Reading Time: 29 minutes
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

“ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ
“ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ KATASTATIKO-E-SY-31-08-2015-1-1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με τους διακριτικούς τίτλους:
«Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Σελίδα 1 από 28
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΕΛ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ Ε.ΣΥ.
ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕΛ 4
ΆΡΘΡΟ 2 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΈΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΛ 4
ΆΡΘΡΟ 3 : ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΕΛ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ.
ΆΡΘΡΟ 4 : ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΆΡΘΡΟ 5 : ΜΕΛΗ
1.0. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΛ 9
2.0. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΛ 10
3.0. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΛ 10
4.0. ΜΟΜΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΛ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ
ΆΡΘΡΟ 6 : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΕΛ 12
ΆΡΘΡΟ 7 : ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΕΛ 12
ΆΡΘΡΟ 8 : ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕΛ 13
ΆΡΘΡΟ 9 : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – 144 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΕΛ 13
ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΕΡΟΥΣΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕΛ 13
ΆΡΘΡΟ 11 : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΕΛ 14
ΆΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΕΛ 14
ΆΡΘΡΟ 13 : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕΛ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΆΡΘΡΟ 14 : ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΛ 15
ΆΡΘΡΟ 15 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕΛ 16
ΆΡΘΡΟ 16 : ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ 17
ΆΡΘΡΟ 17 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛ 18
ΆΡΘΡΟ 18 : ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕΛ 19
Σελίδα 2 από 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΆΡΘΡΟ 19 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΛ 22
ΆΡΘΡΟ 20 : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΕΛ 23
ΆΡΘΡΟ 21 : ΑΠΑΡΤΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΣΕΛ 24
ΆΡΘΡΟ 22 : ΕΙΔΙΚΉ ΑΠΑΡΤΊΑ ΣΕΛ 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΆΡΘΡΟ 23 : ΠΟΡΟΙ – ΈΣΟΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΛ 24
ΆΡΘΡΟ 24 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕΛ 25
ΆΡΘΡΟ 25 : ΒΙΒΛΙΑ ΣΕΛ 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΆΡΘΡΟ 26 : ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΣΕΛ 26
ΆΡΘΡΟ 27 : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕΛ 26
ΆΡΘΡΟ 28 : ΕΥΘΥΝΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕΛ 27
ΆΡΘΡΟ 29 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕΛ 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ 28
ΣΧΕΤΙΚΟ 1 : ΕΜΒΛΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΟ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Σελίδα 3 από 28
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ,
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αποτελεί την μια και αδιαίρετη μονάδα.
Βάσει του Συντάγματος κυρίως στο άρθρο 29 § 1 Σ, όπου η Λαϊκή Κυριαρχία Θεσπίζεται ως
Θεμέλιο του πολιτεύματος, οι πολιτικοί φορείς είναι διαρκείς, ελεύθερες, ενώσεις ενεργών
φυσικών προσώπων που έχουν το δικαίωμα του “Εκλέγειν” και “Εκλέγεσθαι”. Με πλήρη
δημοκρατική οργάνωση επιδιώκουν μέσα από το συνταγματικό πλαίσιο της λαϊκής
ελεύθερης βουλήσεως συμμετοχή στη διακυβέρνηση του Κράτους, με σκοπό την
εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και την άσκηση Εξουσίας.
Δυνάμει του άρθρου 29 § 1 Σ οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα,
μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικούς Φορείς, που η οργάνωση
και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος.
Έχοντας σκοπό την συνένωση των Ελλήνων απανταχού της Γαίας, για να αποτελέσουν τον
πυρήνα επαναφοράς της πραγματικής Δημοκρατίας, βασισμένη στα Ελληνικά Αξιακά
Πρωτόκολλα και Συστήματα, ιδρύουμε σήμερα, Δευτέρα την Τριακοστή Πρώτη ημέρα του
μηνός Αυγούστου του έτους Δύο Χιλιάδες Δεκαπέντε (31 / 08/ 2015), οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Ιδρυτικών Μελών (Συνημμένο 1), οι
οποίοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
ΆΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Συνίσταται δια του παρόντος Πολιτικός Φορέας, εφεξής αναφερόμενος ως ο «ΦΟΡΕΑΣ», ως
νομικό πρόσωπο και το καταστατικό συνίσταται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερες
συμφωνίες.
ΆΡΘΡΟ 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΈΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.0. Η Επωνυμία του Φορέα είναι: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» με τους διακριτικούς τίτλους:
«Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»,
2.0. Η Επωνυμία του Φορέα στα Αγγλικά είναι: «ELLINON SYNELEYSIS», «E.SY.» ή
«EL-EFSIS»
3.0. Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην Αθήνα, περιοχή Δάφνης, Νομού Αττικής στην Λ.
Βουλιαγµένης αρ. 166 , ΤΚ 17235.
4.0. Μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός των νομών ολόκληρης της Ελλάδος
καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε οιοδήποτε σημείο της Υφηλίου
κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής των Εννέα.
Σελίδα 4 από 28
5.0. Ο Φορέας μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας του χωρίς
τροποποίηση του καταστατικού του.
6.0. Η διάρκεια του Φορέα ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την καταχώριση του
παρόντος καταστατικού και της ιδρυτικής δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου.
ΆΡΘΡΟ 3
ΕΜΒΛΗΜΑ
1.0. Το έμβλημα του Φορέα έχει χρώματα γαλάζιο και λευκό και περιέχει το Αντίρροπο
«ΕΨΙΛΟΝ», την επωνυμία του φορέα, το χάρτη της υφηλίου και όλα αυτά θα
περικλείονται σε κύκλο και η γραμμή του περιβλήματος θα είναι χαραγμένη με
Μαίανδρο σχήματος «ΩΜΕΓΑ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΆΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.0 Οι σκοποί ίδρυσης του Φορέα, είναι:
1.1. Η Προώθηση και Υποστήριξη των Προσφορών του Αρτέμη Σώρρα, ή
οποιονδήποτε προτάσεων με τους ίδιους ή εφάμιλλους όρους, που έχουν
σκοπό την εξάλειψη του Δημοσίου και Ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς
και τη χάραξη και διαμόρφωση σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής του
Ελληνικού Έθνους βασιζόμενο πάντοτε στα Πανάρχαια Ελληνικά Αξιακά
Συστήματα.
1.2. Η προώθηση της υλοποίησης της δόμησης χρηματοδότης για υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων υποδομής και ανταποδοτικότητας σε όλους της
Δήμους της χώρας και όπου υπάρχει ελληνισμός στο παγκόσμιο στερέωμα,
1.3. Η εξαγορά των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών του
συστήματος μας καθώς επίσης εξυγίανση όλων των ασφαλιστικών ταμείων
και των ταμείων του δημοσίου και διαγραφή οφειλών προς αυτά ιδιωτών και
επιχειρήσεων με κριτήρια του ελλάνιου αξιακού συστήματος, ούτως ώστε να
ενεργοποιηθεί μια αειφόρος ανάπτυξη προς την πρόοδο και την ευημερία.
1.4. Η Διερεύνηση των δεδομένων όπως αυτά έχουν σημειωθεί κατά την εξελικτική
πορεία της οικονομο-πολιτικο-κοινωνικής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία, με
σκοπό να στοιχειοθετηθεί το ιστορικό με αδιαμφισβήτητα και αδιαφιλονίκητα
αποδεικτικά ντοκουμέντα.
1.5. Η δια νομίμων μέσων αξιολόγηση, προώθηση και απαίτηση λογιστικού
ελέγχου του συνολικού χρέους του Ελληνικού Κράτους (Δημόσιο και Ιδιωτικό,
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων) από συμβούλιο ειδικών
επιστημόνων και νομικών.
Σελίδα 5 από 28
1.6. Θα υποστηριχτεί ο έλεγχος και να γίνει καταγγελία και κατάργηση όλων των
μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, λόγω του ότι είναι άκυρες,
παράνομες, καταχρηστικές και αντίθετες του αρχικού σκοπού τους.
1.7. Θα προωθηθούν μελέτες και διαθρωτικές κινήσεις που αποσκοπούν στην
εξάλειψη του κρατικού χρέους της χώρας (Δημοσίου και Ιδιωτικού
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων) και τη συνταγματική
θεσμοθέτηση ισοσκελών κρατικών προϋπολογισμών.
1.8. Θα στοιχειοθετούν και θα καταγγελθούν όλες οι κυβερνητικές πράξεις, που
αντίκεινται στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδος.
1.9. Θα καταγγελθούν και να προωθηθεί η κατάργηση των όποιων
παραχωρήσεων και συμβάσεων έχουν υλοποιηθεί, που αφορούν την
ακίνητη περιουσία, υποδομών και εταιρικού χαρτοφυλακίου, που
εκχωρήθηκαν προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και που του έχει ανατεθεί η διαχείριση βάσει των μελετών
και των προβλέψεων των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής
Στρατηγικής όπως αυτές έχουν επιβληθεί από τους δανειστές της χώρας. Θα
γίνει απαίτηση ακύρωσης όλων των συμβολαίων που έχουν υλοποιηθεί
προς όλες τις κατευθύνσεις κατά την παράνομη λειτουργία του ταμείου.
