9.000.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΜΜΕ
9.000.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

9.000.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΧΙ

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 300 ΚΙΛΑ

ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ: ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

11.000.000 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 ΚΑΙ 13.500.000 ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ; ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΧΟΥΛΑ!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 337
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2020 (Β’ 948)
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι-
κών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, κα-
θώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτεί-
ται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαί-
σιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των
μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19».
Ο ΥΦΥΠΟYΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου τριακοστού της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19», που κυρώθηκε με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις»,
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό
κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης»,
3. του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης», όπως ισχύει,
4. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα “Διαύγεια”» και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) – «Διόρθωση σφαλμάτων» (Α’ 126),
6. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», ως
ισχύει,
7. του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
8. της υπ’ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυ-
πουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 3008),
9. της υπ’ αρ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 3051),
10. της υπ’ αρ. 179/2020 (Β’ 861) απόφασης του Υφυ-
πουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενη-
μερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφω-
νικούς σταθμούς»,
11. της υπ’ αρ. 227/2020 (Β’ 948) κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός διαδικασίας ανά-
θεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που
απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο
πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των
μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19».
ΙΙ. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η τροποποίη-
ση της υπ’ αρ. 227/2020 (Β’ 948) κοινής απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης
υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών,
καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για
την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προ-
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
25 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1583
16415

16416 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1583/25.04.2020
στασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
προκειμένου, να επιτευχθούν οι στόχοι της ευαισθητο-
ποίησης του ευρέος κοινού, αλλά και ειδικών ομάδων
και κατηγοριών πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά
μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, της
εμπέδωσης μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της προστασίας
της ατομικής και δημόσιας υγείας και της στοχευμένης
ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της
άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 μέσω άμεσης διε-
νέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών, σε κατεπείγουσα βάση, και ιδίως σε σχέση με
τη σταδιακή πλέον άρση των περιοριστικών μέτρων που
έχουν επιβληθεί, τη διατήρηση καλών πρακτικών και
συνηθειών που υιοθετήθηκαν κατά την προηγούμενη
περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού και τη
διαμόρφωση στοχευμένης και ισορροπημένης στρα-
τηγικής εξόδου.
III. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39524/16-4-2020, προβλε-
πόμενη στο άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014
(Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η πρόσθετη
προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 9.000.000€,
θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023- 711-0000000 «Γενι-
κές Κρατικές Δαπάνες» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα
προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων του Ε.Φ.
1023-611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομι-
κών, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 227/2020 (Β’ 948) κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός διαδικασίας
ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαι-
τείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της
προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
ως εξής:
Άρθρο 1
Το στοιχείο V. του προοιμίου της υπ’ αρ. 227/2020
(Β’ 948) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«V. (α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ 72/20-3-2020, προ-
βλεπόμενη στο άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014
(Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη
δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 11.000.000€ θα καλυφθεί με
μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώ-
σεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέ-
τρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό»
του Ε.Φ. 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και
δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 1023-611-0000000 «Δαπά-
νες Προεδρίας της Κυβέρνησης» του προϋπολογισμού
του Υπ. Οικονομικών και (β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39524/
16-4-2020 προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε’ του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώ-
σεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η
πρόσθετη προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους
9.000.000€, θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από
τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζο-
νται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Γε-
νικές Κρατικές Δαπάνες» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα
προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ.
1023-611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης» του προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών.».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 227/2020 (Β’ 948) κοινή
υπουργική απόφαση.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: