώχευση της χώρας.
•Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
και την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
•Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).

•Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα,
μετά από έγκριση της ΕΚΤ και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και
Σελίδα 25 από 136
διαχείριση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.
•Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από
διασυνοριακές χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση,
διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά για
τον ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.

2. ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• Χαράσσει και ασκεί τη νομισματική πολιτική στη Χώρα βάσει των
συμφωνιών με την ΕΚΤ, ην ΕΕ και το Δ.Ν.Τ. κατά περιπτώσεις. Στην
έννοια της νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνεται και η πιστωτική
πολιτική όπου ρυθμίζονται τα επιτόκια που επιβάλλουν οι τράπεζες.
•Εκδίδει κάθε χρόνο Οικονομικές Εκθέσεις με κατευθύνσεις και αποτελέσματα
της Ελληνικής Οικονομίας.

• Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών
του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 Α του Καταστατικού.
• Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και
την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
• Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
καθώς και τους διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις.
• Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι
Τίτλοι).

• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς
Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).
• Σύμφωνα με το άρθρο 45 επ. του Καταστατικού της, εξυπηρετεί το Ελληνικό
Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος του.
• Διαχειρίζεται τις Δημόσιες καταθέσεις, προωθεί και επιβλέπει τη λειτουργία και
αποτελεσματικότητα των συστημάτων και των μέσων πληρωμής, καθώς και
συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης εξω-
χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηματοπιστωτικών
μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού της.

• Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία
Σελίδα 26 από 136
περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της
Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.
• Κατέχει και διαχειρίζεται τα αποθέματα χρυσού και τα παράγωγα αυτού για τη
χώρα.
• Έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εκδόσεως νομισματικών τραπεζικών
γραμματίων Ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα σε όλη την
επικράτεια. Είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία και διαχείριση των
τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Ελλάδα.
• Εκδίδει και διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλακτικά διαθέσιμα της Χώρας, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Χώρας
και ενεργεί πράξεις σε συνάλλαγμα.

• Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική
οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.
• Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της
παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της
νομισματικής πολιτικής.

Στο άρθρο 5Α του Καταστατικού της προβλέπεται δε ότι «Κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των
οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή
Οργανισμούς. Η Κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν
επιδιώκουν να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους».

Ειδικότερα σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί
Τίτλων με Λογιστική Μορφή:
Η Τράπεζα της Ελλάδος, με το Ν. 2198/94 Κεφ. Β (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94) ως
ισχύει, έχει ορισθεί Διαχειριστής του «Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών
επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή» (στο εξής: το «Σύστημα»).
Μέσω του Συστήματος εκδίδονται, καταχωρίζονται και παρακολουθούνται
άυλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και λοιπών φορέων, περαιτέρω δε,
διενεργείται η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών με αντικείμενο
άυλους τίτλους που είναι καταχωρημένοι σε λογαριασμούς φορέων, βάσει των
διατάξεων του ν. 2198/1994 (άρθρα/5–12).

Όπως ανωτέρω περιγράφεται, η «Τράπεζα της Ελλάδος», ως Διαχειριστής
του Συστήματος, από τις 22 Ιουνίου 2015 μετέχει στο TARGET2-Securities (στο
Σελίδα 27 από 136
εξής «T2S»), την ενιαία πλατφόρμα διακανονισμού τίτλων, την αρμοδιότητα της
διακυβέρνησης και λειτουργίας του οποίου έχει το Ευρωσύστημα.
Ο διακανονισμός συναλλαγών επί τίτλων που τηρούνται στο Σύστημα
διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος
και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του T2S.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τ2S, o έλεγχος και η επικύρωση του
χρηματικού σκέλους των συναλλαγών επί τίτλων, διενεργείται με συγκεκριμένο
τρόπο και χρόνο.

Επί συναλλαγών με χρηματικό σκέλος, το Τ2S διασφαλίζει στους
συμμετέχοντες ότι η διάθεση και η πληρωμή των τίτλων θα πραγματοποιούνται
ταυτόχρονα (Delivery Versus Payment- D.V.P.) σε χρήμα υπό τη διαχείριση της
Kεντρικής Τράπεζας.
Το Σύστημα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως
σύστημα διακανονισμού μέσω του οποίου συστήνονται οι εμπράγματες ασφάλειες
που εξασφαλίζουν τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με το
άρθρο 18.1 του Καταστατικού ΕΣΚΤ/ΕΚΤ.
Άρα, ο έλεγχος και η εκτέλεση της κάθε οικονομικής συναλλαγής γίνεται
μόνον από την ΤτΕ.

Εξάλλου, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των πιστοδοτικών πράξεων του
Ευρωσυστήματος, το Σύστημα
α) προωθεί για διακανονισμό τις συναλλαγές, επί των τηρούμενων σε αυτό
τίτλων, που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών
Τραπεζών – ΣΑΚΤ (Correspondent Central Banking Model – CCBM) του
Ευρωσυστήματος, και
β) έχει συνάψει ζεύξεις (links) με άλλα συστήματα διακανονισμού της ζώνης
του ευρώ.

Με τα πιο πάνω δεδομένα, όπου είναι καθαρό ότι η Τράπεζα ΔΕΝ
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, στην Γενική
Συνέλευση των Μετόχων στις 18 Απριλίου 2011 τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του
καταστατικού και πλέον έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.

Με το νέο δεδομένο λοιπόν η ΤτΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, με το δεδομένο ότι η ΤτΕ χαράσσει την
νομισματική πολιτική της χώρας και καθορίζει τα επιτόκια, με το δεδομένο ότι
είναι υπεύθυνη για την έκδοση και αγοραπωλησία των Ελληνικών Ομολόγων
Σελίδα 28 από 136
και των παραγώγων αυτών, με το δεδομένο ότι διαχειρίζεται τις εγγυήσεις του
Ελληνικού Δημοσίου κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη επί αυτών, με το δεδομένο
ότι διαχειρίζεται κερδίζονται πολλαπλά κέρδη επί αυτών από τη διαχείριση
των δεσμευμένων ή απλών καταθέσεων των δημοσίων και ασφαλιστικών
ταμείων, με το δεδομένο ότι διαχειρίζεται κερδίζοντας πολλαπλά κέρδη επί
αυτών από τη δεσμευμένη περιουσία και το χρυσό της χώρας, με το
δεδομένο ότι διαχειρίζεται τα δάνεια και τις πληρωμές κερδίζοντας πολλαπλά
κέρδη επί αυτών, ΔΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΞΥΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΔΙΑ ΤΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ‘Η ΤΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ;

Εν προκειμένω, από τ’ ανωτέρω πλήρως σκιαγραφείται ο ρόλος της ΤτΕ,
καθώς και είναι απόλυτα κατανοητό, αφού η Τράπεζα ελέγχεται από τους Μετόχους
της, ότι ο έλεγχος της «Τράπεζας της Ελλάδος», δεν ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο,
ελέγχεται από ξένους κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δη με μεγάλη
«πιθανότητα», χωρίς αυτό να μπορώ να το αποδείξω με τα μέσα που εγώ ως άτομο
τουλάχιστον διαθέτω, χωρίς την συνδρομή των αρμοδίων αρχών, από τους ιδίους
τους εξωτερικούς χρόνιους δανειστές της Ελλάδος!

Με βάση λοιπόν τα ως άνω δεδομένα κάθε ΠΡΑΞΗ ‘Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ
«ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σχετικά την περιουσία μου ποσού 600 Δις
Δολαρίων Αμερικής, ΕΜΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΗΤΟΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤτΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι Τράπεζες, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα–οδηγίες ελέγχου
και ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ και με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, απορρίπτουν
εγγράφως όταν έλθει εις γνώση τους ότι οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό
εργαλείο προς πληρωμή δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υφίστανται συγκεκριμένες διαδικασίες
Σελίδα 29 από 136
πολλαπλών ελέγχων και πιστοποιήσεων, όπως εκάστοτε εξειδικεύονται με
έγγραφα ή εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να είναι
συνεπείς προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες
δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιούν, καθώς και
μηχανογραφική υποστήριξη για την αξιολόγηση των πελατών ως προς τους
κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και την ανάλογη με τον κίνδυνο διαχείρισή
τους.

Στο πιο πάνω πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης
των «Σ.Ε.Ε.» (Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου), κατά την υπ’ Αριθμ. 2577/
09.03.2006 Πράξη του Διοικητή Νικολάου Γκαργκάνα, σελ 7, περί
«Προλήψεως και Καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και όπως
παρακάτω αναλύεται με τον ν. 3691/ 2008,

«…14.1. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με την πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υφίστανται κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες,
όπως εκάστοτε εξειδικεύονται με έγγραφα ή εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος,
που θα είναι συνεπείς προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες
δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιούν, καθώς και
μηχανογραφική υποστήριξη για την αξιολόγηση των πελατών ως προς τους
κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και την ανάλογη με τον κίνδυνο διαχείρισή τους.

14.2. Υφίστανται διαδικασίες για τον εντοπισμό των συναλλαγών, οι οποίες δεν
συνάδουν με την γνώση που έχει το πιστωτικό ίδρυμα για τον πελάτη και τη
συναλλακτική του συμπεριφορά, τη διερεύνησή τους και την αναφορά τους,
εφόσον απαιτείται, με κατάλληλη τεκμηρίωση και επάρκεια.
14.3.1. Την κατανόηση από τα στελέχη και τις κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσιακές μονάδες των κινδύνων, κατά κατηγορία πελατών και
συναλλαγών ή και σε συνδυασμό τους, καθώς και της πολιτικής και των
διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται.

14.3.2. Την εφαρμογή κριτηρίων αποδοχής της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη,
την ταξινόμηση των πελατών κατά βαθμίδα κινδύνου και στη συνέχεια την
παρακολούθηση της σχέσης αυτής (δραστηριότητας).
Σελίδα 30 από 136
14.3.3. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής να προβλέπεται η,
ετήσια, αξιολόγηση των μεθοδολογιών και η προσαρμογή της εκπαίδευσης
των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων προς τις εκάστοτε νέες συνθήκες και
πρακτικές. …»

Δεδομένου ότι η δραστηριότητα των Τραπεζών και ειδικά της ΤτΕ
άπτεται του Δημοσίου συμφέροντος, καθώς συνυφαίνεται έντονα με την
Εθνική Οικονομία και επηρεάζει ευρύτερο κύκλο συναλλασσομένων, ο
νομοθέτης έχει προβλέψει αυστηρούς κανόνες ελέγχου από πλευράς των
πιστωτικών ιδρυμάτων, για να προλαμβάνεται, αποφεύγεται, καταγγέλλεται
και καταστέλλεται πάραυτα η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, αφενός δια την διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών,
αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του συναλλακτικού κοινού, εις ότι
αφορά στην ποιότητα και στην γνησιότητα των κυκλοφορούντων
Χρηματοοικονομικών Εργαλείων.

Η Ελλάδα, ως Συμβαλλόμενο Μέρος του Διακυβερνητικού Οργανισμού,
με την επωνυμία «F.A.T.F. – FINANCIAL ACTION TASK FORCE», ο οποίος
ιδρύθηκε από τους Υπουργούς της δικαιοδοσίας των Κρατών Μελών το 1989,
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ εκ α) της Συμβάσεως των Ην. Εθνών –
Βιέννη 1988 – Περί Τρομοκρατίας και Διακίνησης παράνομων ουσιών, β) της
Συνθήκης του Παλέρμο, 2000, γ ) της Συμβάσεως των Ην. Εθνών κατά της
Διαφθοράς και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 2003, δ) της Συνθήκης
του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τα εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο, ε ) τ ης Ενδο-
Αμερικανικής Σύμβασης κατά της Τρομοκρατίας του 2002 και στ) της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ, ΕΡΕΥΝΑ,
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ
2005.

Βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποτελεί ο ν. 3691/05.08.2008,
ο οποίος αναβαθμίζει σημαντικά τους μηχανισμούς πρόληψης του
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της χώρας
μας και ενσωματώνει τις Διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο της Οδηγίας
Σελίδα 31 από 136
2005/60/ΕΚ και των τροποποιήσεων του ν. 3691/2008 που
πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα με το ν. 3875/2010 (αφορούν κυρίως στο
ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), το ν. 3932/2011
(που αφορούν στη διάρθρωση της Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και τις
διαδικασίες δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των υποκείμενων σε
συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων), το
άρθρο 74 του ν. 4170/2013 (αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων αυξημένης
δέουσας επιμέλειας στα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα που είναι
εγκατεστημένα στην Ελλάδα) και το ν. 4174/2013 (αναφορικά με την
υποχρέωση επαλήθευσης των εισοδημάτων των πελατών από τα
εποπτευόμενα ιδρύματα, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος,
τοιουτοτρόπως ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και δη η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η Κεντρική τράπεζα της χώρας
που χαράζει τη στρατηγική, εφαρμόζει και επιβάλλει τον δεοντολογικό κώδικα
λειτουργίας και ελέγχου στη χώρα, να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο της
Εγκυρότητας, Νομιμότητας, Ισχύος και Αξίας, κάθε αξιογράφου (επιταγής /
συναλλαγματικής), που κομίζεται εις αυτά προς πληρωμή και είσπραξη,
καθώς και του κατατεθειμένου εις αυτά ρευστού χρήματος, όπως επίσης να
μεριμνούν και δια τον έλεγχο της ύπαρξης, εγκυρότητας και ισχύος του
λογαριασμού, μέσω του οποίου ζητείται να πραγματοποιηθεί οιαδήποτε
συναλλαγή.

ΝΟΜΟΣ 3691/2008, ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στο Άρθρο 1 του Νόμου 3691/2008 προβλέπεται ότι «αντικείμενο του
παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
Στο Άρθρο 2 ορίζεται ότι «Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), που προβλέπονται στο άρθρο 3, αποτελούν οι
Σελίδα 32 από 136
ακόλουθες πράξεις:
α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι
προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε
τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της
παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε
εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες
συνέπειες των πράξεών του.