1.10. Θα προωθηθεί η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και
οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων και των
ειδικών ταμείων όπως Τ.Χ.Σ. και ασφαλιστικών ταμείων, ΕΣΠΑ κ.ο.κ.) που
ασκούν εξουσία στον χώρο της πολιτικής της διοίκησης και της οικονομίας
της χώρας.
1.11. Θα απαιτηθεί έλεγχος του «πόθεν έσχες» και θα προωθηθεί και να απαιτηθεί
η υποχρεωτική απόδοση λογοδοσίας των ασκούντων δημόσια πολιτική
εξουσία και διαχείριση δημόσιου χρήματος, κατά το πέρας των καθηκόντων
τους, θέτοντας ως υπέγγυα όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, μέχρι την
αποδοχή της λογοδοσίας.
1.12. Θα προωθηθεί η αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος με
γνώμονα το Εθνικό συμφέρον ως αυτό εννοείται για την εδαφική της
ακεραιτότητα και κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την αυστηρή
προστασία των ζωτικών και κυριαρχικών συμφερόντων της χώρας.
1.13. Θα προωθηθεί για να διασφαλιστεί και θα περιφρουρηθεί ο διαχρονικός
πολιτισμός των Ελλήνων απανταχού της Γαίας, ως θα προωθηθεί η ηγετική
θέση της Ελλάδος, την οποία μπορεί να ενδυναμώσουν και οι Έλληνες της
διασποράς, στους τομείς της Επιστήμης, της Παιδείας, της Οικονομίας, της
Τεχνολογίας (Τέχνη του «Λόγου» δηλ. του ΝΟΥ) και της Επιχειρηματικότητας.
1.14. Θα υλοποιηθεί ενδελεχής έρευνα για όλα τα ταμεία (νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου δημοσίου συμφέροντος) εσωτερικού ή
εξωτερικού που έχουν διαδραματίσει οποιοδήποτε ρόλο στην Ελλάδα.
Σελίδα 6 από 28
1.15. Θα απαιτηθούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα του Ελληνικού έθνους
απανταχού της Γαίας, όπου υπάρχει Ελληνικό Πολιτισμικό στοιχείο, Ελληνική
κληρονομιά, Αρχαίος Ναός, Ελληνικά μνημεία, αρχαία γραμματεία, αρχαίες
γραφές, πρωτότυπα κείμενα ελληνικά σύμβολα, δικαιώματα και εν γένει
οτιδήποτε Ελληνικό υπάρχει , που ανήκουν στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό
και είναι Κληρονομιά ΜΟΝΟΝ των Αυτοχθόνων Ελλήνων. Θα προωθηθεί
και θα υποστηριχτεί η Αληθινή ιστορία των Ελλήνων, των Επιστημών, του
Ελληνικού Πολιτισμού και θα διεκδικηθεί η αλήθεια με όλες τις δυνάμεις και
νόμιμα μέσα για να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί οιοσδήποτε υπεύθυνος
που αναπαρήγαγε με δόλο, ψεύδος και υπονόμευση κατά του Ελληνισμού
και όλης της Ελληνικότητας παγκοσμίως.
1.16. Θα μελετηθεί και αξιολογηθεί ενδελεχώς και θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης
της Ελλάδος προς όφελος όλων των Ελλήνων, για την δημιουργία
πρωτογενούς και δευτερογενούς εθνικού προϊόντος. Θα δομηθεί η
απαιτούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας τα οικονομικά εργαλεία που
δύνανται να προσφερθούν προς τη δημιουργία της πιστωτικής
διευκόλυνσης για την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων,
χρησιμοποιώντας όλες τις πρώτες ύλες που διαθέτει η Ελληνική Γη, π.χ.,
αέρας, γη, επιστήμη, ήλιος, θάλασσα και ιστορία. Αξιοποίηση και
προώθηση όλων των πλεονεκτημάτων των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας,
της αλιείας, της εμπορικής ναυτιλίας, της τουριστικής βιομηχανίας, της
οικοτεχνίας, βιοτεχνίας και βιομηχανίας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
της υψηλής τεχνολογίας και των επιστημονικών ερευνών.
1.17. Θα διεκδικηθεί η επαναφορά των κοινωνικών και εργασιακών απολαβών και
η άμεση επιστροφή τους σε επίπεδα που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή
διαβίωση των πολιτών.
1.18. Θα στοιχειοθετηθεί, θα καταγγελθεί και θα απαιτηθεί η άμεση κατάργηση
των φόρων της ακίνητης περιουσίας και της εργασίας. Φορολόγηση των
πολιτών θα πρέπει να γίνεται βάσει των πραγματικών εμπορικών και
επιχειρηματικών εσόδων και εξόδων τους και η αύξηση του αφορολόγητου
εισοδήματος σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πλήρης κατάργηση των
έμμεσων φόρων, π.χ., ΦΠΑ, σε είδη πρώτης ανάγκης και σημαντική μείωση
των υπολοίπων συντελεστών, με εξαίρεση αυτών των ειδών πολυτελείας.
1.19. Θα επιδιωχθεί ο επαναπροσδιορισμός της ελληνικής παιδείας και η
επαναφορά της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Θα απαιτηθεί η δωρεάν υψηλών προδιαγραφών Παιδεία με εκσυγχρονισμό
και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Έμφαση στην
δημιουργική διδαχή της πραγματικής ελληνικής ιστορίας και γλώσσας, με
απώτερο στόχο την δημιουργία ευσυνείδητων, ελεύθερων, αδέσμευτων και
με κριτική σκέψη πολιτών.
Σελίδα 7 από 28
1.20. Θα επιδιωχθεί η επαναφορά του κράτους πρόνοιας για παροχή δωρεάν
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών Υγείας εκ μέρους της πολιτείας προς
τους πολίτες της.
1.21. Θα επιδιωχθεί η άμεση αποκατάσταση των συντάξεων των Ελλήνων πολιτών
σε επίπεδο ίσο με το 80 % των απολαβών του μέσου όρου της τελευταίας
τριετίας της εργασιακής απασχόλησης. Καταργούνται όλες οι συντάξεις
εδικών κατηγοριών του παρελθόντος ἐφ᾽ όσον καλύπτονται υπό των
ανωτέρω.
1.22. Θα προωθηθεί ο έλεγχος και η άμεση αποκατάσταση των μισθών των
υπηρετούντων στις ενόπλους δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας και
πυροσβέσεως στα προ της κρίσεως επίπεδα. Άμεση αποκατάσταση των
χαμηλών μισθών των εκπαιδευτικών στα προ της κρίσεως επίπεδα.
1.23. Θα προωθηθεί η άμεση ενεργοποίηση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Ελληνισμού η οποία επηρεάζει τον επαναπροσδιορισμό
της Εθνικής μας ταυτότητος και βοηθά κατά πολύ την ανάπτυξη άλλων
φορέων για την αναβίωση και διαιώνιση του πολιτισμού της Γαίας.
1.24. Η επιδίωξη περιορισμού της Βουλευτικής Θητείας σε δύο τετραετίες και
επιλογή Υπουργών αμιγώς εξωκοινοβουλευτικών.
1.25. Η επιδίωξη αντικατάστασης της κεντρικής τραπέζης της Ελλάδος με μία
αμιγώς Ελληνικής ιδιοκτησίας.
1.26. Θα προωθηθεί ο ενδελεχής έλεγχος όλων των τραπεζών και όλων των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων / ταμείων/ καταπιστευμάτων με σκοπό την
εξυγίανσή τους.
1.27. Η επιδίωξη δημιουργίας βασικών ομάδων πολιτών σε επίπεδο Δήμων για την
προώθηση του σκοπού ίδρυσης.
1.28. Η επιδίωξη πραγματοποίησης της Ελληνικής Εθνικής Συνέλευσης για την
Συλλογική και Δημοκρατική λήψη αποφάσεων δράσης.
1.29. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των πολιτών και όλης της χώρας
σε αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις, λιμενικό, αεροδρόμια, πυροσβεστική και σε
όλα τα σώματα ασφαλείας καθώς και στις μυστικές μας υπηρεσίες. Με
πλήρη αναβάθμιση, εξοπλισμού και συνθηκών εργασίας καθώς και
αναβάθμιση του μισθολογικού, αντάξιου της σπουδαίας σημασίας έργου
που έχουν. Επίσης, μέλημα του Φορέα είναι η χώρα να έχει πλήρη αυτάρκεια
σε τρόφιμα, καύσιμα, μέσα μαζικής μεταφοράς, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια,
τεχνολογία, καινοτομίες, δορυφορικά συστήματα και σε οτιδήποτε προάγει
τη χώρα αναπτυξιακά, ώστε να στέκεται αξιοπρεπώς στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι με συνεχή πρόοδο.
2.0 Για την επίτευξη του σκοπού ο Φορέας θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και
στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών.
Σελίδα 8 από 28
3.0 Επίσης ο Φορέας δύναται, να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που αφορούν στους σκοπούς
ίδρυσής του.
