Στόχος 9: Ενίσχυση της υπερεθνικής αντίδρασης στο λαθρεμπόριο μεταναστών

 1. Δεσμευόμαστε να εντείνουμε τις κοινές προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών με την ενίσχυση των ικανοτήτων τους και την διεθνή συνεργασία για την πρόληψη, διερεύνηση, δίωξη και τιμωρία του λαθρεμπορίου μεταναστών προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία των δικτύων λαθρεμπορίου. Επίσης, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι μετανάστες δεν θα υποστούν αξιόποινες πράξεις, ποινική δίωξη για το γεγονός ότι ήταν το αντικείμενο του λαθρεμπορίου, παρά την πιθανή δίωξη για άλλες παραβιάσεις του εθνικού δικαίου. Επίσης, δεσμευόμαστε να εντοπίσουμε λαθραίους μετανάστες για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των παιδιών και βοηθώντας, ιδίως, τους μετανάστες που υπόκεινται αντικείμενα λαθρεμπορίου υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Να προωθηθεί η επικύρωση και η προσχώρηση και η εφαρμογή του πρωτοκόλλου κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών από τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα, που συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος ·

(β) Χρήση διακρατικών, περιφερειακών και διμερών μηχανισμών για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και  οδηγιών για τις διαδρομές λαθρεμπορίου, modus operandi και τις οικονομικές συναλλαγές δικτύων λαθρεμπορίου, τα τρωτά σημεία που αντιμετωπίζουν λόγω των λαθρεμπόρων μεταναστών και άλλων δεδομένων για την εξάρθρωση των δικτύων λαθρεμπορίου και την ενίσχυση κοινών απαντήσεων ·

(γ) Ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας με γνώμονα το φύλο και ευαισθητοποίησης για τα παιδιά κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών που να περιγράφουν  βήμα – βήμα μέτρα για τον επαρκή εντοπισμό  των λαθρεμπόρων μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καθώς και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου και της συνεργασίας σε θέματα πληροφοριών για την πρόληψη και την  καταπολέμηση το λαθρεμπορίου μεταναστών, ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία των λαθρεμπόρων και να αποφευχθεί η παράνομη μετανάστευση, ενώ διασφαλίζεται ότι τα μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα ·

δ) Να θεσπίσει νομοθετικά και άλλα μέτρα, όπως είναι αναγκαίο, για να καθιερώσει το λαθρεμπόριο μεταναστών ως έγκλημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως και για να αποκτήσουν, άμεσα ή έμμεσα, ένα οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος για τον λαθρέμπορο, και να περιλαμβάνει ενισχυμένες κυρώσεις για λαθρεμπόριο μεταναστών  κάτω από επώδυνες συνθήκες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ·

ε) Σχεδιασμός αναθεώρηση ή τροποποίηση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών για την διάκριση μεταξύ των εγκλημάτων του λαθρεμπορίου μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, χρησιμοποιώντας τους σωστούς ορισμούς και εφαρμόζοντας ξεχωριστές απαντήσεις σε αυτά τα ξεχωριστά εγκλήματα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι λαθρομετανάστες μπορούν επίσης να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, απαιτώντας έτσι την κατάλληλη προστασία και βοήθεια.

στ) Λήψη μέτρων για την πρόληψη του λαθρεμπορίου μεταναστών κατά τη διάρκεια του κύκλου μετανάστευσης, σε συνεργασία με άλλα κράτη και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας στους τομείς της ανάπτυξης, της πληροφόρησης του κοινού, της δικαιοσύνης, καθώς και την κατάρτιση και την ανάπτυξη τεχνικών δυνατοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη προσοχή σε γεωγραφικές περιοχές από τις οποίες προέρχεται συστηματικά η παράνομη μετανάστευση.

Στόχος 10: Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης

 1. Δεσμευόμαστε να λάβουμε νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης με την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη διεθνή συνεργασία για τη διερεύνηση, δίωξη και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, αποθάρρυνση της ζήτησης που προωθεί την εκμετάλλευση που οδηγεί στην εμπορία ανθρώπων και να τερματιστεί η ατιμωρησία των δικτύων διακίνησης. Επίσης δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τον εντοπισμό και την προστασία, και την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τις γυναίκες και στα παιδιά.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Προώθηση της επικύρωσης και η προσχώρηση και η εφαρμογή του  πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της Εμπορίας προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, που συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος ·

(β) Προώθηση της εφαρμογής του παγκόσμιου σχεδίου δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να ληφθούν υπόψη σχετικές συστάσεις του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (UNODC) για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και άλλα συναφή έγγραφα του UNODC κατά την ανάπτυξή και την εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και μέτρων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων ·

γ) Παρακολούθηση των οδών παράνομης μετανάστευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων για τον εντοπισμό λαθραίων ή παράνομων μεταναστών, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε διμερές, περιφερειακό και περιφερειακό επίπεδο διαπεριφερειακών επιπέδων σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των δραστών, καθώς και σχετικά με την αναγνώριση την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας ανθρώπων ·

δ) Να μοιράζονται τις σχετικές πληροφορίες και γνώση  μέσω διακρατικών και περιφερειακών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας, τα οικονομικά μοντέλα και τις συνθήκες που οδηγούν τα δίκτυα διακίνησης, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των ρυθμιστικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τον εντοπισμό και τη διατάραξη των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων και την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας και την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η υπευθυνότητα και να τερματίζεται η ατιμωρησία ·

(ε) Εφαρμογή μέτρων που αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες αδυναμίες των γυναικών, των ανδρών, των κοριτσιών και των αγοριών, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς, οι οποίοι έχουν γίνει ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και άλλων μορφών εκμετάλλευσης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την ασφαλή αναφορά χωρίς φόβο κράτησης, απέλασης ή ποινής, εστιάζοντας στην πρόληψη, τον εντοπισμό, την κατάλληλη προστασία και βοήθεια και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών  κακοποίησης και εκμετάλλευσης

στ) Να διασφαλιστεί ότι οι ορισμοί της εμπορίας ανθρώπων που χρησιμοποιούνται στη νομοθεσία, στη μεταναστευτική πολιτική και τον προγραμματισμό, καθώς και σε δικαστικές διώξεις, είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ των εγκλημάτων της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου μεταναστών ·

(ζ) Ενίσχυση της νομοθεσίας και των σχετικών διαδικασιών για την ενίσχυση της δίωξης των διακινητών, αποφυγή της ποινικοποίησης των μεταναστών που είναι θύματα εμπορίας προσώπων για αδικήματα σχετιζόμενα με την εμπορία ανθρώπων και να εξασφαλίσουν ότι το θύμα λαμβάνει την κατάλληλη προστασία και βοήθεια, χωρίς να εξαρτάται από τη συνεργασία με τις αρχές σε αντίθεση με τους εικαζόμενους διακινητές ·

η) Παροχή στους μετανάστες που έχουν γίνει θύματα εμπορίας ανθρώπων προστασία και βοήθεια, όπως π.χ. μέτρα για τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ανάκαμψη, καθώς και μέτρα που τους επιτρέπουν να παραμείνουν στη χώρα προορισμού, προσωρινά ή μόνιμα, στις κατάλληλες περιπτώσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση των θυμάτων στην δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και της αποζημίωσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ·

(i) Δημιουργία εθνικών και τοπικών συστημάτων πληροφόρησης και προγραμμάτων κατάρτισης που προειδοποιούν και εκπαιδεύουν τους πολίτες, τους εργοδότες, καθώς και τους δημόσιους υπαλλήλους και τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων εντοπισμού σημείων της εμπορίας ανθρώπων, όπως η καταναγκαστική, υποχρεωτική ή παιδική εργασία, στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού

(ι) Επένδυση σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, για τους μετανάστες και τους μελλοντικούς μετανάστες σχετικά με τους κινδύνους και τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων και παροχή  πληροφοριών  σχετικά με την πρόληψη και την αναφορά δραστηριοτήτων διακίνησης.

Στόχος 11: Διαχείριση των συνόρων με ολοκληρωμένο, ασφαλή και συντονισμένο τρόπο

 1. Δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε τα εθνικά μας σύνορα συντονισμένα, προωθώντας τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κρατών, των κοινοτήτων και των μεταναστών και διευκολύνοντας τις ασφαλείς και τακτικές διασυνοριακές μετακινήσεις των ατόμων, αποτρέποντας ταυτόχρονα την παράνομη μετανάστευση. Δεσμευόμαστε επίσης να εφαρμόσουμε πολιτικές διαχείρισης των συνόρων να σέβονται την εθνική κυριαρχία, το κράτος δικαίου, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του καθεστώτος μετανάστευσης τους, χωρίς διακρίσεις, με γνώμονα το φύλο και με ευαισθησία για τα παιδιά.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Ενίσχυση της διεθνούς, περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των χωρών διέλευσης, την σωστή ταυτοποίηση, η έγκαιρη και αποτελεσματική παραπομπή, την βοήθεια και την κατάλληλη προστασία των μεταναστών σε καταστάσεις τρωτότητας στα διεθνή σύνορα ή κοντά σε αυτά, τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υιοθετώντας ολοκληρωμένες κυβερνητικές προσεγγίσεις, εφαρμόζοντας κοινή διασυνοριακή κατάρτιση και ενίσχυση των μέτρων δημιουργίας ικανοτήτων ·

(β) Δημιουργία κατάλληλων δομών και μηχανισμών για αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες διέλευσης των συνόρων, μεταξύ άλλων μέσω της προκαταρκτικής εξέτασης των προσφύγων, την εκ των προτέρων αναφορά από τους μεταφορείς επιβατών και τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, ενώ τηρείται η αρχή της μη διάκρισης, της τήρησης του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·

γ) Επανεξέταση και να αναθεώρηση των σχετικών εθνικών διαδικασιών για τον έλεγχο των συνόρων, την ατομική αξιολόγηση και τη συνέντευξη, διαδικασίες για τη διασφάλιση της δέουσας διαδικασίας στα διεθνή σύνορα και για την αντιμετώπιση όλων των μεταναστών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ·

(δ) Ανάπτυξη συμφωνιών τεχνικής συνεργασίας που επιτρέπουν στα κράτη να ζητούν και να προσφέρουν περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό και άλλη τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων, ιδίως στον τομέα της έρευνας και διάσωσης, καθώς και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ·

ε) Εξασφάλιση ότι οι αρχές προστασίας του παιδιού ενημερώνονται έγκαιρα και ανατίθενται για συμμετοχή στις διαδικασίες για τον προσδιορισμό των καλύτερων συμφερόντων του παιδιού όταν ένα ασυνόδευτο ή χωριστό παιδί διασχίσει κάποια διεθνή σύνορα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των μεθοριακών αξιωματούχων στα δικαιώματα των διαδικασιών που αφορούν το παιδί και τα παιδιά, όπως αυτές που εμποδίζουν τον οικογενειακό χωρισμό και την επανένωση των οικογενειών, όταν συμβαίνει οικογενειακός χωρισμός.

στ) Επανεξέταση και να αναθεώρηση των σχετικών νόμων και κανονισμών για να προσδιοριστεί κατά πόσον είναι ενδεδειγμένες οι κυρώσεις για την παράνομη είσοδο ή διαμονή και, εάν ναι, να εξασφαλιστεί ότι είναι αναλογικά, δίκαια, χωρίς διακρίσεις και πλήρως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και άλλες υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου ·

(ζ) Βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών και άλλων κρατών σχετικά με τη θεραπεία που παρέχεται στα πρόσωπα που διασχίζουν ή επιδιώκουν να διασχίσουν τα διεθνή σύνορα, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα διεθνή σύνορα κατά τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών.

Στόχος 12: Ενίσχυση της βεβαιότητας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών μετανάστευσης για τον κατάλληλο έλεγχο, αξιολόγηση και παραπομπή

 1. Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα των διαδικασιών μετανάστευσης αναπτύσσοντας και ενισχύοντας αποτελεσματικούς και βασισμένους σε ανθρώπινα δικαιώματα μηχανισμούς για τον κατάλληλο και έγκαιρο έλεγχο και την ατομική αξιολόγηση όλων των μεταναστών με σκοπό τον εντοπισμό και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις κατάλληλες διαδικασίες παραπομπής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Αύξηση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των διαδικασιών μετανάστευσης μέσω της ανακοίνωσης των απαιτήσεων για την είσοδο, την παραμονή, την εργασία, τη μελέτη ή άλλες δραστηριότητες και την εισαγωγή τεχνολογίας για την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις και έξοδα για τα κράτη και τους μετανάστες ·

(β)  Ανάπτυξη και διεξαγωγή εξειδικευμένης εκπαίδευσης εντός  και διαπεριφερειακές εξειδικευμένες δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενημέρωση για τραύματα σε ανταποκριτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, των συνοριακών αξιωματούχων, στους εκπροσώπους του προξενείου και τα δικαστικά όργανα, για τη διευκόλυνση και την τυποποίηση της αναγνώρισης και παραπομπής, καθώς και κατάλληλη βοήθεια και παροχή συμβουλών με πολιτιστικά ευαίσθητο τρόπο σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, μεταναστών σε καταστάσεις ευάλωτης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ιδίως των ασυνόδευτων ή των χωρισμένων, και  ατόμων που πλήττονται από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης και κατάχρησης που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο μεταναστών σε δύσκολες  περιστάσεις ·

(γ) Καθιέρωση μηχανισμών παραπομπής που ανταποκρίνονται στο φύλο και με ευαισθησία στα  παιδιά, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων μέτρων ελέγχου και μεμονωμένες αξιολογήσεις στα σύνορα και στους τόπους πρώτης άφιξης, εφαρμόζοντας τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας  που αναπτύχθηκαν σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους διεθνείς οργανισμούς και της κοινωνίας των πολιτών ·

(δ) Εξασφάλιση ότι τα παιδιά μεταναστών εντοπίζονται ταχέως στους τόπους πρώτης άφιξης στις χώρες διέλευσης και προορισμού και, εάν δεν συνοδεύονται ή διαχωρίζονται, παραπέμπονται ταχέως σε αρχές προστασίας παιδιών και άλλες σχετικές υπηρεσίες, καθώς και ο διορισμός ενός αρμόδιου και αμερόληπτου νόμιμου κηδεμόνα, για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, και ότι οποιοσδήποτε νομίμως ισχυρίζεται ότι είναι παιδί, αντιμετωπίζεται ως τέτοιος, εκτός αν άλλως ορίζεται μέσω διεπιστημονικής, ανεξάρτητης και ευαισθητοποιημένης αξιολόγησης της παιδικής ηλικίας ·

ε) Να εξασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των μικτών μετακινήσεων, θα πρέπει να παρέχονται σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους εθνικούς νόμους και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εισόδου και παραμονής, των διαθέσιμων μορφών προστασίας, καθώς και οι επιλογές για την επιστροφή και την επανένταξη, ότι είναι κατάλληλες, άμεσες και αποτελεσματικά γνωστοποιημένες και προσβάσιμες.

Στόχος 13: Χρήση της κράτησης λόγω μετανάστευσης μόνο ως έσχατη λύση και εργασία προς εναλλακτικές λύσεις

 1. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε κράτηση στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης ακολουθεί τη δέουσα διαδικασία, είναι μη αυθαίρετη, βασίζεται στον νόμο, την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και τις ατομικές εκτιμήσεις, πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και είναι για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το αν η κράτηση πραγματοποιείται τη στιγμή της εισόδου,, της διαμετακόμισης ή της διαδικασίας επιστροφής και ανεξάρτητα από τον τύπο του τόπου όπου πραγματοποιείται η κράτηση. Εμείς δεσμευόμαστε περαιτέρω να δώσουμε προτεραιότητα στις εναλλακτικές λύσεις κράτησης που δεν είναι στερητικές της ελευθερίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, και να υιοθετηθεί μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε κράτηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας την κράτηση ως μέτρο της έσχατης λύσης μόνο.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι σχετικοί μηχανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη βελτίωση της ανεξάρτητης παρακολούθησης της κράτησης των μεταναστών, διασφαλίζοντας ότι πρόκειται για έσχατη λύση, ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι τα κράτη προωθούν, να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση, ευνοώντας μέτρα μη στερητικά της ελευθερίας και διευθετήσεις  που αφορούν την κοινωνική φροντίδα, ιδίως στην περίπτωση των οικογενειών και των παιδιών ·

β) ενοποίηση ενός ολοκληρωμένου χώρου αποθήκευσης για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα στην κράτηση στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τις τακτικές ανταλλαγές και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών βασισμένων σε επιτυχημένες πρακτικές μεταξύ των κρατών και μεταξύ  συναφών ενδιαφερόμενων μερών,

γ) Επανεξέταση και αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, των πολιτικών και των πρακτικών που σχετίζονται με την κράτηση λόγω μετανάστευσης για να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες δεν κρατούνται αυθαίρετα, οι αποφάσεις για κράτηση βασίζονται στον νόμο, είναι αναλογικές, έχουν νόμιμο σκοπό και λαμβάνονται σε ατομική βάση, σε πλήρη συμμόρφωση με τις δέουσες διαδικασίες και εγγυήσεις και ότι η κράτηση λόγω μετανάστευσης δεν προωθείται ως αποτρεπτικός παράγοντα ή ως μορφή σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης  των μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ·

δ) Παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους μετανάστες στις χώρες διέλευσης και προορισμού στους οποίες βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε δωρεάν ή οικονομικά προσιτές νομικές συμβουλές και βοήθεια εξειδικευμένου και ανεξάρτητου δικηγόρου, καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες και το δικαίωμα τακτικής επανεξέτασης εντάλματος κράτησης ·

ε) Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μετανάστες που βρίσκονται υπό κράτηση ενημερώνονται για τους λόγους κράτησής τους, σε μια γλώσσα την οποία κατανοούν και διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με το αντίστοιχο προξενείο ή με διπλωματικές αποστολές χωρίς καθυστέρηση, με τους νόμιμους εκπροσώπους και τα μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις εγγυήσεις περί δίκαιης δίκης ·

στ) Μείωση των αρνητικών και δυνητικά διαρκών αποτελεσμάτων της κράτησης στους μετανάστες, με την εξασφάλιση της δέουσας διαδικασίας και της αναλογικότητας, ότι για το συντομότερο χρονικό διάστημα διασφαλίζεται η σωματική και διανοητική ακεραιότητα και τουλάχιστον, η πρόσβαση στα τρόφιμα, η βασική υγειονομική περίθαλψη, ο νομικός προσανατολισμός και η βοήθεια, η πληροφόρηση καθώς και η κατάλληλη στέγαση, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα νόμος,

ζ) Να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κυβερνητικές αρχές και οι ιδιωτικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της κράτησης των μεταναστών το πράττουν κατά τρόπο συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαιδεύονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την πρόληψη της αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης και υπόκεινται στην ευθύνη για παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ·

(η) Να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του παιδιού ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα ενός βιώσιμου φάσματος εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης σε μη στερητικά πλαίσια, που ευνοούν τις κοινοτικές φροντίδες που διασφαλίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη και σεβασμό του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και την οικογενειακή ενότητα και με το να θέσουν τέλος στην πρακτική της κράτησης τέκνων στο πλαίσιο της Διεθνούς μετανάστευσης.