β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον
αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον
τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή
σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή
προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε
τέτοιες δραστηριότητες.
γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο
της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από
εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες
δραστηριότητες.

δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή
τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές
δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.
ε) Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη
μιας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία
α’ έως δ’ και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα’’.
Στο άρθρο 4 & 1 δε ως περιουσία ορίζεται : «Περιουσιακά στοιχεία κάθε
είδους, ενσώματα, ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ, ή στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, έντυπης, ηλεκτρονικής, ή ψηφιακής
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ…»
Σελίδα 33 από 136

Ενώ στο άρθρο 5 & 1 προβλέπεται ότι … « Ως ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τα
οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου νοούνται τα πιστωτικά
ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συναλλαγών…»
Στο Άρθρο 6 του Νόμου 3691/2008 περί της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες η Τράπεζα της Ελλάδος ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΩΣ Η
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΗ δια την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και τον
καθορισμό πρακτικών συμπεριφοράς και ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΥ.

Στο Άρθρο 6&στ δε, προβλέπεται ότι τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα,
συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές, με την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, και
ενδεχομένως με αλλοδαπές αρμόδιες αρχές, λαμβάνουν μέτρα για συνεχή
ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων τους, ιδιαίτερα των ελεγκτών, καθώς
και των υπόχρεων προσώπων, ενώ απαιτούν από τα υπόχρεα πρόσωπα, κάθε
στοιχείο ή δεδομένο οποιασδήποτε φύσης ή μορφής που είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών τους καθηκόντων, ενώ επιβάλλουν και
πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις για παραβιάσεις των υποχρεώσεων που
απορρέουν εκ του εν λόγω νόμου.

Στο Άρθρο 7 περί σύστασης επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπεται ότι αυτή εκτός των άλλων
ζητεί την συνεργασία δημόσιων Υπηρεσιών, για τη συλλογή στοιχείων απαραίτητων
δια την διερεύνηση του εγκλήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος,
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή ελλιπούς
συνεργασίας των εποπτευομένων από αυτές υπόχρεων προσώπων , ενώ επίσης
δύνανται να παραπέμπουν στοιχεία ή αρχεία σχετιζόμενα με πρόσωπα και
πράγματα στους αρμόδιους Εισαγγελείς (βλ. άρθρο 7&10 του Ν.3691/2008).

Στο Άρθρο 12 προβλέπεται ότι μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον
πελάτη λαμβάνονται σε κάθε περιστασιακή συναλλαγή που ανέρχεται σε ποσόν
τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα αν η συναλλαγή
διενεργείται με μια μόνο πράξη ,ή με περισσότερες μεταξύ των οποίων φαίνεται να
υπάρχει κάποια σχέση.
Σελίδα 34 από 136

Δια τον λόγο αυτόν, οι Τράπεζες υποχρεούνται να πιστοποιούν την ταυτότητα του πελάτη, ως και την ταυτότητα ή τις ταυτότητες του πραγματικού ή των πραγματικών δικαιούχων, ως και την λήψη κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητος του πελάτη (άρθρο 13&α,β,γ,ε).

Η δε πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητος του
πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και
του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται ΠΡΙΝ από την σύναψη
επιχειρηματικών σχέσεων ή την διενέργεια της συναλλαγής, (άρθρο 14&1)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΦΕΣ, ΟΤΙ Η ΤτΕ,
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ν.3691/2008, ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΥΠΟΠΤΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΝΑ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΩΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ‘Η ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Εκ των όσων αναλύονται ανωτέρω αλλά και στη συνέχεια, προκύπτει
ξεκάθαρα και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Τράπεζα της Ελλάδος
καταστατικά αλλά και με βάση τον Νόμο 3691/2008 κατέχει υπερισχύουσα
θέση στο εγχώριο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της χώρας, ασκώντας
ουσιαστικά Κρατική Εξουσία, δια της νομισματικής πολιτικής που χαράσσει
κατ’ αποκλειστικότητα είναι δε όμως και η αποκλειστικά υπεύθυνη δια την
εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως και δια τον
έλεγχο όλων των υπολοίπων εμπορικών τραπεζών.

Επί της ουσίας η Τράπεζα της Ελλάδος, αν και καταστατικά έχει
ιδρυθεί ως Ν.Π.Ι.Δ. – της έχει όμως απονεμηθεί Κρατική Εξουσία, αφού αυτή
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ χαράσσει την νομισματική πολιτική, διαχειρίζεται
τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, εκδίδει και παραλαμβάνει τα
χρηματοοικονομικά εργαλεία έναντι της χώρας, ενεργεί και δέχεται όλες τις
πληρωμές δια λογαριασμό του Κράτους και είχε και μονοπώλιο έκδοσης
Σελίδα 35 από 136
χρήματος μέχρι η Χώρα που εισήχθηκε στο Ευρώ.

Ως φορέας λοιπόν Κρατικών εξουσιών και φύλακας του Δημοσίου
Συμφέροντος, υποχρεούται να υπακούει στην αρχή της τριτενέργειας, άρα
οφείλει να σέβεται τ’ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Πολιτών, όπως
αυτά έχουν κατοχυρωθεί Συνταγματικά και ισχύουν.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της Federal Reserve, της υπεύθυνης
τράπεζας που εκδίδει το παγκόσμιο νόμισμα, ήτοι το Δολάριο. Είναι άμεσα
συνδεμένη με ειδικές εσωτερικές οθόνες και ισχυρά διατραπεζικά συστήματα
ασφαλείας και έχει πρόσβαση στην οθόνη του UCC.

Εις ότι αφορά δε, τον έλεγχο της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ο
οποίος διενεργείται παγκοσμίως με τον ίδιο τρόπο, ως πρώτο υπόχρεο
πρόσωπο συμφώνως προς τον Ν.3691/2008 ΔΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ότι ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ.

Εν άλλοις λόγοις, εξ αιτίας της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην
χρηματοπιστωτική αγορά, ως έχουσα τα προνόμια της Κεντρικής Τράπεζας
στην χώρα μας, είναι σαφές ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ,
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ
ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

Άρα ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Η ΤτΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΝ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ‘Η ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΡΑΞΕ.

Ως τέτοια λοιπόν υπέχει αυξημένη ευθύνη, ενώ υποχρεούται να
χειρίζεται τις υποθέσεις, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων της με την
δέουσα επιμέλεια.
Πρώτιστη δε ευθύνη της είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και της νομιμότητος, εγκυρότητος και
ισχύος των μέσων πληρωμής.

Σελίδα 36 από 136
ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ, ΚΑΘ’ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ
ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΤτΕ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ,
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΟΛΑΣΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσιν ότι, κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
αλλά και κατά την συναλλακτική πρακτική των τραπεζικών και δημοσίων
συναλλαγών ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το κομιζόμενο αξιόγραφο ή/και
το κατατεθέν ποσό σε ρευστό χρήμα, είναι πλαστό, νοθευμένο ή κλαπέν, τα
πιστωτικά ιδρύματα και το Δημόσιο, ΟΦΕΙΛΟΥΝ, αιτιολογημένα, εντός
πενθημέρου, ν ‘ απορρίψουν το παρά τω νόμω κατατεθέν εις αυτά
χρηματοοικονομικό εργαλείο, μέσο πληρωμής, ήτοι εν προκειμένω, την επιταγή –
συναλλαγματική ή τα μετρητά, καθώς και να κινήσουν πάραυτα ποινική δίωξη κατά
του κομιστή κλεμμένης, πλαστής ή ακάλυπτης επιταγής (αρ. 208 & 386 Π.Κ.).

Η Τράπεζα, ή άλλο κατά νόμο υπόχρεο πρόσωπο, όπως εν προκειμένω η
ΤτΕ και το Δημόσιο, δια της περιελεύσεως εις αυτήν της προτάσεως
χρηματοδότησης και της εντολής πληρωμής, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ ΜΕ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ.

Διά την απόρριψη δε αυτή, οι παραλήπτες (Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο)
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ
ΕΝΤΟΛΕΑ ΤΗΣ. (βλ. Γενικούς Όρους Συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδία
δε των γενικών όρων συναλλαγής που επιβλήθηκαν από την ίδια την ΤτΕ).
ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ
Σελίδα 37 από 136
ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕ ΟΥΔΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ,
ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Τράπεζες, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ελέγχου και
αιτιολογημένης απόρριψης, εάν και εφόσον έλθει εις γνώση τους οποιοδήποτε
χρηματοοικονομικό εργαλείο προς είσπραξη – πληρωμή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο φάκελλος με όλα τα σχετικά ως προς τα
οικονομικά εργαλεία – Διεθνείς Συναλλαγματικές – Χρεόγραφα «IBOE», περιουσιακά
στοιχεία που είναι υπό την απόλυτη διαχείριση εμού του Αρτέμη Σώρρα, τυγχάνει,
να παραδίδεται, τυπικά ή άτυπα, από τον παραλήπτη σε μη εξουσιοδοτημένα, ή μη
νομίμως συνδεδεμένα τρίτα μέρη, οι οποίοι καλούνται να προβούν σε επεξεργασία
και να γνωματεύσουν επί της νομιμότητας, γνησιότητας, εγκυρότητας, αξίας και
ισχύος των υπό συζήτηση εργαλείων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την οποιαδήποτε ορθή διαμόρφωση γνώμης
για περιουσία τρίτου ατόμου υποχρεωτικώς θα πρέπει:
• όλα τα συμπεράσματα να βασίζονται στη «ΛΟΓΙΚΗ»,
• τα εμπλεκόμενα μέλη να έχουν βαθιά γνώση των «ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ»
• να παρέχονται «ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ» για
οποιαδήποτε σχόλια ή στοιχεία θα επικαλεστούν,
• τυχόν δηλώσεις δεν γίνεται να οδηγούν σε «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΠΡΟΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ».
• όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να
«ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΕΣ» οι οποίες προκύπτουν
από τις δικές τους πράξεις και ενέργειες.

Είναι επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί, ότι τα οποιαδήποτε
σημειώματα και έγγραφα που μεταφέρονται σε σχέση με τα χρεόγραφα αυτά,
δεν θα πρέπει να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, διφορούμενες
έννοιες και οποιεσδήποτε γκρίζες ζώνες, μέσω των οποίων στοιχείων
Σελίδα 38 από 136
μπορούν να βλάψουν ακουσίως ή εκουσίως, τόσο το ίδιο το περιουσιακό
στοιχείο, όσο και το όνομα του ιδιοκτήτη ή/ και δικαιούχου ή/ και διαχειριστή
ή/ και κομιστή.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΑ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, αφού τους γνωστοποιηθεί η ύπαρξη κατάθεσης των
εργαλείων προς είσπραξη- ενεχυρίαση ή άλλο, είτε αυτοί είναι:-

α) Οι εκδότες/ διαχειριστές/ δικαιούχοι/ κομιστές, των Χρηματοοικονομικών
εργαλείων, είτε αυτοί είναι
β) Τραπεζικοί υπάλληλοι και Μέτοχοι Τραπεζών, ή/ και οι
γ) Δημόσιοι λειτουργοί σε όλες τις θέσεις, Πρόεδρος, Πρωθυπουργός,
Υπουργοί, Βουλευτές, Προϊστάμενοι υπηρεσιών και λειτουργοί που τώρα
ανέλαβαν μέσω των Ανεξάρτητων Αρχών – Εταιρειών, καθώς και οι
σύμβουλοι αυτών, και/ ή
δ) Δικαστές /Εισαγγελείς/ Ανακριτές/ Δικηγόροι, ή/ και οι
ε) Υπάλληλοι σε Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια καθώς και μυστικές υπηρεσίες,
ή/ και οι
στ) σύμβουλοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί καθώς και οι
ζ) Ιδιοκτήτες ΜΜΕ, Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Αρχισυντάκτες,
Δημοσιογράφοι και οι αυτοκαλούμενοι ως «Ερευνητές»,

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΚΟΥΣΙΩΣ
(ΣΚΟΠΙΜΩΣ) ‘Η ΑΚΟΥΣΙΩΣ (ΑΘΕΛΑ), ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΥΛΙΚΗ ‘Η/ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΥΣ.
ΟΠΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ, ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ.