4.0 Ο Φορέας μπορεί να έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την προσφορά
υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Κράτος και τον Πολίτη
που άπτονται της συλλογικής δράσης των Ελλήνων που έχει σκοπό την επίτευξη
των στόχων που αναφέρονται πιο πάνω. Μπορεί επίσης να ασκεί εποπτικό ρόλο
και να παρακολουθεί την ορθή εξέλιξη πιθανών μελλοντικών συμφωνιών –
συμβάσεων που αφορούν τον Ελληνικό Λαό και το Δημόσιο γενικότερα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΆΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ
1.0. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1.1. Μέλος του Φορέα της «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας
πολίτης που αποδέχεται τις αξίες, αρχές και νόμους που περιγράφονται
στην ιδρυτική διακήρυξη του Φορέα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του.
1.2. Είναι τα ιδρυτικά μέλη ως και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα
εγγραφεί στη συνέχεια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Τα Μέλη
μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες,
των δημοτικών διαμερισμάτων και εάν εκλεγούν στις άλλες επί μέρους
επιτροπές και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη που
θα αντιπροσωπεύσουν τους Δημοτικούς Οργανισμούς στο Διαδημοτικό
Σώμα.
1.3. Τα Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και την
ιδρυτική διακήρυξη, υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον
ανάλογο εσωτερικό κανονισμό ο οποίος αποτελείται από τα Πρωτόκολλα
λειτουργίας του φορέα όπως θα καταρτιστούν στην πορεία καθώς και τις
αποφάσεις του Φορέα. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι δεσμευτικός και
υποχρεωτικός και η παραβίαση του επιφέρει ως και την διαγραφή του
παραβάτη – μέλους.
1.4. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Φορέα είναι η συμμετοχή σε
οργανώσεις, ομάδες και δραστηριότητες που αντιστρατεύονται το
καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη, τις αποφάσεις, την πολιτική στρατηγική
και τις θέσεις, την ιδεολογία, τις αξίες και αρχές και νόμων με νομοτέλεια που
διέπουν την «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».
Σελίδα 9 από 28
2.0. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
2.1. Εγγραφή νέου τακτικού μέλους μπορεί να γίνει μετά από τη γραπτή αίτηση
που θα κατατίθεται στους κατά τόπους αντιπροσώπους του Συμβουλίου
των Εννέα του Φορέα. Το Αίτημα θα ελέγχεται και θα γίνεται αποδεχτό από
το Συμβούλιο των Εννέα.
2.2. Τα μητρώα των μελών θα τηρούνται στην Κεντρική Διοίκηση του Φορέα
καθώς και στον σχετικό τοπικό Δημοτικό Οργανισμό. Τα μητρώα αυτά
αποτελούν και τα επίσημα μητρώα μελών του Φορέα.
2.3. Εξερχόμενα μέλη δεν θα μπορούν να απαιτήσουν τα ποσά της εισφοράς
τους, εκτός εάν αποφασιστεί από την ολομέλεια διαφορετικά. Σε διαφορετική
περίπτωση, η εισφορά τους θα καταχωρηθεί και θα θεωρηθεί μετά την
αποχώρησή τους ως δωρεά προς τον Φορέα.
3.0. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
3.1.Κάθε μέλος του Φορέα έχει δικαίωμα:
3.1.1. Να μετέχει ισότιμα και αξιοκρατικά σε όλα τα δρώμενα του Φορέα, τις
ενημερώσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκλογές, ψηφοφορίες και
λοιπές δραστηριότητες.
3.1.2. Στο εσωτερικό της Ε.ΣΥ. κατοχυρώνεται πλήρως η Δημοκρατία, η
ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στην έκφραση, στο διάλογο,
στην αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και το δικαίωμα υποβολής
και δημοσιοποίησης ατομικών και συλλογικών προτάσεων. Οι
απόψεις και οι προτάσεις θα μπορούν να συζητούνται είτε σε ειδικές
συναντήσεις είτε κατά την διάρκεια των συνεδρίων.
3.1.3. Να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του εντός των ορίων της
νομοτελειακής μορφής του νόμου, σεβόμενος πάντοτε τις αξίες,
αρχές και να δρα ομόνοα με τα άλλα μέλη στα πλαίσια των
οργάνων που μετέχει.
3.1.4. Το μέλος θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια ή να ασκήσει τα δικαιώματα και ελευθερίες που
απορρέουν από το καταστατικό και την ιδρυτική διακήρυξη, χωρίς
όμως να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων
προσώπων/ Μελών, ή οι πράξεις του να είναι αντίθετες προς το
καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη, εσωτερικό κανονισμό, το σύνταγμα
και το με αμοιβαιότητα εθιμικό δίκαιο.
3.2.ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:
3.2.1. Να ενεργεί βάσει των Ελλανίων Αξιών, Αρχών και Νόμων της
Ελλήνων Πολιτείας, όπως περιγράφονται στο παρόν και στην
ιδρυτική διακήρυξη, που θεσπίστηκαν με την «ΕΛΛΗΝΩΝ
Σελίδα 10 από 28
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ώστε να προστατεύει την Ελλάδα και την Ελληνικότητα
με κάθε μέσο.
3.2.2. Να τηρεί και να εφαρμόζει σωστά και με υπευθυνότητα το
Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις του Φορέα.
3.2.3. Να ενημερώνεται συστηματικά για τις κινήσεις και την πολιτική
στρατηγική του φορέα, να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και
ενέργειες και να εργάζεται για την ενημέρωση, ανάπτυξη, προβολή
και πραγμάτωση των στόχων και σκοπών της «ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».
3.2.4. Να υποστηρίζει και να μετέχει ενεργά στις κάθε είδους διεργασίες
του κοινωνικού γίγνεσθαι.
3.2.5. Να διατηρεί εχεμύθεια για όλα τα θέματα που συζητούνται μέσα στα
διάφορα όργανα/ συνέδρια του Φορέα. Να προστατεύει και να
σέβεται τις πληροφορίες που θα λαμβάνει από το Φορέα για δική
του χρήση.
3.2.6. Να συμμετέχει καθολικά στα όργανα του Φορέα, στα οποία έχει
εκλεγεί ή τοποθετηθεί/ διοριστεί, αλλιώς θα χάνει την ιδιότητα του και
θα αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό μέλος και σε
περίπτωση μη υπάρξεως, με διορισμό άλλου μέλους, όπως
προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισμοί.
3.2.7. Να αποφεύγει κάθε είδους εμπλοκές και εκδηλώσεις που
αντιστρατεύονται την ιδεολογία, τις αξίες και τις αρχές, καθώς και
τις πολιτικές θέσεις και στρατηγική του Φορέα.
3.2.8. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως θα
καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις
του Φορέα.
4.0. ΜΟΜΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Μομφή προς Αντικατάσταση Μέλους ή και Διοικητικού Στελέχους.
4.1. Σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος, τα Μέλη συλλογικά ή ανεξάρτητα, θα
μπορούν να καταθέσουν Μομφή και αίτημα προς παύση, αντικατάσταση
κάποιου άλλου Μέλους. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς
προς την κεντρική Διοίκηση του Φορέα και ο λόγος της Μομφής θα πρέπει
να είναι πλήρως στοιχειοθετημένος. Η τελική έγκριση αποδοχής της
Μομφής και παύσης του Μέλους από τα καθήκοντά του, θα υλοποιηθεί
κατόπιν τελικής εγκρίσεως του Συμβουλίου των Εννέα.
4.2. Το Μέλος μπορεί να αμφισβητηθεί εάν και εφόσον, παραβιάζει τα όσα
περιλαμβάνει το Καταστατικό του Φορέα, η ιδρυτική διακήρυξη, ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ή και προσβάλει με οιονδήποτε τρόπο
Σελίδα 11 από 28
το κύρος, την αξιοπιστία του Φορέα και προκαλεί ζημιά στο συλλογικό
αγώνα του Φορέα και του Ελληνισμού γενικότερα.
4.3. Η Απόφαση του Συμβουλίου των Εννέα είναι δεσμευτική και θα γίνεται
αποδεχτή από όλα τα μέλη.
4.4. Υπό προϋποθέσεις, το καθαιρεμένο Μέλος, μπορεί να συνεχίσει να είναι
Απλό Μέλος χωρίς όμως να έχει οιονδήποτε αξίωμα ή/ και δικαίωμα ψήφου
με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτει το κύρος, τα συμφέροντα και τον
αγώνα του Φορέα και των Ελλήνων γενικότερα.
4.5. Για επανεγγραφή διαγεγραμμένου Μέλους, προαπαιτείται σχετική πρόταση
από Τρία (3) τουλάχιστον Τακτικά μέλη και στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση
του Συμβουλίου των Εννέα (9).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΟΜΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ
ΆΡΘΡΟ 6
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
Η λειτουργία του Φορέα της «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι ένα ομόκεντρο οριζόντιο σύστημα
διακυβερνητικής διοίκησης με αλληλοεξαρτώμενη συνάφεια των κύκλων λειτουργίας της πολιτικής
δράσης της.
Η λειτουργία, η θητεία, εξουσίες, υποχρεώσεις, προϋποθέσεις διορισμού/ εκλογές κτλ όλων των
οργάνων/ σωμάτων θα περιγράφονται με ανάλυση στον ειδικό κανονισμό το οποίο θα φέρει τη
σφραγίδα του Εννεαμελούς Συνεδρίου και του Προέδρου.
ΆΡΘΡΟ 7
ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
1.0. ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ενεργοί Πολίτες – Μέλη – Τοπικοί Δημοτικοί Οργανισμοί
1.1. Ο πρώτος και βασικός κύκλος είναι οι ενεργοί πολίτες που ως Μέλη, ενώνονται και
αποτελούν τους τοπικούς Δημοτικούς Οργανισμούς που είναι και η πηγή της
εξουσίας.
1.2. Οι τοπικοί δημοτικοί οργανισμοί των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» επιλέγουν τους
εκπροσώπους τους που θα τους εκπροσωπήσουν στο Διαδημοτικό Συλλογικό
Σώμα και στην Διοίκηση.
1.3. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στην αξιοκρατία ώστε η επιλογή να αναδεικνύει τους
αρίστους μεταξύ αρίστων κάθε τοπικής ομάδας.
1.4. Η επιλογή γίνεται με την εκλογή σε αρχαιρεσίες αρχικά έξη (6) υποψήφιων και στη
συνέχεια δώδεκα (12) εκ των οποίων επιλέγονται οι δυο (2) δια κλήρου και ο ένας
(1) επιλαχόντας που θα αντιπροσωπεύσουν την τοπική κοινωνία στο Διαδημοτικό
Σώμα.
Σελίδα 12 από 28
ΆΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
1.0 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.1. Αυτοί οι εκπρόσωποι των δημοτικών «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι η Διαδημοτική
αρχή η οποία είναι ο δεύτερος ομόκεντρος κύκλος.
1.2. Η Διαδημοτική αρχή είναι αυτή που προωθεί τα τοπικά θέματα εφόσον καλύπτουν
τις προϋποθέσεις του αξιακού συστήματος και το πλαίσιο αρχών της πολιτείας
προς επεξεργασία.
1.3. Η Διαδημοτική αρχή εκλέγει τα Τριακόσια Εξήντα (360) υποψήφια Μέλη του
συνεδρίου εκ των οποίων δια κλήρου επιλέγονται τα Εκατόν Σαράντα Τέσσερα
(144) τακτικά μέλη οι οποίοι θα αποτελέσουν από κοινού το “Συνέδριο των 144
Τακτικών Μελών”.
ΆΡΘΡΟ 9
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1.0 ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (144) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.1. Τα 144 τακτικά μέλη του συνεδρίου είναι ο τρίτος ομόκεντρος κύκλος του
οριζοντίου συστήματος διακυβερνητικής.
1.2. Τα 144 τακτικά μέλη του συνεδρίου είναι η νομοθετική εξουσία και είναι
υποχρεωμένοι να εκπροσωπούν επάξια αυτόν τον θεσμικό τους ρόλο.
1.3. Τα 144 τακτικά μέλη του συνεδρίου εκλέγουν σε γενικό συνέδριο τον Πρόεδρο του
Φορέα από τους προτεινόμενους υποψηφίους.
ΆΡΘΡΟ 10
ΓΕΡΟΥΣΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
1.0 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΓΕΡΟΥΣΙΑ
1.1. Η Γερουσία είναι ο τέταρτος ομόκεντρος κύκλος του οριζοντίου συστήματος
κυβερνητικής.
1.2. Η Γερουσία δεν είναι εκλεγμένη άλλα διορίζεται. Το 50 % εκλέγεται από τα Τακτικά
Μέλη και το 50 % από το Συμβούλιο των Εννέα.
1.3. Η Γερουσία παράσχει τεχνοκρατική συμβουλευτική υποστήριξη και γνωματεύει
στο έργο των Τακτικών Μελών του Συνεδρίου και ελέγχει για την τήρηση του
αξιακού συστήματος και του πλαισίου αρχών για κάθε νομοθέτημα.
1.4. Αποτελείται από όλων των ειδικοτήτων επιστήμονες όπως: φιλόλογοι
αρχαιολόγοι, οικονομολόγοι, τραπεζικοί, στρατιωτικοί, φυσικοί, χημικοί,
μηχανικοί, αρχιτέκτονες, νομικοί, καλών τεχνών, ιατροί, κ.α.
1.5. Οποιοδήποτε νομοθέτημα από την νομοθετική αρχή πρέπει να εγκριθεί από την
Γερουσία τόσο από τεχνοκρατικής άποψης όσο από αξιακής για να προχωρήσει
προς τελική έγκριση από το Συμβούλιο των Εννέα.
Σελίδα 13 από 28
ΆΡΘΡΟ 11
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9)
1.0 ΠΕΜΠΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: 9 Τακτικά Μέλη
1.1. Κεντρικό Συμβούλιο των Εννέα, επιτροπή ελεγκτική και εκτελεστική αρχή. Η
επιτροπή των Εννέα ως ελεγκτική και εκτελεστική αρχή είναι ο πέμπτος
ομόκεντρος κύκλος του οριζόντιου συστήματος διακυβέρνησης.
1.2. Προτείνονται δεκαπέντε (15) Μέλη από τον Πρόεδρο και με ψήφο από το Σώμα
των Τακτικών Μελών του Συνεδρίου εκλέγονται τα Εννέα (9) Μέλη.
1.3. Το Εννεαμελές Συνέδριο, που ενεργεί ως η Ελεγκτική και η Εκτελεστική Αρχή είναι η
ενδιάμεση Αρχή όλων των προηγουμένων Αρχών με τον Πρόεδρο.
1.4. Τα νομοθετήματα από τη Γερουσία εγκρίνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο των
Εννέα και μετά αποστέλλονται στα τακτικά Μέλη του συνεδρίου προς ψήφιση και
Θεσμοθέτηση.
1.5. Το Συμβούλιο των Εννέα είναι η ανώτερη αρχή μετά τον πρόεδρο για την
λειτουργία του Φορέα.
ΆΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ
1.0 ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται όπως περιγράφεται στο πάρα κάτω άρθρο.
1.2. Ο Πρόεδρος του φορέα επιλέγει τους Πενήντα (50) Συμβούλους του όπως
αποφασίσει ο ίδιος.
1.3. Ο Πρόεδρος δίνει το δικαίωμα στους Συμβούλους να τον εκπροσωπούν κατά
επιλογή του προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Ελληνισμού σε
όλον τον πλανήτη.
1.4. Ο Πρόεδρος έχει το απόλυτο δικαίωμα στον ορισμό και στην καθαίρεση των 50
αυτών Συμβούλων του. Αυτοί οι 50 Σύμβουλοι, εκπροσωπούν τον Πρόεδρο σαν
να είναι ο ίδιος παρόν με όλες του τις δυνατότητες και τις εξουσίες του, στον ΟΗΕ
σε διεθνή δικαστήρια, σε χώρες, σε αρχηγούς κρατών και οπουδήποτε κριθεί
αναγκαίο για θέματα που άπτονται του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας
απανταχού της Γαίας όπως: για ομογενείς οικισμούς σε όλον τον πλανήτη, για
παγκόσμια πνευματικά δικαιώματα, παγκόσμια κληρονομικά δικαιώματα όπου
υπάρχει ίχνος ελληνισμού σε κάθε ανασκαφή, μουσείο κτλ και σε ότι αφορά και
ανήκει παγκοσμίως στο ελληνικό γένος, όπως πολιτισμός επιστήμη, τέχνη,
τεχνουργήματα, πολιτική, γεωστρατηγική, κλπ.
Σελίδα 14 από 28
ΆΡΘΡΟ 13
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ
1.0. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί αμερόληπτα να
διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της
δικαιοσύνης.
1.2. Θα απαρτίζεται από Πέντε (5) Τακτά μέλη και 2 αναπληρωματικούς (Δικαστές,
Εισαγγελείς κ.α.).
1.3. Τα Μέλη είναι αιρετά.
1.4. Εκλέγονται δια των εξετάσεων και βάσει της επιστημονικής τους κατάρτισης.
1.5. Θητεία: Τέσσερα έτη με πιθανότητα για ακόμα άλλα τέσσερα υπό προϋποθέσεις.
Στο τέλος της Θητείας, τα μέλη δεν θα μπορούν να υπηρετήσουν ποτέ ξανά στην
ίδια θέση, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος.
1.6. Προτείνονται από τα Τακτικά Μέλη του συνεδρίου των Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων
(144) και Εκλέγονται από το Συμβούλιο των Εννέα (9).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΆΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΚΛΟΓΗ, ΑΝΑΘΕΣΗ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΛΗΡΕΗΟΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
1.0. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.1. Ο Πρόεδρος ενεργεί πάντοτε ως ο Θεσμικός Θεματοφύλακας των Αξιών, Αρχών και
Νόμων του Πολιτικού Φορέα με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” και κατ’
επέκταση της Ελλήνων Πολιτείας που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό και
στην ιδρυτική διακήρυξη.
1.2. Κατέχει τη θέση του αξιοκρατικά εκλεγμένου από τη βάση των Τακτικών Μελών του
Συνεδρίου οι οποίοι εκπροσωπούν όλα τα Μέλη του Φορέα και αντιπροσωπεύει τη
δεοντολογία, την πολιτική και τη στρατηγική του πολιτειακού φορέα της «ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».
1.3. Υποχρεούται να ενεργεί πάντοτε για λογαριασμό του Έλληνα, συμφώνως με τους
όρους και τις προϋποθέσεις δυνάμει του παρόντος καταστατικού και της ιδρυτικής
διακήρυξης και όλες του οι πράξεις και ενέργειες θα πρέπει να εντάσσονται και να
είναι σύμφωνες με τους Ελληνικούς νόμους και τη νομοθεσία.
1.4. Του ανατέθηκε και εκχωρήθηκε το μόνιμο δικαίωμα, να προβαίνει σε οιανδήποτε
ενέργεια, εντός των ορίων του νόμου, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, για να
δομήσει τις προϋποθέσεις (οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.ο.κ.) ούτως ώστε να
στηρίξει παντοιοτρόπως όλες τις ανάγκες, υλικές και πνευματικές, του απανταχού
Ελληνισμού στην Ελλάδα και στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτως ώστε να επιτευχτεί η
καθολική απελευθέρωση της Ελλάδος, των Ελλήνων και των ανθρώπων και η
εγκαθίδρυση της Ελληνικότητας με τις Ελλάνιες αξίες, αρχές και τους τρεις
πολιτειακούς νόμους της νομοτέλειας για την Ελλήνων Πολιτεία σε όλο τον πλανήτη.
Σελίδα 15 από 28
1.5. Οι δεδηλωμένοι στο παρόν στόχοι και σκοποί, τίθενται ως υποχρέωση και καθήκον
προς τον Πρόεδρο για να υποστηριχθούν οι Έλληνες γενικότερα, με όποιο μέσο
χρειαστεί. Δια μέσου της δόμησης οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής
στρατηγικής και όπως περιγράφεται στο παρόν, θα στοχεύσει στην άμβλυνση της
τρέχουσας οικονομικό-πολιτικό-πολιτιστικής κρίσης και στη βελτίωση των πόρων
ούτως ώστε να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι και να εξελιχθεί η Ελληνική πολιτεία σε
μια βιώσιμη και υγιή πορεία αειφόρου ανάπτυξης, ισορροπίας και ευημερίας.
1.6. Ο Πρόεδρος, θα μπορεί να ενεργεί ελεύθερα και χωρίς καμία παρέμβαση, να διοικεί
και να λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν διαβουλεύσεως για τα θέματα που άπτονται των
καθηκόντων του και συμφώνως των κανόνων και των κανονισμών του παρόντος
καταστατικού με ευθύνη και φροντίδα για τη χρηστή διαχείριση των ενεργειών και
δράσεων κατά τη δική του κρίση, αλλά πάντοτε ενεργώντας με σεβασμό προς τις
θεσμοθετημένες αποφάσεις της «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», των νόμων της χώρας και
προς όφελος των Μελών και Πολιτών που εκπροσωπεί.
1.7. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει Ελληνική ιθαγένεια (εξ αίματος και
DNA) που όχι μόνο θα είναι ελληνικά ομιλών αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος που
μόνο θα σκέφτεται, σχεδιάζει, έχει πρόθεση και θα δημιουργεί στοχευμένη στρατηγική
για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος αλλά και του Ελληνισμού στο
παγκόσμιο επίπεδο («προθέσεις») και θα πρέπει να πληροί τις αυστηρές
προϋποθέσεις των «προθέσεων» όπως καθορίζονται στο παρόν.
1.8. Ο Πρόεδρος διατηρεί δικαίωμα αρνησικυρίας (Veto), επί των αποφάσεων του
Συμβουλίου των Εννέα, της Γερουσίας, των 144 τακτικών Μελών και των διαφόρων
επιτροπών, καθώς και στις δράσεις και ενέργειες των Πενήντα Προέδρων
αντιπροσώπων στο εξωτερικό όπου, όταν και όπως κριθεί αναγκαίο.
1.9. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή
έργο.
ΆΡΘΡΟ 15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
1.1. Διατυπώνει τις θέσεις του Φορέα σε κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στην πολιτική
ζωή της χώρας.
1.2. Προΐσταται της Οργάνωσης του Φορέα, συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία της.
1.3. Προεδρεύει ο ίδιος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος αυτού, του Συμβουλίου των 9, της
Γερουσίας, του συμβουλίου των 50, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των Τακτικών
Μελών.
1.4. Συγκαλεί το Τακτικό και Έκτακτο Συνέδριο του Φορέα, όπως περιγράφεται στο παρόν.
1.5. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Φορέα όπως θα
θεσμοθετούνται συμφώνως με τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα.
1.6. Επιλέγει από την ομάδα των εκλεγμένων συνέδρων τα 15 Μέλη που θα απαρτίσουν
μετά από εκλογή το τελικό Συμβούλιο των Εννέα και όπως περιγράφεται στο παρόν.
Σελίδα 16 από 28
1.7. Επιλέγει, Ορίζει και Καθοδηγεί τους Πενήντα (50) συμβούλους του εν δυνάμει
Προέδρων που θα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο για τις χώρες που θα επιλεγούν στο
Εξωτερικό.
1.8. Συγκαλεί υποχρεωτικά κάθε χρόνο, ή εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο, σε Εθνική
Συνέλευση – Συνδιάσκεψη όλα τα Τακτικά Μέλη, σχετικά Συμβούλια, Φορείς,
Οργανώσεις κτλ. Σκοπός της Εθνικής Συνέλευσης είναι η πολιτική και οργανωτική
ενημέρωση και ο συντονισμός των σχετικών δραστηριοτήτων για την πορεία του
Φορέα ή για ότι άλλο κριθεί αναγκαίο.
ΆΡΘΡΟ 16
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται απ’ ευθείας από την Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών.
1.2. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως
περιγράφονται στο παρόν.
1.3. Η προεδρική περίοδος αρχίζει από την ημέρα εκλογής του.
1.4. Ο Πρόεδρος υποχρεωτικώς θα πρέπει να φέρει την πραγματική του Ελληνική
ταυτότητα, η οποία μπορεί μόνον να καταχωρηθεί ως αδιαμφισβήτητα αυθεντική
ελληνική βάσει του αίματος και DNA.
1.5. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με δημόσια ψηφοφορία στο πρώτο συνέδριο των
εκλεγμένων Τακτικών Μελών.
1.6. Η εκλογή του Προέδρου απαιτεί τη συγκέντρωση των περισσότερων ψήφων από
τους Σύνεδρους.
1.7. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των
ισοψηφησάντων. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος αυτός που έλαβε
τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
1.8. Αν ο Πρόεδρος του Φορέα, που είναι ταυτόχρονα και Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος,
εκλείψει με οποιονδήποτε τρόπο, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 2 του
Συντάγματος. Η εκλογή νέου Προέδρου του Φορέα γίνεται από Έκτακτο Συνέδριο.
1.9. Σε τέτοια περίπτωση, το κεντρικό Εννεαμελές συνέδριο, από κοινού οι Σύνεδροι
εκτελούν καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, μέχρι την τελική εκλογή του νέου
Προέδρου. Το Συμβούλιο των 9, συνεχίζει να διατηρεί τις ίδιες εξουσίες, υποχρεώσεις
και καθήκοντα όπως ο προηγούμενος Πρόεδρος μέχρι την εκλογή του νέου
προέδρου.
ΆΡΘΡΟ 16
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, δεν δύναται να συνεχίσει λόγω παραίτησης,
θανάτου ή διανοητικής ανικανότητας, τότε και μόνο τότε, ο οποιοσδήποτε νέος
διορισμένος Πρόεδρος ο οποίος(α) έχοντας διοριστεί δυνάμει των ιδίων εξουσιών
που παρέχονται στον αρχικό Πρόεδρο στο παρόν καταστατικό, θα πρέπει
υποχρεωτικά και αμετάκλητα να συνεχίσει να ενεργεί με τις ίδιες αξίες, αρχές και
Σελίδα 17 από 28
νόμους, περιορισμούς και όλες τις αρμοδιότητες, που καλύπτονται στο παρόν και
στην ιδρυτική διακήρυξη.
1.2. Η οποιαδήποτε μεταβίβαση/ ανάθεση/ κληρονομική μεταβίβαση από τον Πρόεδρο
σε ένα νέο Μέλος- Πρόεδρο κάποιων αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζεται στην πιο
πάνω παράγραφο, θα πρέπει να διακοπεί και η ανάθεση θα θεωρηθεί ως άκυρη και
δεν θα έχει καμία ισχύ, σε περίπτωση που ο νέος Πρόεδρος, ενεργεί ή διαπράττει
οποιαδήποτε σχέδια ή δράσεις που αποδεδειγμένα δεν συμφωνούν με το
καταστατικό της Ε.ΣΥ. δεν πράττει βάσει των αξιών, αρχών και νόμων της «ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», ή/ και αποτελούν ή/και φέρει σε κίνδυνο πολιτιστικά, στρατιωτικά/
γεωπολιτικά, την εθνική και προσωπική ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, ή ακόμα και
την τιμή της χώρας για την Ελλάδα ή τον Ελληνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
1.3. Ο Πρόεδρος, δύναται να φέρει την ευθύνη προσωπικά ειδικού ανέκκλητου
πληρεξουσίου που του έχει ανατεθεί πριν ή κατά την διάρκεια της θητείας του για
υλοποίηση έργων, πράξεων και ενεργειών που αφορούν στον Ελληνισμό γενικότερα,
όπως του ανατέθηκε από την πολιτεία/ Δήμους ή/ και τους Πολίτες της Ελληνικής
Δημοκρατίας ή/και των μελών των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Εταιρειών
Αστικής Ευθύνης) Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία “Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (Τοποθεσία)”.
1.4. Σε περίπτωση που, λόγω πολιτικών ή διοικητικών αλλαγών ο Πρόεδρος
αντικατασταθεί και ένας νέος εκλέγεται ή διορίζεται στη θέση του αρχικού, οι εντολές
για την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων που δίδονται με το παρόν, ισχύουν και
μεταβιβάζονται στον Νέο Πρόεδρο που υποχρεούται να ενεργεί για την υλοποίηση
των υποχρεώσεων του. Λόγω του ότι ο Πρόεδρος και κατ’ επέκταση όλοι οι πολίτες
έχουν έννομο συμφέρον, όλες οι πράξεις και ενέργειες που έχουν προχωρήσει ή/και
ήδη ολοκληρωθεί κατά τη θητεία του προηγούμενου Προέδρου, θα πρέπει να είναι
αμετάκλητες και μη αναστρέψιμες και ο Νέος Πρόεδρος δεν θα μπορεί ν’ αναιρέσει ή
ν’ αντιστρέψει οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις και υποχρεωτικώς οφείλει να συνεχίσει
και να διατηρήσει σε ισχύ την ανάθεση, μέχρις ότου υλοποιηθούν όλα τα καθήκοντα,
στόχοι, πράξεις και ενέργειες που προβλέπονται στο εν λόγω καταστατικό, προς
όφελος του Ελληνικού Λαού γενικότερα.
ΆΡΘΡΟ 17
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
1.0.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1.1. Με την εκλογή του ο Πρόεδρος λαμβάνει την άμεση ανάθεση και την
πληρεξουσιότητα για να Εκπροσωπεί την «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» – Πολιτεία,
το Συμβούλιο των Εννέα (9), της Γερουσίας και όλων των επιτροπών και των
υποεπιτροπών σε όλες τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις με
Κράτη, ή οιονδήποτε φορέα (Δημόσιο/ Ομοσπονδιακό ή / και Ιδιωτικό
(συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών,
καταπιστευμάτων, χώρων φύλαξης ασφαλείας, ιδρυμάτων, νομικών ή
Σελίδα 18 από 28
ιδιωτικών προσώπων ελεγκτικών φορέων), δικαστήρια κάθε μορφής, κ.ο.κ.
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
1.2. Αυτή η εντολή, δύναται μερικώς ή ολικώς να μεταφερθεί προς τρίτους με τη
δική του αποκλειστική ευθύνη. Και σε τέτοιες περιπτώσεις θα διατηρεί το
δικαίωμα της αρνησικυρίας (Βέτο) σε περίπτωση που οι δράσεις και οι
ενέργειες του ανάδοχου – εντολοδόχου δεν ακολουθούν τα καθήκοντα όπως
έχουν ανατεθεί από τον ίδιο καθώς και όταν δεν ακολουθούν τις Ελλάνιες
αξίες, αρχές και νόμους και δεν ενεργούν προς όφελος του Ελληνισμού όπως
περιγράφεται στο παρόν.
1.3. Έχει επίσης την εντολή, να προβεί σε εις βάθος διερεύνηση, αξιολόγηση,
επαλήθευση και επικύρωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Κρατικού
Ελληνικού χρέους – Δημοσίου και Ιδιωτικού (συμπεριλαμβανομένων των
Δημοτικών Διαμερισμάτων και όλων των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου δημοσίου συμφέροντος, των ασφαλιστικών ταμείων και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), βάσει των ισοζυγίων πληρωμών,
θεωρημένων ισολογισμών, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι
περιοριστικό όλων των κύριων και παράλληλων λογαριασμών, των
δανειακών συμβάσεων και των τοκοχρεολυσίων, εκδοθεισών μετοχών,
χρηματοπιστωτικών τίτλων/ εργαλείων (αξιόγραφων, χρεογράφων,
εγγυήσεων/ δεσμεύσεων που εκδόθηκαν υπέρ τρίτων όποιας μορφής),
υποχρεώσεων δανειστών, προμηθευτών, πιστωτών, υποχρεώσεις λόγω
διεθνών ή εθνικών συνθηκών και συμβάσεων και εκχωρήσεων (Ε.Ε., U.N.
UNESCO, NATO, IMF, World Bank, κτλ.). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής
θα δοθούν σε δημόσια διαβούλευση.
1.4. Η ίδια εντολή ισχύει για τον έλεγχο όλων των επικείμενων και υποκείμενων
αξιών, των ταμείων, νέων ή παλιών, που έχουν σχέση με την Ελληνική Εθνική
Περιουσία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς να είναι περιοριστικό, του Τ.Χ.Σ.
(Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. (Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), των διαφόρων
Ασφαλιστικών Ταμείων, άλλων ταμείων (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου)
δημοσίου συμφέροντος, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων σχετικά με την Ελλάδα
γενικότερα, ταμεία για αρχαιολογικούς χώρους, ταμεία για εκπαίδευση,
εκμετάλλευσης ενεργειακών περιοχών, ταμεία εκμετάλλευσης
πλουτοπαραγωγικών περιοχών κ.ο.κ.
1.5. Περεταίρω, το ίδιο ισχύει για τον έλεγχο όλης της ακίνητης και κινητής
περιουσίας του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό
ακόμα και αυτών που είναι υπό τη διαχείριση/ φύλαξη στην Τράπεζα της
Ελλάδος, ή οιουδήποτε άλλου φορέα (Κρατικού/ ιδιωτικού
συμπεριλαμβανομένου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό,
Σελίδα 19 από 28
1.6. Ιδιοκτησία νοείται, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι περιοριστικό στο
γενικό των προαναφερθέντων,
1.6.1. Πνευματική: αφορά το ό,τι παράχθηκε με την Ελληνική Υπερνόηση, τα
συγγράμματα/ γραφές/ βιβλία πάσης φύσεως και μορφής των
αρχαίων ημών προγόνων/ σοφών/ συγγραφέων, χάρτες κάθε
μορφής, μυστικά, συχνότητες, ευρεσιτεχνίες, ανακαλύψεις, τεχνολογίες/
τεχνοτροπίες, κ.ο.κ.
1.6.2. Υλική ιδιοκτησία (κινητή και ακίνητη): Συμπεριλαμβανομένου χωρίς να
είναι περιοριστικό, εν τη γενέσει, τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων και κινητών
περιουσιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Υπέργειο, Υπόγειο,
Εναέριο, Θαλάσσιο πλούτο/ περιουσίες/ παρακαταθήκη κτλ), κρατικές
ή ημικρατικές επιχειρήσεις, δορυφόροι, δημόσια έργα (δρόμοι,
γέφυρες, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ) πλουτοπαραγωγικές περιοχές,
ενεργειακοί χώροι και τόποι, κεφάλαια, μετοχές, χρηματοπιστωτικοί
τίτλοι/ εργαλεία (αξιόγραφα, χρεόγραφα, τίτλοι καταθέσεων,
αποθετηρίων κτλ), συμβόλαια – συμβάσεις δέσμευσης περιουσίας,
πολύτιμα μέταλλα και λίθοι, έργα τέχνης, αγάλματα, θυρίδες ασφαλείας
κάθε μορφής, σφραγίδες, κωδικοί, κλειδιά κ.ο.κ.
1.7. Ο Πρόεδρος, έχει επίσης την ειδική εντολή να αιτηθεί και να παραλάβει
ετήσιους επικυρωμένους ισολογισμούς των Διεθνών Κληρονομικών
Περιουσιών και Κεφαλαίων Συνδυασμένων Παράλληλων λογαριασμών της
Παγκόσμιας Δανειακής Διευκόλυνσης, που βρίσκονται κατατεθειμένα και
δεσμευμένα σε Θεσμικούς Μητρικούς και συνδεδεμένων (άμεσα ή έμμεσα)
Λογαριασμούς του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των Διεθνών
Διακανονισμών, είτε από τη Διοίκηση του Ελληνικού Κράτους, είτε από την
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ), είτε από τους εμπλεκομένους φορείς στο
εξωτερικό, όπως Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – BANK OF
INTERNATIONAL SETTLEMENTS), την Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD BANK), τη
FEDERAL RESERVE SYSTEM, τα Ηνωμένα Έθνη, την επιτροπή των Τριακοσίων
(The Committee of Three Hundred), την CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED
την «ALPHA OMEGA STATION», το ITC (INTERNATIONAL TREASURY CONTROL)
και όλων των παλιότερων ή νεοϊδρυθέντων οργανισμών, καταπιστευμάτων,
κτλ, όταν και όπως κριθεί αναγκαίο.
1.8. Ο Πρόεδρος, έχει την εντολή, να χρησιμοποιήσει κάθε δύναμη και δυνατότητα,
για να προβεί σε οιανδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία για τη έρευνα,
αποδέσμευση, διεκδίκηση και απαίτηση και ακύρωση οποιασδήποτε
σύμβασης σχετικής, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οποιωνδήποτε υλικών
(κινητών και ακινήτων) η/και άυλων πνευματικών, ενεργειακών, συχνοτήτων,
εν γένει Εθνικών περιουσιών/ πλούτου/ θησαυρών που ανήκουν στο Ελλάνιο
Γένος διαχρονικά και που αντισυνταγματικά έχουν εκχωρηθεί ή/ και δωριθεί
Σελίδα 20 από 28
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ή έχουν κλαπεί εν καιρώ πολέμου ή άλλο.
Σκοπός είναι η επιστροφή και η Διασφάλιση τους στην Ελλάδα με τρόπο που
δεν θα μπορεί να παραβιαστούν με οιονδήποτε τρόπο ποτέ ξανά.
1.9. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται με το παρόν
ως ο εντολοδόχος και σε αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια,
πάντοτε εντός των ορίων του νόμου και κατόπιν αποφάσεως είτε της
ολομέλειας του Συμβουλίου των 9 είτε της Γενικής Συνελεύσεως είτε της
Γερουσίας η/ και του Θεσμικού Συνεδρίου των 144 Μελών, για το
συγκεκριμένο θέμα που θα χειριστεί, είναι εξουσιοδοτημένος να
διαπραγματευτεί, να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια και να
υλοποιήσει οποιαδήποτε πράξη που απαιτείται και να εκτελέσει όλες και
οποιαδήποτε συμφωνίες (επί μέρους ή συνολικές) για την υλοποίηση των
τιθέμενων στόχων όπως περιγράφονται στο παρόν και όπως θα
αποφασίζεται για την κάθε ειδική περίπτωση
1.10. Για την υλοποίηση των πιο πάνω εντολών, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει/
εργοδοτήσει/ συμβουλευτεί οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπηρεσία,
κρατικό ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πορίσματα των
οποίων θα είναι σε δημόσια διαβούλευση και έλεγχο.
1.11. Ο Πρόεδρος επειδή πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις (*) μπορεί να
ενεργήσει ως ο εντεταλμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Φορέα, για
να δομήσει τη χρηματοδότηση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, την
εξαγορά του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς
και την υλοποίηση ανθρωπιστικών έργων και υποδομών προς όφελος του
Ελληνισμού γενικότερα.
( *) Ειδικές προϋποθέσεις που ο Πρόεδρος πρέπει υποχρεωτικώς να πληροί:
(1) μπορεί να προσφέρει τις απαιτούμενες οικονομικές εγγυήσεις από ίδια
περιουσία ή από υπό διαχείριση του χαρτοφυλάκιο,
(2) έχει προβλέψει τους σχετικούς προϋπολογισμούς και μελέτες όπου
επικυρώνονται οι ανάγκες για το οποίο θα αιτηθεί,
(3) διαθέτει ο ίδιος ή μπορεί να συνεργαστεί με οιονδήποτε μπορεί να
προσφέρει τους απαιτούμενους κωδικούς που χρειάζονται για την
διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας και
(4) δεν μεταφέρει ακουσίως ή εκουσίως, για την συγκεκριμένη πράξη,
κανένα βάρος προς στο Φορέα αλλά ούτε και στην Ελληνική κυρίαρχη
Δημοκρατία
1.12. Η πληρεξουσιότητα αυτή ανατίθεται στον Πρόεδρο με σκοπό τη δόμηση ενός
διαθρωτικού χρηματοοικονομικού προγράμματος, για να διατεθούν
κεφάλαια/ περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να είναι
περιοριστικό στο γενικό των προαναφερθέντων, για έργα ανθρωπιστικής
βοήθειας και υποδομών, την εκπαίδευση, την υποστήριξη των στρωμάτων του
Σελίδα 21 από 28
πληθυσμού που επλήγησαν από την οικονομική κρίση με πιο σκληρό τρόπο,
τα ορφανά, τις χήρες, τις μονογονεϊκές οικογένειες και όποια άλλα μέτρα
χρειαστεί για τη στήριξη του απανταχού Ελληνισμού στην Ελλάδα και σε
παγκόσμιο επίπεδο, που μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης εξαγορά των
κόκκινων δανείων των πολιτών, έργα για μείωση των καταστροφών και
ανθρωπιστικούς άλλους λόγους, όπως μπορεί να εφαρμοστεί με τη μεταβολή
των μεταβλητών όρων και τηρουμένων των αναλογιών (mutatis mutandis).
1.13. Τα κεφάλαια/ περιουσιακά στοιχεία που θα παρέχονται από τον Πρόεδρο θα
πρέπει να προέρχονται από την αξιοποίηση κάθε νόμιμου μέσου ή/ και
παρασχεθούν δια μέσω των Οικουμενικών και Διεθνών Νομισματικών και
Χρηματοοικονομικών Συστημάτων (Global & International Monetary &
Funding Systems) όπως ορίζεται στο παρόν.
1.14. Τα εν λόγω κεφάλαια/ περιουσιακά στοιχεία που θα πιστωθούν βάσει της
δόμησης χρηματοδότησης που επιμελήθηκε και υλοποίησε ο Πρόεδρος, θα
πρέπει να είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στο αναπτυξιακό έργο υποδομών και
ανθρωπιστικής βοήθειας για τον απανταχού Ελληνισμό και με δεσμεύσεις που
θα περιγράφονται σε ειδικό κανονισμό και που θα υπογραφεί στην πορεία
ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΆΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ
1.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Φορέα και θα είναι υπεύθυνη να
διαμορφώνει και να λαμβάνει αποφάσεις δια την αντιπροσωπευτική πρόταση του
Φορέα για κάθε υπόθεση που τον αφορά. Οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτά
ακόμα τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη της.
1.2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν α. τα Εκατόν Σαράντα Τέσσερα Τακτικά Μέλη (144 Μέλη),
2. Γερουσία, γ. Συμβούλιο των Εννέα (9) δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των
αναπληρωτών τους. Υπό προϋποθέσεις και ο Πρόεδρος. Υπό προϋποθέσεις, θα
μπορούν να παραστούν η ομάδα των 50 Εκπροσώπων Προέδρων. Δικαίωμα ψήφου
έχουν μόνο το Συμβούλιο των 144. Η Απόφαση επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.
1.3. Οι συνεδριάσεις της ΓΣ δεν είναι δημόσιες. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο μια φορά το
χρόνο στην έδρα της εταιρείας και εκτάκτως εάν το ζητήσει το 1/ 2 των Τακτικών
Μελών με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται
στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση αναφέρεται
η ημερομηνία, η ώρα και η ημερησία διάταξη της Γ.Σ.
1.4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ομοφωνία.
1.5. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων λύνεται από το Συμβούλιο των Εννέα
1.6. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
Σελίδα 22 από 28
1.6.1. τροποποιήσεως του καταστατικού,
1.6.2. έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων
καθώς και των ψηφισμάτων σχετικά με τη χρήση των κινήσεων του
ισολογισμού,
1.6.3. έγκρισης ετήσιας έκθεσης και των ενοποιημένων οικονομικών δηλώσεων και
ισολογισμών του Φορέα,
1.7. λήψης συλλογικών αποφάσεων για θέματα που άπτονται των κοινών που από το
νόμο, ή βάσει αυτών των άρθρων του καταστατικού,
1.8. λύσης του Φορέα και τους κατά τη λύση τρόπους διάθεσης της περιουσίας του.
ΆΡΘΡΟ 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1.0. Η Συνέλευση θα μαγνητοφωνείται και τα πρακτικά με τ’ αποτελέσματα και τις
αποφάσεις, θα κοινοποιούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στα Μέλη.
2.0. Τα θέματα και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών από
ειδικό Γραμματέα με την επιμέλεια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
ΆΡΘΡΟ 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1.0. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τα
δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
2.0. Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του
Προέδρου προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
3.0. Μέλος που απουσιάζει δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη
εξουσιοδότηση.
4.0. Εκλέγονται εκείνοι που συγκεντρώνουν το εβδομήντα (70 %) τοις εκατό των ψήφων των
παρόντων. Αν με την πρώτη ψηφοφορία δεν καλυφθεί ο αριθμός όσων πρέπει να
εκλεγούν, γίνεται δεύτερη τελική.
5.0. Την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, συμφώνως των καταστατικών κανόνων,
μπορούν να διατηρούν ισότιμα όλα τα Τακτικά Μέλη και θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το Εικοστό Πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους.
6.0. Οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα θα διεξάγονται με πλήρη διαφάνεια και με απόλυτα
δημοκρατικό τρόπο με την ανάταση χειρών και τα αποτελέσματα θα υπογράφονται
και θα καταγράφονται παρουσία της Γενικής Συνελεύσεως.
7.0. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο δύο από τα απουσιάζοντα
μέλη. β) Διευθυντής του γραφείου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΓΣ χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
Σελίδα 23 από 28
8.0. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τον νόμο, ή το καταστατικό, οι αποφάσεις των
μελών και τα ψηφίσματα στις εκλογές ή άλλο, αποφασίζονται από την απόλυτη
πλειοψηφία των παρευρισκομένων.
9.0. Ο Πρόεδρος του Φορέα και της Γ.Σ. δύναται οποτεδήποτε να επαναλάβει το ψήφισμα,
εάν αμφιβάλλει επί της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Σε τέτοια περίπτωση, το
προηγούμενο αποτέλεσμα κρίνεται άκυρο και ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί.