Στόχος 14: Ενίσχυση της προξενικής προστασίας, της συνδρομής και της συνεργασίας καθ ‘ όλη τη διάρκεια του κύκλου μετανάστευσης

 1. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την προξενική προστασία και βοήθεια των υπηκόων μας στο εξωτερικό, καθώς και συνεργασία μεταξύ των προξενείων των κρατών, προκειμένου να διασφαλιστούν καλύτερα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων των μεταναστών ανά πάσα στιγμή, και να αξιοποιηθούν οι λειτουργίες των προξενικών αποστολών για την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταναστών και των κρατικών αρχών των Χωρών  καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Συνεργασία για τη δημιουργία  δυνατοτήτων στα προξενεία, εκπαίδευση προξενικών υπαλλήλων, να προωθηθούν ρυθμίσεις για την παροχή προξενικών υπηρεσιών, όπου οι επιμέρους χώρες στερούνται χωρητικότητας, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής βοήθειας, και αναπτύσσοντας διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες για διάφορες πτυχές της προξενικής συνεργασίας ·

(β) Συμμετοχή του αρμόδιου προξενικού και μεταναστευτικού προσωπικού σε υπάρχοντα παγκόσμια και περιφερειακά φόρουμ για τη μετανάστευση  προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, σχετικά με ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τους πολίτες του εξωτερικού και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πολιτικής για την μετανάστευση·

(γ) Σύναψη διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών σχετικά με την προξενική συνδρομή και την εκπροσώπηση σε μέρη όπου τα κράτη μέλη έχουν συμφέρον να ενισχύσουν τις αποτελεσματικές προξενικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετανάστευση, αλλά δεν έχουν διπλωματικό χαρακτήρα ή προξενική παρουσία.

(δ) Ενίσχυση της προξενικής ικανότητας προκειμένου να εντοπιστούν, να προστατευθούν και να βοηθηθούν οι υπήκοοί μας στο εξωτερικό που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων παραβιάσεων  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καταχρήσεις και παραβιάσεις, θύματα εγκληματικών πράξεων, θύματα διακίνησης  προσώπων, οι μετανάστες που υπόκεινται σε λαθρεμπόριο υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και οι μετανάστες εργαζόμενοι κατά τη διαδικασία πρόσληψης, με την παροχή κατάρτισης σε προξενικούς υπαλλήλους  βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα, δράσεις ευαίσθητες από άποψη φύλου και ευαισθητοποίησης των παιδιών στο θέμα αυτό ·

ε) Παροχή στους υπηκόους μας στο εξωτερικό την ευκαιρία να εγγραφούν στη χώρα προέλευσης, σε στενή συνεργασία με τις προξενικές, εθνικές και τοπικές αρχές, καθώς και τις σχετικές οργανώσεις μεταναστών, ως μέσο διευκόλυνσης της ενημέρωσης, υπηρεσίες και βοήθεια στους μετανάστες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εξασφάλιση της προσβασιμότητας των μεταναστών σε σχετικές και έγκαιρες πληροφορίες, όπως η δημιουργία γραμμών βοήθειας και η εδραίωση των εθνικών ψηφιακών βάσεων δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ·

(στ) Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους υπηκόους μας μέσω συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων και τελωνείων, αλληλεπίδρασης με τις αρχές, την οικονομική ένταξη και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, καθώς και μέσω της έκδοσης σχετικών έγγραφων, όπως τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα προξενικά έγγραφα ταυτότητας που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και πρόσβαση σε υπηρεσίες  εμβασμάτων.

Στόχος 15: Παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για τους μετανάστες

 1. Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι μετανάστες, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς, θα μπορούν να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους μέσω της ασφαλούς πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τα συστήματα παροχής υπηρεσιών για όλους τους μετανάστες, παρά το γεγονός ότι οι υπήκοοι και οι τακτικοί μετανάστες ενδέχεται να δικαιούνται πληρέστερη παροχή υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ότι κάθε διαφορετική μεταχείριση πρέπει να βασίζεται στο δίκαιο, να είναι αναλογική και να επιδιώκει θεμιτό στόχο, π.χ. σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Θέσπιση νόμων και λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι η παροχή υπηρεσιών δεν ισοδυναμεί με διάκριση κατά μεταναστών  με βάση τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, εθνικές ή κοινωνικές, την προέλευση, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή άλλους λόγους, ανεξαρτήτως των περιπτώσεων όπου υπάρχει διαφορετική παροχή υπηρεσιών με βάση το καθεστώς μετανάστευσης.

(β) Να εξασφαλιστεί ότι η συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και αρχών μετανάστευσης δεν θα επιδεινώσει τις αδυναμίες των παράνομων μεταναστών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες ή παράνομα παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου στους τόπους παροχής βασικών υπηρεσιών ·

(γ) Δημιουργία και ενίσχυση ολιστικών και εύκολα προσβάσιμων σημείων εξυπηρέτησης σε τοπικό επίπεδο που είναι αποκλειστικά για μετανάστες, προσφέρουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες σε άτομα που ανταποκρίνονται στο φύλο και στην αναπηρία καθώς και με ευαισθησία για τα παιδιά και διευκολύνει την ασφαλή πρόσβαση σε αυτά ·

(δ) Δημιουργία ή δίνοντας πληρεξουσιότητα σε ανεξάρτητα ιδρύματα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, όπως οι οργανισμοί για τα εθνικά ανθρώπινα δικαιώματα, να λαμβάνουν, να ερευνούν και να παρακολουθούν τις καταγγελίες σχετικά με καταστάσεις στις οποίες απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται στους μετανάστες να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες αποκατάστασης συστηματικά, να διευκολύνεται η πρόσβαση σε ένδικα μέσα και να καταβάλλονται προσπάθειες για  αλλαγή στην πράξη.

(ε) Ενσωμάτωση των αναγκών υγείας των μεταναστών στις πολιτικές και στα σχέδια εθνικής και τοπικής υγειονομικής περίθαλψης, όπως π.χ. ενίσχυση των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών, διευκόλυνση της προσιτής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης, μείωση στα εμπόδια επικοινωνίας και την κατάρτιση παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε πολιτιστικά ευαίσθητη παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να προωθήσουν τη σωματική και ψυχική υγεία των μεταναστών και των κοινοτήτων συνολικά, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις του Πλαισίου Προτεραιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τις κατευθυντήριες αρχές για την προώθηση της υγείας των προσφύγων και των μεταναστών ·

(στ) Παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ποιότητας σε παιδιά και νέους μετανάστες, καθώς και διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών συστημάτων και μέσω της διευκόλυνσης την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην ανάπτυξη της πρώτης παιδικής ηλικίας, την επίσημη εκπαίδευση, την ανεπίσημη εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά για τα οποία το επίσημο σύστημα είναι απρόσιτο, επί τόπου επαγγελματική κατάρτιση, την τεχνική εκπαίδευση και τη γλωσσική κατάρτιση, καθώς και με την προώθηση εταιρικών σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Στόχος 16: Ενδυνάμωση των μεταναστών και των κοινωνιών ώστε να επιτευχθεί πλήρης ένταξη και κοινωνική συνοχή

 1. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε συνεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας τους μετανάστες ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, με την προώθηση της αμοιβαίας εμπλοκής των κοινοτήτων υποδοχής και των μεταναστών στην άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των εθνικών νόμων και του σεβασμού των τελωνειακών αρχών της χώρας προορισμού. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την ευημερία όλων των μελών των κοινωνιών με την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, αποφεύγοντας την πόλωση και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στις πολιτικές και τους θεσμούς που σχετίζονται με τη μετανάστευση, γνωρίζοντας  ότι οι πλήρως ενσωματωμένοι μετανάστες είναι σε θέση να συμβάλλουν καλύτερα στην ευημερία.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού των πολιτισμών, των παραδόσεων και των εθίμων των κοινοτήτων προορισμού και των μεταναστών με την ανταλλαγή και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων  προώθησης της αποδοχής της διαφορετικότητας και της διευκόλυνσης της κοινωνικής συνοχής και ένταξης ·

(β) Καθιέρωση ολοκληρωμένων και αναλόγων με τις ανάγκες προγράμματα, προ της αναχώρησης και μετά την άφιξη, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, βασική γλωσσική κατάρτιση, καθώς και προσανατολισμό σχετικά με τα κοινωνικά πρότυπα και τα έθιμα στη χώρα προορισμού ·

(γ) Ανάπτυξη εθνικών στόχων βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην αγορά εργασίας, της οικογενειακής επανένωσης, της εκπαίδευσης, της μη διάκρισης και της υγείας, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τις εταιρικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη ·

δ) Εργασία σχετικά  με ενταξιακές αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πλήρη συμμετοχή των διακινούμενων εργαζομένων στην επίσημη οικονομία  διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αξιοπρεπή εργασία και την απασχόληση για τις οποίες είναι οι πλέον κατάλληλοι, σύμφωνα με τις τοπικές και τις εθνικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την προσφορά δεξιοτήτων ·

(ε) Ενδυνάμωση των μεταναστριών με την κατάργηση των περιορισμών λόγω διακρίσεων λόγω φύλου στην επίσημη απασχόληση, διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και διευκόλυνση της πρόσβασης στις σχετικές βασικές υπηρεσίες, ως μέτρα για να προωθήσουν την ηγεσία τους και να εξασφαλίσουν την πλήρη, ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την οικονομία ·

(στ) Δημιουργία κοινοτικών κέντρων ή προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία της  χώρας υποδοχής με τη συμμετοχή μεταναστών, μελών της κοινότητας, οργανώσεων διασποράς, ενώσεων μεταναστών και τοπικών αρχών σε διαπολιτισμικό  διάλογο, ανταλλαγή ιστοριών, προγράμματα καθοδήγησης και ανάπτυξη επιχειρήσεων, που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης και ενθαρρύνουν τον αμοιβαίο σεβασμό ·

(ζ) Αξιοποίηση των δεξιοτήτων, της πολιτιστικής και γλωσσικής επάρκειας των μεταναστών και των κοινοτήτων υποδοχής αναπτύσσοντας και προωθώντας τις ανταλλαγές κατάρτισης μεταξύ ομοτίμων, ανταποκρινόμενη στο φύλο, την επαγγελματική και πολιτική ένταξη μέσω μαθημάτων και εργαστηρίων ·

(η) Υποστήριξη πολυπολιτισμικών δραστηριοτήτων μέσω του αθλητισμού, της μουσικής, των τεχνών, των γαστρονομικών φεστιβάλ, του εθελοντισμού και άλλων κοινωνικών γεγονότων  που θα διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση της κουλτούρας μεταναστευτικών κοινοτήτων και των προορισμών

 • (i) Να προωθηθούν τα περιβάλλοντα των σχολείων που είναι φιλόξενα και ασφαλή και να υποστηρίξουν τις προσδοκίες των παιδιών των μεταναστών, ενισχύοντας τις σχέσεις εντός της σχολικής κοινότητας, ενσωματώνοντας πληροφορίες σχετικά με την μετανάστευση, τεκμηριωμένα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και αφιέρωση στοχοθετημένων πόρων σε σχολεία με υψηλή συγκέντρωση παιδιών μεταναστών για δραστηριότητες ένταξης, προκειμένου να προωθηθεί ο σεβασμός της διαφορετικότητας και της ένταξης και να προληφθούν όλες οι μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας.

Στόχος 17: Να εξαλειφθούν όλες οι μορφές διακρίσεων και να προωθηθεί η διαμόρφωση δημόσιου λόγου που βασίζεται σε τεκμήρια για την διαμόρφωση αντιλήψεων για την μετανάστευση

 1. Δεσμευόμαστε να εξαλείψουμε όλες τις μορφές διακρίσεων, να καταδικάσουμε και να αντισταθούμε σε εκφράσεις, πράξεις και εκδηλώσεις του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της βίας, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας έναντι όλων των μεταναστών που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεσμευόμαστε περαιτέρω να προωθήσουμε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο για την μετανάστευση και τους μετανάστες σε εταιρική σχέση με όλα τα μέρη της κοινωνίας, που δημιουργεί μια πιο ρεαλιστική, ανθρώπινη και εποικοδομητική αντίληψη. Δεσμευόμαστε επίσης να προστατεύσουμε την ελευθερία έκφρασης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ότι μια ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση όλων των πτυχών της μετανάστευσης.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Θέσπιση, εφαρμογή ή διατήρηση νομοθεσίας που επιβάλλει κυρώσεις για εγκλήματα μίσους και επιθετικά εγκλήματα μίσους που στοχεύουν τους μετανάστες και να εκπαιδεύσουν την επιβολή του νόμου και άλλους δημόσιους αξιωματούχους για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων και άλλες πράξεις βίας που στοχεύουν τους μετανάστες, καθώς και για την παροχή ιατρικής, νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας για τα θύματα.

(β) Ενδυνάμωση των μεταναστών και των κοινοτήτων να καταγγείλουν οποιεσδήποτε πράξεις υποκίνησης σε βία που απευθύνεται σε μετανάστες ενημερώνοντάς τους σχετικά με τους διαθέσιμους μηχανισμούς προσφυγής και να διασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν ενεργά στην διάπραξη εγκλήματος μίσους που στοχεύει τους μετανάστες λογοδοτεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με παράλληλη τήρηση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης ·

γ) Προώθηση ανεξάρτητων, αντικειμενικών και ποιοτικών εκθέσεων σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βασίζονται στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των επαγγελματιών των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε θέματα και ορολογίας που σχετίζονται με τη μετανάστευση, επενδύοντας σε πρότυπα δεοντολογικής αναφοράς και διαφήμισης και σταματώντας την κατανομή των δημόσιων πόρων ή πόρων στήριξης στα μέσα ενημέρωσης που προωθούν συστηματικά τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων έναντι των μεταναστών, με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης ·

δ) Δημιουργία μηχανισμών πρόληψης, ανίχνευσης και αντίδρασης στον φυλετικό, εθνοτικό και θρησκευτικό χαρακτηρισμό των μεταναστών από τις δημόσιες αρχές, καθώς και συστηματικές περιπτώσεις μισαλλοδοξίας, ξενοφοβίας, ρατσισμού και όλων των άλλων πολλαπλών και διασταυρούμενων μορφών διακρίσεων, σε συνεργασία με τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης και δημοσίευσης ανάλυσης τάσεων και εξασφάλιση πρόσβασης σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταγγελιών και έννομης προστασίας ·

ε) Παροχή στους μετανάστες, ιδίως στις γυναίκες μετανάστριες, πρόσβασης σε εθνικές και περιφερειακές καταγγελίες και ένδικα μέσα και μηχανισμούς με στόχο την προώθηση της λογοδοσίας και την αντιμετώπιση κυβερνητικών ενεργειών που σχετίζονται με διακρίσεις και εκδηλώσεις κατά των μεταναστών και των οικογενειών τους ·

στ) Προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στις κοινότητες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού προκειμένου να διαμορφώνουν τις αντιλήψεις του κοινού σχετικά με τις θετικές συμβολές της ασφαλούς, τακτικής και ομαλής μετανάστευσης, με βάση αποδεικτικά στοιχεία και γεγονότα και να τερματιστεί ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και ο στιγματισμός εναντίον όλων των μεταναστών ·

ζ) Πρόσκληση των μεταναστών, των πολιτικών, των θρησκευτικών ηγετών των κοινοτήτων, καθώς και των εκπαιδευτικών και τους φορέων παροχής υπηρεσιών στο να προβαίνουν στην ανίχνευση και πρόληψη των περιπτώσεων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών διακρίσεων κατά των  μεταναστών και της διασποράς και να υποστηρίξουν  τις δραστηριότητες στις τοπικές κοινότητες για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογικών εκστρατειών.

Στόχος 18: Επενδύστε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και διευκολύνετε την αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων,  προσόντων και αρμοδιοτήτων

 1. Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε σε καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων, προσόντων των διακινούμενων εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων και να προωθήσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων με γνώμονα τη ζήτηση για τη βελτιστοποίηση της δυνατότητας για  απασχόληση των μεταναστών στις επίσημες αγορές εργασίας στις χώρες προορισμού και στις χώρες προέλευσης, επιστροφής, καθώς και για να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής εργασία στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Ανάπτυξη προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για την αμοιβαία αναγνώριση των  προσόντων των αλλοδαπών και των μη τυπικά αποκτημένων  δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς σε συνεργασία με τις αντίστοιχες βιομηχανίες με σκοπό να εξασφαλίσουν παγκόσμια συμβατότητα με βάση τα υπάρχοντα μοντέλα και βέλτιστες πρακτικές ·

(β) Προώθηση της διαφάνειας των πιστοποιήσεων και της συμβατότητας των εθνικών πλαισίων προσόντων μέσω συμφωνίας για τα πρότυπα κριτήρια, τους δείκτες και τις παραμέτρους αξιολόγησης, καθώς και τη δημιουργία και ενίσχυση εθνικών δεξιοτήτων, εργαλεία, μητρώα ή ιδρύματα για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αποδοτικής αμοιβαίας αναγνώρισης διαδικασιών  σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων ·

γ) Σύναψη διμερών, περιφερειακών ή πολυμερών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης ή να περιληφθούν διατάξεις αναγνώρισης σε άλλες συμφωνίες, όπως η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ή οι εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να υπάρξει ισοδυναμία ή συγκρισιμότητα στα εθνικά συστήματα, όπως αυτόματους ή διαχειριζόμενους μηχανισμούς αμοιβαίας αναγνώρισης ·

(δ) Χρήση τεχνολογίας και ψηφιοποίησης για την αξιολόγηση και την αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων με μεγαλύτερη συνολική βάση των τυπικών διαπιστευτηρίων καθώς και των άτυπων δεξιοτήτων και της επαγγελματικής πείρας σε όλα τα επίπεδα  δεξιοτήτων

ε) Δημιουργία συμπράξεων παγκόσμιων μεταξύ των χωρών που ενισχύουν τις ικανότητες κατάρτισης των εθνικών αρχών και των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων στις χώρες προέλευσης και των μεταναστών στις χώρες προορισμού, με σκοπό την προετοιμασία των εκπαιδευομένων στην απασχόληση στις αγορές εργασίας όλων των συμμετεχουσών χωρών ·

στ) Προώθηση δια-ιδρυματικών δικτύων και συνεργατικών προγραμμάτων για εταιρικές σχέσεις μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις χώρες προέλευσης και προορισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η αμοιβαία επωφελής επάρκεια ευκαιριών  ανάπτυξης για τους μετανάστες, στις κοινότητες και στους συμμετέχοντες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των βέλτιστων  πρακτικών του Επιχειρησιακού Μηχανισμού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη;

ζ) Συμμετοχή διμερών εταιρικών σχέσεων  και προγραμμάτων σε συνεργασία με συναφή ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κινητικότητα και κυκλοφορία, όπως προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες, προγράμματα ανταλλαγής επαγγελματιών και προγράμματα κατάρτισης ή μαθητείας που περιλαμβάνουν επιλογές για τους δικαιούχους μετά από επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, στην αναζήτηση απασχόλησης και την επιχειρηματικότητα ·

(η) Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους εργοδότες ώστε να καθίστανται διαθέσιμα εύκολα προσβάσιμα  προγράμματα που ανταποκρίνονται στο φύλο, στην  εξ ‘ αποστάσεως ή σε απευθείας σύνδεση ανάπτυξης δεξιοτήτων και αντιστοίχιση με τους μετανάστες σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής γλωσσικής κατάρτισης σε επαγγέλματα, εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και πρόσβαση σε προγράμματα προηγμένης κατάρτισης, να ενισχύσουν την δυνατότητα απασχόλησής τους σε τομείς με ζήτηση για εργασία βάσει των γνώσεων του κλάδου, τη δυναμική της αγοράς εργασίας, ιδίως για την προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών ·

(i) Ενίσχυση της ικανότητας των διακινούμενων εργαζομένων να μεταβαίνουν από μία θέση εργασίας ή εργοδότη σε άλλη μέσω της διάθεσης τεκμηρίωσης  που αναγνωρίζει τις δεξιότητες που αποκτώνται στην εργασία ή μέσω της κατάρτισης προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη της αναβάθμισης.

(ι) Ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων τρόπων αμοιβαίας αναγνώρισης και αξιολόγησης, δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν επίσημα και ανεπίσημα, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης και συμπληρωματικής κατάρτισης για τους αιτούντες εργασία, της καθοδήγησης και της πρακτικής άσκησης, προγράμματα για την πλήρη αναγνώριση των υφιστάμενων διαπιστευτηρίων και την παροχή πιστοποιητικών επάρκειας για την επικύρωση των νέων δεξιοτήτων ·

(ια) Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου της πιστοποίησης και παροχή πληροφοριών στους μετανάστες σχετικά με το πώς θα αποκτήσουν τις δεξιότητές τους και τα προσόντα που αξιολογούνται και αναγνωρίζονται, πριν από την αναχώρηση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσληψης και για να βελτιωθεί η δυνατότητα απασχόλησής τους, ή αμέσως μετά την άφιξή τους.

(ιβ) Συνεργασία για την προώθηση εγγράφων και εργαλείων πληροφόρησης, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας μια επισκόπηση των διαπιστευτηρίων, των δεξιοτήτων και των προσόντων του εργαζομένου, που αναγνωρίζονται στις χώρες προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού, προκειμένου να μπορέσουν οι εργοδότες να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των διακινούμενων εργαζομένων στην διαδικασία αίτησης για εργασία.

Στόχος 19: Δημιουργία συνθηκών για τους μετανάστες και τις διασπορές να συμβάλουν πλήρως στην αειφόρο ανάπτυξη σε όλες οι χώρες

 1. Δεσμευόμαστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους μετανάστες και στην διασπορά να καταλύουν τις αναπτυξιακές τους συνεισφορές και να αξιοποιήσουν τα οφέλη της μετανάστευσης ως πηγή βιώσιμης ανάπτυξης, επαναβεβαιώνοντας ότι η μετανάστευση είναι πολυδιάστατη πραγματικότητα μείζονος σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 και την Aτζέντα Δράσης της Aντίς Αμπέμπα, ενισχύοντας και διευκολύνοντας τις θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης για την υλοποίηση όλων των στόχων της  βιώσιμης ανάπτυξης.

(β) Ενσωμάτωση της μετανάστευσης στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς και τις τομεακές πολιτικές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υφιστάμενες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, όπως την Παγκόσμια Ομάδα  Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης Μετανάστευσης στην Ανάπτυξη,Προγραμματισμός : Ένα Εγχειρίδιο για τους Δημιουργούς Πολιτικής και Ασκούμενους, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας ·

γ) Επένδυση στην έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της μη χρηματοδοτικής συνεισφοράς των μεταναστών και των διασπορών στη βιώσιμη ανάπτυξη σε χώρες προέλευσης και προορισμού, όπως μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων, κοινωνική και πολιτική εμπλοκή και την πολιτιστική ανταλλαγή, με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία και την ενίσχυση συζητήσεων σε παγκόσμια κλίμακα ·

δ) Διευκόλυνση της συμβολής των μεταναστών και των διασπορών στις χώρες προέλευσής τους, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ή την ενίσχυση κυβερνητικών δομών ή μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα, όπως τα ειδικά γραφεία της διασποράς ή τα κεντρικά γραφεία σημεία, συμβουλευτικές επιτροπές της πολιτικής της διασποράς για τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες των μεταναστών και των διασπορών στη χάραξη πολιτικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, καθώς και στα ειδικά σημεία διασποράς σε διπλωματικές ή προξενικές αποστολές ·

ε) Ανάπτυξη στοχοθετημένων προγραμμάτων στήριξης και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διευκολύνουν τις επενδύσεις των μεταναστών και της διασποράς και της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διοικητικής και νομικής υποστήριξης στη δημιουργία και τη χορήγηση κεφαλαίων σε επιχειρηματικές δραστηριοτήτες, έκδοση ομολόγων της διασποράς, τα ταμεία ανάπτυξης της διασποράς και τα επενδυτικά κεφάλαια, και την διοργάνωση αφιερωμένων εμπορικών εκθέσεων ·

(στ) Παροχή εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών και καθοδήγησης, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και προσαρμοσμένων μηχανισμών  για τη συντονισμένη και αποτελεσματική οικονομική, εθελοντική ή φιλανθρωπική εμπλοκή των μεταναστών και της διασποράς, ιδίως σε επείγουσες ανθρωπιστικές καταστάσεις στις χώρες προέλευσής τους, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προξενικές αποστολές ·

ζ) Να επιτραπεί η πολιτική συμμετοχή και η συμμετοχή των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης, των διαδικασιών συμφιλίωσης, στις εκλογές και στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η δημιουργία μητρώων ψηφοφορίας για τους πολίτες στο εξωτερικό και μέσω κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ·

η) προώθηση πολιτικών μετανάστευσης που βελτιστοποιούν τα οφέλη των διασπορών για τις  χώρες προέλευσης και προορισμού και των κοινοτήτων τους, διευκολύνοντας τους ευέλικτους τρόπους να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να επενδύουν με ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και της αναθεώρησης των κανονισμών θεώρησης βίζας, διαμονής και υπηκοότητας, ανάλογα με την περίπτωση ·

(i) Συνεργασία με άλλα κράτη,  με τον ιδιωτικό τομέα και με τις οργανώσεις των εργοδοτών για να επιτραπεί στους μετανάστες και στην διασπορά, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται σε ιδιαίτερα τεχνικούς τομείς και με μεγάλη ζήτηση, για να πραγματοποιήσουν ορισμένες από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και να συμμετέχουν στη μεταφορά γνώσεων στις χώρες καταγωγής τους, χωρίς να χάνουν απαραιτήτως απασχόληση, κατάσταση διαμονής ή κερδοφόρες κοινωνικές παροχές.

(ι) Δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του ιδιωτικού τομέα, των διασπορών, της πατρίδας, ενώσεις και οργανώσεις μεταναστών για την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ των χωρών της προέλευσης και των χωρών προορισμού τους, μεταξύ άλλων με τη χαρτογράφηση των διασπορών και των δεξιοτήτων τους, ως μέσου για να διατηρούν τη σχέση μεταξύ των διασπορών και της χώρας προέλευσής τους.

Στόχος 20: Προώθηση ταχύτερης, ασφαλέστερης και φθηνότερης μεταφοράς εμβασμάτων και ενίσχυση της οικονομικής ένταξης των μεταναστών

 1. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ταχύτερα, ασφαλέστερα και φθηνότερα εμβάσματα, αναπτύσσοντας περαιτέρω την υφιστάμενη ευνοϊκή πολιτική και κανονιστικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν τον ανταγωνισμό, τη ρύθμιση και την καινοτομία στην αγορά εμβασμάτων και παροχή προγραμμάτων και μέσων που ανταποκρίνονται στο φύλο και ενισχύουν την οικονομική ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους. Επίσης, δεσμευόμαστε να βελτιστοποιήσουμε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο των εμβασμάτων στην ευημερία των μεταναστών, των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και για την αειφόρο ανάπτυξη των χωρών, με σεβασμό των εμβασμάτων που αποτελούν σημαντική πηγή ιδιωτικού κεφαλαίου και δεν μπορούν να εξομοιωθούν με άλλες διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές, όπως αυτές ως άμεσες ξένες επενδύσεις, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ή άλλες δημόσιες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για τη μείωση του κόστους συναλλαγών των μεταναστευτικών εμβασμάτων σε λιγότερο από 3% και την εξάλειψη των διαδρομών εμβασμάτων με κόστος υψηλότερο από 5 τοις εκατό έως το 2030 σύμφωνα με το στόχο 10.γ της Ατζέντας του 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη ·

(β) Προώθηση και να στήριξη της Διεθνούς Ημέρας Οικογενειακών Μεταφορών των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ταμείου για το Παγκόσμιο Φόρουμ Γεωργικών Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επενδύσεων και Ανάπτυξης ως σημαντική πλατφόρμα για τη δημιουργία και την ενίσχυση εταιρικών σχέσεων για καινοτόμες λύσεις με φθηνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά εμβασμάτων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ·

(γ) Εναρμόνιση των κανονισμών της αγοράς εμβασμάτων και αύξηση της διαλειτουργικότητας της υποδομής εμβασμάτων μέσω της διασφάλισης ότι δεν θα παρακωλυθούν τα μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεταναστευτικών εμβασμάτων μέσω αδικαιολόγητων, υπερβολικών ή διακριτικών πολιτικών ·

(δ) Καθιέρωση ευνοϊκών πολιτικών και κανονιστικών πλαισίων που προάγουν μία ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά εμβασμάτων, να εξαλείψουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών μη τραπεζικών εμβασμάτων στην πρόσβαση του συστήματος πληρωμών, υποδομές, να εφαρμόζονται φορολογικές απαλλαγές ή κίνητρα για μεταφορές εμβασμάτων, να προωθείται η πρόσβαση στην αγορά σε ποικίλους  παρόχους υπηρεσιών, να παροτρύνεται ο ιδιωτικός τομέας να επεκτείνει τις υπηρεσίες εμβασμάτων και να ενισχύσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των συναλλαγών χαμηλής αξίας, έχοντας κατά νου τις ανησυχίες για τον κίνδυνο και αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία να διακρίνει τα εμβάσματα από τις παράνομες ροές, σε συνεννόηση με τους παρόχους υπηρεσιών εμβασμάτων και τις οικονομικές  ρυθμιστικές αρχές ·

ε) Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη μεταφορά εμβασμάτων, όπως πληρωμές μέσω κινητών επικοινωνιών, ψηφιακά εργαλεία ή e-banking, μείωση του κόστους, βελτίωση της ταχύτητας, ενίσχυση της ασφάλειας, αύξηση της μεταφοράς μέσω τακτικών καναλιών και να ανοίξουν κανάλια διανομής που να ανταποκρίνονται στο φύλο σε πληθυσμούς που δεν καλύπτονται από τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων σε αγροτικές περιοχές, άτομα με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού και άτομα με αναπηρίες ·

(στ) Παροχή προσιτών πληροφοριών σχετικά με το κόστος μεταφοράς εμβασμάτων από τον πάροχο και το κανάλι, όπως ιστοσελίδες σύγκρισης, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στην αγορά μεταφοράς εμβασμάτων και να προωθηθεί χρηματοοικονομική παιδεία και ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ·

(ζ) Ανάπτυξη προγραμμάτων και μέσων για την προώθηση επενδύσεων από αποστολείς εμβασμάτων στην τοπική ανάπτυξη και της επιχειρηματικότητας στις χώρες προέλευσης, όπως μέσω μηχανισμών αντιστοίχισης-επιχορήγησης, δημοτικών ομολόγων και συνεργασίες με τις ενώσεις της χώρας καταγωγής, προκειμένου να ενισχυθεί το μετασχηματιστικό δυναμικό των εμβασμάτων πέρα από τα μεμονωμένα νοικοκυριά των διακινούμενων εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων ·

(η) Να δοθεί η δυνατότητα στις μετανάστριες να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάρτιση στον τομέα της χρηματοοικονομικής παιδείας και στα επίσημα συστήματα μεταφοράς εμβασμάτων, καθώς και να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και να διαχειριστούν  τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις ως μέσο αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην οικονομία ·

(i) Παροχή πρόσβασης και ανάπτυξη τραπεζικών λύσεων και χρηματοοικονομικών μέσων για τους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών εισοδημάτων των γυναικείων νοικοκυριών, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί που επιτρέπουν άμεσες καταθέσεις από τους εργοδότες, εξοικονομήσεις λογαριασμών, δανείων και πιστώσεων σε συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα.

Στόχος 21: Συνεργασία για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, καθώς και βιώσιμης επανένταξης

 1. Δεσμευόμαστε να διευκολύνουμε και να συνεργαζόμαστε για την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή και να εγγυηθούμε την ατομική διαδικασία αξιολόγησης και αποτελεσματικής προσφυγής, διατηρώντας την απαγόρευση της συλλογικής απέλασης και των μεταναστών που επιστρέφουν, όταν υπάρχει πραγματικός και προβλεπόμενος κίνδυνος θανάτου, βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρία ή άλλη ανεπανόρθωτη βλάβη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επίσης, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι υπήκοοί μας θα λάβουν δεόντως και θα επανεξεταστούν, σεβόμενοι πλήρως το ανθρώπινο δικαίωμα να επιστρέψουν στη δική τους χώρα και την υποχρέωση των κρατών να επανεισπράξουν τους δικούς τους υπηκόους. Δεσμευόμαστε επίσης να δημιουργήσουμε

ευνοϊκές συνθήκες για προσωπική ασφάλεια, οικονομική ενδυνάμωση, ένταξη και κοινωνική συνοχή στις κοινότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επανένταξης των μεταναστών κατά την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Ανάπτυξη και εφαρμογή διμερών, περιφερειακών και πολυμερών πλαισίων συνεργασίας και συμφωνιών, μεταξύ των οποίων: συμφωνιών επανεισδοχής, διασφαλίζοντας ότι η επιστροφή και η επανεισδοχή μεταναστών στη χώρα τους είναι ασφαλής, αξιοπρεπής και σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του παιδιού, καθορίζοντας σαφείς και αμοιβαία συμφωνημένες διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις, εγγυώνται ατομικά των αξιολογήσεων και της ασφάλειας δικαίου, και εξασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που διευκολύνουν τη βιώσιμη επανένταξη ·

(β) Προώθηση των προγραμμάτων επιστροφής και επανένταξης που ανταποκρίνονται στο φύλο και τα παιδιά και τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν νομική, κοινωνική και οικονομική στήριξη, διασφαλίζοντας ότι όλες οι αποδόσεις στο πλαίσιο τέτοιων εθελοντικών προγραμμάτων να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά βάσει της ελεύθερης, προηγούμενης και ενημερωμένης συγκατάθεσης του μετανάστη και ότι οι μετανάστες που επιστρέφουν βοηθούνται στη διαδικασία επανένταξής τους μέσω αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και η αποφυγή του εκτοπισμού τους στη χώρα καταγωγής κατά την επιστροφή ·

γ) Συνεργασία για την αναγνώριση των υπηκόων και για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή και επανεισδοχή σε περιπτώσεις προσώπων που δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα διαμονής στο έδαφος άλλου κράτους, δημιουργώντας αξιόπιστα και αποτελεσματικά μέσα αναγνώρισης των υπηκόων μας, όπως μέσω της προσθήκης των  βιομετρικά αναγνωριστικών  στοιχείων  στα μητρώα πληθυσμού και την ψηφιοποίηση των συστημάτων μητρώου των δημοσίων μητρώων, με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος  στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ·

δ) Ενθάρρυνση των θεσμικών επαφών μεταξύ των προξενικών αρχών και των αρμόδιων υπαλλήλων των χωρών καταγωγής και προορισμού και να παρέχουν επαρκή προξενική βοήθεια στους επαναπατριζόμενους μετανάστες πριν από την επιστροφή διευκολύνοντας την πρόσβαση σε έγγραφα, ταξιδιωτικά έγγραφα και άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια στην  επιστροφή και επανεισδοχή ·

ε) Να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή των μεταναστών που δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα διαμονής σε άλλο κράτος είναι ασφαλής και αξιοπρεπής, ακολουθείται μια ατομική αξιολόγηση,  που διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές μέσω έγκαιρης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού και επιτρέπει όλα τα ισχύοντα ένδικα μέσα να εξαντληθούν, σύμφωνα με τις εγγυήσεις διαδικασιών και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές ανθρώπινο δίκαιο δικαιωμάτων ·

στ) Δημιουργία ή ενίσχυση των εθνικών μηχανισμών παρακολούθησης για την επιστροφή, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που παρέχουν ανεξάρτητες συστάσεις για τρόπους και μέσα για την ενίσχυση της λογοδοσίας, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών που επιστρέφουν ·

(ζ) Να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες επιστροφής και επανεισδοχής που αφορούν τα παιδιά διεξάγονται μόνο μετά από προσδιορισμό του συμφέροντος  του παιδιού και να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα οικογενειακής ζωής και οικογενειακής ενότητας και ότι ένας γονέας, ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο εξειδικευμένος υπάλληλος συνοδεύει το παιδί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής, εξασφαλίζοντας ότι προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις υποδοχής, περίθαλψης και επανένταξης για τα παιδιά στη χώρα προέλευσης κατά την επιστροφή.

(η) Διευκόλυνση της βιώσιμης επανένταξης των μεταναστών που επιστρέφουν στην κοινωνική ζωή, παρέχοντας τους ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και υπηρεσίες, δικαιοσύνη, ψυχοκοινωνική βοήθεια, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικές ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία, της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρως η αξιοποίηση  στην επιχειρηματικότητα, των δεξιότητές τους και το ανθρώπινο κεφάλαιο ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και συνεργάτες που συμμετέχουν στην βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα καταγωγής κατά την επιστροφή ·

(i) Προσδιορισμός και αντιμετώπιση των αναγκών των κοινοτήτων στις οποίες επιστρέφουν οι μετανάστες με τη συμπερίληψη αντίστοιχων διατάξεων στις εθνικές και τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, στον προγραμματισμό της υποδομής, στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και σε άλλες σχετικές πολιτικές αποφάσεις και της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στόχος 22: Καθιέρωση μηχανισμών για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και κερδισμένα οφέλη

 1. Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους διακινούμενους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία στις χώρες προορισμού και να επωφεληθούν από τη δυνατότητα μεταφοράς των εφαρμοστέων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και να αποκομίσουν οφέλη στις χώρες καταγωγής ή όταν αποφασίζουν να εργαστούν σε άλλη χώρα.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Καθιέρωση ή διατήρηση εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής προστασίας για τους υπηκόους και τους μετανάστες, σύμφωνα με τη σύσταση της ΔΟΕ για τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, το 2012 (αριθ. 202) ·

β) Σύναψη αμοιβαίων διμερών, περιφερειακών ή πολυμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τη φορητότητα των κερδών για τους διακινούμενους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, που αφορούν τα ισχύοντα όρια κοινωνικής προστασίας στα αντίστοιχα κράτη μέλη και τα ισχύοντα δικαιώματα και διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι συντάξεις, η υγειονομική περίθαλψη ή άλλες παροχές ή να ενσωματωθούν τέτοιες διατάξεις σε άλλες συναφείς συμφωνίες, όπως μακροπρόθεσμες και προσωρινές της μετανάστευσης εργαζομένων ·

γ) Ολοκλήρωση διατάξεων σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και των παροχών που εισπράττονται σε πλαίσιο εθνικό κοινωνικό ασφαλιστικό, ορίζοντας  σημεία επαφής στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού που διευκολύνουν την μεταφορά αιτημάτων  των μεταναστών, αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα ηλικιωμένα άτομα όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ζωή, την προστασία και τη δημιουργία ειδικών μέσων, όπως τα μεταναστευτικά ταμεία κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες προέλευσης που υποστηρίζουν τους μετανάστες εργαζομένους  και τις οικογένειές  τους.

Στόχος 23: Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για την ασφαλή, τακτική και κανονική μετανάστευση

 1. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην υλοποίηση των στόχων και των δεσμεύσεων που προβλέπονται σε αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο μέσω ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, μιας ανανεωμένης παγκόσμιας εταιρικής σχέσης και, στο πνεύμα της αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας την κεντρικότητα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, τακτικής και ομαλής μετανάστευσης και αναγνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού. Δεσμευόμαστε περαιτέρω να αναλάβουμε κοινή δράση, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, για την εφαρμογή αυτού του Παγκόσμιου Συμφώνου, υπογραμμίζοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ιδίως οι αφρικανικές χώρες, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και χώρες με χερσαία ανάπτυξη, μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες μεσαίου εισοδήματος. Δεσμευόμαστε επίσης να προωθήσουμε την αμοιβαία ενίσχυση της φύσης μεταξύ του Παγκόσμιου Συμφώνου και των υφιστάμενων διεθνών νομικών και πολιτικών πλαισίων, ευθυγραμμίζοντας την εφαρμογή αυτού του Παγκόσμιου Συμφώνου με τέτοια πλαίσια, ιδιαίτερα την ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα και την αναγνώρισή τους ότι η μετανάστευση και η αειφορία είναι πολυδιάστατες και αλληλεξαρτώμενες.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Να υποστηριχτούν άλλα κράτη, καθώς εφαρμόζουμε συλλογικά το Παγκόσμιο Σύμφωνο, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τις πολιτικές και τα σχέδια δράσης και στρατηγικές, μέσω μιας προσέγγισης ολόκληρης της κυβέρνησης και ολόκληρης της κοινωνίας ·

(β) Αύξηση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής της Ατζέντας του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε γεωγραφικές περιοχές από τις οποίες γίνεται συστηματική παράνομη μετανάστευση, που προέρχεται από συνεχείς επιπτώσεις της φτώχειας, της ανεργίας, της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών, της ανισότητας, της διαφθοράς και της κακής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων διαρθρωτικών παραγόντων, μέσω κατάλληλων πλαισίων  συνεργασίας, τις καινοτόμες εταιρικές σχέσεις και τη συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, διατηρώντας παράλληλα την εθνική ιδιοκτησία και την κοινή ευθύνη ·

(γ) Συμμετοχή και υποστήριξη των τοπικών αρχών στον προσδιορισμό των αναγκών και των ευκαιριών για διεθνή συνεργασία για την αποτελεσματική εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου και να ενσωματωθούν τις προοπτικές τους και προτεραιότητες στις αναπτυξιακές στρατηγικές, στα προγράμματα και στον προγραμματισμό της μετανάστευσης, ως μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού να διασφαλίσει τη χρηστή διακυβέρνηση καθώς και τη συνοχή των πολιτικών σε επίπεδο κυβερνητικών και πολιτικών τομέων, και να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ·

δ) Να αξιοποιηθεί ο  μηχανισμός δημιουργίας ικανοτήτων και να αξιοποιήσει άλλα υφιστάμενα μέσα για την ενίσχυση των ικανοτήτων  των αρμόδιων αρχών με την κινητοποίηση τεχνικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων των  κρατών, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους προκειμένου να βοηθήσουν όλα τα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που περιγράφονται σε αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο ·

ε) Σύναψη διμερών, περιφερειακών ή πολυμερών αμοιβαία επωφελών, προσαρμοσμένων και διαφανών εταιρικών σχέσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να αναπτύσσουν στοχοθετημένες λύσεις σε θέματα κοινής μεταναστευτικής πολιτικής,το ενδιαφέρον και την αντιμετώπιση ευκαιριών και προκλήσεων της μετανάστευσης σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σύμφωνο.

Εφαρμογή

 1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου, απαιτούμε συντονισμένες προσπάθειες σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός συνεκτικού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.
 2. Δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε τους στόχους και τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο, σύμφωνα με το όραμα μας και τις κατευθυντήριες αρχές, λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, τακτικής και ομαλής μετανάστευσης σε όλα τα στάδια.

Θα εφαρμόσουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο, στο εσωτερικό των χωρών μας και σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, τις ικανότητες και τα επίπεδα ανάπτυξης, και με σεβασμό  στις εθνικές πολιτικές  και προτεραιότητες. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και τονίζουμε ότι πρόκειται να γίνει εφαρμογή του Παγκόσμιου Σύμφωνου σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει του διεθνούς δικαίου.

 1. Θα εφαρμόσουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο μέσω ενισχυμένης διμερούς, περιφερειακής και πολυμερούς συνεργασίας και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης με πνεύμα αλληλεγγύης. Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε υπάρχοντες μηχανισμούς, πλατφόρμες και πλαίσια για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε όλες τις διαστάσεις της. Αναγνωρίζοντας την κεντρική θέση της διεθνούς συνεργασίας για την αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων και των δεσμεύσεων, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας στην Βορρά- Νότου συνεργασία, Νότο-Νότο και τριγωνική συνεργασία και βοήθεια. Οι προσπάθειες συνεργασίας μας σε αυτό το θέμα θα ευθυγραμμιστούν με την ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030 και την Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα.
 2. Αποφασίζουμε να θεσπίσουμε μηχανισμό δημιουργίας ικανοτήτων στα Ηνωμένα Έθνη, βασιζόμενοι στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου. Επιτρέπει στα κράτη μέλη, στα Ηνωμένα Έθνη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, να συμβάλλουν με τεχνικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε εθελοντική βάση, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η πολυεθνική συνεργασία. Ο μηχανισμός δημιουργίας ικανοτήτων θα αποτελείται από:

(α) Ένα κόμβο σύνδεσης που διευκολύνει τις προσαρμοσμένες στη ζήτηση, προσαρμοσμένες και ολοκληρωμένες λύσεις :

(i) συμβουλή, αξιολόγηση, επεξεργασία των αιτήσεων των χωρών για την ανάπτυξη λύσεων ·

(ii) Προσδιορισμός των κύριων εταίρων υλοποίησης εντός και εκτός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και λειτουργικές ικανότητες ·

(iii) Σύνδεση του αιτήματος με παρόμοιες πρωτοβουλίες και λύσεις για την ανταλλαγή από ομοτίμους   και δυνατότητα αναπαραγωγής δυναμικού, εφόσον υπάρχει και είναι σχετική.

(iv) Εξασφάλιση αποτελεσματικής ρύθμισης για την εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών και πολυμερών φορέων.

 1. v) προσδιορισμός των ευκαιριών χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων με την έναρξη του ταμείου εκκίνησης ·

(β) Ταμείο εκκίνησης αρχικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση λύσεων προσανατολισμένων προς το έργο, με:

(i) Παροχή χρηματοδότησης σπόρων προς σπορά, όπου χρειάζεται, για να ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο έργο.

(ii) Συμπλήρωση άλλων πηγών χρηματοδότησης.

(iii) Λήψη εθελοντικών χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη, τα Ηνωμένα Έθνη, τα διεθνή οικονομικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ·

(γ) Μια παγκόσμια πλατφόρμα γνώσης ως ανοιχτή ηλεκτρονική πηγή δεδομένων, με:

(i) εξυπηρέτηση ως χώρου αποθήκευσης των υφιστάμενων αποδεικτικών στοιχείων, πρακτικών και πρωτοβουλιών ·

(ii) Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των γνώσεων και της ανταλλαγής λύσεων.

(iii) Χτίζοντας το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και  Πλατφόρμα Ανάπτυξης για  εταιρικές και άλλες συναφείς πηγές.

 1. Θα εφαρμόσουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο σε συνεργασία και εταιρική σχέση με τους μετανάστες, την κοινωνία των πολιτών, τους μετανάστες και τις οργανώσεις της διασποράς, τις οργανώσεις πίστης, τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες, τον ιδιωτικό τομέα, το εμπόριο

τα συνδικάτα, τους βουλευτές, τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και το Κίνημα Ερυθρά Ημισέληνο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, με μέσα ενημέρωσης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 1. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να δημιουργήσει ένα δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση για να εξασφαλίσει αποτελεσματική και συνεκτική στήριξη ολόκληρης της εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού δημιουργίας ικανοτήτων, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση του Παγκόσμιου Συμφώνου, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των κρατών μελών. Από αυτή την άποψη, εμείς σημειώνουμε ότι:

α) Ο Διεθνής Διάλογος για την Μετανάστευση (IOM) θα λειτουργήσει ως συντονιστής και γραμματεία του δικτύου ·

(β) Το δίκτυο θα αντλήσει πλήρως από την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία των σχετικών οντοτήτων στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

γ) Το έργο του δικτύου θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους υφιστάμενους μηχανισμούς συντονισμού και την επανατοποθέτηση του στο αναπτυξιακό σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

 1. ​​Ζητούμε από τον Γενικό Γραμματέα, με βάση το δίκτυο, να υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση σε διετή βάση για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου, τις δραστηριότητες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα αυτό, καθώς και τη λειτουργία των θεσμικών ρυθμίσεων.
 2. Περαιτέρω αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των διαδικασιών και των πλατφορμών υπό την ηγεσία του κράτους σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο προωθώντας τον διεθνή διάλογο για τη μετανάστευση, εμείς καλούμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, σε περιφερειακές συμβουλευτικές διαδικασίες και άλλα παγκόσμια, περιφερειακά και υποπεριφερειακά φόρουμ για την παροχή πλατφορμών για ανταλλαγές εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη συνεργασία, να προωθηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις και να προωθηθούν πολυμερείς συμπράξεις γύρω από συγκεκριμένα θέματα πολιτικής.

Παρακολούθηση και επανεξέταση

 1. Θα επανεξετάσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών μέσω μιας προσέγγισης υπό την ηγεσία των κρατών μελών και με τη συμμετοχή όλων ενδιαφερόμενων φορέων. Για παρακολούθηση και ανασκόπηση, συμφωνούμε σε διακυβερνητικά μέτρα που θα μας βοηθήσουν εκπληρώνοντας τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας.
 2. Θεωρώντας ότι η διεθνής μετανάστευση απαιτεί ένα φόρουμ σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του οποίου μπορούν τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την πρόοδο της εφαρμογής και να καθοδηγήσει την κατεύθυνση του έργου των Ηνωμένων Εθνών, αποφασίζουμε ότι:

α) Ο διάλογος υψηλού επιπέδου για τη διεθνή μετανάστευση και ανάπτυξη, που έχει προγραμματιστεί να λαμβάνει χώρα κάθε τέταρτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, επανατοποθετείται και μετονομάζεται σε “Διεθνές Φόρουμ για την  Επισκόπηση της Μετανάστευσης”;

β) Το Διεθνές Φόρουμ  Επισκόπησης της Μετανάστευσης χρησιμεύει ως η πρωταρχική διακυβερνητική παγκόσμια πλατφόρμα μέσω της οποίας, τα κράτη μέλη να συζητήσουν και να μοιραστούν την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή όλων των πτυχών του Παγκόσμιου Συμφώνου, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων ·

γ) Το Διεθνές Φόρουμ για τη Μετανάστευση θα διεξαχθεί κάθε τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης το 2022.

δ) Το Διεθνές Φόρουμ για τη Μετανάστευση θα συζητήσει την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την αξιοποίηση των επιτευγμάτων και τον εντοπισμό ευκαιριών για περαιτέρω συνεργασία ·

ε) Κάθε έκδοση του Διεθνούς Φόρουμ Μετανάστευσης θα οδηγήσει σε διακυβερνητική συμφωνία Δήλωσης προόδου, η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη από το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περισσότερη διεθνής μετανάστευση λαμβάνει χώρα εντός των περιφερειών, καλούμε τις σχετικές υποπεριφερειακές, περιφερειακές και διαπεριφερειακές διαδικασίες, πλατφόρμες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών επιτροπών ή περιφερειακών συμβουλευτικών διαδικασιών, προκειμένου να επανεξετάσουν την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου στο πλαίσιο του από τις αντίστοιχες περιφέρειες, αρχής γενομένης το 2020, εναλλάσσοντας τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε διάστημα τεσσάρων ετών, προκειμένου να ενημερώνεται αποτελεσματικά κάθε έκδοση του Διεθνούς Φόρουμ για τη Μετανάστευση, με τη συμμετοχή όλων ενδιαφερόμενων φορέων.
 2. Καλούμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη να προσφέρει χώρο για ετήσιες ανεπίσημες ανταλλαγές σχετικά με την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου και να αναφέρουν τα πορίσματα, τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην επισκόπηση του Διεθνούς Φόρουμ για τη Μετανάστευση.
 3. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των κρατικών πρωτοβουλιών για τη διεθνή μετανάστευση, καλούμε τα φόρουμ όπως τον Διεθνή Διάλογο για τη Μετανάστευση του Διεθνούς Οργανισμού Διαλόγου (IOM), τις περιφερειακές συμβουλευτικές διαδικασίες και άλλους για να συμβάλλουν στο Διεθνές Φόρουμ Επισκόπησης της Μετανάστευσης παρέχοντας σχετικά δεδομένα, αποδεικτικά στοιχεία, βέλτιστες πρακτικές, και συστάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για την Ασφάλεια, την Τάξη και την Ομαλή Μετανάστευση.
 4. Ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, όσο το δυνατόν συντομότερα, φιλόδοξες εθνικές απαντήσεις για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου και να διενεργούν τακτικές και περιεκτικές ανασκοπήσεις της προόδου σε εθνικό επίπεδο, όπως μέσω της εκούσιας εκπόνησης και χρήσης ενός εθνικού σχεδίου εφαρμογής. Τέτοιες αναθεωρήσεις πρέπει να αντλήσουν τη συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και των κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, και να συμβάλλουν στο να ενημερώσουν αποτελεσματικά τη συμμετοχή των κρατών μελών στο Διεθνές Φόρουμ για τη Μετανάστευση και σε άλλα σχετικών φόρουμ.
 5. Ζητούμε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει, το 2019, ανοικτές, διαφανείς και περιεκτικές διακυβερνητικές διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τις ακριβείς λεπτομέρειες και τις οργανωτικές πτυχές της Διεθνούς Φόρουμ ανασκόπησης της μετανάστευσης και να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη συμβολή των περιφερειακών αναθεωρήσεων και άλλων συναφών διαδικασιών, θα ενημερώνονται τα Φόρουμ ως μέσο για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας και συνέπειας της παρακολούθησης και αναθεώρηση που περιγράφεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΚΑ