Reading Time: 9 minutes
 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ    ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ    ΔΑΣΗ  ΜΑΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ
 ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ
 ΔΑΣΗ  ΜΑΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ

 ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΔΑΣΗ  ΜΑΣ

 
ΤΟΥΤΗ ΕΔΩ Η ΓΗ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  998/1979 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4951/2022 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 
Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ
 
ΑΡΧΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΠΑΡ.3 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 

Άρθρο 49

Επεμβάσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης σε δάση και δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση άρθρου 45 του ν. 998/1979

Στο άρθρο 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις: α) προστίθενται στις παρ. 3, 4 και 8 και οι σταθμοί αποθήκευσης, β) αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 8, γ) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αποσαφηνίζεται η περίπτωση κατά την οποία χορηγείται βεβαίωση περί μη διάθεσης εκτάσεων υπαγόμενων στον ως άνω νόμο, δ) στην παρ. 4 προστίθενται νέα, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια, ε) στην παρ. 6 προστίθεται προθεσμία για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της περ. α), και το άρθρο 45 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 45

Γενικές διατάξεις

1.Δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε επέμβαση που συνεπάγεται μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων ορίζονται ως επιτρεπτές στο παρόν Κεφάλαιο.

2.Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση.

Η έγκριση αυτή για τα έργα για τα οποία δεν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων χορηγείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 του παρόντος ή στα άρθρα 46 έως 61, κοινοποιείται δε στη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των χορηγηθεισών εγκρίσεων.

Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος, η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη προσκομίζεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά το στάδιο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, κατά την παρ. 7 του παρόντος.

3.Η έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται για συγκεκριμένη έκταση εμφαινομένη σε τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, εφαρμοζόμενης αναλόγως ως προς την έγκριση αυτή και της διάταξης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριμένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δημοσίων εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση δημοσίων εκτάσεων μη υπαγόμενων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόμου και αυτόβεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή, τότε εξετάζεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία εάν μπορούν να διατεθούν δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, άλλως, διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση.

Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή/και σταθμών αποθήκευσης περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και των δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (Α’ 286), η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση και για έργα εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, με εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία και αποκομιδή αυτών, τη διάνοιξη οδών προσπέλασης και την ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης και διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις επεμβάσεις του άρθρου 56 του παρόντος.

 
 
ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡ.3
 

3.α. Για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) με χρήση Α.Π.Ε., περιλαμβανομένων των υποσταθμών και λοιπών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση των ανωτέρω σταθμών, καθώς και των αγωγών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης νερού, των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευσης αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των συστημάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και στις νησιωτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και Εύβοιας, των σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των συνοδών τους έργων, όπως και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης, μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45. Τα ανωτέρω δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά για την εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω έγκριση, παρά μόνο ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. Ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή μελέτη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επέμβασης λαμβάνονται από τον δικαιούχο όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή μετάδοση παθογόνων οργανισμών. Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης του δικτύου. Προκείμενης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής διαμέσου ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι ανταλλάγματος, που υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών δασικών ακινήτων όπου πραγματοποιούνται τα ανωτέρω έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε αυτά.

β. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων απαγορεύεται εντός των πυρήνων των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης.

γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και την αγροτική νομοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά το πέρας της νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο απομάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασικών εκτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, απαιτείται νέα έγκριση επέμβασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 4872/2021 με ισχύ την 10/12/2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Καταγγελία: Ξεριζώνουν πευκοδάσος για να βάλουν ανεμογεννήτριες!
 
ΣΧΕΔΟΝ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΑ ΠΥΡΙΝΑ ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΙΝΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΑΣ
 
 
Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ομόφωνα όχι στα 33 αιολικά πάρκα
 
ΠΟΣΟ ΤΥΧΑΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΠΥΡΙΝΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ;
ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
 
 
ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΑΣ;
 
ΝΑΙ ΦΤΑΙΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 
ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ;
 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ 
ΓΙΝΕ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΕΣΥ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΣΥ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
 
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ  ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΙ ΣΑΠΙΟ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ << ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ >> ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΜΑΣ ,ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΦΑΡΠΑΞΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ .
 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΞΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΕΥΘΥΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ << ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ >>
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.ΣΥ.

7.0. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιομηχανία θα δομηθεί να παρέχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες για πιθανές συνεργασίες, εκτέλεση σχεδίων και επενδύσεων στους πιο νευραλγικούς τομείς.
7.1. Η βιομηχανία θα δομηθεί πάνω στο πλαίσιο της τεχνολογίας αιχμής του σημερινού παγκόσμιου γίγνεσθαι με προοπτική την ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες ως ευρεσιτεχνίες βρίσκονται στα χέρια της Ελλήνων Πολιτείας καθώς επίσης θα κληθούν οι απανταχού Έλληνες πολίτες, επιστήμονες, εφευρέτες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την ευφυΐα που έχουν κληρονομήσει από το γένος μας, στην Ελλήνων Πολιτεία.
7.2. Η βιομηχανία θα στηριχθεί στις πρώτες ύλες, που βρίσκονται στην Ελληνική γη.
7.3. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο για να υπάρξει υποδομή παραγωγής των πρώτων υλών, που είναι αναγκαία για την βιομηχανική δραστηριότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στην παραγωγή σπάνιων μετάλλων, σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην Ελληνική γη καθώς και η εκμετάλλευση τους.
7.4. Ειδικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά κ.ο.κ.
7.5. Όλη η παραγωγή από τα μεταλλεία της Ελλάδος θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Δεν θα εξάγονται πρωτογενής πρώτες ύλες παρά μόνο μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα, που θα περιλαμβάνουν την υπεραξία της μεταποίησης. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα καθίσταται αυτάρκης και αυτοδύναμη στις βιομηχανικές πρώτες ύλες.
7.6. Για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προϊόντων η προϋπόθεση που χρειάζεται, είναι να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση των πόρων ενέργειας για λόγους κερδοσκοπικούς και η αναπροσαρμογή του κόστους της ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.
7.7. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός χρειάζεται χρήση ενέργειας χαμηλότερου κόστους. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι έτοιμη να ΣΕΛΙΔΑ 19 από 40
εφαρμόσει εναλλακτικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών με πλήρη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό ως προς το περιβάλλον.
7.8. Μια από αυτές τις τεχνολογίες, που θα εφαρμοστούν, είναι παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ηλεκτρόλυση, την ηλιακή.
7.9. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση ελεύθερης ενέργειας, που είναι η νομοτελειακή χρήση ενέργειας για τον πλανήτη μας.
Η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το Ελληνικό κράτος πλήρως αυτοδύναμο βιομηχανικά και ενεργειακά θέτοντας το παγκόσμιο πρότυπο εφηρμοσμένης Τέχνης του Λόγου.

21.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21.1. Το γήινο περιβάλλον λειτουργεί κάτω από συνθήκες νομοτέλειας οι οποίες αποδίδουν στα ανθρώπινα όντα έναν τεράστιο σεβασμό που δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο γένος να διαβιώνει στις πιο άριστες συνθήκες. Ότι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο παρέχεται σε πλήρη αφθονία. Το νερό, το οξυγόνο, οι καρποί της γης μας, τα πολύτιμα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην γη μας, η κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, η κάλυψη της αισθητικής προσφέρονται αφειδώς από το περιβάλλον μας.

21.2.    Είναι αυτονόητο εφόσον το αντιλαμβανόμαστε να τρέφουμε και να εκδηλώνουμε με πλήρη αμοιβαιότητα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον μας. Ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον μας αρχίζει με την επαφή που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει με αυτό. Οι περιγραφές της γραμματείας μας είναι ότι οι άνθρωποι ήταν στο παρελθόν σε μεγάλη επαφή μαζί του σεβόμενοι τα θεία δώρα. Όταν διάβαιναν ποταμό έπρεπε πρώτα να καθαριστούν και το διάβαιναν πάντα καθαροί.

21.3. Τα μνημεία που μας άφησαν είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της φύσης. Όπως οι μυκηναϊκοί τάφοι, οι πυραμίδες, οι ναοί και οι κατοικίες.

21.4. Η Ελλήνων Πολιτεία θα αποδίδει το σεβασμό της προς το περιβάλλον με την αρμόζουσα επαφή του ανθρώπου με αυτό. Στις σύγχρονες συνθήκες ότι κατασκευάζεται και δημιουργείται θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

21.5. Οι οικισμοί θα είναι προσαρμοσμένοι και με σεβασμό στο περιβάλλον με όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

21.6. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων και η ενδυνάμωση της περιφέρειας καταργώντας σχεδόν την διαβίωση του ανθρώπου σε μεγαλουπόλεις με φυλακές ψυχών και σωμάτων.

21.7. Ο άνθρωπος θα ξαναμάθει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, τι υπάρχει γύρω του, τι συμβαίνει γύρω του, τα συμπαντικά δρώμενα και θα συμμετέχει σε αυτά σαν αναπόσπαστο τμήμα τους.

21.8. Η ενέργεια έχει δοθεί στους ανθρώπους ως θείο δώρο και θα πρέπει να ενσωματώνεται στη δομή της πολιτειακής δράσης με αποδοτικούς πρωτοποριακούς τρόπους.

21.9. Η ενέργεια θα παύσει να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πλουτισμού των επικυρίαρχων και θα παρασχεθούν από την Ελλήνων Πολιτεία προς τους πολίτες ενέργειες απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον σε τιμές που να αντιπροσωπεύουν μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων διανομής.

21.10. Όπως επίσης και το νερό ως θείο δώρο θα διανέμεται στους πολίτες μόνο με το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς του (συντήρηση δικτύου διανομής).

21.11. Σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με τους αυθεντικούς καρπούς της γης που έχουν δοθεί γι’ αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων.

21.12. Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει την απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 36,18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
delagrammatika@gmail.com
 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: