Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Επιπρόσθετα ο ΟΒΙ, έχει δημιουργήσει  Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού (βιβλιοθήκες) στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, με στόχο την παροχή πληροφοριών απο ΔΕ, την ενημέρωση σε θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Βιομηχανικά Σχέδια

Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα κλπ).

Video για το DESIGN:
https://www.youtube.com/watch?v=fFsG9qEheH8
ARVE

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι ΝΠΙΔ οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Ιδρύθηκε με το νόμο 1733/87 και ξεκίνησε τη λειτουργία του από 01.01.1988.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΟΒΙ αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης

Διεύθυνση Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων

Τμήμα Καταθέσεων και Χορηγήσεων
Τμήμα Παραλαβής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Αιτήσεων
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων
Τμήμα Παρακολούθησης Μεταβολών και Τελών
Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων

Τμήμα Τυπικού Ελέγχου
Τμήμα Μηχανολογικών Εφευρέσεων
Τμήμα Χημικών και Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων
Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών
Υπηρεσιακή Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου και Διόρθωσης Δεδομένων
Μεταφραστικό Τμήμα
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

Τμήμα Διεθνών Θεμάτων
Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας
Υπηρεσία Μίας Στάσης
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφορικής

Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων
Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπηρεσία Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης
Οικονομική Διεύθυνση

Τμήμα Λογιστηρίου
Υπηρεσία Προμηθειών
Διεύθυνση Δικαστικού

και

Τμήμα Επικοινωνίας
Τμήμα Ασφαλείας και Κτιρίου
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Στο πλαίσιο αυτό:

Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας
Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια
Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, για την προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου.

Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής διεθνών αιτήσεων με τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας, γνωστή ως Patent Cooperation Treaty (PCT), όπου με την κατάθεση μιας μόνο αίτησης μπορεί κανείς να ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε όλα τα κράτη-μέλη της.

Λειτουργεί ως  γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων σε διεθνές και σε κοινοτικό επίπεδο.

Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης για τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και των αρχείων του ΟΒΙ με εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και μικροφίλμς

Λειτουργεί τρεις περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες Δ.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο
Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο
Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για το ισχύον νομοθετικό σύστημα, στο χώρο των αρμοδιοτήτων του, την κατοχύρωση των εφευρέσεων και τη σωστή πολιτική προστασίας
Εκδίδει έντυπα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη
Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού
Γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα
Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο, συνεργαζόμενος με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπώντας την Ελλάδα σ’αυτούς αλλά και προετοιμάζοντας και ελέγχοντας την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων και μεταφοράς τεχνολογίας.

Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στοχεύει στην όλο και μεγαλύτερη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, στοχεύει στη διεύρυνση του αριθμού των εφευρετών, επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων (π.χ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) που χρησιμοποιούν το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στη διαρκή προσαρμογή του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Ελλήνων χρηστών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτατες μη εμπορικές βάσεις δεδομένων, το μοναδικό στην Ελλάδα εξειδικευμένο προσωπικό και, ειδικότερα, η τεχνογνωσία που ο ΟΒΙ έχει αναπτύξει στα 20 χρόνια εμπειρίας του, αποτελούν τα εχέγγυα χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου φορέα σε θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και προστασίας βιομηχανικών σχεδίων.

Ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται να καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή για βιομηχανικό σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο τίτλο προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για να λάβει πληροφορίες σχετικά με θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης.

Αυτή η «Υπηρεσία Μίας Στάσης» λειτουργεί καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και στελεχώνεται από έμπειρους τεχνικούς και νομικούς επιστήμονες.

http://www.obi.gr/el/

http://www.obi.gr/el/euresitexnies/

Ταυτότητα ΟΒΙ – Σκοπός

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συστάθηκε το 1987 (Νόμος 1733/87) με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας:

Για την κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα χορηγεί:

Διπλώματα ΕυρεσιτεχνίαςΠιστοποιητικά Υποδείγματος ΧρησιμότηταςΠιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και άλλους τίτλους προστασίας.

Για την καταχώριση των (βιομηχανικών) σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό προστασίας.

Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και την καταχώριση των (βιομηχανικών) σχεδίων στο εξωτερικό.

Παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση για τεχνικά, βιβλιογραφικά και  άλλα στοιχεία από Δ.Ε. της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Καταχωρεί Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις στο κοινό του, συνεργάζεται με ομοειδείς και άλλους Οργανισμούς διεθνώς, για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εκδίδει το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και άλλα ενημερωτικά έντυπα.

Παρουσίαση (έντυπο pdf)

Επετειακή έκδοση του ΟΒΙ (Τα πρώτα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα)

Προστατέψτε την εφεύρεσή σας. Προστατέψτε το design σας. Ο ΟΒΙ σας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δείτε το σχετικό video: https://www.youtube.com/watch?v=QiEWkANjRbw

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

 

 

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