• Ο Εκδότης Πιστωτής, ο Οφειλέτης, ο Παραλήπτης Δικαιούχος, ή και
πληρεξούσιος αυτών. Ήτοι, ο έχων έννομο συμφέρον.
• Ο έλεγχος από τρίτους, οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος των ανωτέρω, θα
Σελίδα 39 από 136
πρέπει να γίνεται δι’ ειδικού πληρεξουσίου που ειδικώς τους ανατίθεται λόγω
συγκεκριμένης αρμοδιότητας και θα πρέπει ν’ αναφέρει τον τίτλο: «Άδεια –
Εντολή Επαλήθευσης – Ελέγχου». Αυτή υποχρεωτικώς προσυπογράφεται από
τον φέροντα την ευθύνη της πράξης αυτού. Άρα, π.χ. εάν η τράπεζα θα ελέγξει
εξ ονόματος της Κυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρχει σαφής γραπτή εντολή. Το
ίδιο εάν ιδιώτης καλείται να το πράξει.
• Ο υπεύθυνος για τον έλεγχο, θα πρέπει να τηρήσει τα πρωτόκολλα ελέγχου και
αυτό θα πρέπει ν’ αποδεικνύεται.
• Τον έλεγχο υπογράφουν με τους κωδικούς αναγνώρισης τους, Δύο (2) άτομα. Ο
προϊστάμενος της υπηρεσίας, συν το υπεύθυνο άτομο που έκανε τον έλεγχο.
• Η έκθεση συνοδεύεται με σειρά αποδεικτικών. Αυτά θα πρέπει να περιέχουν τα
ακόλουθα μετά των αποδείξεών αυτών:
a. Έγγραφο – Εντολή Δικαιώματος ελέγχου από τον έχοντα το δικαίωμα
b. Στοιχεία του Εντολέα και απόδειξη του εννόμου συμφέροντός σε
σχέση με το χρηματοοικονομικό εργαλείο.
c. Ιστορικό έκδοσης, δικαιολογητικά και αποδείξεις
d. Ιστορικό Ιδιοκτησιακό
e. Ιστορικό Νομικών ενεργειών
f. Αποδείξεις γνωστοποίησης στον Οφειλέτη περί της οφειλής
g. Αποτύπωμα της οθόνης στο UCC
h. Νόμος που συνοδεύει την έκδοση και ισχύ των Συναλλαγματικών
i. Νόμος που συνοδεύει την επικύρωση, ανάρτηση, μη απόρριψη
j. Νόμος ν. 3691/05.08.2008, περί Ξεπλύματος μαύρου χρήματος
και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ UCC-1 ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Το UCC είναι το θεμέλιο του νόμου «FEDERAL RESERVE ACT, 1913» και
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Αμερικανικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος από
την έναρξη της εφαρμογής του.
Ο αναγνωρισμένος «Ομοιόμορφος (Ενοποιημένος) Εμπορικός
Κώδικας», στ’ αγγλικά «Unilateral Commercial Code – U.C.C.», αφορά τις
εμπορικές συναλλαγές και παρέχει ένα ενιαίο-ομοιόμορφο, απλοποιημένο,
αποσαφηνισμένο, εκσυγχρονισμένο και εύκολα διαθέσιμο σύνολο κανόνων, που
επισημοποιήθηκε από το 1952, για τη διεξαγωγή με ασφάλεια των εμπορικών
Σελίδα 40 από 136
συναλλαγών μεταξύ Πολιτειών των Η.Π.Α., διαφόρων Χωρών και Ατόμων –
Μονάδων (Νομικών ή Φυσικών προσώπων), ούτως ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες και ανάγκες.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ UCC, ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ.
• Υπό αυτήν του την ιδιότητα, το UCC, είναι μία πλατφόρμα συναλλαγών
ισότιμη μ ε Κ ΕΝΤΡΙΚΗ τ ράπεζα κ αι η « Δήλωση χ ρέωσης –
χρηματοδότησης», αναρτημένη στην οθόνη του UCC, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΑΡ’ ΟΥΔΕΝΟΣ.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
https://fortress.wa.gov/dol/ucc , https://www.law.cornell.edu/ucc ).

• Επιπροσθέτως, εάν ακολουθηθούν οι ορθές και νόμιμες διαδικασίες, οι
αποδείξεις από την οθόνη του UCC, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΑΞΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, που αφού πληρούνται ορισμένα δεδομένα
που αναλύονται κατωτέρω, μπορούν να καταστούν ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ –
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΧΩΡΑΕΙ.
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΟ UCC, ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ –
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η καταχωρηθείσα τιμολογημένη αξίωση του Εκδότου εξασφαλισμένου
Πιστωτή, συνεπικουρείται και υποστηρίζεται και από τον εφαρμοστέο εμπορικό
νόμο της πολιτείας της Ουάσινγκτον.
Το δια νομίμου τρόπου κατατεθέν – αναρτημένο έγγραφο στο UCC,
αναγνωρίζεται ως ΝΟΜΙΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΠΙΣΤΩΤΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ –
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ.

Όπως κατωτέρω λεπτομερώς αναλύεται, ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ Ν’
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.
Το Αρχείο αυτό ΟΥΔΕΠΟΤΕ απορρίφθηκε και εξακολουθεί να
παραμένει στην οθόνη του UCC αναρτημένο ως Δημόσιο – Νόμιμο έγγραφο,
Σελίδα 41 από 136
αυτό αποτελεί εξασφαλισμένη οφειλή, με κεκτημένο συμφέρον.
Η καταχωρημένη ανάρτηση στο UCC, που αφορά την καταχωρηθείσα
τιμολογημένη οφειλή του Αμερικάνικου Δημοσίου, υπό τη μορφή Διεθνών
Συναλλαγματικών, αποτελεί σήμερα κατοχυρωμένο αδιαμφισβήτητο και
αδιαφιλονίκητο συμφέρον του σημερινού δικαιούχου, δηλαδή εμού του
Αρτέμη Σώρρα.
Η ΤτΕ, παρανόμως και με δόλιο τρόπο, παρέλειψε και απέκρυψε από
την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και το Δικαστικό Σώμα να παρουσιάσει
στην Δήθεν Σοβαρή της έρευνα ότι οι Προσφερθείσες Συναλλαγματικές,
α) είναι αναρτημένες στο UCC και β) επίσης παρέλειψε και απέκρυψε, ν’
αναφέρει την ισχύ αυτών των ΜΟΝΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που αποτελούν ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ και που δεν αμφισβητούνται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ UCC ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ UCC

Όταν πρόκειται δια την υγεία και την ανάπτυξη της σύγχρονης παγκόσμιας
οικονομίας το εμπορικό Δίκαιο προσαρμόζεται για την αντιμετώπιση της
προστασίας της ιδιοκτησίας και της δόλιας διεκδίκησης της από τρίτους.
Σύμφωνα με τον «Ομοιόμορφο (Ενοποιημένο) Κώδικα» και τις
υποχρεώσεις του U.C.C., το γραφείο της Γραμματείας της Πολιτείας όπου γίνεται η
καταχώρηση, περιορίζεται στο ρόλο του, ως γραφείου αρχειοθέτησης για αυτά τα
Δημόσια Αρχεία. Όμως, μία σ ειρά α πό νόμους κ αι κ ανόνες ο ρίζουν τ ους
περιορισμούς για την ανάρτηση ψευδών στοιχείων στο UCC.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Άρθρο 9 του «Ενιαίου Εμπορικού
Κώδικα» και ειδικά με αναφορά ως «MUCC- Secured Transactions», βοηθά
αποτελεσματικά στην εξασφάλιση και δίνει το δικαίωμα στον Γραμματέα και στον
Φερόμενο Οφειλέτη, ν’ απορρίψει αιτιολογημένα ή/και να θέσει ένσταση πριν, ή/ και
κατά την ώρα ή/ και μετά την εκχώρηση της οφειλής.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 58/ 2014, υποχρεούται ο υπάλληλος
αρχειοθέτησης, να ειδοποιήσει τον Οφειλέτη για την οφειλή που καταχωρείται ή είναι
ήδη καταχωρημένη και που θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμη ή αποδεκτή, προκειμένου ο
ίδιος να προβεί στις νόμιμες ενέργειες διαφύλαξής των δικαιωμάτων του.
Ο Οφειλέτης, υποχρεούται εντός ευλόγου διαστήματος με συγκεκριμένο
Σελίδα 42 από 136
αυστηρά ορισμένο τρόπο (αοριστίες δεν γίνονται δεκτές) και με συγκεκριμένες
διαδικασίες απόρριψης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καταχώρηση, να φέρει
αιτιολογημένη ένσταση και ν’ ορίσει την μη αποδοχή του και στη συνέχεια να προβεί
στις νόμιμες ενέργειες μέσω της δικαστικής οδού.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Οφειλέτης-Αμερικάνικο Δημόσιο,
ενημερώθηκε για την ανάρτηση – καταχώρηση στις 6 Ιουλίου 2004 της υπ’ αριθμόν
SLW03151967 – INWSBA001 τιμολογηθείσης αυτής οφειλής ύψους $
2,876,526,500,000.00 δολαρίων Αμερικής.
Το Άρθρο δε περί «Λανθασμένων – Ψευδών Αντιποίνων Βαρών», «FALSE
RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521», αναφέρεται συγκεκριμένα :
« Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει
για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική
εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής
χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά
της προσωπικής περιουσίας ενός ατόμου, για λογαριασμό εκπλήρωσης των
υπερεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας
λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής, ή
περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση,
διώκεται ποινικά ».

Πέραν των πιο πάνω, οι ειδικοί νόμοι «Fair Credit Reporting Act (FCRA)»,
«Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)», και «UCC-1 -Act 9» μπορούν να
αποτρέψουν τον Πιστωτή από τη διεκδίκηση, εάν και εφόσον η χρέωση που
εκχωρεί αποδειχθεί ως μη αναγνωρισμένη/ ψευδής/ δόλια ή και καταχρηστική.
Πέραν του Ποινικού Κώδικα της Αμερικής, το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου
1863, θεσμοθέτησε εξειδικευμένες Ομοσπονδιακές και Κρατικές Κανονιστικές
Πράξεις, για ότι αφορά τις ψευδείς αξιώσεις των Πολιτών κατά της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση έναντι διεκδικήσεων των
πολιτών, που δολίως χρεώνουν την κυβέρνηση, που θεωρείται ήδη ως σοβαρό,
διαδεδομένο και επεκτεινόμενο Εθνικό πρόβλημα με την «ΠΡΑΞΗ ΨΕΥΔΩΝ
ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ – FALSE CLAIMS ACT – FCA »
Η νομοθεσία αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για την αποζημίωση των θυμάτων
απάτης, αλλά και για την τιμωρία και την αποτροπή της εκτέλεσης της απάτης κατά
της Κυβέρνησης.
Σελίδα 43 από 136

TO US TREASURY ΕΙΧΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Ν’ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ IBOE ΤΙΤΛΩΝ σε
περίπτωση που η χρέωση- τιμολόγηση και τιτλοποίηση του χρέους, δεν ήτο από το
Κράτος αναγνωρισμένη/ εγκεκριμένη/ αποδεχτή και θεωρείτο ως ψευδής, δόλια,
καταχρηστική ή/ και ανακριβής, είχε τη δύναμη και την ισχύ, καθώς και όφειλε να
καταθέσει νόμιμα συγκεκριμένη φόρμα «διορθωτικής δήλωσης» ή/και – απόρριψης
και να καταχωρήσει την «Αίτηση Αθέτησης κατά την εκτέλεση Ασφαλούς
Ενδιαφέροντος», ή/ και θα μπορούσε να καταθέσει ένδικο μέσο, επιζητώντας
ακυρωτική Δικαστική απόφαση ή/ και να επιβάλει κυρώσεις στον Εκδότη,
υποχρεώνοντας σε απομάκρυνση του εγγράφου από την οθόνη του UCC.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Αμερικανικό Δημόσιο, όπως αποδεικνύεται
εκ του γεγονότος ότι τα Χρεόγραφα είναι αναρτημένα στο UCC από το 2004 μέχρι
σήμερα, αποτελούν «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ» ισάξια απόφασης ισχύος
Δικαστηρίου κατά του οφειλέτη «US Treasury» και η οποία ουδέποτε έχει
εφεσιβληθεί, έχει περάσει άπρακτη η περίοδος των τριών (3) ετών που από το νόμο
μπορεί να εφεσιβληθεί, καθιστάμενη αυτή η πράξη από το 2008 ως ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ,
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ και η εκχωρημένη τιμολόγηση αποτελεί
σήμερα «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» πληρωτέα και με τόκο.

Το Αμερικάνικο Δημόσιο, βάσει της δεσμευτικής του σύμβασης δια την
οποία το τιμολόγιο είναι αναρτημένο στο UCC από τον 2004 μέχρι σήμερα, κατά την
πλήρη και ρητή του συγκατάθεση, αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα ρητώς
συμφώνησε να καταβάλει αυτό το καταχωρημένο χρέος και τους τόκους ή/ και
νόμιμα και οικειοθελώς να εκχωρήσει ισοδύναμα ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία,
κινητά ή / και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας, με «Πράγματα σε
λειτουργία» και «Πράγματα σε κατοχή», προϊόντα του Αμερικανικού Υπουργείου
Οικονομικών ή / και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτού, με τα οποία εγγυήθηκαν
την αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού (κεφαλαίου) και των τόκων, των οποίων
η είσπραξη και ο τρόπος και ο χρόνος τέλεσης αυτών, είναι στην διακριτική ευχέρεια
του Πιστωτή, δια του νομίμου πληρεξουσίου διαχειριστή και μόνου αποφασίζοντος
και μόνου υπογράφοντος Αρτέμη Σώρρα.

ΔΗΘΕΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέθεσε στη δικογραφία, ως αποτέλεσμα της
έρευνάς της Δύο (2) διαφορετικά έγγραφα ως ΔΗΘΕΝ πειστήρια, ήτοι :
Σελίδα 44 από 136
ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ 1: Μία εσωτερική άτυπη επιστολή, που οι ίδιοι επικαλούνται ότι
δήθεν τυχαίως διέρρευσε στον Τύπο, που είναι το αποτέλεσμα της υποτιθέμενης
έρευνας που δήθεν πραγματοποίησε ο κ. Ε. Ζερβουδάκης.
ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ 2: Ένα ηλεκτρονικό άτυπο μήνυμα που απέστειλε η κα Μίχου,
προς μια ΑΝΩΝΥΜΗ ηλεκτρονική ανοικτή γραμμή παραπόνων Πολιτών στην
Αμερική «Hotline» και ένα επίσης μήνυμα από το υπαλληλικό προσωπικό του
«Hotline» από γραφείο του γενικού Επιθεωρητή του U.S. Treasury της Αμερικής, και τα οποία έγγραφα αναλύονται στην πορεία.
Την 12/ 09/2012 στις 03/ 10/ 2017 και στις 26/ 10/ 2017ο τότε Διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος, κος Γεώργιος Προβόπουλος, έλαβε από εμένα τον Αρτέμη
Σώρρα, με πλήρη διαφάνεια, τον πλήρη φάκελλο, όπως ανωτέρω αναλύθηκε, δια
την ήδη κατατεθείσα στην Ελληνική Δημοκρατία πρόταση χρηματοδότησης, με
σκοπό την εξαγορά του Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτικού, ήτοι του Κρατικού
Χρέους, ποσού ύψους 600 Δις Δολλαρίων Αμερικής, με τη μορφή Έξι (6) Διεθνών
Συναλλαγματικών, ήτοι άμεσα πληρωτέων Χρεωστικών ομολόγων, ύψους 100 Δις
Δολλαρίων Αμερικής το κάθε ένα και οι οποίες εν περιλήψει αναλύονται κατωτέρω.
Στην δε τέταρτη επιστολή, το γραφείο των Νομικών Συμβούλων που ανέλαβε
την διεκπεραίωση της ενημέρωσης προς αμφότερες τις πλευρές, α) Οφειλέτη –
Αμερική και β) Παραλήπτη – Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία, επικύρωσε ότι έχει
διεκπεραιωθεί η διαδικασία κατάθεσης, ενημέρωσης και παρήλθε ο χρόνος των
πιθανών ενστάσεων και ως εκ τούτου η πράξη θεωρείται τελεσθείσα.

