ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ BIG BROTHER. ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ)

ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ BIG BROTHER. ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ)
ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ BIG BROTHER. ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ)

 

ΦΕΚ 173 10-9-2020
ΦΕΚ 173 10-9-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» (Α’ 22).
2.Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (OJ L 119/4.5.2016).
3.Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
4.Τις διατάξεις του ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).
5.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου.» (Β’ 3058).
6.Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/37-δ’ από 15.7.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
7.Την υπ’ αρ. 3/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8.Την υπ’ αρ. 145/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται οι ειδικότεροι κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία, σε δημόσιους χώρους, συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου ή εικόνας (εφεξής συστήματα επιτήρησης), στο μέτρο που διενεργείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 3917/2011 (Α’ 22), με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσώπων που θίγονται από τη χρήση των συστημάτων αυτών.
Άρθρο 2
Συστήματα επιτήρησης
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στα συστήματα επιτήρησης, ανεξαρτήτως των τεχνικών τους προδιαγραφών, εάν δηλαδή χρησιμοποιούν αναλογική ή ψηφιακή τεχνολογία, εάν διαθέτουν κάμερες σταθερές, περιστρεφόμενες ή κινητές, προσαρμοσμένες σε σταθερές βάσεις ή φορητές μεταφερόμενες από οχήματα κάθε είδους (εδάφους, θαλάσσης ή αέρος, επανδρωμένα ή μη) ή από φυσικά πρόσωπα, ή εάν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή ηλεκτρονικά συστήματα, όπως επίσης και ανεξαρτήτως του είδους της εικονοληψίας (συνεχούς ή ασυνεχούς). Στα συστήματα αυτά ανήκουν ιδίως τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, με πρόσθετο εξοπλισμό για τη μετάδοση, αποθήκευση και κάθε είδους περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας και του ήχου.
Άρθρο 3
Σκοποί επεξεργασίας
Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας, σε δημόσιους χώρους, επιτρέπεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 3917/2011, για τους εξής σκοπούς :
α) Την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. β’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011. Στα εγκλήματα αυτά ανήκουν ιδίως τα αδικήματα που προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της καταστολής συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.
β) Τη διαχείριση της κυκλοφορίας που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων.
Άρθρο 4
Υπεύθυνοι επεξεργασίας
1.Οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη των εγκλημάτων ή την εκτέλεση των ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους, εν προκειμένω η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
2.Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, την πρόληψη και διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η/οι δημόσια αρχή/δημόσιες αρχές, που εγκαθιστά/ούν το σύστημα επιτήρησης, δηλαδή η Ελληνική Αστυνομία.
3.Σε περίπτωση που και έτερη δημόσια αρχή χρησιμοποιεί ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το σύστημα επιτήρησης, καθίσταται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 26 του ΓΚΠΔ και 61 του ν. 4624/2019.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και κριτήρια εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης
1.Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο και όταν οι επιδιωκόμενοι κατά το άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος σκοποί, της πρόληψης ή καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέτρα. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος για την εγκατάσταση των συστημάτων επιτήρησης αιτιολογείται ειδικώς η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που δικαιολογούν την επιτήρηση συγκεκριμένου χώρου. Ειδικώς για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης για την πρόληψη ή καταστολή των εγκλημάτων απαιτείται να συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελούνται ή πρόκειται να τελεσθούν στον συγκεκριμένο χώρο ποινικά αδικήματα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Η συνδρομή επαρκών ενδείξεων αιτιολογείται με την αναφορά πραγματικών στοιχείων όπως, ιδίως, στατιστικών ή εμπειρικών δεδομένων, μελετών, εκθέσεων, μαρτυριών, πληροφοριών για τη συχνότητα, το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων που τελούνται σε συγκεκριμένο χώρο, καθώς και για την, βάσει των ανωτέρω στοιχείων, πιθανολογούμενη εξάπλωση ή μεταφορά της εγκληματικότητας σε άλλο δημόσιο χώρο. Η επιτήρηση κρίνεται απαραίτητη όταν, κατ’ εκτίμηση των ανωτέρω πραγματικών στοιχείων, σχηματίζεται η εύλογη πεποίθηση ότι στους συγκεκριμένους δημόσιους χώρους απειλούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια.