10.0. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν καταστεί δυνατή η εκλογή κάποιου
από τους υποψηφίους, ή/και δεν μπορέσει να αποφασιστεί με επιτυχία μια
συγκεκριμένη πρόταση που κρίνεται ότι έχει σημασία, τότε μονομερώς, ο Πρόεδρος θα
διατάξει μια δεύτερη ψηφοφορία κατά την οποία η σχετική πλειοψηφία θα καταστεί
καθοριστική.
11.0. Κάθε μέλος του Φορέα έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων
και των συμφερόντων του.
12.0. Για τη λειτουργία του Φορέα θα καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που
θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ.
ΆΡΘΡΟ 22
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΊΑ
1.0. Μετά την πάροδο των δύο (2) ετών, όταν το καταστατικό θα θεωρείται πλέον μόνιμο, η
έγκριση από τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μονίμων τακτικών εταίρων μελών
οφείλει να υπάρχει για τις ειδικές κάτωθι περιπτώσεις:
1.1. Τροποποίηση του σκοπού ίδρυσης του Φορέα όπως καταχωρείται στο τελικό
καταστατικό,
1.2. Τη διάλυση του Φορέα.
1.3. Για να τεθούν περιορισμοί ή/και αλλαγές στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου
και η αλλαγή και η άρση αυτών των αλλαγών.
1.4. Η αλλαγή της επωνυμίας.
1.5. Άλλα θέματα όπως προβλέπεται από τη χρηστή διοίκηση και τις νόμιμες διατάξεις
όπως αυτές θεσμοθετούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΆΡΘΡΟ 23
ΠΟΡΟΙ – ΈΣΟΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1.0. Έσοδα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, πέραν του κεφαλαίου της
Εταιρείας (αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστέρως αυξηθέντος με την είσοδο
νέων μελών) αποτελούν:
2.0. Δωρεές ή επιχορηγήσεις των Μελών προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του
Φορέα και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
Σελίδα 24 από 28
3.0. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα του Φορέα, η οποία είναι σύμφωνη με τους
σκοπούς του, καθώς και από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και
χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων
και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την
υποστήριξη του σκοπού του.
4.0. Επίσης, μπορεί να δομηθεί χρηματοδότηση δεσμεύοντας περιουσία μελών που
δύνανται να προσφέρουν χαρτοφυλάκιο με προσωπικές τους εγγυήσεις.
5.0. Επιπροσθέτως, δύνανται να υπάρξουν εισροές από οιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις,
επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές από οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός της
Ελλάδος πάντοτε σεβόμενοι τα νόμιμα όρια και όπως επιτάσσει η ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία περί διαφάνειας και νόμιμης διακίνησης χρήματος.
6.0. Τα αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων,
διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών του Φορέα ή παραμένουν ως αποθεματικά
στο Φορέα.
7.0. Η τύχη της περιουσίας του Φορέα και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης
του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
8.0. Ο Φορέας με απόφαση της Κεντρικής επιτροπής των Εννέα είναι δυνατόν, και
εφόσον τα οικονομικά του το επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των
εισφορών (αποπληθωρισμένων) σε μέλη της, που αποχωρούν. Ουδεμία όμως
ευθύνη του Φορέα ή των μελών του υπάρχει, ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ’
αυτών αν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών.
9.0. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσεται από τη διοίκηση και παρουσιάζεται
στη Γενική Συνέλευση των Μελών προς έγκριση ο ισολογισμός της προηγούμενης
χρήσης και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης. Η ετήσια χρήση αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική
χρήση λήγει στις 31-12-2016.
10.0. Η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει και κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του Φορέα και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να τεθεί
κάθε οικονομική δραστηριότητα υπό τον έλεγχο δύο Ελεγκτών Λογιστών, που θα
διορίζει κατ’ έτος και θα καθορίζει την αμοιβή τους, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι
υπάλληλοι του Φορέα ή των μελών της. Οι Ελεγκτές αυτοί ελέγχουν όλη την
οικονομική δραστηριότητα του Φορέα και συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες
προς το ΔΣ και θα είναι διαθέσιμες προς ένα έκαστο των μελών.
ΆΡΘΡΟ 24
ΔΑΠΑΝΕΣ
Το Κεντρικό Συμβούλιο των Εννέα εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Φορέα. Οι δαπάνες
αυτές μπορεί να αφορούν γενικά έξοδα (π.χ. ενοικίων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου
υπολογιστών, κ.λ.π.), αγορές αναλώσιμων υλικών, αυτοκινήτων μισθών αμοιβών, μελετών,
έξοδα ταξιδιών και παραστάσεων κτλ.
Σελίδα 25 από 28
ΆΡΘΡΟ 25
ΒΙΒΛΙΑ ΦΟΡΕΑ
1.0. Εκτός από τα κατά το νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία του Φορέα, τηρούνται
οπωσδήποτε
1.1. πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Τακτικών Μελών,
1.2. πρακτικά των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
1.3. Βιβλίο Ταμείου και
1.4. Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.
2.0. Όλα τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση αμέσως ή με γραπτά και
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων,
να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής και να καταρτίζουν περίληψη της
περιουσιακής κατάστασης του Φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΆΡΘΡΟ 26
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.0. Ο Φορέας λύεται: Εάν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση και εγκριθεί από τον
Πρόεδρο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Φορέας είναι Αορίστου Χρόνου.
2.0. Ο Φορέας δεν λύεται για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο ενός ή
περισσοτέρων μελών της.
3.0. Ο Φορέας δεν λύεται σε περίπτωση καταγγελίας της από ένα ή περισσότερα μέλη
της, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Το μέλος, που κατήγγειλε το Φορέα,
αποχωρεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν.
ΆΡΘΡΟ 27
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.0. Ο Φορέας εάν αποφασιστεί για κάποιο λόγο να παύσει την λειτουργία του, τίθεται με
τις νόμιμες διαδικασίες υπό εκκαθάριση.
2.0. Το όνομα καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι, το έμβλημα καθώς και όλα τα
συγγράμματα, πόστερ, ταμπέλα, φυλλάδια εφημερίδες και οτιδήποτε άλλο που
μπορεί να χαρακτηριστεί ως πνευματική ιδιοκτησία, θα παραμένουν πάντοτε στη
δικαιοδοσία του Προέδρου ο οποίος θα μπορεί να τα παραλάβει άνευ όρων και
κωλυσιεργίας από τον Φορέα.
3.0. Χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει το Συμβούλιο των Εννέα μετά των Συμβούλων τους,
το οποίο υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό, να πληρώσει τυχόν χρέη του Φορέα
προς τρίτους και να επιστρέψει στα μέλη του Φορέα τις εισφορές τους εάν υπάρχει
ταμείο. Τα αποτελέσματα θα κατατεθούν στο συνέδριο των τακτικών μελών προς
συμφωνία και περαίωσης της πράξης.
Σελίδα 26 από 28
4.0. Σε περίπτωση διάλυσης του Φορέα, η κατά το χρόνο της λύσεως του περιουσία, θα
μεταβιβαστεί σε οποιασδήποτε μορφής ένωση προσώπων, η οποία έχει συσταθεί
συμφώνως προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, εδρεύει εντός της ελληνικής
επικράτειας και έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, τους οποίους έχει ο νυν
ιδρυόμενος Φορέας.
ΆΡΘΡΟ 28
ΕΥΘΥΝΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Τα μέλη του Φορέα δεν μπορούν να εγείρουν κατά των μελών των Συμβουλίων αγωγή
αποζημίωσης (λόγω ζημιών ή δαπανών) των εισφορών τους εάν προηγουμένως δεν
κινήσουν τη διαδικασία παύσης αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την
αντιπροσώπευση του Φορέα, βαρύνουν όλα τα Τακτικά Μέλη του Συμβουλίου των Εννέα ,
μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.
Σε καμία περίπτωση ο Φορέας δεν ευθύνεται με την περιουσία του έναντι των ατομικών
δανειστών των μελών του.
Σελίδα 27 από 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 30
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ορίζεται προσωρινή διοίκηση (διοικητικό συμβούλιο) του παρόντος φορέα, μέχρι το πρώτο
Τακτικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε έξι μήνες από την σύσταση του φορέα ή
το αργότερο σε ένα έτος.
Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από τρία (3) άτομα, που θα
εκπροσωπούν τον Φορέα σε οιανδήποτε Αρχή, είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά και
με αυτοτελές δικαίωμα υπογραφής έκαστος.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι τη σύγκληση της
πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, θα συγκροτηθεί από τους κάτωθι:
_________________________________________________
Αρτέμης Σώρρας : Δελτίο Αστυν. Ταυτ. ΑΙ 210720
Πρόεδρος
_________________________________________________
Βίκυ Χαραλάμπους : Διαβατήριο Κύπρου: J039558
Διευθύνων Σύμβουλος
_________________________________________________
Βασίλειος Θεοδωρόπουλος : Δελτίο Αστυν. Ταυτ. Ξ 382304
Γ. Γραμματέας & Ταμίας
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Σχετικό 1: Έμβλημα
Σχετικό2 : Οι Υπογραφές
Σελίδα 28 από 28

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.» ! ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΙΔΡΥΘΕΙΣΕΣ «Ε.ΣΥ.» ΕΔΩΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ – ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ !

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.