Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΤΟ 2010 ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 78 ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ….

ΝΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Άρθρο 78 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

 1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
 2. Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 115 και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

ΤΟΤΕ ΑΚΟΜΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΚΕΠΤΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΝΑΝ ΜΟΝΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ… ΤΟΝΙΖΩ ΤΟ ΜΟΝΙΜΑ !! ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ….

ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΙΩΣΕΙ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΝΟΜΟΣ 4555/18 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ… ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!!!

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Άρθρο 79 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων – Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 78 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 78 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

 1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
 2. Αν υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου δήμου, το δημοτικό συμβούλιο καλεί πέντε (5) από τους φορείς αυτούς να ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου στο επίπεδο του δήμου ή αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με το καταστατικό τους, στην οικεία περιφέρεια, να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς στην οικεία περιφέρεια ή αν και μετά τον ορισμό του εκπροσώπου τους, δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των πέντε (5) εκπροσώπων φορέων, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιείται, κατά το καταστατικό της, σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολειπόμενους εκπροσώπους, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των πέντε (5) εκπροσώπων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η τυχόν αντικατάσταση ή η αναπλήρωση των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
 3. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
 4. Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
  α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
  β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
  γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
 5. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει προς το δημοτικό συμβούλιο Ετήσια Έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο, τόσο ως προς το βαθμό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς τη σχέση τους και το βαθμό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δημοτικές αλλά και δημόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισάγει υποχρεωτικά την Έκθεση του προηγούμενου εδαφίου προς συζήτηση, στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετά την υποβολή της.
 6. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενώ είναι δυνατόν να καλούνται οι εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων.»

ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ …ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΕΙ… ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ «ΩΣΜΩΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο «ΚΥΡΙΟΣ» ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΡΟ ΛΙΓΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!!!

ΚΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΤΑΝΕ ΑΥΤΟ… Ω! ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ!!! ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ (2) ΔΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ… ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΑΜΙΩΤΩΝ … ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ!!! ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;;; Ή ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ;;; ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ!!!

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΤΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» ΟΜΑΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ…..

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΤΙΒΟ ΔΙΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ … ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΩ ΟΤΙ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΩ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ… ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ;;;

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΠΙΑ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΥΦΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΕ ΝΕΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ!

ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΘΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ!

ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ!!

ΜΟΝΟ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΙΣΩ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥΣ!! ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ!

ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ Η ΣΚΕΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΜΟΝΟΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΩΣΗ!
ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΘΙΖΩ ΝΑ ΛΕΩ Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΚΑΤΑΛΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΗΣΗ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΜΑΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ Φ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕ Φ.Ε.Κ. ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!! ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!! ΕΝΩΘΕΙΤΕ!!

ΠΑΤΡΙΣ

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Πηγή url: www.e-synews.gr

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Ε.ΣΥ. ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

τα σχόλια είναι κλειδωμένα.