2.Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης περιορίζεται στον συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο κρίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας απαραίτητη η επιτήρηση και δεν μπορεί να επεκτείνεται σε ευρύτερη περιοχή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων, ότι τα συστήματα επιτηρούν τον προκαθορισμένο χώρο και δεν λαμβάνουν εικόνα από μη δημόσιους χώρους ή από εσωτερικό κατοικιών . Οι λεπτομέρειες ως προς τη θέση εγκατάστασης των καμερών και τα χαρακτηριστικά του συστήματος επιτήρησης προβλέπονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 12 καθορίζονται ο χρόνος ενεργοποίησης του συστήματος επιτήρησης, η εμβέλειά του και η διάρκεια λειτουργίας του, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της προϋποθέσεως του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3.Η λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται σε περιπτώσεις που υπάρχει άμεσος σοβαρός κίνδυνος τέλεσης των αναφερομένων στο άρθρο 3 αξιόποινων πράξεων, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπεύθυνου επεξεργασίας που εκδίδεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Με την απόφαση αυτή αιτιολογείται ειδικώς η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης, με την αναφορά συγκεκριμένων πραγματικών στοιχείων.
4.Η εστίαση της εικόνας επιτρέπεται για τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων σκοπών. Η διαδικασία εστίασης της εικόνας και επαναφοράς της εκτελείται με αιτιολογημένη απόφαση του υπευθύνου επεξεργασίας, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, η εστίαση είναι δυνατό να εκτελείται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του υπεύθυνου επεξεργασίας, με υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει τη συνέχιση της διαδικασίας και τη χρήση των συλλεγέντων δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή των προϋποθέσεων εστίασης της κάμερας, καθώς και επαναφοράς της στην προκαθορισμένη θέση, αποδεικνύονται από τα τηρούμενα κατ’ άρθρο 11 αρχεία καταγραφής ενεργειών. Ο αρμόδιος κατά τα ανωτέρω εισαγγελέας δύναται να ζητά, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, επιπλέον στοιχεία, με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών. Είναι επιτρεπτή η λήψη εικόνας και κάθε τρίτου προσώπου, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.
Άρθρο 6
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
1.Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών, περιστρεφόμενων ή κινητών συστημάτων επιτήρησης, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος, σε χώρους και κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, είναι επιτρεπτή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του υπεύθυνου επεξεργασίας, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί στον οργανωτή της συνάθροισης και τους μετέχοντες σε αυτή και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3. Στην ανωτέρω απόφαση συμπεριλαμβάνονται τόσο τα πραγματικά στοιχεία βάσει των οποίων κρίνεται απαραίτητη η επιτήρηση, όσο και αυτά βάσει των οποίων καθορίζεται ο χρόνος ενεργοποίησης και λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης.
2.Η λήψη εικόνας πλήρους εποπτείας της συνάθροισης για τη διαπίστωση του όγκου και της διαδρομής αυτής, χωρίς δυνατότητα εστίασης σε φυσικά πρόσωπα, είναι επιτρεπτή, αποκλειστικά προς πλήρωση των σκοπών του άρθρου 3 και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή της συνάθροισης.
3.Τα δεδομένα που συλλέγονται, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταστρέφονται αυτόματα, με μέριμνα του υπεύθυνου επεξεργασίας, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήξη της συνάθροισης, εφόσον αυτή εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ομαλά και δεν αποτυπώνεται κρίσιμο συμβάν που εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 7
Είδος δεδομένων
1.Κατά τη διαχείριση της κυκλοφορίας, η επεξεργασία δεδομένων εικόνας περιορίζεται στην αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας και της κατηγορίας (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) των οχημάτων.
