Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Η επίσημη Κλιματική Επιστήμη του ΟΗΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!!

Η επίσημη Κλιματική Επιστήμη του ΟΗΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!!
Η επίσημη Κλιματική Επιστήμη του ΟΗΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!!
Ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος να προσεγγίσῃ ἀντικειμενικά τὴν μελέτην τοῦ κλίματος καὶ τῆς κλιματικῆς αλλαγῆς, ἀποδεικνύεται ἀνάγλυφα ἀπό το ἀκόλουθο σχῆμα το ὁποῖο δημοσιεύεται ἀπό τον D.J. Easterbrook στο κεφάλαιο 1 τοῦ βιβλίου του : Evidence-Based Climate Science (Second Edition)- “Δεδομένα ἀντίθετα με ὅτι οἱ ἐκπομπές CO2 εἶναι η κύρια ὑπεύθυνος αἰτία τῆς παγκοσμίου ὑπερθερμάνσεως”.
Εἰς τὸ σχῆμα αὐτό παρατηρεῖται ὅτι αἱ πραγματικαί μετρήσεις ἀπό δορυφόρους ἤ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς ἦσαν λίαν χαμηλότεραι τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν προβλέψεων τῶν μαθηματικῶν μοντέλων τοῦ ὈΗΕ (IPCC) με τα ἀποία δῆθεν προβλέπουν τας δῆθεν κατστρεπτικάς συνεπείας τῶν ἐκπομπῶν CO2 ἐπί τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου!!!
Με το σχῆμα αὐτό ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ “ἐπιστήμη” τοῦ κλίματος εἶναι μια θολή ἐπιστήμη με μεγάλας ἀβεβαιότητας εἰς πλείστα ὅσα κρίσιμα στοιχεία, ὅπως οἱ κατανομές νεφῶν και αἱ ἐπιφανειακαὶ ἀλλαγαί τῆς ἐκλυομένης θερμότητας.
Ἡ δῆθεν αὐτή Ἐπιστήμη ἐκλαμβάνει την «συναίνεσιν» καὶ την «συμφωνίαν» μεταξύ ανθρώπων και ομάδων ὡς ὑψηλοτέραν ἀξίαν ἔναντι τῆς ἀντικειμενικῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης.
Η θλιβερή εξέλιξη των γεγονότων εδώ οδήγησε σε φίμωσιν
ἐκείνων τῶν ὁποίων αἱ φωναί, ἀμφισβητοῦν τας πολιτικῶς “ὁρθάς” ἀπόψεις για το κλίμα. Ὅταν ἐπιστήμων τις ἀναπτύσει πρότασιν ἥτις ἐπιδιώκει ἵνα ἀνακαλύψῃ ἄλλες πιθανές ἐξηγήσεις ἐκτός τῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου διά τας μικράς ἀλλαγάς αἴτινες παρατηροῦνται σήμερον εἰς το κλίμα, με αὐστηρά και ἀντικειμενικά κριτήρια, τυγχάνει οὐδεμίας πιθανότητος χρηματοδοτήσεως. Ἀπό την ἄλλη πλευρά, γίνεται τακτικά ἐπίκλησις τοῦ ὅρου “συναίνεσις” δια την ὑποστήριξιν επιχειρήματος τινός ὑπέρ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.
Ἡ συναίνεσις, ὡστόσο, εἶναι μία πολιτική καὶ όχι μια επιστημονική έννοια. Ὡς ἀποτέλεσμα, ἐκλαμβάνονται ὡς ἐπιστήμη απόψεις, επιχειρήματα από την εξουσία, δραματικά δελτία τύπου και ἀσαφεῖς ἔννοιες συναινέσεως δημιουργούμεναι ἀπό προεπιλεγμένες ὁμάδες. ἈΥΤΟ ὈΥΚ ΕΣΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!!
απο χρονολογιο  Apostolos Efthymiadis

Σχόλια:

N. G.

Τελικά τι συμβαίνει;; ισχύει ότι έχει αυξηθεί η μέση θερμοκρασία ;; Σε τι χρονικά δείγματα μετρήσεων, συγκριτικά θα έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το αν ισχύει ή όχι…και αν ισχύει γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι;;

Apostolos Efthymiadis

N.G. Το ἐρώτημα εἶναι καίριο καὶ δύναναι να ἀπαντηθῇ ἀπό μίαν ἁπλήν θεώρησιν τοῦ ἀνωτέρω σχήματος εἰς τὁ ὁποῖο παρατηρώντας τις δορυφορικές (μπλέ κουκίδες) ἤ τας ἐπιγείους (πράσιναι κουδίδαι) μετρήσεις τῆς μέσης θερμοκρασίας τῆς γῆς διαπιστώνεται αὐτή αὐξήθηκε μόλις κατά 0,35°C εἰς μίαν περίοδον τριακονταετίας 1983-2013 καὶ ὄχι κατά 0,6°C ὄπως “προβλέπουσι” τα κλιματικά μοντέλα, τα ὁποία συνεχίζουσι τας δῆθεν προβλέψεις μέχρι το 2028 ἐμφανίζοντας αὐξήσεις μέχρι και 1°C ἤ και μεγαλυτέρας, ὄταν ἀπό το 1988 ἔως το 2014 δεν παρατηρεῖται πλέον αὔξησις τῆς μέσης θερμοκρασίας τῆς γῆς.
γεγονός το ὀποῖο ἀποδεικνύει η θεωρία ὄτι η παγκόσμιος ὑπερθέρμανσης ἤτις παρετηρήθη κατά τον περασμένο αἰώνα δεν ὀφείλεται εἰς τας ἐκπομπάς CO2 αἴτινες συνεχίζονται ἀκάθεκτες εἰς το 21ο αἰώνα.
Οἱ σοβαροί και οὐχί ἐξωνυμένοι κλιματικοί ἐπιστήμονες ἑρμηνεύουν το φαινόμενο τῆς παρατηρηθείσας ὑπερθερμάνσεως κατά τον περασμάνο αἰώνα, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν διακυμάνσεων τῶν ἡλιακῶν κηλίδων και τῶν διακυμάνσεων τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, ὅπως φαίνεται εἰς το ἀκόλουθο σχῆμα:
διαπιστώνεται αὐτή αὐξήθηκε μόλις κατά 0,35°C εἰς μίαν περίοδον τριακονταετίας 1983-2013 καὶ ὄχι κατά 0,6°C ὄπως "προβλέπουσι" τα κλιματικά μοντέλα, τα ὁποία συνεχίζουσι τας δῆθεν προβλέψεις μέχρι το 2028 ἐμφανίζοντας αὐξήσεις μέχρι και 1°C ἤ και μεγαλυτέρας, ὄταν ἀπό το 1988 ἔως το 2014 δεν παρατηρεῖται πλέον αὔξησις τῆς μέσης θερμοκρασίας τῆς γῆς. https://wattsupwiththat.com/.../the-robust-pause-resists.../ γεγονός το ὀποῖο ἀποδεικνύει η θεωρία ὄτι η παγκόσμιος ὑπερθέρμανσης ἤτις παρετηρήθη κατά τον περασμένο αἰώνα δεν ὀφείλεται εἰς τας ἐκπομπάς CO2 αἴτινες συνεχίζονται ἀκάθεκτες εἰς το 21ο αἰώνα. Οἱ σοβαροί και οὐχί ἐξωνυμένοι κλιματικοί ἐπιστήμονες ἑρμηνεύουν το φαινόμενο τῆς παρατηρηθείσας ὑπερθερμάνσεως κατά τον περασμάνο αἰώνα, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν διακυμάνσεων τῶν ἡλιακῶν κηλίδων και τῶν διακυμάνσεων τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, ὅπως φαίνεται εἰς το ἀκόλουθο σχῆμα:
διαπιστώνεται αὐτή αὐξήθηκε μόλις κατά 0,35°C εἰς μίαν περίοδον τριακονταετίας 1983-2013 καὶ ὄχι κατά 0,6°C ὄπως “προβλέπουσι” τα κλιματικά μοντέλα, τα ὁποία συνεχίζουσι τας δῆθεν προβλέψεις μέχρι το 2028 ἐμφανίζοντας αὐξήσεις μέχρι και 1°C ἤ και μεγαλυτέρας, ὄταν ἀπό το 1988 ἔως το 2014 δεν παρατηρεῖται πλέον αὔξησις τῆς μέσης θερμοκρασίας τῆς γῆς.
https://wattsupwiththat.com/…/the-robust-pause-resists…/
γεγονός το ὀποῖο ἀποδεικνύει η θεωρία ὄτι η παγκόσμιος ὑπερθέρμανσης ἤτις παρετηρήθη κατά τον περασμένο αἰώνα δεν ὀφείλεται εἰς τας ἐκπομπάς CO2 αἴτινες συνεχίζονται ἀκάθεκτες εἰς το 21ο αἰώνα.
Οἱ σοβαροί και οὐχί ἐξωνυμένοι κλιματικοί ἐπιστήμονες ἑρμηνεύουν το φαινόμενο τῆς παρατηρηθείσας ὑπερθερμάνσεως κατά τον περασμάνο αἰώνα, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν διακυμάνσεων τῶν ἡλιακῶν κηλίδων και τῶν διακυμάνσεων τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας, ὅπως φαίνεται εἰς το ἀκόλουθο σχῆμα:

από S B.

Τους αποκαλώ “Κλιματιστες ” όλους αυτούς τους επιστήμονες.
Θυμίζουν τους Μετερεωλογους που , παρόλα τα μέσα δε μπορουν πολλές φορές να προβλέψουν το κλιμα τριημερου.
Και οι πρωτοι προβλεπουν δήθεν το κλίμα της επόμενης 20ετιας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο γνωστός φυσικός κος Ζερεφος προβλεπε το 1980 ότι η στάθμη στη Θεσνικη θα ανέβει κατά 1.5 μέτρο το έτος 2000!. Κάτι τέτοιο δε συνέβη βέβαια ούτε στο εκατοστό της στάθμης.
Όμως το προβλημα της πόλης είναι η αέρια ρύπανση, όπως και αυτή του Θερμαϊκού. Ενώ εκεί πρεπει να εστιάσουμε , καταστρεφουμε και ότι έχει μείνει με δάση Ανεμογεννητριων στα βουνα και θάλασσες ΦΥτοβολταικών στους κάμπους.
Στο όνομα πάντα της κλιματικής αλλαγής, ή κρίσης ή κλιματικου Αρμαγεδδώνα.

https://www.petro.uh.edu/

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