Λόγω του ότι εξαντλήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ελλάδα
μπορούσε από τον Οκτώβριο του 2012, νομίμως εκ της «ΑΘΩΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΕΞ’ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ,
ΕΝΣΤΑΣΗ Ή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ», να προχωρήσει στην πράξη εκταμίευσης ως καλή τη
πίστει εκδοχεύς παραλήπτρια και Ουδείς, Ουδέποτε και Καθ΄ Οιονδήποτε τρόπο,
ηδύνατο ή δύναται να παρέμβει, αμφισβητήσει ή και να προσπαθήσει ν’ ακυρώσει
την διαδικασία εκταμίευσης και εκτέλεσης της πράξης χρηματοδότησης, τόσο της
Ελλάδος αλλά και της Κύπρου.

Η «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται,

α) έχει την εκ του νόμου δεσπόζουσα ευθύνη ως προς τη διαφύλαξη του
Δημοσίου Συμφέροντος,
Σελίδα 45 από 136
β) αποτελεί τον καθ΄ ύλην Αρμόδιο Φορέα δια τον έλεγχο της νομιμότητας,
εγκυρότητας, αξίας και ισχύος των κατατεθειμένων περιουσιών, εν προκειμένω των
οικονομικών εργαλείων, καθώς και
γ) λόγω της μονοπωλιακής υπερισχύουσας θέσεως της, αποτελεί τον
μοναδικό Αρμόδιο Φορέα δια να επιτρέψει την εισαγωγή ενός τόσο μεγάλου ποσού
στην χώρα, ως και συνακόλουθα η αποκλειστικά αρμόδια δια να επιτρέψει την
εκταμίευσή του.
Ο τότε Διοικητής της «Τράπεζας της Ελλάδος» κ. Προβόπουλος, ως ο
υπεύθυνος δια την διατήρηση της νομιμότητας για όποια θέματα αφορούν τα
οικονομικά στη χώρα, παρόλο που
α) είχε ελέγξει την πρόταση και τις κατατεθείσες περιουσίες – οικονομικά
εργαλεία, όπως ε ξάλλου ε ίναι κ αι η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ τ ου κ ατά τ ο Ν όμο π ερί
Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Ν.3691/
2008) και δυνάμει τόσων άλλων Διεθνών νόμων και κανόνων που η ίδια η ΤτΕ
φροντίζει να επιβάλλονται στη Χώρα κατ’ εντολή των Εταίρων μας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και

β) είχε επιβεβαιώσει εκ του ελέγχου της ότι τα δημοσιοποιημένα έγκυρα
έγγραφα τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ειδική οθόνη του UCC (αναλύεται
κατωτέρω τι ακριβώς είναι η οθόνη αυτή) και στην οποία ΤτΕ έχει πλήρη
πρόσβαση, ρητώς αποτελούν αδιαφιλονίκητα, αδιαμφισβήτητα και πιστοποιημένα
δημόσια τεκμήρια περί της νομιμότητας, εγκυρότητας, αξίας και ισχύος των
προσφερθέντων περιουσιών, ο ίδιος, παρόλα ταύτα, κατά πρώτον ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ
ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΔΗ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΑ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, και αυτό αποτελεί την πρώτη παράνομη πράξη, έναντι
σειράς άλλων παράνομων πράξεων, κατά δεύτερον ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΟΤΑΤΗ ΑΥΤΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ και κατά τρίτον ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΗΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στις 28/ 09/2012, εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, απέστειλα εξώδικη δήλωση προς
τον Γεώργιο Προβόπουλο, προκειμένου να απαντήσει επί της προτάσεώς του, αλλά
αυτός και πάλι δολίως απέφυγε δολίως ν’ απαντήσει.
Στις 02/11/2012 ο τότε Υπουργός των Οικονομικών, και νυν Διοικητής της
Σελίδα 46 από 136
ΤτΕ, Ιωάννης Στουρνάρας, διαβίβασε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 Δις,
καταρχήν στον Γ. Προβόπουλο, λόγω αρμοδιότητος, ως και στον Αν. Διευθυντή του
Ο.Δ.Δ.Η.Χ., ως και στην 23η Διεύθυνση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.
Ο Γ. Προβόπουλος, ενεργώντας, κατά πρώτον ως φυσικό πρόσωπο αλλά και
κατά δεύτερον ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Τ.τ.Ε., ουδέποτε απέρριψε
αιτιολογημένα, ως ο νόμος επιβάλλει για ανυπαρξία ή και παρανομία τις
κατατεθειμένες Συναλλαγματικές της πρότασης χρηματοδότησης εάν και εφόσον
ίσχυε η «Περίπτωση 1» που ανωτέρω αναλύθηκε, αλλά αντιθέτως απέτρεψε, για
άγνωστους ίδιους λόγους, ν’ αφήσει την Ελλάδα να εισπράξει τα
προσφερθέντα ποσά και τ ην ί δια σ τιγμή ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΔΟΛΙΩΣ ν ’ α παντήσει,
όπως εκ του νόμου υποχρεούται να πράξει και αυτό αποτελεί την
«Περίπτωση 2».

Στη συνέχεια, στις 04/10/2012, κυκλοφορεί δήθεν «τυχαία» στον τύπο και
συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Έθνος», ως προϊόν δημοσιογραφικής διαρροής, μια
«Δήθεν εσωτερική επιστολή» της Τ.τ.Ε., εις την οποία ο Ελ. Ζεβρουδάκης, με την
ιδιότητά του ως Διευθυντού του Τμήματος των Χρηματοοικονομικών
Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ενημερώνει τον Γ. Προβόπουλο, για
την υποτιθέμενη έρευνα που ο ίδιος προέβη στο διαδίκτυο,- εάν είναι ποτέ δυνατόν
ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας της
Χώρας να προσφεύγει σε πληροφορίες μέσω ανεξέλεκτων πηγών του Διαδικτύου
(!!!!!), προσπαθώντας να πείσουν τους Έλληνες Πολίτες, με καθόλα δόλιο και
παραπλανητικό τρόπο, που εκφεύγει της λογικής, δια την δήθεν μη νομιμότητα των
εκτελεστών χρεογράφων. Γι΄ αυτήν την επιστολή αναφέρομαι με ανάλυση
κατωτέρω.
Η επιστολή αυτή, δεν αφορούσε σε καμμία περίπτωση την εγκυρότητα,
νομιμότητα, αξία και ισχύ των οικονομικών εργαλείων, αλλά ασχολήθηκε μόνο με
τους συμβούλους, κηδεμόνες και άλλα μη ουσιώδη πράγματα, άσχετα προς την
ύπαρξη και εγκυρότητα των χρεογράφων, που πραγματικά προσβάλλουν την ίδια
την ΤτΕ για την προχειρότητα, αφερεγγυότητα και επιπόλαιη προσέγγιση του
θέματος αυτού, που όπως αποδεικνύεται εν τέλει ήταν εξ υπαρχής
ενορχηστρωμένη, για να δημιουργήσει στους Έλληνες Πολίτες την υποψία της
απάτης.
Η επιστολή αυτή αποτέλεσε μέρος της δικογραφίας της Μηνυτηρίου
Σελίδα 47 από 136
Αναφοράς του μέλους της Κυβέρνησης Βουλευτού και μετέπειτα Υπουργού
Υγείας Αδώνιδος Γεωργιάδη και που κατά τη Δίκη, στο σύνολό δεν κρίθηκε
ως έγγραφο όποιας αποδεικτικής ισχύος και γι΄ αυτό και απορρίφθηκε και δεν
λήφθηκε υπ’ όψη ως πειστήριο έγγραφο.

Στην γελοία αυτή επιστολή, η ΤτΕ, αποδέχεται ως έρευνα στοιχεία από το
διαδίκτυο και ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ ΜΕ ΔΟΛΟ, να εντάξει στην έρευνα αυτή τα μόνα Νόμιμα
Έγγραφα που αποτελούν οι αποδείξεις από την οθόνη του UCC, τα οποία είναι τα
μόνο Δημόσια φερέγγυα έγγραφα περί της ύπαρξης των χρεογράφων ή όχι.
Ο ΚΩΔΙΚΟΣ, όπου φαίνεται και η καταχώρηση στο UCC, βρισκόταν στην
αρχικώς κοινοποιηθείσα ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς την ΤτΕ, επί των αντιγράφων
των Χρεογράφων και όχι στην δεύτερη την οποία δολίως προώθησαν και
χρησιμοποίησαν δήθεν για την εν λόγω «έρευνα» προς εξακρίβωση της
εγκυρότητας των τίτλων.. Η Δεύτερη επιστολή δεν περιείχε τους τίτλους, περιείχε
την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ και την ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ εμού του Α.
Σώρρα γ ια τ η δ έσμευση των χ ρεογράφων κ αι ά ρα δ εν μ πορεί ν ‘ α ποτελεί ε κ του
νόμου τεκμήριο για εξακρίβωση.

Με περίσσεια αναίδεια, θράσος και φανερή κοροϊδία στο πρόσωπο του
Ελληνικού Λαού, οι δύο ανωτέρω οι οποίοι α) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΛΑΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και
β) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ για το οποίο έχουν επίσης την πάσα ευθύνη, ο Γεώργιος
Προβόπουλος και ο τότε Υπουργός Οικονομικών και μετέπειτα Διοικητής της
Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε. Ιωάννης Στουρνάρας, ενώ είχαν πρώτα ενημερωθεί
με όλα τα εχέγγυα και δεν απέτρεψαν το πρόβλημα στο να διαχέεται στο
«ανυποψίαστο κοινό» εάν και εφόσον είχαν εντοπίσει ο,τιδήποτε παράνομο,
ενώ είχαν κληθεί εξωδίκως, νομοτύπως κι εμπροθέσμως, για να εξεταστούν
ως μάρτυρες στην ανωτέρω δίκη (Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών)
που εξέταζε εάν και εφόσον ήταν ψευδή τα στοιχεία ή όχι, συνεπεία της
μηνυτηρίου αναφοράς του Α. Γεωργιάδη εναντίον και εμού του Αρτέμη
Σώρρα, αρνήθηκαν να το πράξουν προκειμένου να εξετασθούν ως μάρτυρες
και ν’ αποδείξουν επί Δικαστηρίω την ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΝΑ
Σελίδα 48 από 136
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠ’ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ..
Άρα γιά ακόμη μια φορά, ενώ υποχρεούντο, αρνήθηκαν ν’ αποδείξουν
ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΙ ΔΗ, επ’ ακροατηρίω, ενώ κλήθηκαν και ενώ υποχρεούντο ΕΚ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ, την ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ 600
Δις.

Πέραν της Γελοιωδέστατης πρώτης επιστολής που διοχετεύτηκε στον τύπο,
έλαβα γνώση στην ανωτέρω δικογραφία,ως και κάποιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που είχε ανταλλάξει η Τράπεζα της Ελλάδος με την ανοικτή γραμμή
καταγγελιών του Υπ. Οικονομικών, όπου στα «παραπλανητικά» αυτά αόριστα και
άνευ αποδεικτικής ισχύος ηλεκτρονικά μηνύματα, η ΤτΕ προσπαθεί να μας πείσει
και πάλι με αόριστα, ανούσια και ανυπόστατα επιχειρήματα, ότι η προσφορά είναι
προϊόν απάτης και που κατωτέρω αναλύονται και αυτά περαιτέρω.

Όλο το ιστορικό της παρεμπόδισης εκτέλεσης της Πρότασης
χρηματοδότησης με το ποσόν των 600 δις της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΚΑΤΑΤΕΙΝΕΙ
σε αδικοπρακτική συμπεριφορά της Τραπέζης της Ελλάδος, καθόσον αν μεν τα 600
δις δολάρια που προσφέρθηκαν επισήμως από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα προς την
Ελληνική Δημοκρατία δεν ήταν υπαρκτά, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η καθ’ υλην
υπεύθυνη για τον έλεγχο της ύπαρξης, ισχύος, της νομιμότητος, της εγκυρότητος
κάθε χρηματοοικονομικού μέσου έπρεπε πρώτον ν’ απορρίψει με νόμιμο και βάσιμο
τρόπο την πρόταση, παρουσιάζοντας έγκυρα νόμιμα συγκεκριμένα τεκμήρια και
άμεσα να είχε οδηγήσει τον όποιο απατεώνα στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ν’
αποσοβήσει τον κίνδυνο να εξαπατηθούν εκ της απατηλής προσφοράς του η
Ελληνική Δημοκρατία και κάθε Έλλην Πολίτης.

Αν πάλι μετά τον έλεγχο των νομίμων αποδείξεων η Τράπεζα της Ελλάδος,
αφού διαπίστωσε την αποδεδειγμένη ύπαρξη, ισχύ, νομιμότητα κι εγκυρότητα των
600 δις, ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ την Ελληνική Κυβέρνηση για την
σωτήρια προς την Χώρα μας προσφορά εξαγοράς του Δημοσίου Χρέους και
απεγκλωβισμού της Ελλάδος εκ των μνημονίων και όλων των Ελλήνων Πολιτών,
που μέρος είμαι και εγώ και που σήμερα βαρύνομαι με αυτό το επαχθές βαρύτατο
κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος.
Με άλλα λόγια, δια των πράξεων και των παραλείψεών της η Τράπεζα
της Ελλάδος, καίτοι η αποκλειστικώς υπεύθυνη εκ του καταστατικού της, εκ
Σελίδα 49 από 136
των συναλλακτικών η θών και ε κ του νόμου δ ια τ ην ε κταμίευση των 6 00 δ ις
έπραξε ως όφειλε, ήτοι από την μία ΔΕΝ οδήγησε τον οποιοδήποτε
Απατεώνα στη Δικαιοσύνη το 2012 αλλά και παράλληλα όχι μόνο
παρεμπόδισε την είσπραξη αλλά και με μη νόμιμο τρόπο, με έγγραφα άνευ
αποδεικτικής ισχύος παρέστησε ψευδή γεγονότα ως αληθή, γνωματεύοντας
αρνητικά περί της υπάρξεως του εν λόγω ποσού προς την Ελληνική
Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα από τότε έως σήμερα όλο το Ελληνικό Δημόσιο
να έχει υποστεί τρομακτικές βλάβες κι εγώ να ευρίσκομαι σήμερα
κατηγορούμενος και με την κατηγορία της απάτης κατά του Δημοσίου, των
Τραπεζών και των α σφαλιστικών ταμείων, καθ’ ότι δ ήθεν ζημιώνω Εγώ, εάν
είναι ποτέ δυνατόν, το Δημόσιο επικαλούμενος το δικαίωμα της ανεύρεσης
της αληθείας και της τελικής χρήσης της Περιουσίας μου αυτής για την
αποπληρωμή των Κρατικών (Δημοσίων και Ιδιωτικών) Οφειλών.
ΕΝΑΝΤΙΑ στις δεδομένες ως εδώ – εκτός άλλων – νομικές διατάξεις,
συμβατικών νομικών κειμένων, εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, αυξημένης τυπικής
ισχύος, όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ, για Οκτώ
(8) και πλέον έτη ( 2009–2018) και κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ΚΥΠΡΙΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ, δηλ. ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στο σύνολο, έχουμε γίνει ΘΥΜΑΤΑ μιας τεραστίων
διαστάσεων και με πολλά αθέατα πλοκάμια εντός και ε κτός τ ης χ ώρας
«ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», η οποία έχει κατά βάση δολίως δημιουργηθεί,
σχηματισθεί, συντονιστεί και οργανωθεί και από τους ανωτέρω, σε άμεση σχέση
και συνεργασία μετά των Συνεργών αυτών τρίτων άγνωστων, στην παρούσα φάση
για εμέ προσώπων, ώστε με αδίστακτη και απάνθρωπη ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΗ, τέλεσαν και συνεχίζουν να τελούν όλα τα εδώ αναφερόμενα αδικήματα
σε βάρος Εμού αλλά και όλων των ΕΛΛΗΝΩΝ γενικότερα, τα οποία
στοιχειοθετούνται τόσο Αντικειμενικά όσο και Υποκειμενικά, με απροκάλυπτο στόχο,
την σκοπούμενη κατά την «Περίπτωση 1» ανεπαρκή προστασία μου έναντι
οιουδήποτε καταχραστή – οικονομικού απατεώνα όποιος και εάν είναι αυτός
ακόμη και αν είμαι εγώ ο ίδιος, και στην προκειμένη περίπτωση, εάν αυτό ήθελε
να μας πείσει η ΤτΕ, δήθεν εμού του Αρτέμη Σώρρα και εάν όντως έτσι τελικώς
αποδεικνυόταν, που όμως εκ των όσων διαλαμβάνονται και παρουσιάζονται στο
παρόν Αγωγή και που αποδεικνύονται εξ αμαχήτων αποδεικτικών στοιχείων και της
εξελικτικής πορείας της υπόθεσης μέχρι σήμερα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, ήτοι
κατά την «Περίπτωση 2», κατά την οποία η δεσμευθείσα περιουσία μου είναι
Σελίδα 50 από 136
καθόλα νόμιμη και σε ισχύ και οι ανωτέρω με δόλιο και ύπουλο τρόπο,
κρυμμένοι πίσω από αδιαφανείς και δαιδαλώδεις μορφές, παρεμποδίζουν
την χρήση και εκμετάλλευση της Περιουσίας αυτής, που τώρα ανήκει σε όλους
τους Έλληνες και που είχαμε με αυτήν το περιθώριο ν’ απεμπλακούμε από τα
μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις σε ιδιωτικό αλλά και Δημόσιο επίπεδο, ήτοι
Κρατικό, προστατεύοντας τόσο τους Έλληνες αλλά και όλον τον Ελληνισμό από την
ΒΙΑΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ, την ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ, ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, που προκλήθηκε βάναυσα, τη συστηματική ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ που
εκτελείται, την ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ και την ΕΣ ΑΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, την
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ,
όπως η «ΑΑΔΕ» (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και όλων των συνοδευτικών
εταιρικών σχημάτων που κατ’ εντολή των δανειστών μας ιδρύονται και
απορροφούνται από αυτές οι περιουσίες και η Εθνικής μας Κυριαρχία), που
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΫΛΟΥ, ΕΜΦΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ, ΤΗΝ ΕΚΝΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ –
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΔΗΛΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΔΟΛΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΝ
ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, (δια της καταστροφής πολλών
ανθρωπίνων ζώων και περιουσιών) ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΔΙΕΘΝΩΣ.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., είναι σήμερα οι
κύριοι υπεύθυνοι που εγώ βρίσκομαι κατηγορούμενος για την σωρεία εγκληματικών
πράξεων, που αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος μου.
Σελίδα 51 από 136

ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΤτΕ :
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ:
Η ΔΗΘΕΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤτΕ» ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ, ΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το δημοσιοποιημένο και εδώ προσαρτημένο έγγραφο, το οποίο και
αποτελεί δήθεν πειστήριο στην δικογραφία που με θέλει κατηγορούμενο
τελέσεως του αδικήματος της απάτης κατά του Δημοσίου, αποτελεί προϊόν
απάτης εκ προθέσεως, δεν πληροί τους όρους είτε ενός Ιδιωτικού, είτε ενός
Δημοσίου εγγράφου, δεν είναι ούτε καν εσωτερική επιστολή θα λέγαμε και σε
καμμία περίπτωση δεν μπορεί ν’ αποτελέσει τεκμήριο κατά της γνησιότητας,
εγκυρότητας, αξίας κα ισχύος των Διεθνών Συναλλαγματικών.
Όπως ανωτέρω αναλύσαμε, στις 3 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ κατατέθηκε και
κοινοποιήθηκε από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα, η 2ηεπιστολή που αφορούσε την
πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος (η πρώτη κατατέθηκε στις 12-9-2012), προς
την Αμερικάνικη Κυβέρνηση, την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Άρειο Πάγο, την ΤτΕ. το
ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ, για την εξαγορά και την αποπληρωμή του Κρατικού
Δανεισμού (Ιδιωτικού και Δημοσίου, εσωτερικού και εξωτερικού) και την
αναπτυξιακή προοπτική για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό εν γένει.
Μία μέρα μετά, στις 04/10/2012 κυκλοφόρησε στην εφημερίδα «Έθνος», μια
«Δήθεν εσωτερική» επιστολή της ΤτΕ, όπου μέσω αυτής οι δημοσιογράφοι,
προσπάθησαν να πείσουν το αναγνωστικό κοινό, ότι αυτή αποτελούσε σημαντικό
έγγραφο, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, αφού… διέρρευσε…από εσωτερική
αλληλογραφία !!!!!!!!!! και ότι περιείχε ισχυρές αποδείξεις περί της μη γνησιότητας
και μη εγκυρότητας της Πρότασης και των αναφερομένων σε αυτή Περιουσιών!!!
Αυτό το έγγραφο, φέρει ως δήθεν ερευνητή τον κο Ζεβρουδάκη, διευθυντή
του τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών
Δραστηριοτήτων και δήθεν παραλήπτη τον κο Προβόπουλο, τότε Διοικητή της
Σελίδα 53 από 136
Κεντρικής Τράπεζας.
Το έγγραφο αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ως ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ, δεν αποτελεί
νόμιμο και αποδεκτό έγγραφο ελέγχου, αλλά αντιθέτως, πρόκειται περί ενός
εγγράφου χωρίς καμμία ισχύ και αξία αναφέρεται σε άσχετα στοιχεία δια των
οποίων μπορούν μόνο να δημιουργηθούν ψευδείς και εσφαλμένες
εντυπώσεις σε απροσμέτρητο αριθμό ατόμων και σίγουρα σε άτομα άσχετα με το
αντικείμενο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ΡΗΤΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η συγκεκριμένη επιστολή, τόσο κατά το περιεχόμενο, όσο και κατά τον τύπο
του δεν αρμόζει σε ένα Αρμόδιο Θεσμικό Φορέα όπως είναι η ΤτΕ, που ο τρόπος
ελέγχου και αιτιολογημένης απόρριψης είναι καθορισμένος πλήρως τόσο από την
ιδία αλλά και πρωτίστως από τους Διεθνούς κανόνες, περί ελέγχων και
πιστοποιήσεων όλων των τίτλων (ενσώματων κι ασώματων).
Οι τράπεζες, έχουν πληθώρα εσωτερικών εργαλείων προς διερεύνηση
τίτλων, είναι άμεσα συνδεδεμένες με το «Fed Wire Securities Service»,
σύστημα ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής, έχουν
εσωτερική θυρίδα επικοινωνίας μέσω ειδικών οθονών αλλά και της
πλατφόρμας των SWIFT, έχουν πρόσβαση στο UCC και σε καμμία
περίπτωση, πληροφορίες που αντλούν από το διαδίκτυο, δεν μπορούν να
θεωρηθούν ως αξιόπιστα πειστήρια γ ια ε πικύρωση ή ό χι ε νός
χρηματοοικονομικού τίτλου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ:

1. Επιστολόχαρτο: Το επιστολόχαρτο και το λογότυπο της Τραπέζης δεν
φαίνεται να είναι πραγματικό. Ακόμα και εάν είναι πραγματικό, δεν υπάρχουν τα
στοιχεία που υποχρεωτικώς φέρει ένα επιστολόχαρτο τραπέζης όταν αποτελεί
Επίσημο έγγραφο ή τουλάχιστον έγγραφο προς δημοσιοποίηση, όπως
διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, εμαιλ, S.W.I.F.T. κτλ.,.
2. Άδεια Ελέγχου – Ανάθεση – Εξουσιοδότηση: Για να προχωρήσει,
οιοσδήποτε τρίτος ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, σε ΝΟΜΙΜΟ
έλεγχο χρηματοοικονομικού εργαλείου- περιουσίας τρίτου, θα πρέπει ο
έλεγχος αυτός να συνοδεύεται από νόμιμη εξουσιοδότηση που να φέρει
συγκεκριμένη εντολή από τον έχοντα το δικαίωμα και φέροντα έννομο
συμφέρον με την πράξη, ήτοι, είτε από τον εκδότη, είτε από τον δικαιούχο,
Σελίδα 54 από 136
είτε από τον πληρεξούσιο ή/ και τον ανάδοχο αυτού. Άρα, στην προκειμένη
περίπτωση, ο έλεγχος, θα πρέπει να συνοδεύεται με ειδική επιστολή – εντολή –
ανάθεση- εξουσιοδότηση, του πληρεξουσίου διαχειριστή (Αρτέμη Σώρρα) ή του
παραλήπτη – νέου κατόχου εν ευθέτω χρόνω (Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία)
για τον έλεγχο.

3. Τίτλοι που συνοδεύουν τον έλεγχο: Η Εντολή- Ανάθεση θα πρέπει να
συνοδεύεται με τον υπό έλεγχο χρηματοοικονομικό τίτλο, ο οποίος τίτλος
φέρει ειδικά πρωτόκολλα και σφραγίδες αναγνώρισης, ούτως ώστε να μην
μπορεί ν’ αμφισβητηθεί η σύνδεση και η σχετικότητα του τίτλου με την
κατατεθείσα έκθεση προς απόδειξη των λεχθέντων. Δεν μπορεί να γίνεται
έλεγχος επί επιστολών, ν’ αναφέρονται σε επιστολές αλλά θα πρέπει να
επισυνάπτεται ο συγκεκριμένος τίτλος προς έλεγχο, ο οποίος μάλιστα θα
πρέπει να έχει δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4. Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος επί τίτλων σε προσφορά πριν να
δεσμευτούν: Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να προβεί ο οιοσδήποτε τρίτος,
μη σχετικός με τον τίτλο, ή μη εξουσιοδοτημένος αρμοδίως εκ του δικαιούχου
για έλεγχο επί τίτλου κατατεθειμένου σε προσφορά. Μπορεί μόνο να γίνει ο
έλεγχος, αφού ο τίτλος έχει δεσμευτεί ή/ και ενεχυριαστεί για την συγκεκριμένη
πράξη. Εν προκειμένω, ο έλεγχος θα έπρεπε να συνοδεύεται και από τις 3
επιστολές που στάλθηκαν στο US Treasury, καθότι η πρώτη περιείχε τους
τίτλους και το πληρεξούσιο, η δεύτερη αναφερόταν στην πρόθεση δέσμευσης
συγκεκριμένων τίτλων κάτω από κηδεμόνα και η τελευταία επικύρωνε την
δέσμευση και την κατά θέση σε λογαριασμό του κηδεμόνα σε τράπεζα του
Kαναδά. Άρα, η ΤτΕ, και ο Πρώην Διοικητής κος Προβόπουλος, δολίως
χρησιμοποίησαν το αντίγραφο απόδειξης φύλαξης που κοινοποιήθηκε στην 2η
επιστολή, η οποία αναφέρεται σε ΠΡΟΘΕΣΗ και δεν περικλείεται αυτούσιος
ο τίτλος για να μπορεί επί αυτού να γίνει έλεγχος της εγκυρότητας. Το πιο
σημαντικό όμως, που αυτό φανερώνει την προχειρότητα αλλά και τη
δολιότητα της ΤτΕ, καθότι θα έπρεπε τον συγκεκριμένο έλεγχο να είχαν
συνοδευτεί με τ’ αποτελέσματα από το UCC, το ιστορικό, τα σχετικά, το
τιμολόγιο κτλ.
5. Τρόπος Ελέγχου: Στην Εντολή – Ανάθεση και άδεια ελέγχου, θα πρέπει να
γίνεται σε αυτήν αναφορά του τρόπου ελέγχου και των διεθνώς
αναγνωρισμένων και μη αμφισβητήσιμων μέσων ελέγχου, που ακόμα και το
Σελίδα 55 από 136
κείμενο που θα σταλεί και το σε ποιόν θα σταλεί πρέπει να δηλωθεί με
συγκεκριμένη μορφή και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι πληροφορίες που
μαζεύονται από το διαδίκτυο!
6. Υπογραφή του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή- Εξουσία και Αρμοδιότητα:
Οι ελεγκτές των χρηματοοικονομικών τίτλων, και δη για τόσο μεγάλα ποσά και
για όσα αναφέρονται σε κρατικές υποχρεώσεις, όπως ο υπό συζήτηση τίτλος,
υποχρεωτικώς πρέπει να φέρουν ειδική υπογραφή εξουσίας- αρμοδιότητας,
συνοδευόμενη με αναγνωριστικό κωδικό.
7. 2 Άτομα Επικυρώνουν το Τελικό Δεσμευτικό πόρισμα ελέγχου: Για
τέτοιου είδους έλεγχο, υποχρεωτικώς υπογράφουν 2 άτομα με την ευθύνη των
πράξεών τους, ο πρώτος είναι ο ανώτατος Διοικητής και ο δεύτερος ο
εξουσιοδοτημένος ελεγκτής.

8. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ UCC: Το μόνο ερώτημα που θα έπρεπε να κάνει η
Τράπεζα της Ελλάδος, είναι να αιτηθεί προς το UCC όπου είναι αναρτημένες οι
συναλλαγματικές: ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ,
ΚΑΘΟΤΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΤτΕ ΟΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ UCC, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΑΞΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:
Κατωτέρω αναφέρομαι αναλυτικά στην γελοιότητα της εν λόγω επιστολής:
Πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι, δια την δια του τύπου κοινοποιηθείσα με αριθμ.
πρωτ. 117/4-10-2012 επιστολή του Διευθυντή χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
της Τράπεζας της Ελλάδος, κου Εμμανουήλ Ζερβουδάκη, προς τον Διοικητή του κ.
Γεώργιο Προβόπουλο, διά της οποίας ο ως άνω διευθυντής ΣΥΝΗΓΑΓΕ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΥΝΕΛΕΞΕ «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ενώ πολύ καλά
γνωρίζει τα ΜΟΝΑ νόμιμα έγγραφα που είναι δημοσιοποιημένα στην οθόνη
του UCC, ΟΤΙ «ΠΙΘΑΝΑ» ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ.

ΘΕΜΑ 1:
Σελίδα 56 από 136
1.
Η πρόταση αρχικά κατατέθηκε από εμένα τον Αρτέμη Σώρρα στις 12/ 09/ 2012, δια
μέσω εξωδίκου δηλώσεως προς την Αμερικάνικη Κυβέρνηση, την Ελληνική
Κυρίαρχη Δημοκρατία, τον Άρειο Πάγο, την ΤΤΕ και την ΤΡΟΙΚΑ. Σε αυτήν την
πρόταση, ανακοινώθηκε η νέα επανέκδοση των Συναλλαγματικών με τους κωδικούς
αναγνώρισης καθώς και το Πληρεξούσιο στο όνομα του Αρτέμη Σώρρα με τα
δικαιώματά και εξουσίες του επί των καταχωρηθέντων και αναρτηθέντων τίτλων.
2. Στη συνέχεια, στις 03/ 10/ 2017 γνωστοποιήθηκε δια της εκδόσεως ειδικού
αποδεικτικού εγγράφου – απόδειξης «Custodial Deposit Receipt – CDR», της
ανωτέρω εταιρείας, η οποία σε συνδυασμό με 2η εταιρεία εκτελούν χρέη η 1η
του κηδεμόνα – ασφαλούς φύλακα και η 2η ασφαλούς μεταφορέα και στην
οποία φαίνεται ότι τα χρεόγραφα βρίσκονται διασφαλισμένα κάτω από την
κηδεμονία της ειδικής αυτής εταιρείας και αναμένεται η πρόσκληση
μεταφοράς. Στην ίδια επιστολή, πιστοποιήθηκε η ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6
τίτλων, ύψους 600 δις Δολ. Αμερικής για την αποπληρωμή του Ελληνικού
δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού χρέους.
3. Με την 3η επιστολή ημερομηνίας 26/ 10/ 2017 επικυρώνεται ότι οι τίτλοι –
χρεόγραφα, έχουν δεσμευτεί υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας και
αυτοί φυλάχθηκαν σε λογαριασμούς που διατηρεί η εν λόγω εταιρεία, σε
τράπεζες στον Καναδά, όπως αυτό αναγράφεται στο αποδεικτικό φύλαξης.
4. Ο Πληρεξούσιος Διαχειριστής εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, έχω κάθε δικαίωμα να
αποφασίσω ποιόν εμπιστεύομαι για κηδεμόνα. Αυτός θα μπορούσε να είναι
συμβολαιογράφος, τράπεζα, security house, δικηγόρος ή/ και ειδική εταιρεία
γι’ αυτό το σκοπό. Έτσι επέλεξε την εταιρεία του συγκεκριμένου κηδεμόνα
καθώς είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνης για φύλαξη. Αυτό σε καμμία
περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο εγκυρότητας του τίτλου ή άλλο, καθότι δεν
χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιήθηκε ΜΟΝΟ για τη
ΦΥΛΑΞΗ.
ΘΕΜΑ 2:

1. Οι ανωτέρω αναφορές, ουδόλως αφορούν την γνησιότητα των τίτλων. Ο
έλεγχος μπορεί μόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες, με αναφορά τις νομίμως
δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες στο UCC1, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλο
ιστορικό και ακολουθώντας όλες τις νομιμότητες που επικυρώνονται
παντοιοτρόπως και ουδείς, ουδέποτε και καθ΄ οιονδήποτε ακύρωσε, έφερε
ένσταση επί αυτών, προσέβαλε ή αρνήθηκε. Οι μόνες νόμιμες
αναγνωρισμένες αδιαμφισβήτητες και αδιαφιλονίκητες δημοσιευμένες
αναφορές, βρίσκονται αναρτημένες στο UCC.
2. Ο έλεγχος της εγκυρότητας χρηματοοικονομικών τίτλων, αφορά μόνο τον
εκδότη, τον παραλήπτη δικαιούχο ή/ και κάτοχο εν ευθέτω χρόνο και τον
πληρεξούσιο διαχειριστή.
3. Οι οποιεσδήποτε εταιρείες διαχείρισης, συμβούλων, μεταφοράς και φύλαξης,
δηλαδή «μεσαζόντων με ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας», έχουν μόνο
σχέση με την εργασία που τους ανατέθηκε. Η δική τους η εργασία, δεν μπορεί
να επηρεάζει αλλά και να αλλοιώνει το κριτήριο εγκυρότητας, νομιμότητας,
αξίας και ισχύος των περιουσιακών αυτών στοιχείων.
4. Οι πιο πάνω ε ταιρείες, δ εν ε ίναι τ ράπεζες κ αι ά ρα ό λα τα α νωτέρω σ ημεία
αναφοράς, είναι πλήρως παραπλανητικά και δεν έχουν καμία σχέση με το
θέμα ελέγχου.
5. Επίσης, το σχόλιο ότι δεν είναι καταχωρημένες στον κατάλογο Swift, είναι
τελείως παραπλανητικό και δεν μας αφορά. Δεν υποχρεούται κανένας
φύλακας, σύμβουλος, αλλά ούτε και οικονομικός διαχειριστής να είναι
καταχωρημένος στο Swift ή στο Banker’s Almanac, τα οποία αποτελούν
Σελίδα 58 από 136
σημεία αναφοράς μόνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων
συνεργαζομένων με αυτά.
6. Ουδείς αναφέρθηκε σε αυτές τις εταιρείες ως υπεύθυνες για την έκδοση των
τίτλων.
ΘΕΜΑ 3:

1. Αυτό δεν ισχύει. Θεματοφύλακας μπορεί να είναι ακόμα και ο
Συμβολαιογράφος, ένα security house, ένας δικηγόρος, ή όποιον εμπιστεύεται
ο έχων το δικαίωμα να φυλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.
2. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεματοφύλακας, ενημέρωσε σε συνέχεια των
προηγούμενων κατατεθειμένων επιστολών, τους παραλήπτες, για τη φύλαξη
των περιουσιακών στοιχείων κάτω από την κηδεμονία του και επικύρωσε ότι
αυτοί ως εταιρεία τελούν χρέη θεματοφύλακα.
3. Εξάλλου, οι κωδικοί που αναφέρονται στην απόδειξη του θεματοφύλακα, είναι
για να δηλώσει ότι βρίσκονται υπό τη δική του φύλαξη και ουδείς μπορεί να
παρέμβει χ ωρίς τη δ ική τ ου σ υγκατάθεση. Γ ι’ α υτό ο νομάζεται και
θεματοφύλακας – κηδεμόνας! Το δικό τους έγγραφο, δεν φέρει κανένα ρίσκο
εάν εκτεθεί, διότι τα σε αυτό περιουσιακά στοιχεία είναι φυλαγμένα και υπό
κηδεμονία.
4. Εφόσον επέλθει η συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση, τότε και μόνο τότε,
μπορεί να ζητηθεί ακόμα και μήνυμα μεταφοράς μέσω Swift απ’ ευθείας με το
Αμερικανικό Δημόσιο. Υπάρχει ειδική διαδικασία ελέγχου, επικύρωσης και
εκταμίευσης τέτοιων χρηματοοικονομικών τίτλων και η ΤτΕ την γνωρίζει πολύ
καλά… Εξάλλου, εγώ ο Αρτέμης Σώρρας, τόσες φορές κάλεσα την Τράπεζα
την ίδια, να προβεί εκείνη στην διαδικασία εκταμίευσης εάν και εφόσον βέβαια
η Κυβέρνηση και ο ίδιος είχαν έλθει σε συμφωνία.

ΘΕΜΑ 4:
• Ο Antony Diamond πρώτον, δεν έχει καμμία νομική σχέση με τον οργανισμό
Ei-END. Δεν είναι μέτοχος, δεν είναι μέλος του Δ.Σ… Εργάστηκε για την
κατάθεση της πρότασης ως εντολοδόχος εμού του Αρτέμη Σώρρα και για
συγκεκριμένο σκοπό.
• Είναι προφανές ότι η ανακίνηση του θέματος της Τραπέζης της Ανατολής, για
το οποίο μάλιστα εγώ ο Αρτέμης Σώρρας έχω προβεί στην κατάθεση της από
19/ 03/ 2012 και υπό ΑΒΜ Γ 2012/ 1209 μηνυτήριας αναφοράς κατά των
νομίμων εκπροσώπων της ΤτΕ, για την άμεση συνέργεια στην
κακουργηματική πράξη της απάτης και για παράβαση καθήκοντος δια
παραλείψεως, έχει ενοχλήσει πολύ και η ΤτΕ δεν μπορεί να συγχύζει τα
θέματα τόσο εύκολα ..
• Οι μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής, δεν έχουν επίσης καμμία σχέση με τη
συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης των 600 Δις..
• Υποτιθέμενη εγγύηση του Γαλλικού Δημοσίου στην οποία δολίως αναφέρεται ο
δημιουργός της επιστολής, είναι όρος παραπλανητικός. «Εγγύηση της Εθνικής
Τράπεζας της Γαλλίας» είναι ο σωστός όρος και αυτό επικυρώνεται από ΦΕΚ
καθώς και από το ίδιο το συμφωνητικό απορρόφησης δι’ εξαγοράς της
Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελάδος Α.Ε. και τον
εγγυημένο προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης που μεταφέρθηκε το
Σελίδα 60 από 136
κεφάλαιο των μετόχων, που ισχύει και μέχρι σήμερα και που μάλιστα τοκίζεται
με 7 % ετησίως μέχρι της τελικής εκκαθαρίσεως…
• Το θέμα της Τραπέζης της Ανατολής, προχώρησε και αποδείχθηκε ότι όχι μόνο
δεν εκκαθαρίστηκε ποτέ, αλλά η Τράπεζα είναι σε ισχύ και η αξία της Μετοχής,
η ύπαρξη, εγκυρότητα και νομιμότητα, επικυρώθηκε τόσο από την Ελληνική
Δικαιοσύνη, την Ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς και
την ίδια την πρεσβεία της Γαλλίας. (βλέπε απόφαση 6341/2012 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).
• Οπότε τα σχόλια στην εν λόγω επιστολή, είναι μόνο παραπλανητικά, δεν έχουν
ΚΑΜΜΙΑ σχέση με τα εν λόγω χρεόγραφα, είναι συκοφαντικά και τα οποία
προσβάλλουν την αξία της περιουσίας των μετοχών.

ΘΕΜΑ 5:

1. Τι σχέση μπορεί να έχει με την εγκυρότητα, γνησιότητα, αξία και ισχύ
οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού εργαλείου – χρεωστικού τίτλου, ο
μεσάζοντας ή διαμεσολαβητής ή διαχειριστής ή ο σύμβουλος; ΚΑΜΜΙΑ
2. Εάν ο σύμβουλος ανταποκρίνεται με ορθό τρόπο, στις ανατεθείσες προς
αυτόν εργασίες από τον Εντολέα του, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση να
κοινοποιήσει έγγραφα, είναι παντελώς αδιάφορο το εάν έχει προσωπικά
δικαστικές διαμάχες με τρίτους, εάν έχουν εκδοθεί προσωρινές εντολές ή όχι
εις βάρος του, καθότι τέτοια θέματα δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με την
πρόταση χρηματοδότησης και την αξία αυτής.
Σελίδα 61 από 136
ΘΕΜΑ 6:

1. Επιχείρημα στερούμενο στοιχειώδους σοβαρότητος, ειδικά όταν
εκπορεύεται εξ ενός υπαλλήλου του Ανώτατου Τραπεζικού Θεσμού της χώρας;
Ποιο νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει σε ένα τέτοιο γραφείο κηδεμόνα ειδικών
στη φύλαξη και μεταφορά οικονομικών τίτλων, να έχει έδρα σε πολυκατάστημα
Με αυτό το γελοίο δεδομένο, τα καταστήματα των τραπεζών που βρίσκονται
εντός των εμπορικών συγκροτημάτων, ή ακόμα και μέσα στα supermarket, ή
μέσα στα κτήρια των γραφείων, δεν θα έπρεπε ν’ αναγνωρίζονται..

ΘΕΜΑ 7:

1.

2. Τα πιο πάνω δείγματα κειμένων, ή παρομοίων με τα παραπάνω, ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή άτυπης δημοσίευσης στο διαδίκτυο ή άλλο, εφόσον
χρησιμοποιηθούν από τον «ενδιαφερόμενο ελεγκτή» ως αποδεικτικά για την
«Μη αποδοτικότητα- Μη εγκυρότητα των εν λόγω τίτλων» είναι άκρως αόριστα
και άσχετα με το πολύ συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Οι σκοπούμενες
ψευδείς ειδήσεις που διαχέονται δολίως δια του τύπου και με χρήση αυτής της
παραπλανητικής και μη σοβαρής επιστολής, έχουν μόνο στόχο τη
συκοφαντική δυσφήμιση και την προσβολή της προσωπικότητας του
δικαιούχου ή και κομιστή.. Σελίδα 61 από 136

3. Η αόριστη αναφορά σε αυτού του είδους τα δημοσιεύματα, είναι άκρως
παραπλανητική, γενική αόριστή, εν τέλει αναληθής και δεν μπορεί να
θεωρηθεί τέτοια παράνομη πράξη ως έγκυρο στοιχείο για να εξαχθεί ασφαλές
συμπέρασμα και να ληφθεί υπ’ όψιν για τη θεμελίωση ασφαλών
συμπερασμάτων περί της ισχύος των τίτλων.
4. Αυτά τα σχόλια, χρησιμοποιούνται συνήθως από άπειρους μεσάζοντες ή/και
άλλους, οι οποίοι είτε προσποιούνται ότι γνωρίζουν πως μπορεί να γίνει η
επαλήθευση- επικύρωση, είτε εσκεμμένα και με δόλιο τρόπο προσπαθούν να
σταματήσουν τις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για ιδιοτελείς προσωπικούς
λόγους και με στοχευμένες προθέσεις.
5. Πρόκειται περί ενός ιδιωτικού χρηματοοικονομικού τίτλου και οι πράξεις και
ενέργειες οποιουδήποτε λειτουργού (κρατικού, τραπεζικού κτλ / συμβούλου
κτλ που θα αποφασίσει να προβάλει σχόλιο ή να τοποθετηθεί η/και
συμβουλέψει τρίτους με άτυπο και ανεπίσημο τρόπο ή/ και να δημοσιοποιήσει
την γνώμη του σε κοινή θέα, χωρίς αυτή η γνώμη του να υποστηρίζεται από
νομική άποψη και χωρίς να συνοδεύουν τα λεγόμενά του με νόμιμες
αδιαμφισβήτητες αποδείξεις και με στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι
συγκεκριμένοι υπό έλεγχο τίτλοι δεν είναι νόμιμοι, θα θεωρούνται ως
παράνομες πράξεις και προσβολή των δικαιωμάτων του δικαιούχου επί των
χρεογράφων που νόμιμα κατέχει και διαχειρίζεται και η σοβαρότητα της
πράξης δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
κυβερνητικά όργανα και τραπεζικούς λειτουργούς ή οποιοδήποτε άλλο, οι
οποίοι δεν θα χειριστούν την πράξη με σοβαρότητα και με πάσα διαφάνεια.
Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές και αυταπόδεικτο, ότι όλα τα δήθεν
επιχειρήματα που διαλαμβάνονται στην εσωτερική επιστολή ελέγχου απ’ τον
Συντάκτη, είναι πλήρως αβάσιμα, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΤΟΥ, ΔΟΛΙΩΣ
ΚΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΟΥΝ ΨΕΥΔΗ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΗ και σε καμμία περίπτωση ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ, ‘Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Η εν λόγω επιστολή αυτή, αποτελεί ένα ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ κατασκευασμένο εκ του Συντάκτου του, να
προκαλέσει εν γνώσει του και όσων το χρησιμοποιούν παράνομο όφελος στους
ιδίους, η και σε τρίτους έως κι εκούσια βλάβη στην περιουσία πρώτον του Νομέα και
Κατόχου και δεύτερον του Κατόχου εν ευθέτω χρόνου καλή τη πίστει παραλήπτη
Σελίδα 63 από 136
νυν Δικαιούχου, Έλληνα Πολίτη, με πρόθεση των εν λόγω χρηματοοικονομικών
μέσων στα οποία αναφέρεται, καθώς και βλάβη στην τιμή και την υπόληψη του
δικαιούχου κ ι ό σων τ ρίτων έ λκουν π λέον δ ικαιώματα ε ξ’ α υτών τ ων
χρηματοοικονομικών μέσων ως περιουσία, με πρόθεση επίσης την Συκοφαντική
Δυσφήμιση, Προσβολή της Προσωπικότητος και Προσβολή, τόσο της Αξίας
περιουσίας μου.
Έχει στοχευμένα εστιάσει στο να δημιουργήσει διφορούμενες έννοιες και να
προκαλέσει αμφιβολίες στον αναγνώστη-παραλήπτη, για τίτλους που συνοδεύονται
με πλήρη αποδεδειγμένα και μη αμφισβητήσιμα στοιχεία εγκυρότητας.
Το συγκεκριμένο έγγραφο λοιπόν, εξ’ αιτίας του τρόπου που
συντάχθηκε και δομήθηκε αποδεικνύει την αδικοπρακτική ευθύνη του
φερόμενου ως Συντάκτου του, κ. Ζερβουδάκη, ο οποίος εξ αιτίας της θέσεώς
του, ως Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της Τραπέζης Ελλάδος είχε και τον
τρόπο και τα μέσα να ελέγξει απευθείας την ύπαρξη του ποσού των 600 δις,
τον οφειλέτη, τον δικαιούχο, ως και την αιτία της οφειλής αυτής και το που και
πως αυτό φυλάσσεται.
Αποδεικνύει δε περαιτέρω και την αδικοπρακτική ευθύνη του τότε
Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γεωργίου Προβόπουλου, ο οποίος στις
υπάρχουσες στην δικογραφία εγγραφες εξηγήσεις του, συνεπεία της
μηνύσεως δια συκοφαντική δυσφήμιση που άσκησα εναντίον του, κάνει
χρήση τ ου ε ν λ όγω ε γγράφου δ ια ν α στηρίξει τ ην α θωότητά τ ου δ ια τ α
καταλογιζόμενα εις αυτόν εγκλήματα.
Αποδεικνύει επίσης και την αδικοπρακτική ευθύνη του νυν Διοικητού
της Τραπέζης Ελλάδος, Ιωάννη Στουρνάρα, ο οποίος επίσης κάνει χρήση της
εν λόγω επιστολής στο υπόμνημα που κατέθεσε στις 23/01/2017 στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου –κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, η
οποία έλαβε δε αριθμό πρωτοκόλλου Εισ. Α.Π. 549/23-01-2017το οποίο
υπόμνημα αποτελεί τμήμα της δικογραφίας στην οποία εγώ φέρομαι υπαίτιο
της τελέσεως του αδικήματος της απάτης.

Η ΔΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΝΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΝΑ
ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ
Σελίδα 64 από 136
ΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΦΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΑ ΤΟ, ΔΗΘΕΝ, ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Σημαντικό δε γεγονός, για το οποίο η ΤτΕ πρωτοπόρησε παγκοσμίως
στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κοροϊδέψει και να πείσει τις
Δικαστικές και Κρατικές Αρχές, με δόλιο και αφερέγγυο τρόπο, αναιρώντας
τη ν ομοθεσία π ου η ί δια ε πέβαλε στην Ελλάδα, ήτοι, προσπαθεί να μας
πείσει ότι η εξακρίβωση της οφειλής, οιασδήποτε οφειλής, επικυρώνεται δια
της αποδοχής ή άρνησης του Οφειλέτη!!!!!
Εάν όντως μπορεί να συμβαίνει αυτό, από αύριο, με το ίδιο δεδομένο
και επί ίσοις όροις, ο επαρκής τρόπος εξακρίβωσης αποδοχής ή άρνησης
της νομιμότητας, εγκυρότητας, αξίας και ισχύος οιονδήποτε οφειλών των
δανειοληπτών σε σχέση με τις χρεώσεις των Τραπεζών ή και του Δημοσίου,
θα επαρκεί να είναι μια απλή απάντηση του οφειλέτη σε μια άτυπη ερώτηση
κάποιου τρίτου και δη δια μέσου ηλεκτρονικής ανταλλαγής αόριστων
μηνυμάτων… Και άρα, εάν απαντούσε ο Οφειλέτης «ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ
ΟΦΕΙΛΗ» ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ!!!!!!

Κατά τους Γενικούς όρους Συναλλαγών των τραπεζών, που το ίδιο ισχύει
και στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:
«Αν ο πελάτης μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών α πό τ η λ ήξη τ ης π ροθεσμίας τ ης π ρώτης ε ιδοποίησης ( που ε ίναι 1 5
ημερολογιακές ημέρες μετά την πρώτη ενημέρωση), δεν αμφισβητήσει εγγράφως
το περιεχόμενο της ενημέρωσης, η ακρίβεια των λεχθέντων σε αυτήν θεωρούνται
ανεπιφύλακτα ως αποδεκτά και τ΄ αναγνωρίζει ως κοινώς αποδεκτά».
Επίσης, είναι γνωστό ότι για να σταματήσει η τράπεζα να διεκδικεί και να
ρευστοποιήσει τις δεσμευμένες προς αυτήν εγγυήσεις, (κινητών ή ακινήτων), θα
πρέπει ο οφειλέτης, να αμφισβητήσει αρχικώς εξωδικαστικώς την οφειλή του με
στοιχεία και εάν αποτύχει τότε οφείλει να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης το θέμα,
όπου θα μπορεί να κριθεί η νομιμότητα της πράξης, με συγκεκριμένο τρόπο και
εντός ευλόγου διαστήματος.
Εάν ο ο φειλέτης α ποδείξει μ ε τ α τ εκμήριά τ ου ό τι δ εν ο φείλει κ αι ο
πιστωτής δεν μπορέσει ν’ αντικρούσει με αδιαμφισβήτητα τεκμήρια που ν’
Σελίδα 65 από 136
αποδεικνύουν το αντίθετο, τότε και μόνο τότε ακυρώνεται η διεκδίκηση και η
απόφαση θα μπορεί ν’ αποτελεί τεκμήριο εξοφλήσεως.
Ο οφειλέτης φέρει το βάρος απόδειξης για την κατά την έκδοση της
συναλλαγματικής ανυπαρξία (υπό την ευρεία έννοια, δηλδή λόγω λήξης, μη
επακολούθησης ή ανυπαρξίας-αχρεωστήτου) ή το αθέμιτο (παράνομο ή
ανήθικο) της αιτίας. Αυτό μπορεί να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο και ειδικά
με ένστασή του, ή με αγωγή για απόδοση των καταβληθέντων ή με ανακοπή
κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (3765/2000
Πολ.Πρ.Αθήνας, 9415/1999 Μον.Πρ. Θεσσαλονίκης).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΘΕΝ «ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Πέραν της Γελοιοδέστατης πρώτης επιστολής που διοχετεύτηκε στον τύπο,
έλαβα γνώση στην ανωτέρω δικογραφία δια της οποίας κατηγορούμαι εγώ για
«Απάτη», ως και κάποιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είχε
ανταλλάξει η Τράπεζα της Ελλάδος δια της κας Μίχου, με την ανοικτή γραμμή
καταγγελιών του Υπ. Οικονομικών, όπου στα «παραπλανητικά» αυτά αόριστα και
άνευ αποδεικτικής ισχύος ηλεκτρονικά μηνύματα, η ΤτΕ προσπαθεί να μας πείσει
και πάλι με φτωχά και ανυπόστατα επιχειρήματα, ότι η προσφορά είναι προϊόν
απάτης και που κατωτέρω αναλύονται και αυτά περαιτέρω.
Η κα Μίχου, στις 29/ 03/ 2013, Οκτώ (8) μήνες μετά την παραλαβή, άσχετα εάν
α) ήτο υποχρεωμένη εντός 48 ωρών ν’ απορρίψει αιτιολογημένα, να κατάσχει
το παράνομο προϊόν και να προσάψει κατηγορίες στον κομιστή, κατά το
νόμο 3691/ 2008 και των λοιπών υποχρεώσεων που επιτάσσει τόσο η
Ελληνική όσο και η Διεθνής νομοθεσία και όπως ανωτέρω αναλύσαμε,
β) δεν αποτελεί φερέγγυο αποδεικτικό στοιχείο η οποιαδήποτε τοποθέτηση
του Οφειλέτη επί αποδοχής ή όχι της Οφειλής τ ου, ε άν κ αι ε φόσον δ εν
παρουσιαστούν δια της ενστάσεως του, συνοδευτικά τελεσίδικα Δικαστικά
τεκμήρια που ν’ αποδεικνύουν την εγκυρότητα της απάντησης τους,
γ) δεν αποτελεί φερέγγυα απόδειξη η ανταλλαγή άτυπων ηλεκτρονικών
μηνυμάτων και που δεν πληρούνται οι κώδικες ασφαλείας, όπως ανωτέρω
αναφέραμε, για περιουσία τρίτου και δη ύψους 600 Δις Δολλαρίων..,
προσπάθησε δολίως να πείσει με εξευτελιστικό τρόπο, τους παραλήπτες,
Δικαστικό Σώμα, Κυβέρνηση και ΜΜΕ, αποστέλλοντας δήθεν αίτημα, προς στην
Σελίδα 66 από 136
ανώνυμη απλή γραμμή Παραπόνων Πολιτών «Hotline» του Οφειλέτη, τη
δεύτερη επιστολή του Αρτέμη Σώρρα με ημερομηνία 03/10/2012, όπου σε αυτή το
μόνο που φαινόταν ήταν η απόδειξη φύλαξης του κηδεμόνα και όχι των
πραγματικών τίτλων των Διεθνών Συναλλαγματικών. Σελίδα 66 από 136

Και επί αυτού του άτυπου και αόριστου ηλεκτρονικού μηνύματος, που δεν
περιείχε τους πραγματικούς τίτλους και δεν πληρούσε κανένα εχέγγυο όπως ρητώς
Σελίδα 68 από 136
υποχρεούτο να το πράξει, το προσωπικό της γραμμής παραπόνων, Γραφείο
Γενικού Επιθεωρητή, US Treasury», δήθεν απήντησε για το θέμα των 600 Δις
Δολλαρίων Αμερικής:

Η κα Μίχου κατ΄ Αποδοχή σε συναυτουργία με τους ανωτέρω, ανέλαβε να εκτελέσει τη σοβαρή υποχρέωση που είχε εκ του νόμου η ΤτΕ, ήτοι να διεκπεραιώσει την έρευνα περί της ύπαρξης, εγκυρότητας, γνησιότητας αξίας και ισχύος των 6 κατατεθέντων χρεωστικών τίτλων συνολικής αξίας 600 Δις Δολλαρίων, που από τις 28/10/2012 έπρεπε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ κατά το νόμο περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος 3691/ 2008, είτε να είχαν αιτιολογημένα απορρίψει εντός 48 ωρών, είτε να είχαν εκταμιεύσει, ΚΑΘΟΤΙ Η ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ εντός του συγκεκριμένου χρόνου, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ.
Σελίδα 69 από 136

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η Κα Μίχου, προσπαθώντας με περίσσια
αναίδεια να πείσει για την δήθεν προσπάθεια για έρευνα, προέβη στις εξής
παρατυπίες και που αποτελούν κατά τους Αυστηρούς Κώδικες επικοινωνίας των
Τραπεζών, προχειρότητα που μπορεί μόνο να εκληφθεί ως προϊόν Απάτης και
εξηγούμε αναλυτικά κατωτέρω περί των προκλητικών και δολίων πράξεων της σε
συναυτουργία της ΤτΕ, και του Διοικητού αυτής.

Απόκομμα από την με ημερομηνία 09/04/2014 κατατεθείσα, ενώπιον του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, (κατόπιν της από 12.12.2012 Έγκλησης εμού του
Αρτέμη Σώρρα, δια την οποία κλήθηκε να καταθέσει Ανωμοτί από την 16η
Πταισματοδίκη Αθηνών και η οποία στις 05/11/2015 απορρίφθηκε ως αβάσιμη),
απολογία με τις έγγραφες εξηγήσεις ως ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗΣ
ΤτΕ.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Η κα Μίχου, παρόλο που γνωρίζει πολύ καλά, ότι ο τρόπος αυτός είναι
έκνομος για τον έλεγχο και επικύρωση οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών εργαλείων
και ουδαμώς μπορεί να εκληφθεί ως τεκμήριο αποδεικτικής ισχύος της εγκυρότητας των τίτλων αυτών, παρόλα ταύτα, προωθεί στον Οφειλέτη απλό μήνυμα σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε καν σε επιστολόχαρτο της τραπέζης, ερωτώντας εάν ο Οφειλέτης Αμερικάνικο US Treasury, αναγνωρίζει την Οφειλή και επιπροσθέτως προωθεί τις κάτωθι προκλητικά απαράδεκτες πράξεις:

1. Ενώ η ΤτΕ έχει ελέγξει την ύπαρξη των τίτλων χρέους στο UCC, όπως
εξάλλου υ ποχρεούτο να το πράξει, ενώ γνωρίζει ότι απόδειξη από το UCC
μετά την πάροδο της περιόδου ενστάσεων ήτοι κατά το έτος (2008) αποτελεί
αδιαμφισβήτητο τεκμήριο και δη δημοσιοποιημένο ισάξιο αμετάκλητης
Δικαστικής απόφασης και Τραπεζικής απόδειξης, προσπαθεί να πείσει τον
οιονδήποτε παραλήπτη θα λάβει γνώση επί της συγκεκριμένης πράξης, για
κάτι που εκ του νόμου και της λογικής είναι απαγορευμένο, ήτοι να ερωτηθεί
ο Οφειλέτης εάν αποδέχεται την οφειλή και η απάντηση αυτού ν’ αποτελεί μη
αμφισβητήσιμο και φερέγγυο τεκμήριο.

2. Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα και όχι μήνυμα δια μέσου των εσωτερικών
οθονών ασφαλείας και όπως είναι υποχρέωση της ΤτΕ, με τους
αναγνωριστικούς κωδικούς ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορεί ν’ αποτελεί
φερέγγυα απόδειξη ως προς τον νόμιμο έλεγχο αυτών.
Σελίδα 70 από 136
3. Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα, σε μια ανοικτή γραμμή καταγγελιών, κάτι που
δεν μπορεί να εκληφθεί ως νόμιμη και φερέγγυα η οποιαδήποτε απάντηση
εκ’ αυτής της κίνησης.

4. Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο αναφέρεται σε κάποιους χρεωστικούς
τίτλους, αλλά αντί να στείλει τον ίδιο τον τίτλο προς έλεγχο, έστειλε την
επιστολή του Δικηγόρου όπου υπήρχε η αναφορά σε Πρόθεση εμού του
Αρτέμη Σώρρα προ της Δέσμευσης.
5. Στην επιστολή αυτή, αντί να προσαρτήσει το ίδιο το χρεόγραφο, αυτούσιο και
όλα τα συνοδευτικά που ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ θα έπρεπε να συνοδεύουν αυτόν,
όπως ανωτέρω αναλύεται, στέλνει την απλή απόδειξη φύλαξης του κηδεμόνα
(Custodian Deposit Receipt «CDR») και όχι το ίδιο το χρεόγραφο που
περιέχεται σε αυτό!

Εν προκειμένω, η κα Μίχου, ενώ γνωρίζει πολύ καλά, ότι απαγορεύεται να
προωθούνται προς έλεγχο χρηματοοικονομικοί τίτλοι με αυτή την άτυπη και
αφερέγγυα μορφή, χωρίς να συνοδεύονται από τ’ απαραίτητα συνοδευτικά
έγγραφα, καθότι αποτελεί μόνο πράξη σκοπούμενη σε απάτη και η οποία πράξη διώκεται από το νόμο παγκοσμίως, η ίδια εκτελεί κάτω από την εποπτεία και την κάλυψη της ΤτΕ και του τότε Διοικητή την παράνομη αυτή ενέργεια.

Ακόμα και εάν δεχθούμε ότι ο τρόπος αυτός είναι αποδεκτός και οι δήθεν
απαντήσεις είναι επίσης αποδεκτές, στο τέλος του ηλεκτρονικού άτυπου μηνύματος, το γραφείο στην Αμερική, απήντησε με αόριστο και γενικό τρόπο, ότι τέτοιου είδους έγγραφα αποτελούν προϊόν απάτης, μια απάντηση που δίδεται ούτως ή αλλιώς αυτόματα όταν κάτι προωθηθεί παρανόμως, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ήτοι του άτυπου ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο δεν φέρει στοιχεία που να μπορούν να ελεγθούν, αλλά επίσης συνέστησε στην ΤτΕ να καταγγείλει στις
αρμόδιες αρχές το θέμα αυτό.

Και αυτό και πάλι πάει στην πρώτη περίπτωση, που η ΤτΕ εκτέλεσε
παράνομη πράξη, καθότι, βάσει του νόμου 3691/2008 θα έπρεπε εντός 48 ωρών,
να καταγγείλει τον κομιστή και να τον φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Και εννοείται ότι Η ΤτΕ έχει και τους τρόπους, τα μέσα, τη δύναμη και την ισχύ καθώς και την Υποχρέωση, να κάνει ελέγχους ακριβείας με πάσα σοβαρότητα, βάσει των
τραπεζικών αλλά και επιχειρησιακών υποχρεώσεών της προς Προστασία του
Δημοσίου Συμφέροντος, η οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΡΑΞΕ, αντιθέτως, εγώ ο Αρτέμης
Σώρρας κατέθεσα Έγκληση εναντίον της ΤτΕ και η οποία απορρίφθηκε 3 χρόνια
Σελίδα 71 από 136
αργότερα ως αόριστη!

Πέραν των πιο πάνω, σε καμμία περίπτωση, η ανταλλαγή αυτών των
άτυπων και αφερέγγυων μηνυμάτων, δεν αποτελούν πρωτίστως κανένα
αποδεικτικό στοιχείο αλλά επίσης η απάντηση του Οφειλέτη δεν αναιρεί την
ύπαρξη της τιμολογηθείσης οφειλής, δεν αποτελεί φερέγγυο αποδεικτικό,
καθότι οι μόνες νόμιμες αποδείξεις βρίσκονται αναρτημένες κάτω από
συγκεκριμένο κωδικό στο UCC και αυτό δεν αμφισβητείται.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤτΕ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ «ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ»

Παραδόξως η εν λόγω πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Κυβέρνηση και
αργότερα αποδείχτηκε ότι αυτή η απόφαση προέκυψε από την λανθασμένη
και πλήρως ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ και ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ δια των
Δύο ( 2) ανωτέρω ΔΗΘΕΝ πειστηρίων Εγγράφων, α ) Επιστολής και β )
Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ , ΕΚ ΤΗΣ ΤτΕ και των ανωτέρω.

Συμπερασματικά δια των ανωτέρω δολίων ενεργειών των ανωτέρω,
«ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ», καθ’ ότι ο κος Προβόπουλος, με την ιδιότητά του ως Διοικητού της ΤτΕ

α) πρωτίστως ενημερώθηκε δια της 1ης επιστολής με ημερομηνία 12/09/
2012, στην οποία φαίνονται συνημμένοι οι τίτλοι των συναλλαγματικών, το
πληρεξούσιο και οι κωδικοί αναφοράς αυτών στο UCC,
β) έλαβε στη συνέχεια την ίδια πρόταση δια του φαξ με ημερομηνία 30/09/
2012,
γ) ενημερώθηκε δια της 2ης επιστολής με ημερομηνία 03/10/2017, όπου σε
αυτήν κατατέθηκε και η απόδειξη φύλαξης από την Εταιρεία που ανέλαβε ως
Κηδεμόνας την φύλαξη των εν λόγω Συναλλαγματικών και στην οποία γίνεται
αναφορά δια την πρόθεση εμού του Αρτέμη Σώρρα να χρηματοδοτήσει την
Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία, στην οποία ζητείται εάν υπάρχει οποιαδήποτε
αντίρρηση- ένσταση επί του θέματος, να υπάρξει ενημέρωση, και
δ) δ ια τ ης 3 ης επιστολής, με ημερομηνία 26/10/2012, ενημερώθηκε ότι το
Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμμία ένσταση περί της προθέσεως
χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και η πράξη θεωρείται τελεσθείσα και
ουδείς δύναται να παρέμβει στην διαδικασία εκταμίευσης, καθώς και ότι τα χρήματα
βρίσκονται πλέον δεσμευμένα υπέρ της Ελλάδος και των Ελλήνων Πολιτών.
Σελίδα 72 από 136
Ενώ η ΤτΕ και οι λειτουργοί αυτής μπορούν να εισέλθουν στην οθόνη του
UCC, όπου είναι η μόνη αναγνωρισμένη φερέγγυα Δημόσια Πλατφόρμα
ενημέρωσης.

Ενώ γνωρίζει ότι, οποιαδήποτε αξίωση κατά του Δημοσίου της Αμερικής,
βρίσκεται αναρτημένη στο UCC με συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένο χρόνο
και τρόπο και ενώ έχει παρέλθει ο χρόνος των ενστάσεων, η εκτύπωση από την
οθόνη αυτή αποτελεί ισάξια απόδειξη με τραπεζική απόδειξη και ανέκκλητη –
τελεσίδικη Δικαστική απόφαση,
Στη συνέχεια δημιούργησε αυτή την χωρίς νόμιμα στοιχεία επιστολή, η
οποία απορρίφθηκε στο Δικαστήριο που ακολούθησε από την υπ’ αριθμόν
67650/2013 αθωωτική απόφαση .

ε) ενημερώθηκε δια της 3ης επιστολής, με ημερομηνία 28/10/2017, όπου
επικυρώθηκε η κατάθεση σε λογαριασμούς σε τράπεζες υπό τον κηδεμόνα,
ε) ενημερώθηκε στις 19/11/2012 δια της Εξώδικης Δήλωσης διαμαρτυρίας
εμού του Αρτέμη Σώρρα,
στ) Στη συνέχεια έλαβε γνώση της Έγκλησής μου ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ως
Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ζερβουδάκη,
για συκοφαντική δυσφήμιση, που αφορούσε την από 04/10/2013 επιστολή της
Τράπεζας Ελλάδος όπως αναφέρεται, «ισχυρισμός για την προσφορά των 600 δις
Δολ.» (βλ. παρακάτω) που «διέρρευσε» δια του τύπου…, για συναυτουργία στην
δυσφήμιση,
ζ) ενημερώθηκε και κλήθηκε, κατ΄ άρθρο 327 παρ. 2 ΚΠοινΔ. δια εξωδίκου
αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί ως μάρτυρας κατά την εκδίκαση της ποινικής
υπόθεσης με ΑΒΜ Ω 2012/ 159, η οποία έχει προσδιοριστεί για διάσιμο της 28ης.
06/2013 ενώπιον του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δια του εξωδίκου
κλήσεως εμού του Αρτέμη Σώρρα,

στ) ενημερώθηκε δια της εξωδίκου δηλώσεως-εντολής-διαταγής και
εξουσιοδότησης, με ημερομηνία 06/05/2016, όπου δόθηκε η εντολή-διαταγή να
εισπραχτούν από την Υπηρεσία του, εκ των Δύο (2) Περιουσιών που αναγράφονται
σε αυτήν προς πληρωμή όλων των Δημοσίων και Ιδιωτικών, ήτοι Κρατικών,
οφειλών προς κάθε κατεύθυνση,
ζ) εκατοντάδες Δημοσιεύματα, Ομιλίες, Αναφορές δια του τύπου και του
διαδικτύου.
Συνεχίζουν να παραπλανούν το κοινό, στέλνοντας και αφερέγγυα
Σελίδα 73 από 136
ηλεκτρονικά μηνύματα, άνευ αξίας και ισχύος και προσπαθούν με αυτά να
παραπλανήσουν, χωρίς απολύτως κανένα σεβασμό, τόσο την Κυβέρνηση και εμάς
τους Πολίτες, όσο και το Δικαστικό Σώμα.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ (μέρος 1/2)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Χρόνος ανάγνωσης: 69 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 69 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