2.Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων ήχου, στο μέτρο που σε αυτόν περιλαμβάνονται δεδομένα από τα οποία μπορεί να γίνει αναγνώριση προσώπων, δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Η επεξεργασία δεδομένων ήχου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση προσώπων που εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις της περ. α του άρθρου 3 και οι οποίες διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 (Α’ 121), εφόσον η διερεύνηση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χωρίς αυτή. Στην προαναφερόμενη απόφαση γίνεται ειδική μνεία α) της αξιόποινης πράξης, για τη διακρίβωση της οποίας είναι απαραίτητη η επεξεργασία β) των ενδείξεων ως προς την εμπλοκή των ερευνώμενων προσώπων στην τέλεση της πράξεως αυτής, γ) του σκοπού της επεξεργασίας, δ) της αδυναμίας ή ιδιαίτερης δυσχέρειας διακρίβωσης της πράξης με άλλο τρόπο και ε) της απολύτως αναγκαίας χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας.
Άρθρο 8
Χρόνος τήρησης και καταστροφή δεδομένων
1.Τα δεδομένα διατηρούνται κατά μέγιστο για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη συλλογή τους, εκτός αν η διατήρηση είναι απαραίτητη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα καταστρέφονται. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η διαγραφή πραγματοποιείται με αυτόματη μέθοδο και ότι τα καταστρεφόμενα δεδομένα δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν. Δεδομένα που αφορούν γεγονότα που εμπίπτουν στον επιδιωκόμενο σκοπό, αποθηκεύονται και διατηρούνται, εφόσον είναι απαραίτητα, για την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την οριστική παύση της δίωξης ή την παρέλευση του χρόνου παραγραφής. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνεται σχετικώς από τις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες, προκειμένου να προβεί στη διαγραφή.
2.Επιτρέπεται, επίσης, η διατήρηση, όταν υπάρχουν δικαιολογημένες υπόνοιες σε βάρος του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, για την προπαρασκευή ή τη διάπραξη στο μέλλον των αξιόποινων πράξεων της παρ. 1. Οι δικαιολογημένες υπόνοιες προπαρασκευής ή μελλοντικής διάπραξης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων συναρτώνται με μαρτυρίες ή κάθε είδους σχετικές πληροφορίες, εν γένει κινήσεις και επαφές του ατόμου, καθώς και τη φύση, σοβαρότητα και αριθμό των εγκλημάτων, για τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει τυχόν κατά το παρελθόν καταδικασθεί ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη. Για τη διατήρηση των δεδομένων στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία υπόκειται σε περιοδική επανεκτίμηση ανά διετία.
3.Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διατήρηση δεδομένων για εκπαιδευτικούς, αποκλειστικά, σκοπούς. Εντός του αναφερόμενου στην παρ. 1 χρονικού διαστήματος, επιλέγονται τα τμήματα των δεδομένων, τα οποία θα τηρηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους και τα οποία ανωνυμοποιούνται κατά τρόπο μη αναστρέψιμο, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών. Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που κάνει χρήση των διατηρούμενων δεδομένων, για τους λόγους της παρούσας παραγράφου, υπογράφει σχετική δήλωση εχεμύθειας.
Άρθρο 9
Αποδέκτες των δεδομένων
1.Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι αρμόδιες για κάθε σκοπό δικαστικές, εισαγγελικές ή διοικητικές αρχές. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα δεδομένα, προς το σκοπό της απόδειξης μιας αξιόποινης πράξης, στο θύμα ή στο φερόμενο ως δράστη της πράξης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
2.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και οι μετέχοντες στη διαδικασία της επεξεργασίας εξασφαλίζουν με κατάλληλα τεχνικά μέσα ότι οι διαβιβαζόμενες εικόνες δεν είναι δυνατό να αλλοιωθούν κατά τρόπο μη αντιληπτό. Το υλικό που κοινοποιείται στους αποδέκτες είναι συναφές, κατάλληλο και απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Με μέριμνα του υπεύθυνου επεξεργασίας και των μετεχόντων στη διαδικασία της επεξεργασίας, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διαβίβαση των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4624/2019. Γ ια κάθε περίπτωση κοινοποίησης των δεδομένων σε έτερη διοικητική αρχή, λαμβάνεται σχετική έγκριση από τον εισαγγελέα, στον οποίο είχε γνωστοποιηθεί η απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης.
Άρθρο 10
Δικαιώματα υποκειμένων της επεξεργασίας
1.Τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των υποκειμένων ρυθμίζονται από τις ανά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 και του ν. 4624/2019.
2.Σε κάθε περίπτωση, συμπληρωματικά των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το κοινό ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που εμπίπτει στην εμβέλεια εγκατεστημένων ή φορητών συστημάτων επιτήρησης. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ανάρτηση, σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτων πινακίδων, όπου αναγράφεται ο σκοπός και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιεύει τα απαραίτητα για την ενημέρωση στοιχεία.
3.Το υποκείμενο των δεδομένων, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του που καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 και του ν. 4624/2019, έχει, ιδίως, το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τους μετέχοντες στη διαδικασία επεξεργασίας, πληροφορίες για τα δεδομένα που το αφορούν και τους τυχόν αποδέκτες της επεξεργασίας, προσδιορίζοντας, με αίτησή του, κατά το δυνατόν, τον χρόνο και τον τόπο καταγραφής των προσωπικών του δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να πληροφορήσουν τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεώς του, αν έχει καταγραφεί η εικόνα του ή η φωνή του και σε καταφατική περίπτωση, εφόσον ζητείται, να χορηγούν αντίγραφο του σχετικού τμήματος της εγγραφής. Εφόσον συμφωνεί και το υποκείμενο των δεδομένων, μπορούν, εναλλακτικά, απλώς να επιδείξουν το ανωτέρω τμήμα. Όταν χορηγείται αντίγραφο, οι εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να καλύπτουν την εικόνα ή να αφαιρούν το ηχητικό απόσπασμα που αφορά τρίτα πρόσωπα. Οι πληροφορίες που παρέχονται, κάθε επικοινωνία, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται, δεν υπόκεινται σε τέλος. Όταν η αίτηση υποβάλλεται προδήλως αβάσιμα ή καταχρηστικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει ένα εύλογο τέλος βάσει των διοικητικών του εξόδων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία μπορούν να αρνηθούν να ενεργήσουν βάσει του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τον προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό χαρακτήρα της αίτησης.
4.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι μετέχοντες στη διαδικασία της επεξεργασίας μπορεί να αρνηθούν την ικανοποίηση δικαιωμάτων μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στις ανά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 και του ν. 4624/2019.
5.Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι μετέχοντες στη διαδικασία της επεξεργασίας αρνηθούν να ικανοποιήσουν το αίτημα παροχής πληροφοριών ή δεν απαντήσουν εντός του τριακονθημέρου, ο αιτών μπορεί να προσφύγει από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας απαντήσεως ή από την κοινοποίηση της αρνητικής απόφασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 10 και 59 του ν. 4624/2019.
Άρθρο 11
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας
1.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και όσοι μετέχουν στη διαδικασία της επεξεργασίας, τόσο κατά τη σχεδίαση και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος όσο και κατά τη λειτουργία του, προβλέπουν διαδικασίες και λαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη τους τη διαθέσιμη τεχνολογία, το κόστος υλοποίησης, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, τις περιστάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την πιθανότητα και σοβαρότητα των κινδύνων επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων.
2.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταρτίζει και θέτει σε λειτουργία ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των δεδομένων του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή και απώλεια, καθώς και από κάθε άλλη παράνομη επεξεργασία, όπως είναι ιδίως η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, διάδοση, πρόσβαση ή αλλοίωση, ενώ σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, να διασφαλίζεται η αποκατάστασή τους. Προς τούτο, καταρτίζει πολιτική ασφάλειας, η οποία περιέχει κατάλληλη διαδικασία για την αναθεώρησή της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε ειδικότερες διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας. Επιπλέον εξειδικεύει τα μέτρα ασφάλειας και μεριμνά για την αδιάλειπτη τήρηση και περιοδική αξιολόγησή τους.
3.Στα μέτρα ασφάλειας προβλέπονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α. Διακριτοί ρόλοι χρηστών του συστήματος και αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης, τουλάχιστον για αα) τη θέαση, ββ) την εξαγωγή δεδομένων, γγ) τη διαγραφή δεδομένων, δδ) την παροχή εξουσιοδότησης για την εξαγωγή δεδομένων, εε) την ανάθεση ρόλων σε κάθε χρήστη, στστ) την τεχνική συντήρηση του συστήματος και ζζ) τον έλεγχο των ενεργειών των χρηστών.
β. Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους χρήστες του συστήματος, ανάλογα με τα καθήκοντά τους.
γ. Πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες ελέγχου του συστήματος, των βάσεων δεδομένων και των καμερών, μόνον σε εξουσιοδοτημένους, κατάλληλα εκπαιδευμένους χρήστες και σύμφωνα με το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο χρηστών με το ρόλο που τους ανατίθεται κάθε φορά.
