Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΦΕΚ

ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ …. Ν.4493/2017 (ΦΕΚ-A-164/31-10-2017) Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1.

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (νόμος FATCA), που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2017, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, των οποίων τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, και έχουν ως εξής:

Μνημόνιο συνεννόησης αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (Νόμος FATCA)

Άρθρο 2.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ) μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως υπογράφηκε από τις Αρμόδιες Αρχές στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και στις 3 Αυγούστου 2017 αντίστοιχα, σε δύο αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Συμφωνία αρμόδιων αρχών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας

( ΔΗΛΑΔΗ :
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΔΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ=ΜΝΗΜΟΝΙΟ=ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ..κ.α……

‘Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.)

Συνέχεια του Ν. 4493/2017 …….

Άρθρο 3.

Γενικές διατάξεις εφαρμογής
1.α. Ως «Αρμόδια Αρχή» που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της υποπαραγράφου στ΄ του άρθρου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της κυρούμενης Συμφωνίας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και ιδίως για την εφαρμογή του άρθρου 2 σχετικά με τις υποχρεώσεις για την απόκτηση και την ανταλλαγή Πληροφοριών όσον αφορά τους Δηλωτέους Λογαριασμούς της κυρούμενης Συμφωνίας και της κυρούμενης Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), ορίζεται η αρμόδια αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά το άρθρο 5 του ν. 4170/2013 (Α΄163) και το άρθρο 17 παρ.1 του ν. 4389/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης β΄.

β. Αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 3, του άρθρου 8 και του άρθρου 10 της κυρούμενης Συμφωνίας είναι ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

(δηλαδή…..
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΑΔΕ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ….
ΕΝ ΟΛΙΓΗΣ Ο ΛΑΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ =ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΟ=ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ (ΔΗΛΑΔΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ) ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ….
<<ΕΜΕΙΣ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΣ Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΞΕΙ…….>>

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ?????

2.α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προσδιορίζονται βάσει των ορισμών των υποπαραγράφων ιβ΄, ιδ΄, και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του Παραρτήματος ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Αρμόδια Αρχή της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του παρόντος, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό προς τις ΗΠΑ δυνάμει της υποπαραγράφου α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 της κυρούμενης Συμφωνίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων Δηλωτέων Λογαριασμών προς τις ΗΠΑ και πληρωμών προς ορισμένα Μη Συμμετέχοντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και σύμφωνη εφαρμογή αυτών με βάση τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας και στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου έκτου του παρόντος νόμου προβλεπόμενες αποφάσεις.

ΜΑΛΙΣΤΑ ……
ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΨΑΞΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691 ΤΟΥ 2008 ΓΙΑ Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΑΤΕ ΚΑΘ’ ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΩΗΝ Γ.Γ.Δ.ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΝΥΝ Α.Α.Δ.Ε ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α…..

ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΜΑ ΑΡΝΕΙΣΤΕ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΦΕΡΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ???????

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ Η ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΤΕΤΕ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ?????

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΩΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014…..
ΔΗΛΑΔΗ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΤΗΝ 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ 154.512. 000.000 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ……

ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ
590.031.567.000 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ =ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΟΔΑ….

MONO ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2016 ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ…….
ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟ 153 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2015….
ΚΑΙ ΑΛΛΟ 590 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ 2016…… ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ….

ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΤΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ…ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ (ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ) ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ …….

ΟΜΩΣ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ…..
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ……. Ν.4493/2017 (ΦΕΚ-A-164/31-10-2017) Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

https://www.e-synews.gr/wp/ta-nea-mas/

https://www.e-synews.gr/wp/category/artemis-sorras/

http://www.artemis-sorras.gr/

https://www.eurovouli.gr/

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Πηγή url: www.e-synews.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα, Κοινοποίησε, αντίγραψε την

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