δ. Πρόσβαση των χρηστών στο λογισμικό του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, μόνο με χρήση αντίστοιχου λογαριασμού, ήτοι, τουλάχιστον ζεύγους ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, ο οποίος δημιουργείται αποκλειστικά για κάθε χρήστη. Η δημιουργία των λογαριασμών των χρηστών, η μέθοδος αυθεντικοποίησης των χρηστών, η ιστορικότητα και η χρονική ισχύς τους προβλέπεται σε ειδικότερη διαδικασία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, σύμφωνα με την παρ. 3. Ο λογαριασμός κάθε χρήστη χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτόν.
ε. Τήρηση επικαιροποιημένων αρχείων καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4624/2019. Στα αρχεία αυτά καταγράφεται πάντοτε το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: αα) πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα και αιτιολόγηση αυτής, ββ) εξαγωγή δεδομένων, γγ) παράταση χρόνου τήρησης δεδομένων και αιτιολόγηση αυτής, δδ) διαβίβαση δεδομένων με μνεία των αποδεκτών και αιτιολόγηση αυτής, εε) ενεργοποίηση της λειτουργίας της εστίασης και επαναφοράς της εικόνας στην προκαθορισμένη θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5.
στ. Δικτυακή πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα, η οποία επιτρέπεται μόνον από καταγεγραμμένο αριθμό τερματικών, με τη χρήση έμπιστου δικτύου και ασφαλούς μεθόδου κρυπτογράφησης. Οποιαδήποτε αποστολή δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται, είτε μέσω του ως άνω έμπιστου δικτύου, είτε με κρυπτογράφηση των προς αποστολή δεδομένων. Για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται αποδεκτά διεθνή πρότυπα, με ασφαλές μήκος κλειδιού.
ζ. Λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας ως προς τη χρήση φορητών συστημάτων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τα οποία προσδιορίζονται από τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 12
Απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας
1.Η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, που έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Στην απόφαση αναγράφεται η θέση εγκατάστασης των καμερών, τα χαρακτηριστικά του συστήματος επιτήρησης και αιτιολογείται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που δικαιολογούν την επιτήρηση του συγκεκριμένου χώρου. Η απόφαση εγκατάστασης δεν μπορεί να έχει χρονική ισχύ ανώτερη της τριετίας, υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση και εκδίδεται ύστερα από διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2.Η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, που έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Με την απόφαση, που εκδίδεται κάθε φορά, καθορίζεται ο χρόνος ενεργοποίησης, καθώς και η διάρκεια λειτουργίας, η οποία δύναται να παραταθεί, κατόπιν νέας, ειδικά αιτιολογημένης απόφασης των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Στην απόφαση λειτουργίας, η οποία τελεί σε συνάρτηση με την εκάστοτε μελέτη εκτίμησης αντικτύπου αναφορικά με την εγκατάσταση ή προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης, προσδιορίζονται ακόμη, η εμβέλεια λειτουργίας αυτών και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα αιτιολογείται η σκοπιμότητα χρήσης τους. Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διενεργείται τόσο για την προμήθεια, όσο και πριν την αρχική θέση σε λειτουργία των φορητών συστημάτων επιτήρησης. Η μελέτη διενεργείται επίσης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου λογισμικού και εν γένει πρόσθετου εξοπλισμού σε λειτουργούντα συστήματα επιτήρησης, όταν ο νέος αυτός εξοπλισμός συνεπάγεται ουσιώδη διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων και παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης νέων μορφών επεξεργασίας των δεδομένων. Η απόφαση λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης, κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με πινακίδες, καθώς και ανάρτηση σε ιστοσελίδα, στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιεύει τα απαραίτητα για την ενημέρωση στοιχεία.
3.Αντίγραφο των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 αποστέλλεται, αμελλητί, στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, με μέριμνα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της εν γένει λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης.
Άρθρο 13
Έννομη προστασία
Κατά της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος επιτήρησης ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 14
Εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019
Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικώς από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 και του παρόντος διατάγματος, διέπονται από τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679, της Οδηγίας (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/680 και του ν. 4624/2019.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΧΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΑΞΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ)

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ ΣΕ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΛΕΓΕΙΝ – ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΙΣΟΝΟΜΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΑΦ’ ΕΝΟΣ Η ΙΣΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦ’ ΕΤΕΡΟΥ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΙΣΟΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΛΠ.

ΙΣΗΓΟΡΙΑ: ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ «ΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥ ΣΚΟΠΕΙΝ». ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ. Η ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΕΤΣΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΜΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ , ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ.

ΦΡΟΝΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ «ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΟΡΘΩΣ». ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ. Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙ ΤΟ «ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ». ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΩΟΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΘΩΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ.

ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ «ΤΟ ΚΡΑΤΕΙΝ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ» ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ. ΣΩΦΡΟΝΕΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΑΙ ΣΥΝΕΡΧΟΜΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΑΥΤΟΥ.

ΑΙΔΩΣ: ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ. Η ΑΙΔΩΣ ΚΡΑΤΑ ΔΕΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ , ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ , ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΙΕΤΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΥΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΑΙΔΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΑΙΔΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΜΒΙΑ ΟΝΤΑ: ΤΟΝ ΛΟΓΟ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ , ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ: ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΒΑΘΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ. ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ. ΟΡΘΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΞΙΖΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΑΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ». ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΟΡΟΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ, Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ Η ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ. Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ. ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΗΡ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. ΕΓΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ. ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ , ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ , ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

ΦΙΛΟΤΗΣ: Η ΦΙΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝ-ΧΩΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Η ΦΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ.

ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΟΞΑ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΝΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΛΛΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Η ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΣΥΛΛΟΓΟ, ΤΑΓΜΑ Η ΣΤΟΑ.

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΩΣ ΤΟ ΠΡΕΠΟΝ , ΤΟ ΑΡΜΟΖΟΝ, ΤΟ ΩΡΑΙΟ, ΤΟ ΕΝΑΡΕΤΟ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΣΟ Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΟ Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΤΗΝ ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ.

https://www.aitherikigrafi.gr/ellanio-axiako

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΦΩΝΩ “Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 12 ΑΞΙΩΝ, ΤΩΝ 18 ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 3 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 07-09-2020

ΠΗΓΗ

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/2015 ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για την Ελληνική Κυρίαρχη Δημοκρατία έχουν κατατεθεί και κλειδωθεί τα ακόλουθα οικονομικά εργαλεία από τον Αρτέμη Σώρρα (*). Αυτά συνοδεύονται με σειρά αδιαμφισβήτητων και αδιαφιλονίκητων διαπιστευτηρίων και νομιμοποιητικών έγγραφων που επικυρώνουν την εγκυρότητα, γνησιότητα και ισχύ.

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές ενέργειες βάσει της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας νομοθεσίας, προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε άμεσα ή και έμμεσα σχετικό φορέα και έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τυχόν ενστάσεις, απορρίψεις, αμφισβητήσεις κ.ο.κ.

Σε καμία από τις προτάσεις και σε κανένα από τα κατατεθέντα εργαλεία δεν έχει γίνει ουδέποτε οποιαδήποτε απόρριψη ή άρνηση οιασδήποτε μορφής από οιονδήποτε φορέα.

Αφού παρήλθε ο χρόνος των ενστάσεων και δεν υπήρξε καμία άρνηση, αυτό υποχρεωτικώς συνεπάγεται σε αποδοχή και οι πράξεις θεωρούνται τελεσθείσες, χωρίς δικαίωμα παρεμβολής από οιονδήποτε φορέα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα εργαλεία και ο πλούτος που περιέχουν είναι πλέον εκχωρηθείσα περιουσία υπέρ των Ελλήνων, της Ελλάδος και του εν γένει απανταχού Ελληνισμού.

Συνοπτικά έχουν τελεσθεί οι ακόλουθες πράξεις και έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα ποσά που είναι έτοιμα προς εκταμίευση:

1.0.  ΠΟΣΟ  ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ  ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ  ($  600.000.000.000)  ΔΟΛΑΡΙΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ είναι κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (US Treasury, US Treasury Offset Payments, US department of Transportation, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΤΤΕ, Άρειο Πάγο, Ελληνικά Δικαστήρια και πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού). Κατατέθηκαν για την εξαγορά του Δημοσίου Χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών.

1.1. Επιτόκιο : 0 %, (0,5 % προσωρινό επιτόκιο μέχρι την εξαγορά των δανείων από τους δανειστές: και μετά θα μετατραπεί σε 0 %. Τα έσοδα από τους σχετικούς τόκους θα διατεθούν και πάλι σε ταμείο για την Ελλάδα),

1.2.  Αποπληρωμή : Μέχρι 100 χρόνια.

2.0. ΠΟΣΟ ΔΥΟ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΡΙΩΝ (Ε 2.300.000.000.000) ΕΥΡΩ έχει κατατεθεί ως αίτημα του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος ενέργησε για λογαριασμό των Αυτοχθόνων Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δυνάμει του Αμετακλήτου- Αορίστου χρονικά και με Μεταθανάτια ισχύ και κληρονομικό δικαίωμα Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, όπως αυτό έχει ανατεθεί από διάφορους Δήμους αλλά και Εκκλησιαστικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2.1.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ:

Να ληφθούν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των Ελληνικών Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους «Υπερκαλυμμένους λογαριασμούς» (OVER BALANCED) ή/ και «Κύριους λογαριασμούς» (GLOBAL MASTER CASH AND CHIPS ACCOUNTS – GMC & CA), ή / και τους «Διεθνείς Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς», (INTERNATIONAL COMBINED COLLATERAL ACCOUNTS ), στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of International Settlements), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών (Επίπεδο υψίστης ασφαλείας). Τα κεφάλαια αυτά είναι Δικαιωματικά, κατά τις Διεθνείς Συνθήκες, νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους, όπως αλλιώς είναι γνωστό ως «η Παγκόσμια Διευκόλυνση του Χρέους» (Global Debt Facility), με απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση προς όφελος του Έλληνα Πολίτη, για μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Αφορά την κάθετη αειφόρο ανάπτυξη με έργα κοινωφελή και ανταποδοτικά μαζί με εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την Ελλάδα, Κύπρο και τον απανταχού Ελληνισμό.

2.2.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ:

  • Αρτέμης Σώρρας δέσμευσε ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία από το δικό του χαρτοφυλάκιο ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί με

ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΛΑΟΣ .

2.3.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:

Το αίτημα κατατέθηκε και επικυρώθηκε στους αρμόδιους φορείς (Παγκόσμιος Ελεγκτικός μηχανισμός, «ALPHA OMEGA STATION»,

World Bank, Federal Reserve, ITC, Consolidated Credit Bank LTD, UN, EU, ECB, IMF, Ελληνική Δημοκρατία, Άρειος Πάγος, USA & Ρωσία).

3.0.  ΟΚΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   ΤΗΣ   ΑΝΑΤΟΛΗΣ ,  ΕΝΑΝΤΙ  ΧΡΥΣΟΥ  ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,  Σ ΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ   ΑΞΙΑΣ   ΠΕΝΤΕ  ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (5.500.000.000.000) ΕΥΡΩ, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε χρεωστικό ομόλογο με υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Η δωρεά αυτή φορολογήθηκε ήδη από το Ελληνικό Δημόσιο με φόρο ύψους Είκοσι επτά Δις. Ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ αρνήθηκαν να τα εισπράξουν.

3.1.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:

Δ.Ο.Υ. Πατρών, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Υπ. Οικονομικών, Πρεσβεία Γαλλίας, Ελληνικό Χρηματιστήριο, Ελληνικά Δικαστήρια.

( * )   ΑΡΤΕΜΗΣ    ΣΩΡΡΑΣ  , διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών χρηματοοικονομικών εργαλειών, στο οποίο κάποια είναι ιδιοκτήτης και κάποια είναι νόμιμος δικαιούχος – διαχειριστής. Η διαχείριση αυτή προκύπτει από Ανέκκλητα πληρεξούσια, Αορίστου χρόνου, με Μεταθανάτια ισχύ και Κληρονομικό Δικαίωμα. Είναι ο μόνος δικαιούχος, μόνος αποφασίζων και μόνος υπογράφων. Όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί ως φυσικό πρόσωπο ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλες τις πράξεις, ενέργειες, συμβάσεις κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την μεταβατική περίοδο ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ” θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Είναι προγραμματισμένο από τώρα, συγκεκριμένα από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της Κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας (στους Έλληνες ιθαγενείς πολίτες) των 600 δις δολαρίων από τις 28/ 09/ 2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΈΛΛΗΝΑ/ΔΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ.!!!

Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν, στη συνέχεια θα γνωματεύσουν και θα δομήσουν εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά όργανα.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ

1.0     Επιτροπές Έρευνας και Ελέγχου

2.0     Επιτροπές που θα δομήσουν μελέτες επίλυσης των ξεχωριστών θεμάτων, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας και τη χάραξη της πολιτικής και πολιτιστικής γεωστρατηγικής,

3.0     Επιτροπές Θεσμοθέτησης των εγκεκριμένων αποφάσεων

  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

 1.0  Επιτροπές Δικαίου & Πειθαρχικού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΒΟΥΛΗ

1.0 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

1.2.1.     Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου χρέους: Θα προβεί σε μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’ αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος, εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων κ.ο.κ.

1.2.2.     Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και κρατικών συμβούλων.

1.2.3.      Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης, ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),

1.2.4.      Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις, διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.

1.2.5.      Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις, κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 % της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.

1.2.6.      Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις, αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ. , του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και όλων των άλλων (τοπικών

  • εξωτερικών) ταμείων και φορέων που συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.

1.2.7.      Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων, περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.

1.2.8.   Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων μυστικών κονδυλίων.

Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2312 315162 , MAIL: esuelkordeliou@gmail.com
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ FB:
https://www.facebook.com/pg/esykordeliou

ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΩ:

http://www.radioargw.gr

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/videos

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?dl=0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Antifa = Mossad και σπεύδουν να στείλουν μήνυμα στις ΗΠΑ καθώς ο Trump από τη μία λατρεύει το Ισραήλ...
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΜΩΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡ...
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" ΣΤΟΝ ΑΣ...
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΦΑΝΩΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ
Τρία σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία τα επόμενα δύο χρόνια
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΥΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
EKTAKTO! Πώς "κρύφτηκαν" Τσίπρας και Κοτζιάς από τους Ομογενείς στη Νέα Υόρκη
Ν. Χαρδαλιάς: Ο γενικός επαναπατρισμός θα ήταν ολέθριος!
«Πάρτι» στο Αιγαίο από τους παράνομους μετανάστες: Κύματα Κονγκολέζων, Σομαλών, Αφγανών αποβιβάζοντα...